Browsing by Subject "MAP-kirkko"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Hänninen, Tapio (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tutkimus käsittelee suomalaisessa yrityselämässä toimivia huippujohtajia, jotka ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (MAP-kirkko) jäseniä. Tutkimuksessa tarkastellaan haastateltujen huippujohtajien elämänkulkuja ja erityisesti sitä, miten MAP-kirkko on lähiyhteisönä tukenut haastateltavia heidän elämän- ja urapoluillaan. Tavoitteena on tutkia yksilöiden ja lähiyhteisön välisiä sosiaalistumisprosesseja ja tuottaa tutkimustietoa siitä, millaisena MAP-kirkon opettama ihanteellinen elämänkulku näyttäytyy haastateltavien elämässä, ja miten se on tukenut haastateltavia heidän urallaan ja elämässä laajemmalti. Ns. mormonitutkimusta ei ole tehty Suomessa paljoakaan aiemmin, tästä aiheesta ei ollenkaan, ja tutkimuksessa on pyritty luomaan uutta tutkimustietoa Suomessa aikaisemmin tutkimattomasta aiheesta. Tutkimus on aineistolähtöinen ja aineiston analyysi on toteutettu kvalitatiivista Grounded Theory –nimistä tutkimusmenetelmää apuna käyttäen. Tarkoituksena on, että haastateltavat nostavat mahdollisimman suodattamattomina esiin teemoja, jotka ovat tutkimuskysymysten kannalta relevantteja. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla neljää suomalaisissa suuryrityksissä toimivaa huippujohtajaa, jotka ovat aktiivisia MAP-kirkon jäseniä. Haastattelut on toteutettu avoimin teemahaastatteluin. Elämänkulkujen jäsentämisessä apuna on sekä haastattelujen, että analyysivaiheen aikana käytetty elämänkulun teoreettista analyysikehikkoa. Keskeisinä apukäsitteinä sosialisaatioprosessien ymmärtämiseksi on käytetty sosialisaation, pääomien ja habituksen käsitteitä. Tutkimuksesta käy ilmi, että MAP-kirkko on tarjonnut haastateltaville tiiviin tukiverkoston, josta kaikki haastatellut näyttävät hyötyneen eri asteisesti työuransa kannalta. Lähes kaikki haastateltavat ovat saaneet ensimmäisiä tärkeitä työpaikkojaan kirkon kontaktien avulla. MAP-kirkossa opetetun ideaalin elämänkulun seuraaminen näyttää myös ohjanneen osaa haastateltavista hyvin erilaiselle elämänpolulle, kuin joilla he ovat perheensä lähtökohdista katsoen olleet. MAP-kirkko näyttää tasoittaneen mahdollisuuksia erilaisista lähtökohdista tulevien haastateltavien välillä. Yksittäisistä siirtymistä palvelu kirkon kokoaikaisessa lähetystyössä näyttäytyy haastateltaviin eniten vaikuttaneena tekijänä. Lähetystyössä on opittu sekä käytännön työelämätaitoja, että sieltä on saatu vahvistusta itsetunnolle. Myös muu kirkossa tehty palvelutyö on tukenut haastateltavien työelämätaitoja. Ajoittain kirkosta saadut opit ovat kompensoineet haastateltavien kokemuksen ja koulutuksen puutetta ja mahdollistaneet etenemisen työuralla. Onnistuneessa työurassa on yhdistynyt ympäristön suomat mahdollisuudet ja haastateltujen oma tavoitteellisuus ja aktiivisuus tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös perheen ja läheisten tuki korostuu onnistuneen työuran toteutumisessa. Löydökset näyttävät sopivan hyvin yhteen Yhdysvalloissa aiheesta aiemmin kirjoitetun kanssa. Tutkimuksessa on päästy alustavasti hyvin kiinni tutkittuihin ilmiöihin ja prosesseihin. Monelta osin tulokset ovat tutkimuskohteita kuvailevia. Tämä johtunee siitä, että aihetta ei ole aiemmin Suomessa tutkittu ja aihetta on tässä tutkimuksessa lähestytty hyvin avoimin kysymyksin. Jatkossa aihetta voisi tarkastella yksityiskohtaisemmin, paneutumalla tarkemmin haastatteluissa nousseisiin yksittäisiin teemoihin, kuten esimerkiksi lähetystyön vaikutukseen MAP-kirkon jäsenen elämänkulussa.
