Browsing by Subject "Kiina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 70
 • Tanila, Tuulia (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan Kiinan asemaa suomalaisessa keramiikkatuotannossa keskittyen aineistona suomalaisen Arabian keramiikkatehtaan tuotantoon. Tarkastellen Arabian tuotannossa ilmeneviä kiinalaisen kulttuurin vaikutteita, niiden kehitystä ja taustalla vaikuttavia tekijöitä, tutkielma pyrkii havainnollistamaan, miten kiinalainen kulttuuri ja suomalainen keramiikka ovat kohdanneet Arabian tehtaan toiminnan aikana. Tutkielmassa Arabian keramiikan kulttuurivaikutteita lähestytään representaation käsitteen kautta. Käsitteen monia merkitystasoja hyödyntäen Kiinaa käsitellään tutkielmassa niin kulttuurivaikutteiden lähteenä, valtiollisena toimijana kuin semioottisena mielikuvana, jonka pohjalla vaikuttavat erilaiset historialliset käsitykset kiinalaisesta kulttuurista. Kiinalaisen kulttuurin representaatioiden eri muotojen tarkastelu Arabian keramiikkatuotannossa on jäsennetty tutkielmassa temaattisten osioiden – kuva, kieli, muoto ja tekniikka – alle. Osioissa sovelletaan näkökulmia niin taidehistorian, alue- ja kulttuurintutkimuksen kuin semiotiikan aloilta pohjaten aihepiirien tutkimuskirjallisuuteen. Arabian tuotannossa käytettyjen kuvitusten, nimitysten, muotojen sekä tekniikoiden analyysin pohjalta tutkielma osoittaa, että kiinalainen kulttuuri on tarjonnut tuotannolle vaikutteita monella representaation tasolla ollen näissä kokonaisvaltaisimmin vaikuttavassa asemassa tuotannossa 1930–60-lukujen välillä. Suhteessa Kiinan aseman kehityskulkuihin tutkielma nostaa tarkasteluun esimerkiksi Ruotsin aseman kulttuurivaikutteiden välittäjänä sekä myös japanilaisen keramiikan rinnakkaiset vaikutteet. Representaatioiden eri ilmentymiä käsitellään tutkielmassa lähtökohtaisesti sidonnaisina oman aikakautensa kontekstiin. Tutkielmassa tuodaan esille myös erilaisia historian ja modernin suhteeseen liittyviä ristiriitoja keramiikkatuotannon kulttuurivaikutteiden sisällä tavoitteena ottaa näin huomioon, kuinka arjen esineisiin sisältyy moniulotteisia keskusteluita ja historioita.
 • Salmi, Henriika (Helsingin yliopisto, 2018)
  Kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Ilmastonmuutoksen eteneminen on aiheuttanut maailmanlaajuista huolta, mutta myös lisännyt mahdollisuuksia hyödyntää aluetta taloudellisesti. Jäätiköiden sulaminen ja muut arktisen alueen ympäristömuutokset mahdollistavat merenalaisten öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämisen sekä arktisten merireittien avaamisen. Suomen ja Venäjän kaltaisten arktisten maiden lisäksi myös ei-arktiset maat, kuten Kiina ja Japani, ovat viime vuosina julkaisseet omat arktista aluetta koskevat strategiansa. Tutkielmassani tarkastelen Kiinan ja Japanin arktisen alueen politiikkaa diskurssianalyysin keinoin. Tarkoituksenani on selvittää, millaisia merkityksiä arktinen alue saa Kiinan ja Japanin arktisissa diskursseissa ja miten maat rakentavat itselleen identiteettiä ja legitimiteettiä arktisina toimijoina. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen kehittämään poststrukturalistiseen diskurssiteoriaan. Teoriassa keskeistä on oletus siitä, että diskurssit sekä kuvaavat että rakentavat sosiaalista todellisuutta. Tarkastelen tutkimuksessani myös fantasian roolia Kiinan ja Japanin arktisessa diskurssissa. Tämä analyysi perustuu Jason Glynosin ja David Howarthin käsitteeseen fantasmaattisista logiikoista (logics of the fantasmatic). Tutkielma on vertaileva tapaustutkimus, jonka aineisto koostuu englanninkielisistä Kiinan ja Japanin arktista politiikkaa käsittelevistä puheista, lausunnoista, asiakirjoista ja muista poliittisista teksteistä. Kaikki tekstit ovat valtiollisten tahojen tuottamia ja edustavat maiden virallista linjaa globaalissa arktisessa diskurssissa. Tekstit sijoittuvat aikavälille 2010–2018. Tuloksista käy ilmi, että Kiinan ja Japanin arktisissa diskursseissa on paljon yhtymäkohtia. Kansainvälinen yhteistyö, tiede ja ympäristö esiintyvät teemoina molemmissa diskursseissa, joskin eri painotuksin. Yhteneväisyyksien ohella analyysi paljastaa myös ainutlaatuisia piirteitä maiden diskursseista. Näistä merkittävimpiin lukeutuu fantasian rooli Kiinan keskeisenä diskursiivisena strategiana sekä Japanin identiteetti merten suurvaltana ja tieteen edelläkävijänä.
