Browsing by Subject "Mass Screening"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 27
 • Lindsberg, Perttu J.; Nieminen, Tuomo; Putaala, Jukka (2016)
 • Färkkilä, Martti; Tiitinen, Aila (2016)
 • Koskenvuo, Laura; Pöyhönen, Minna; Lepistö, Anna (2020)
 • Kampman, Iiro Joonas (Helsingfors universitet, 2016)
  Cervical cancer is the 19th most common cancer amongst women in Finland. In our country there are around 150 new diagnoses yearly and 50 deaths due to cervical cancer (1). The Human Papilloma Virus is the most central and a necessary factor in the development of cervical cancer (2). HPV causes histologic changes in the cervix that are detectable in cervical cancer screening conducted with cytological smears ("Pap-smears") (2). A key factor in the efficacy of cervical cancer screening, as in any screening, is the coverage and attendance rate of the screening. In this study, we are investigating Finnish women's attitudes and knowledge regarding the subject in order to better target non-attendee groups.
 • Kotaniemi-Talonen, Laura; Jakobsson, Maija; Virtanen, Anni; Nieminen, Pekka (2019)
 • Hakkila, Aino; Heinävaara, Sirpa; Sarkeala, Tytti; Anttila, Ahti; Pankakoski, Maiju (2022)
  JOHDANTO : Kohdunkaulasyövän seulontamenetelmänä käytetyn papakokeen rinnalle on yleistynyt HPV-testi, joka otettiin Suomessa ensimmäistä kertaa käyttöön jo 2000-luvun alussa. Tarkastelimme HPV-testin käytön laajenemista, ja arvioimme sen vaikutusta seulonnan lähete- ja löydösmääriin. Aineisto sisälsi kohdunkaulasyövän seulontaohjelmaan vuosina 2003-2015 osallistuneiden 30-69-vuotiaiden naisten testitulokset sekä niitä seuranneet kolposkopialähetteet ja diagnoosit seulontaohjelmassa ja sen ulkopuolella. Lähete- ja esiasteriskien eroja tarkasteltiin HPV- ja papaseulottujen välillä. TULOKSET : HPV-testattujen henkilöiden todennäköisyys saada kolposkopialähete ja esiastediagnoosi oli noin kaksinkertainen verrattuna papakokeella testattuihin. Esiastediagnooseja tehtiin HPV-testatuille henkilöille etenkin riskiryhmäseulonnassa. Lähetteitä ja löydöksiä tehtiin testimenetelmästä riippumatta melko paljon myös seulontaohjelman ulkopuolella. PÄÄTELMÄT : HPV-seulonnassa löytyy paljon itsestään paranevia esiastemuutoksia, joten pitkittyneeseen HPV-infektioon pohjautuvat lähetekriteerit aiheuttavat runsaasti ylidiagnostiikkaa. Terveydenhuollon resursseja voitaisiin säästää kehittämällä HPV-seulonnan lähetekriteereitä ja vähentämällä seulontaohjelman ulkopuolisia näytteitä.