  • Burman, Anni (Helsingin yliopisto, 2021)
    Vuonna 2011 Yhdysvaltain republikaaninen puolue alkoi etsiä presidenttiehdokasta valtaa pitänyttä presidentti Barack Obamaa haastamaan. Neljä vuotta aiemmin republikaanisen puolueen ehdokkaaksi pyrkinyt Mitt Romney ilmoittautui jälleen mukaan kilpailuun, tällä kertaa voittaen ehdokkuuden itselleen. Romney oli uskonnolliselta taustaltaan mormoni, mikä aiheutti niin puolueessa kuin puolueen ulkopuolella erilaisia reaktioita. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, lyhemmin MAP-kirkko tai mormonikirkko, on Yhdysvalloissa syntynyt uskonnollinen liike. Mormoneita oli vaalien aikaan Yhdysvalloissa alle kaksi prosenttia väestöstä, eli yhteensä noin kuusi miljoonaa. Mormonien ja protestanttikristittyjen historia 1800-luvun Yhdysvalloissa oli ollut sotaisa. Vaikka 1900-luvun loppupuolelta alkaen molemmilla uskonnollisilla ryhmillä on ollut yhteisiä poliittisia päämääriä, Romneyn ehdokkuus aiheutti jännitteitä henkilökohtaista uskonratkaisua painottavissa protestanttikristityissä eli evankelikaaleissa. Evankelikaalit olivat suurin protestanttikristillinen ryhmä, joten heidän äänestysvalinnoillaan oli merkitystä vaaleissa. Romneyn ehdokkuudessa oli joitakin samankaltaisuuksia kuin vuoden 1960 presidentinvaalissa, jolloin ehdolla oli katolilainen John F. Kennedy. Yhdysvalloissa oli ollut Kennedyn ehdokkuuden aikaan voimakasta katolisuuden vastaista liikehdintää, mikä aiheutti hänen vaalikampanjalleen vaikeuksia. Tutkin pro gradu -työssäni sitä, miten Romneyn uskonnollisuutta käsiteltiin kristillisessä lehdistössä hänen presidentinvaalikampanjansa aikana. Tärkeimmät lähteeni olivat evankelikaalinen aikakauslehti Christianity Today sekä katolinen sanomalehti National Catholic Reporter. Työssäni analysoin sitä, millaisia sanavalintoja lehtien artikkeleissa käytettiin, millaisia näkökulmia mormonismista nostettiin esiin, ja millaisia mielikuvia ne loivat mormoniuskonnosta ja Romneysta. Tutkielmani osoittaa, että Romneyn uskonnollisuudesta uutisoitiin eri tavoin, ja että keskustelu mormonismista lisääntyi vaalikampanjan aikana. Romneyn uskonnolla oli vaikutusta republikaanisen puolueen esivaaleissa, joissa valittiin puolueen presidenttiehdokas. Romneyn valinta ehdokkaaksi ei ollut itsestään selvää, ja hän hävisikin monissa osavaltioissa kilpakumppaneilleen. Romneylla oli kuitenkin tasainen kannatusprosentti, joka riitti republikaanisen puolueen ehdokkuuden voittamiseen. Siinä missä katolinen National Catholic Reporter puolusti Romneyn uskonnollista vakaumusta, lehti ei missään vaiheessa osoittanut tukea Romneyn vaalikampanjalle. Evankelikaalisessa Christianity Todayssa puolestaan uutisointi Romneysta ja mormonismista muuttui myönteisemmäksi vaalien lähestyessä.