 • Europaeus, Otto Erik Johannes (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tutkielmassa tarkastellaan miten ja mihin sävyyn kiinalaisista, Kiinasta ja boksarikapinasta kirjoitettiin 1900-luvun vaihteen autonomian ajan Suomessa. Tämän ohella tutkimus tarkastelee sitä, miten oman aikansa suomalainen media määritteli toisenlaisuutta Kiinan esimerkin kautta. Tutkielma luo boksarikapinan esimerkin kautta pohjan Suomen ja Kiinan välisten suhteiden tarkastelulle tutkimalla eri julkisuuksien linjoja edustaneita suomalaisia sanomalehtiä. Sanomalehtien tutkimusta lähestytään ylikansallisen historiankirjoituksen tutkimusotteen avulla. Tutkimus hyödyntää erityisesti Pierre-Yves Saunierin esittämiä mietintöjä tarkastellessaan sitä, miten 1900-luvun vaihteen Suomi oli osa globaalia julkisuutta ja mistä Kiinaa koskevat uutiset saapuivat. Tutkimus pureutuu tarkemmin 1900-luvun vaihteen suomalaiseen julkisuuteen tarkastelemalla Hannu Niemisen aikaisempaa tutkimusta autonomisen ajan Suomen julkisuuden rakentumisesta ja Edward Saidin vaikutusvaltaista teosta orientalismista. Tutkimuksen tärkeimmän lähdeaineiston muodostavat Suomen kansalliskirjaston digitaaliset arkistot. Tutkimus kirjoitettiin vuoden 2020 kesällä globaalin COVID-19 viruspandemian aikana, ja siksi tutkimusta tehdessä ei ollut mahdollisuutta hyödyntää itse fyysisiä arkistoja. Toissijaisina lähteinä käytetään itse boksarikapinasta kirjoitettua laajamittaista aikalais- ja tutkimuskirjallisuutta niin yleishistoriallisen katsauksen luomiseksi kuin sanomalehtien uutisten paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Keskeisenä tutkimustuloksena esitetään, että 1900-luvun suomalainen media suhtautui myöhäisen Qing-dynastian Kiinaan ja sen asukkaisiin väheksyvästi. Svekomaaninen sanomalehdistö painotti uutisissaan boksareiden kukistamisen ja järjestyksen palauttamisen tärkeyttä. Vanhasuomalainen sanomalehdistö oli jakautunut mielipiteessään Kiinaa kohtaan, mutta syytteli muita Länsimaita boksarikapinan aloittamisesta imperialistisilla teoillaan ja puolusti evankelisluterilaista kristinuskoa. Nuorsuomalainen sanomalehdistö puolestaan puolsi Kiinan jakoa laajempiin etupiirialueisiin ja kirjoitti kiinalaisista kaikista rasistisimmin. Kaikista kolmesta julkisuuden linjasta löytyi myös muutamia sanomalehtiä jotka erosivat näistä linjoista ottamalla kiinalaisten puolen joko osittain tai kokonaan. Svekomaanisten ja fennomaanisten sanomalehtien ohella tutkimus käsittelee myös kahta esimerkkiä Suomen pienestä, virkasäätyläistön julkisuudelle vastakkaisesta julkisuudesta tarkastelemalla Venäjän valtion ja työväenliikkeen omia sanomalehtiä.