 • Nieminen, Pekka; Anttila, Ahti; Bützow, Ralf; Hiltunen-Back, Eija; Jakobsson, Maija; Laukkala, Tanja; Mäenpää, Johanna; Palmroth, Johanna; Rantanen, Virpi; Rintala, Marjut; Riska, Annika; Santalahti, Anne; Simojoki, Marja; Vuento, Maarit; Vuorela, Piia (2017)
 • Heinävaara, Sirpa; Jäntti, Maija; Färkkilä, Martti; Hyöty, Marja; Kairaluoma, Matti; Rautio, Tero; Voutilainen, Markku; Malila, Nea; Sarkeala, Tytti (2019)
 • Kuoppa, Aino; Sarkeala, Tytti; Leivonen, Aku; Heinävaara, Sirpa (2022)
  JOHDANTO : Ulosteen immunokemialliseen veritestiin (FIT) perustuva kolorektaalisyövän seulonta käynnistyi vapaaehtoisissa kunnissa huhtikuussa 2019. Seulonnalla pyrittiin mahdollisimman hyvin vähentämään molempien sukupuolten taustariskiin suhteutettua syöpäkuolleisuutta. Tutkimme seulonnan toimivuutta ja erilaisten FIT-testin kynnysarvojen vaikutusta seulonnan tuloksiin vuosina 2019 ja 2020. AINEISTO JA MENETELMÄT : Aineistona käytettiin Suomen Syöpärekisterin tietoja seulonta-aktiivisuudesta, testituloksista ja edenneiden kasvainten osuuksista. Sukupuolittain erilaisten kynnysarvojen ja niiden muutosten vaikutusta tarkasteltiin binomiaalisella regressiolla. TULOKSET : Seulontaan osallistuttiin aktiivisesti. Miesten edenneiden kasvainten löydösosuudet olivat suuremmat kuin naisten. Kynnysarvon pienentäminen vuonna 2020 lisäsi molempien sukupuolten positiivisten testitulosten osuutta ja erityisesti naisten edenneiden kasvainten löydösosuutta. Löydösosuuksien positiiviset ennustearvot säilyivät ennallaan tutkimusjakson aikana. PÄÄTELMÄT : Kolorektaalisyövän seulonta toteutui ensimmäisten vuosien aikana hyvin. Kynnysarvon pienentäminen vuonna 2020 vaikutti toivotusti: edenneiden kasvainten löydösosuudet paranivat ja positiiviset ennustearvot säilyivät ennallaan.
 • Grierson, Sirkku; Kivelä, Pia; Soini, Hanna; Räsänen, Sirpa; Miettinen, Katri; Marttila, Jane; Vauhkonen, Mikko; Vasankari, Tuula (2017)
  Maahanmuuttajien, jotka eivät ole turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, keuhkotuberkuloosiseulonta toteutuu vain osassa kunnista ja niissäkin vaihtelevasti. Ongelmia on ollut mm. seulottavien tavoittamisessa.
 • Turunen, Mark (Helsingin yliopisto, 2017)
  Suolistosyövän seulontaohjelma käynnistyi Suomessa vuonna 2004 ja osallistuvuus on ollut kohtalaisen hyvällä tasolla, noin 70 %:ssa. Tähän mennessä on tarkasteltu vain rajallisesti sitä, millaiset ihmiset seulontaan osallistuvat ja millaiset eivät. Tutkielman tavoitteena on selvittää eroja osallistuvuudessa eri sosioekonomisten ryhmien välillä. Lisäksi tarkastellaan sukupuolen, kielen ja asuinpaikan vaikutusta. Aineiston muodostivat 5185 henkilöä, joille lähetettiin kutsu suolistosyövän seulontaan ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Osallistumista tarkasteltiin Poisson-regressiomallin avulla ja luottamusvälit saatiin ylihajonnan huomioivalla keskivirheellä. Korkeammassa sosioekonomisessa ryhmässä osallistuttiin seulontaan suhteellisesti noin viidenneksen enemmän kuin alemmassa. Sekä kouluttautuminen että korkeampi ammattiasema kasvattivat osallistuvuutta myös itsenäisesti. Muita osallistumista lisääviä tekijöitä olivat maaseudulla asuminen, kotimainen äidinkieli, Tampereen tai Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella eläminen ja ennen seulontaa lähetettyyn elintapakyselyyn vastaaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää uudessa suolistosyövän seulontaohjelmassa ottamalla jo suunnitteluvaiheessa sosioekonomiset erot huomioon ja etsimällä keinoja erojen kaventamiseen ennen ohjelman käynnistämistä. Sosioekonomiset erot osallistuvuudessa lisäävät eriarvoisuutta ja heikentävät seulontaohjelman vaikuttavuutta.
 • Kalliala, Ilkka; Lehtinen, Matti; Nieminen, Pekka (2021)
  Kattavampi rokottaminen ja kohdunkaulasyövän seulonnan samanaikainen muutos pian tarpeen
 • Komulainen, Jorma; Kröger, Heikki; Niskanen, Leo (2019)
 • Lehtinen, Matti; Nieminen, Pekka; Paavonen, Jorma (2016)
 • Vasara, Kristiina; Avela, Kristiina; Suomela, Jarkko (2017)
  Neuvolalääkärin vastaanotolle tuotiin 4-vuotias poika, jonka poikkeaviin piirteisiin oli kiinnitetty huomiota päiväkodissa.