Browsing by Subject "Memory Disorders"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 26
 • Pyykönen, Hanna; Parantainen, Heidi; Kujala, Tuomo; Wikgren, Jan (2019)
  Lähtökohdat Tutkimme Montreal Cognitive Assessment (MoCA) -menetelmän soveltuvuutta varhaista Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden ajokyvyn arviointiin. Selvitimme myös menetelmän herkkyyttä tunnistaa kognitiomuutoksia. Menetelmät Tutkimus sisälsi haastattelun, kognitiivisen arvioinnin (MoCA), ajon simulaattorilla ja oman ajamisen arvioinnin. Siihen osallistui 7 potilasta ja 17 tervettä ikätoveria. Tulokset Potilaat suoriutuivat verrokkeja heikommin MoCA-testissä ja simulaattoriajossa. Arvio omasta suoriutumisesta ajossa oli heillä merkitsevästi parempi kuin verrokeilla. Potilaat saivat testipisteitä keskimäärin 18,6 ja verrokit 27,4. Simulaattoriajossa potilaat tekivät lähes kaksi kertaa enemmän virheitä kuin verrokit. Päätelmät Testi näyttää tunnistavan varhaisia kognition muutoksia hyvin. Oireiden tiedostamisen ja kognitiivisen suoriutumisen heikentyminen näyttää suurentavan liikenneturvallisuusriskiä. Ajokyvystä on syytä huolestua, kun MoCA-pistemäärä on alle 20.
 • Strandberg, Timo; Simojoki, Kaarlo (2017)
  •Sallivampi ilmapiiri lisää yli 75-vuotiaiden alkoholinkäyttöä. Samaan aikaan ikäryhmän suuruus kasvaa. •Alkoholiongelman hoitoon voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin nuoremmilla, ja tulokset ovat ¬pääsääntöisesti yhtä hyviä. •Erityistä huomiota on kiinnitettävä alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksiin, kaatumis- ja tapaturmariskiin, sairauksiin, heikentyneeseen kognitioon sekä usein läsnä olevaan häpeään. •Jo hyvin pieni määrä alkoholia voi aiheuttaa ongelmia hauraalle vanhukselle. •Käytöstä on kysyttävä syyllistämättä ja ikäihmisen autonomiaa kunnioittaen.
 • Strandberg, Timo; Tienari, Pentti (2019)
  Amyloiditeoriaa on jouduttu katsomaan uudesta näkökulmasta.
 • Strandberg, Timo (2018)
 • Roitto, Hanna-Maria; Aalto, Ulla; Pitkälä, Kaisu (2021)
  Yli 65-vuotiaiden psyykenlääkitys on yleistä. Kotona asuvista iäkkäistä kolmannes ja ympärivuorokautisen hoidon asukkaista kaksi kolmesta käyttää psyykenlääkettä. Vaikka psyykenlääkkeitä käytetään paljon, näyttö niiden vaikuttavuudesta iäkkäiden hoidossa on vähäistä ja ristiriitaista. Psyykenlääkkeiden haittavaikutuksen korostuvat iäkkäillä, varsinkin pitkäaikaiskäytössä. Haittavaikutuksista painottuvat erityisesti kaatumiset, sedaatio, kognition heikentyminen ja muut antikolinergiset haitat. Kymmenen viime vuoden aikana psyykenlääkkeiden käytön yleisyydessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia eri lääkeryhmissä. Huolellinen diagnosointi ennen lääkehoidon aloitusta ja seurannan suunnittelu ovat tärkeä iäkkäiden psyykenlääkityksen osa.
 • Arvio, Maria; Sundin, Markus; Niinivirta, Mari (2018)
 • Strandberg, Timo (2019)
  Tulokset antavat jo lisäaiheen tehostaa verenpainetaudin hoitoa.