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1997)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1997)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1997)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1997)
 • Lehikoinen, Reetta (Helsingin yliopisto, 2022)
  The objective of this thesis is to explore how women are represented in the Chinese TV serial in 2020’s and do the chosen scenes of the serial contribute to construct a positive image of and support patriarchal ideology. The data used for this thesis is from the Chinese TV serial Find yourself (xiayizhan shi xingfu), and eight scenes of it have been chosen for detailed analysis. The serial is aired in 2020, and it is in Chinese. The serial is a romantic comedy addressed for women in Mango online streaming service. The duration of the scenes are from less than two minutes to approximately six minutes and they feature different characters. In the serial, the protagonist, a 33-year-old single and a ‘leftover’ woman, is desperately trying to find love in an urban setting in Shanghai. A leftover woman (Shengnü) is an urban, over 27 years old, highly educated unmarried woman, who according to Chinese media, is a social problem. While the female protagonist of the serial is pondering her choices regarding a partner; she is also pondering choices between traditional patriarchal values and modern individualism. I have chosen film analysis as a method as it seems to provide the clearest ways and means to analyze my research data so that it is possible to seek answers for my research questions. The analysis is made from a feminist perspective. As the theoretical background I am going to draw on semiotics and Third Wave feminist as well as post-feminist works about feminist film theory and representations of women. Patriarchal values in China still promote traditional patriarchal marriage patterns and values women as housewives. As Chinese TV serials reflect the society, these values can be seen also in the serial chosen for this thesis. In China, the media has never been completely free and the CCP has regulated it since the days of Mao Zedong. Because of this, the representations of women are carefully thought out. Based on my analysis I found out that the serial Find Yourself seems to contribute to patriarchal ideology and structures. The most prominent patriarchal structure in the scenes was the promotion of traditional hypergamy. Also, women characters of the serial were constantly portrayed in need of a husband. In the scenes the inferiority of women was created in different cinematic means, such as camera angles, feminine backgrounds and music choices, mise en scene and appearance of the characters. For further research it would be fruitful to study how has the CCP’s ideology and cultural leadership affected the contribution to patriarchal ideology in the serial. Also, a study about the CCP’s objectives of mass persuasion in entertainment addressed to women would be an interesting example of further research of this topic. Another interesting point for examination would be research about audience reception. An interview as a method would reveal what women are feeling about the promotion of patriarchal marriage patterns and about the ‘leftover’ representation of women in the serial.
 • Toivanen, Elina (Helsingfors universitet, 2016)
  Työssä tutkitaan chengyu-idiomien käännöksiä Lu Wenfun Herkkusuu-romaanin suomennoksessa. Kiinalaisiin chengyuihin on kiteytynyt pieneen tilaan paljon kulttuurispesifiä informaatiota, minkä takia ne ovat haastavia kääntää. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia käännösstrategioita chengyuiden kääntämisessä on Herkkusuun suomenoksessa käytetty. Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen. Tutkimuksen aineiston muodostavat alkuteoksesta ja suomennoksesta kerätyt 168 idiomaattista chengyuta sekä niiden suomenkieliset käännösvastineet. Käännöstapoja luokittelemalla huomataan, että yleisin käännöstapa on epäidiomaattinen parafraasi (79.2%). Muita käännöstapoja ovat kääntäminen suomenkielisellä idiomilla (13.1%), suora käännös (4.1%) sekä poisto (3.6%). Käännöstavan valintaan vaikuttavat olennaisesti konteksti ja käännöksen skopos. Käännösvastine on useimmiten alkutekstiä semanttisesti läpinäkyvämpi. Puolet (50%) idiomien käännöksistä sisältää osittain samoja leksikaalisia komponentteja alkutekstin kanssa, 5% käännöksistä sisältää likimain samat leksikaaliset komponentit ja 45% täysin erilaiset leksikaaliset komponentit. Aineistossa ei esiinny yhtäkään suoraa käännöstä kiinankielisestä idiomista suomenkieliseen idiomaattiseen ilmaukseen.
