Browsing by Subject "Kokkola"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Lähteenmäki, Eija (1997)
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Metsoharju-Korkeakangas Kälviä, Toholampi Tietokantatunnus: MOR-Y10-009 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2341.03 Alueen pinta-ala: 55,4 ha Korkeus: 132 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m Moreenimuodostuman sijainti: Metsoharju-Korkeakangas sijaitsee Kälviän ja Toholammin kuntien rajalla, noin kolme kilometriä Kaustinen-Toholampi-tien (tie numero 63) pohjoispuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Pakopirtinkangas - Laiskunharju Kälviä Tietokantatunnus: MOR-Y10-012 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2324 07 Alueen pinta-ala: 149,6 ha Korkeus: 97,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17,5 m Muodon suhteellinen korkeus: 17,5 m Moreenimuodostuman sijainti: Pakopirtinkangas - Laiskunharju sijaitsee Ullavalta noin kymmenen kilometriä luoteeseen, Ison Pihtinevan eteläosassa
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Vattajanniemi Kokkola Tietokantatunnus: TUU-10-001 Arvoluokka; 1 Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma Pinta-ala: 2027.4 ha Korkeus: 20 m mpy. Karttalehti: 2413.01 Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Karttalehti: 2413.04 Muodon suhteellinen korkeus: 17 m Sijainti: Muodostuma sijaitsee Lohtajan kirkonkylästä luoteeseen, Vattajanniemellä
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Laajalahden tuulikerrostumat Kokkola Tietokantatunnus: TUU-10-002 Arvoluokka: 4 Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma Pinta-ala: 74,4 ha Korkeus: 12,5 m mpy. Karttalehti: 2322.10 Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m Muodon suhteellinen korkeus: 7,5 m Sijainti: Muodostuma sijaitsee Kokkolan kaupungin länsipuolella, Öijänjärven makeanvedenaltaan itäpuolella
 • Vuori, Kari-Matti; Swanljung, Tea; Aaltonen, Eeva-Kaarina; Kalliolinna, Marjo; Jokela, Sinikka (Suomen ympäristökeskus, 2009)
  Suomen ympäristö 1/2009
  Kokkolaan on keskittynyt Pohjoismaiden merkittävin metalli- ja kemian alan teollisuus. Kokkolan edustan merialuetta kuormittavat teollisuuden päästöt sekä Kokkolan kaupunki. Jätevedet sisältävät mm. raskasmetalleja sekä orgaanisia yhdisteitä. Myös Perhonjoen kautta huuhtoutuu merialueelle erityisesti ylivirtaamakausina metalleja, jotka ovat  seurausta valuma-alueen happamien sulfaattimaiden (HS-maat) kuivatuksista. Merialuetta on tarkkailtu yli 30 vuoden ajan. Teollisuuden metallipäästöt ovat tänä aikana pudonneet murto-osaan lähtötilanteesta. HS-maiden metallikuormien suhteellinen osuus on kasvanut. Eliöiden ja sedimenttien metallitasot ovat laskeneet, mutta ovat edelleen kohonneita. Pohjaeläinlajistossa on ollut viitteitä  toksisuudesta. Ympäristölainsäädäntö korostaa entistä painokkaammin tarvetta arvioida ihmisen toimista aiheutunutta ekologista haittaa. Tätä varten tulee selvittää missä määrin ekosysteemit ja niiden osat altistuvat haittatekijöille ja minkälaisia vaikutuksia altistumisesta seuraa. Tältä pohjalta voidaan arvioida riskien mittakaavaa ja merkitystä sekä suunnata ja kehittää tarkkailuohjelmia  ja ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Osana Kokkolan edustan velvoitetarkkailuohjelmaa käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 ekotoksikologinen tutkimus ja ekologinen riskinarvio.   Tutkimuksessa tarkasteltiin Kokkolan edustan sedimenttien altistumista haitallisille aineille sekä niiden aiheuttamaa akuuttia ja kroonista toksisuutta. Kohteena olivat syvännepohjat, jotka käsittivät tehtaiden edustat ja ulommat kohteet  sekä Perhonjoen edustan (HS-maiden vaikutus).  Altistuksen indikaattorina olivat sedimenttien raskasmetallipitoisuudet, joita verrattiin saastuneiden maiden raja-arvoihin ja tavoitetasoihin. Akuutin toksisuuden testaukseen käytettiin valobakteeritestiä (SFS-EN ISO 11348). Kroonista toksisuutta arvioitiin surviaissääskien epämuodostumia hyödyntävällä tutkimuksella. Altistumis- ja vaikutusprofiilien yhteistarkastelun perustella laadittiin riskiarvio näyteasemittain. Uloimmassa kohteessa (n. 7 km päästölähteistä) riski oli alhainen, tehtaiden edustalla lievästi kohonnut – kohtalainen, Perhonjoen edustalla alhainen – kohtalainen. Riski oli korkea kohteessa mikä tulkittiin ruoppausmassojen vaikuttamaksi alueeksi. Tutkimus osoitti, että Kokkolan edustan merialueen sedimentissä haitallisten aineiden pitoisuudet ovat tasolla, joka aiheuttaa pohjaeläinyhteisölle paikoin merkittäviä toksisuushaittoja. Haittoja aiheuttavat sekä piste- että hajakuormitus. Haitta-aineita olivat mm. Hg, Cd, Zn ja As. Tämä tutkimus on tiettävästi ensimmäinen Suomessa tehty surviaissääskien epämuodostumista hyödyntävä tutkimus merialueelta. Määritysmenetelmä oli herkkä ja vaikutti soveltuvan myös velvoitetarkkailuna toteutettavaan haitallisten aineiden seurantaan  rannikkovesissä. Surviaissääskien keruu maastosta osoittautui kuitenkin työlääksi. Näytteistä saatujen yksilöiden pieni määrä ja epätasainen jakautuminen näyteasemien ja tutkittujen sukujen välille heikensivät tulosten luotettavuutta. Jatkossa sedimenttinäytteiden toksisuutta tulisi selvittää surviaissääskien morfologisiin häiriöihin perustuvina laboratoriotesteinä. Tällöin voidaan vakioida altistettavien eläinten määrä ja laji. Näin saadaan luotettavampi kuva toksisuushaittojen luonteesta, ajallisesta ja paikallisesta vaihtelusta ja haittojen kehityksestä. Tarkkailuja tulisi kehittää kokonainaisuutena, missä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu muodostavat ERA (Ekologinen riskianalyysi) -prosessia hyödyntävän kokonaisuuden. Painotusten tulisi vaihdella toisiaan tukien ja toksisuuden testauksen ja aineiden tunnistamisen edetä johdonmukaisesti.