 • Shuibo, Pan; Loukola, Erkki (Vesi- ja ympäristöhallitus, National Board of the Waters and the Environment, 1993)
  Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 167
 • Li, Zhengfei; Wang, Jun; Meng, Xingliang; Heino, Jani; Sun, Meiqin; Jiang, Xiaoming; Xie, Zhicai (2019)
  Freshwater Science 38 (1): 170-182
  Disentangling the effects of dispersal mode on the environmental and spatial processes structuring biological assemblages is essential to understanding the mechanisms of species coexistence and maintenance. Here, we use field investigations to link dispersal mode with environmental and spatial processes that control stream macroinvertebrate assemblage structure across the Yarlung Zangbo Grand Canyon of Tibet (Tibetan Plateau). We sampled macroinvertebrates in streams that occur in 4 distinct regions. Each of these regions has a steep elevational gradient but different altitude ranges, climate types, and water replenishment sources. We classified macroinvertebrate taxa into passive and active dispersal mode groups to test whether macroinvertebrates with different dispersal modes responded differently to environmental and spatial processes. Our results showed that the assemblage structure of active dispersal groups was more strongly determined by environmental variables (habitat filtering/species sorting) than spatial factors both within and across regions. In contrast, the structure of passive dispersers was more strongly associated with spatial factors than environmental filtering in the entire study area and within lower canyon regions. However, spatial effects were not important for either type of dispersal group in the upper canyon regions, especially in the region with glacier-fed streams, indicating the predominance of species sorting processes in these harsh environments. Furthermore, the spatial structuring of assemblages became stronger as habitat filtering declined, which indicates a reduction in species sorting processes in less harsh environments. Our findings demonstrate diverse responses of macroinvertebrate assemblages to environmental and spatial processes across this poorly-known highland river system, and imply that dispersal mode influences the underlying mechanisms of community variation.
 • Sinkkonen, Elina (2008)
  Pro gradu -työni on teoriapohjainen empiirinen tutkimus kiinalaisten yliopisto-opiskelijoiden kansallisen identiteetin rakentumisesta. Materiaali on kerätty kolmesta yliopistosta Pekingistä vuonna 2007, ja se muodostuu kyselytutkimuksesta, johon osallistui 1346 opiskelijaa sekä kahdestatoista haastattelusta. Aineistoa analysoidaan kansallisen identiteetin dimensiomallin avulla, ja viitekehyksenä toimivat nationalismin tutkimuksen etnosymbolistinen suuntaus, identifikaatioteoria, sekä Kiinan hallituksen ajama isänmaallisten arvojen edistyskampanja osana epätraditionaalista turvallisuusdiskurssia. Kiinan tapaus on kiinnostava akateemisen tutkimuksen kohde, koska se osoittaa monia nationalismin tutkimuksen teoreettisia ongelmia. Nationalismi määritellään usein nojaamaan joko demokratiakeskeiseen kansallisuusaatteeseen tai etnisyyteen, joista kumpikaan ei ole merkitsevässä asemassa kiinalaisessa nationalismissa. Toinen nykytutkimuksen ongelma on teoreettisten ja empiiristen elementtien yhdistämisen puute. Kansallisen identiteetin dimensiomalli pyrkii parantamaan näitä puutteita. Monitieteisellä tutkimusotteella analysoin työssäni, millainen kansallinen identiteetti kiinalaisilla yliopisto-opiskelijoilla on. Lisäksi pohdin laajemmin, mikä on kansallisen identiteetin rooli kansainvälisessä politiikassa, sillä kansallinen identiteetti osallistuu keskusteluun kansallisista intresseistä, jotka määrittävät osaltaan millaista ulkopolitiikkaa hallitus voi toteuttaa. Tutkimusaineistoa valitessani olen noudattanut triangulaation periaatetta, joten aineisto koostuu sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista lähteistä. Kyselytutkimusaineiston analyysissa pääasiallisina metodeina on käytetty faktorianalyysiä sekä tilastollisia testejä. Laadullinen aineisto tuo analyysiin mukaan opiskelijoiden subjektiivisen kokemusmaailman. Haastattelujen aikana osallistujat tekivät myös projektiivisen piirustustestin, jonka tarkoituksena oli saada sellaista tietoa, jota on vaikea tavoittaa suorilla kysymyksillä. Opiskelijoiden mielipiteet Kiinan perinteisestä kulttuurista, historiasta, sekä alueellisesta ja kansallisesta yhtenäisyydestä noudattivat hallituksen linjauksia. Kyseiset teemat ovat olleet keskiössä isänmaallisten arvojen edistyskampanjassa. Yli puolet opiskelijoista ilmoitti kuitenkin, ettei ole valmis tukemaan hallitusta jos sen toiminta koetaan vääräksi. Kiinan perinteinen kulttuuri nauttii arvostusta opiskelijoiden keskuudessa, ja kulttuurin arvostuksen havaittiin korreloivan positiivisesti kansallisen ylpeyden kanssa. Alueellisia ja poliittisia kysymyksiä koskevat mielipiteet olivat varsin yhteneviä: ”yhden Kiinan politiikka” ja patriotismin opetus saivat kannatusta. Käsitykset historiasta jakautuivat selvästi kahteen narratiiviin, toisaalta opiskelijat tiedostivat dynastisen historian loiston, toisaalta lähihistoriaa leimasivat nöyryytyksen ja häpeän tunteet. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset jakoivat eniten mielipiteitä. Tunnetason kiinnittyminen Kiinaan oli voimakasta, ja suurinta osaa opiskelijoista voidaan kuvata kansallismielisiksi. Kovasta ulkokuoresta huolimatta kiinalaisten kansallisella identiteetillä näyttäisi kuitenkin olevan pehmeä sisus: alemmuuskompleksi suhteessa ulkoisiin ”toisiin” aiheuttaa voimakkaita reaktioita aina kun kansallinen identiteetti kokee kolauksen. Hallituksen ajama historiallinen nöyryytyskertomus vahvistaa hyökkäävää käyttäytymismallia.
 • Vilmi, A.; Zhao, W.; Picazo, F.; Li, M.; Heino, J.; Soininen, J.; Wang, J. (2019)
  Science of the Total Environment 702: 134974
  Understanding the role of climatic variation on biodiversity is of chief importance due to the ongoing biodiversity loss and climate change. Freshwaters, one of the most threatened ecosystems in the world, offer a valuable context to study biodiversity patterns of distinct organism groups in relation to climatic variation. In the Tibetan Plateau biodiversity hotspot - Hengduan Mountain region, we studied the effects of climate and local physico-chemical factors on stream microorganisms (i.e. bacteria) and macroorganisms (i.e. macroinvertebrates) in two parallel catchments with contrasting precipitation and temperature, that is, the Nujiang and Lancang Rivers. Diversities and community structures were better explained by climatic and local environmental variables in the drier and colder catchment and at higher elevations, than in the warmer and wetter conditions and at lower elevations. This suggests that communities may be more strongly assembled by deterministic processes in the former, comparatively harsher conditions, compared to the latter, more benign conditions. Macroinvertebrates were more strongly affected by climatic and local environmental factors compared to bacteria, but the diversities and community structures of the two groups showed spatially similar responses to overall abiotic variation, being especially evident with their community structures' responses to climate. Furthermore, bacterial and macroinvertebrate diversities were positively correlated in the drier and colder catchment, implying that these biologically and ecologically distinct organism groups are likely to be driven by similar processes in areas with such climatic conditions. We conclude that changes in climatic and local environmental conditions may affect the diversity of macroorganisms more strongly than that of microorganisms, at least in subtropical mountainous stream ecosystems studied here, but simultaneous responses of both groups to environmental changes can also be expected.
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1988)
 • Väätänen, Enni (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Kiinan markkinoiden toimintaympäristössä on suomalaisille elintarvikeyrityksille verkkokaupan näkökulmasta, sekä millaisia etuja verkkokaupalla on suomalaisten elintarvikkeiden viennissä Kiinaan. Kiinassa on maailman suurimmat sekä nopeimmin kasvavat verkkokauppamarkkinat. Kiinan verkkokauppamarkkinoille pääsy houkuttelee useita kansainvälisiä yrityksiä etsimään sieltä kasvumahdollisuuksia. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu PESTEL-analyysiin, Porterin viiden kilpailuvoiman malliin sekä resurssiperusteiseen näkökulmaan. Resurssiperusteisen näkökulman ohella perehdytään myös yhteistyöverkostoihin osana resurssien ja kyvykkyyksien täydentäjiä. Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla, jotka saatiin haastattelemalla kuutta suomalaisen elintarvikeyrityksen ja viennin asiantuntijaorganisaation edustajaa. Keskeisimpänä tutkimustuloksena löydettiin se, että Kiinan verkkokauppamarkkinoiden lainsäädäntö on haastavaa ja monitulkintaista sekä markkinoilla on kova kilpailu. Verkkokauppamarkkinoilla nähdään silti paljon mahdollisuuksia suomalaisille elintarvikeyrityksille. Verkkokauppa on kustannustehokas ja nopea vientikanava , mikä pienentää joitakin markkinoille menemisen esteitä . Verkkokauppa tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa yhä enemmän kiinalaisia kuluttajia sekä harjoittaa tehokasta ja kohdennettua markkinointiviestintää. Verkkokauppamarkkinoilla korostuu paikallisten kumppaneiden merkitys resursseina, aikaisempi kansainvälinen kokemus sekä kommunikaatio- ja markkinointiosaaminen. Suomalaisilla elintarvikeyrityksillä on oltava markkinointiosaamista, jotta verkkokaupassa pystytään erottautumaan muista kilpailevista tuotteista ja tuottaman tarpeeksi lisäarvoa kiinaisille kuluttajille. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa online- ja offlinekanavia ei ole mielekästä erottaa toisistaan, vaan ne pitäisi nähdä toisiaan tukevina vientikanavina, joiden yhteinen merkitys Kiinan verkkokauppamarkkinoilla tulee kasvamaan.
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1997)
 • Holttinen, Hanna (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten Kiinan kieltä opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden kielivirheitä heidän kiinan kirjoitelmissaan. Tässä tutkielmassa Kiinan kielellä viitataan Kiinan kansantasavallan viralliseen kieleen, sen puhuttuun standardimuotoon ja yksinkertaistettuja merkkejä käyttävään kirjoitusjärjestelmään. Kiinan kielen kirjoitusjärjestelmä on opiskelijoille erityisen haastava erityispiirteidensä takia ja siksi lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kiinaksi kestää kauemmin kuin vastaavien taitojen saavuttaminen Suomessa yleisimmin opiskelluissa indoeurooppalaisissa kielissä. Kiinan lukemisen ja kirjoittamisen tukemiseksi on kehitetty Pinyin -tarkekirjoitusjärjestelmä, joka helpottaa Kiinan kielen tuottamista ja ymmärtämistä. Varsinaisen lukutaidon saavuttamiseksi on kuitenkin opeteltava tunnistamaan tuhansia kirjoitusmerkkejä ja niiden eri yhdistelmiä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää millaiset virheet ovat tyypillisiä suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille ja mitkä Kiinan kielen ominaisuudet ja rakenteet ovat heille erityisen haasteellisia. Tutkielma pohtii syitä korpuksessa esiintyvien virheiden taustalla niiden esiintymisympäristön, ortografian ja välikielen kautta. Suomea äidinkielenä puhuvien Kiinan kielen opiskelijoiden Kiinan kielen oppimisesta ei vielä tiedetä paljoa ja tämän tutkielman tarkoitus on kartoittaa niitä kiinan kieliopin ja sanaston solmukohtia, joiden kanssa opiskelijat erityisesti joutuvat ponnistelemaan. Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään virheanalyysin ja välikielen teorioita ja tutkitaan kielenoppijan ja tämän virheiden välistä suhdetta. Tutkielmassa on sovellettu Selinkerin (1972) ja Corderin (1966) luomaa virheanalyysin viitekehystä Kiinan kielen kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kielitaidon kahta eri osa-aluetta, sanastoa ja syntaksia, sekä niissä esiintyviä virheitä. Leksikon analyysin pohjana on käytetty Nationin ja Hunstonin (2013) mallia. Syntaksin analyysiin tukea on haettu Corderin viitekehyksestä ja Lun (1994) mallista Kiinan kielen syntaksivirheiden analysointiin. Tutkimuksen aineistona käytettiin pääosin ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kotitehtävinä kirjoittamia esseitä ja lyhyitä käännöstehtäviä. Osa opiskelijoista oli Kiinan kielen pääaineopiskelijoita ja tutkimukseen osallistui yhteensä 14 opiskelijaa. Osalla opiskelijoista oli jo aikaisempia kiinanopintoja, kun taas osalla ei ollut Kiinan kielestä juuri mitään aikaisempaa kokemusta. Opiskelijat olivat eri ikäisiä ja osasivat eri kieliä. Osalla opiskelijoista oli kotikielenään suomen lisäksi vielä jokin toinenkin tai kolmas kieli. Tutkimuksen aineistona käytettiin 28 opiskelijoiden kirjoittamaa esseetä ja samaa määrää lyhyitä käännöstehtäviä. Aineisto kerättiin keväällä 2019. Opiskelijoiden tekstit olivat pituudeltaan noin 200-320 merkkiä ja suurin osa opiskelijoista kirjoitti samoista aiheista. Osa teksteistä oli käsinkirjoitettuja, kun taas osa oli kirjoitettu tietokoneella. Opiskelijoiden virheet laskettiin ja analysoitiin niiden kieliopillisten ominaisuuksien mukaan. Luokittelun perusteena käytettiin erilaisia jaotteluja, eikä kirjoitus- ja lyöntivirheitä laskettu mukaan. Tutkimuksessa selviää, että suomea puhuvat opiskelijat kamppailevat melko lailla samojen rakenteiden kanssa kuin muitakin kieliä äidinkielinään puhuvat kiinanopiskelijat. Erityisen vaikeita ovat rakenteet, jotka ovat uniikkeja Kiinan kielelle tai rakenteet, joita ei varsinaisesti löydy suomenkielessä. Selvästi suomenkielestä johtuvaa kielivaihtoa löytyi aineistosta vähän, mutta koska Kiinaa opiskellaan Suomessa pitkälti englannin kielen kautta, esiin tuli joitakin mitä luultavimmin englanninkielestä siirtyneitä yksityiskohtia. Opiskelijat tekivät joitakin varsinaisia leksikkovirheitä. Opiskelijat tekivät huomattavasti enemmän syntaksiin kuin sanastoon liittyviä virheitä. Virheitä oli kokonaisuudessaan niukalti, mutta niiden perusteella saattoi tehdä johtopäätökisä opiskelijoiden virheiden laadusta ja syistä. Tutkielma antaa viitteitä suomea puhuvien kiinanopiskelijoiden tyypillisimmistä virheistä ja välikielestä, sekä käyttökelpoisen pohjan ja hyödyllistä tietoa jatkotutkimuksen, opetuksen ja oppikirjamateriaalien kehittämisen käyttöön.
 • Wang, Huan; García Molinos, Jorge; Heino, Jani; Zhang, Huan; Zhang, Peiyu; Xu, Jun (Pergamon, 2021)
  Environment International 153 (2021), 106494
  Eutrophication is a major problem currently impacting many surface water ecosystems. Impacts of increased nutrient concentrations on biodiversity may differ between different scales, different organism groups, and different trophic states. Surveys at different spatial scales have suggested that biodiversity of different taxa may exhibit significant cross-taxon congruence. In our study, we examined the diversity of zooplankton and zoobenthos across 261 lakes in the Lake Taihu watershed, an area that is undergoing a severe eutrophication process. We tested the cross-taxon congruence in species richness and Shannon-Wiener diversity between zooplankton and zoobenthos along a nutrient gradient across the lakes. Our findings were consistent with the intermediate disturbance hypothesis, considering nutrient input as the disturbance. Also, we found significant cross-taxon congruence between zooplankton and zoobenthos diversities. Our results confirmed that excess nutrient levels resulted in diversity loss and community simplification. Zoobenthos were more sensitive to nutrient increases compared with zooplankton, which decreased cross-taxon congruence because these organism groups did not respond similarly to the anthropogenic disturbance.
 • Yu, Ji (2003)
  This thesis explores the factors, which determine the real exchange rate in developing country based on the Montiel´s equilibrium real exchange rate analytical framework considering internal and external balance framework. To carry out the analysis, an empirical model of estimating the equilibrium real exchange rate and measuring the exchange rate misalignment in China is developed. The departure point of the theory framework is to define the real exchange rate following the Swan-Salter ratio according to the TNT model; then based on the Montiel´s theory, considering the equilibrium RER as a path upon maintains both internal and external balance in an economy. The analytical framework is designed to identify the determinants of the long-run equilibrium real exchange rate. By analysing the production, household behaviour, and public sector of an economy to get both the internal and the external balance, we choose the four fundamentals as the determinants of the real exchange rate in China, they are, the domestic supply-side factors, fiscal policy, international economic environment and commercial policy. In estimation, first we test for the stationary of real exchange rate and its underlying determinants using unit root DF and ADF tests. It shows that all the variables can be described as a stationary process having one unit root; second, using the Engle-Granger two-step OLS method to estimate the cointegration and error correction relation between the RER and its fundamentals. Finally the misalignment would be calculated by the estimation. The cointegration model shows that the empirical result coincides with the analysis of Montiel´s theory. The objective of this thesis is to set out for assessing exchange rate misalignment in developing countries where data, time and professional capacity are limited. The research draws together methodologies from disparate sources, how to define and measure the actual RER, how to choose the fundamentals of RER, and how to estimate the equilibrium RER. Among them the fundamentals choosing is the central problem, which depend on the particular economy itself.
 • Palomäki, Veli-Matti (Helsingfors universitet, 2017)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miksi Kiinassa – erityisesti Pekingissä osana paikallista rockkulttuuria ja ei-kaupallisia musiikkipiirejä – on niin monia musiikkiyhtyeitä, jotka yhdistävät musiikissaan mongolilaisen perinnemusiikin vaikutteita rock- ja metallimusiikkiin, ja miksi nämä yhtyeet ovat menestyneet niin hyvin. Tutkimuskysymys on jaettu useisiin alakysymyksiin, joiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään taustalla vaikuttavia syitä. Tutkielmassa taustoitetaan ensin kiinalaisen rockkulttuurin erityispiirteitä ja perehdytään siihen, mitä oikeastaan tarkoitamme, kun puhumme kiinalaisesta rockmusiikista. Tutkimuksen yhtenä alakysymyksenä on pyritty selvittämään, onko kiinalaisessa rockmusiikissa jotain erityistä elementtiä, jonka johdosta voisimme puhua siitä omana musiikkityylinään. Tutkielmassa taustoitetaan seuraavaksi Kiinan mongolivähemmistöä ja mongolien musiikkikulttuuria Kiinassa ja pohditaan, miksi mongolilainen musiikki on pitkään nauttinut Kiinassa niin suurta suosiota verrattuna moniin muihin vähemmistömusiikkikulttuureihin. Varsinaisen analyysin kohteena on kuusi musiikkiyhtyettä, joiden jäsenistä ainakin osa kuuluu Kiinan mongolivähemmistöön ja jotka toimivat pääsääntöisesti Pekingissä. Pääasiallisena tutkimusmetodina on käytetty puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkielmaa varten tehtiin yhteensä neljätoista haastattelua noin puolentoista vuoden jakson aikana (elokuusta 2014 joulukuuhun 2015). Haastattelut toteutettiin kaikki kenttätyönä Pekingissä ja yhtä lukuunottamatta kaikki kiinan kielellä. Tutkimusaineiston pohjalta voidaan esittää, että yhtyeiden harjoittaman eri musiikkityylien yhdistämisen taustalla on tyypillisemmin ollut kokeilunhalu ja pyrkimys luoda yli rajojen menestyvää musiikkia kuin vähemmistöidentiteetin tietoinen korostaminen. Useat haastatellut muusikot kokivat kuitenkin tärkeäksi herättää tietoisuutta kotiseutunsa ympäristöongelmista ja useimmat heistä toivat esiin vahvan sisämongolialaisen identiteetin. Haastatteluissa ja yhtyeiden sanoituksissa usein esiin tullut “mongolialainen henki” on tulkittavissa ennemmin kulttuurisesti kuin tiettyyn paikkaan sidottuna, ja monet kokivat nationalismin tarpeettomana tai vanhentuneena konseptina. Yhtyeistä useampi on moniin muihin kiinalaisiin rockyhtyeisiin verrattuna poikkeuksellisen suosittu ulkomailla, ja yhtyeiden vaikutus Kiinan ei-kaupallisissa musiikkipiireissä on ollut merkittävä. Olen tutkimustuloksiin pohjaten valmis esittämään, että mongolivaikutteinen rock- ja metallimusiikki on kehittynyt Kiinassa omaksi tyylilajikseen kiinalaisen rockmusiikin alalajina. Samanaikaisesti se vaikuttaa han-kiinalaisesta musiikista poikkeavana omana kulttuurientiteettinään myös kiinalaisen rockkulttuurin rajojen ulkopuolella.