 • Yli-Pohja, Päivi; Pajo, Kati (2018)
  Ikäkuulo on yhteydessä kognitiiviseen heikentymiseen. Muistisairauden riski pitkällä aikavälillä on todettu useissa tutkimuksissa. Kausaalisuhde on epäselvä: johtaako ikäkuulo kognitiiviseen heikentymiseen vai onko molemmilla yhteisiä syytekijöitä. Kuulonkuntoutus parantaa tiedonkäsittelyvalmiuksia ja toimintakykyä.
 • Pitkälä, Kaisu (2019)
 • Muha, Villo; Williamson, Ritchie; Hills, Rachel; McNeilly, A.D.; McWilliams, T.G.; Alonso, Jana; Schimpl, Marianne; Leney, Aneika C.; Heck, Albert J.R.; Sutherland, Calum; Read, Kevin D.; McCrimmon, Rory J.; Brooks, S.P.; Van Aalten, Daan M.F. (2019)
  O-GlcNAcylation is an abundant post-translational modification in the nervous system, linked to both neurodevelopmental and neurodegenerative disease. However, the mechanistic links between these phenotypes and site-specific O-GlcNAcylation remain largely unexplored. Here, we show that Ser517 O-GlcNAcylation of the microtubule-binding protein Collapsin Response Mediator Protein-2 (CRMP2) increases with age. By generating and characterizing a Crmp2S517A knock-in mouse model, we demonstrate that loss of O-GlcNAcylation leads to a small decrease in body weight and mild memory impairment, suggesting that Ser517 O-GlcNAcylation has a small but detectable impact on mouse physiology and cognitive function. © 2019 The Authors. Published by the Royal Society under the terms of the Creative Commons Attribution License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, which permits unrestricted use, provided the original author and source are credited.
 • Juva, Kati (2021)
  Lääkärit joutuvat työssään ottamaan kantaa edunvalvontaan, edunvalvonta-valtuutuksen vahvistamiseen ja joskus edunvalvontavaltuutuksen laatijan -oikeudelliseen toimintakykyyn. ¬Miten lausunnot laaditaan?
 • Juva, Kati (2018)
  Muistisairaiden määrän kasvu lisää oikeustoimikelpoisuusarvioiden tarvetta. Lääkärin tehtävä on arvioida muistisairaan oikeustoimikelpoisuutta erityisesti edunvalvontaan ja edunvalvontavaltuutukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi potilas ja omainen saattavat tarvita käytännön neuvoja sekä ohjausta. Myös testamentin laatiminen voi edellyttää lääkärinlausuntoa. Lääkärin on hyvä miettiä omakin edunvalvontansa kuntoon jo silloin, kun toimintakyky on hyvä ja ajatus kirkas.
 • Hölttä, Eeva; Pitkälä, Kaisu (2019)
  Muistisairauden neuropsykiatrisille oireille altistavat ja niitä laukaisevat tekijät, kuten tyydyttämättömät tarpeet ja stressitekijät, on tärkeää tunnistaa ja huomioida yksilöllisesti. Oireiden taustalla voi myös olla akuutti sekavuustila, somaattinen syy tai huonosti sopiva lääkitys. Yksilöllisesti räätälöidyt lääkkeettömät hoidot ovat tuloksellisia. Eniten näyttöä on hoitavalle henkilölle annetun ohjauksen ja tuen vaikutuksesta. Muistisairaan kohtaamisessa tavoitteena on arvostava ja luottamuksellinen suhde.
 • Strandberg, Timo; Koivisto, Anne (2022)
 • Könönen, Maija (2020)
 • Alanen, Hanna-Mari; Koponen, Hannu; Leinonen, Esa (2016)
  Enemmistö muistisairauspotilaista saa haittaavia käytösoireita jossakin sairauden vaiheessa. Käytösoireiden ensisijainen lääkehoito on muistisairauden asianmukainen lääkehoito. Psykoosilääkkeet saattavat lisätä aivoverenkierron häiriöiden määrää ja kuolleisuutta dementiapotilailla, joten niiden käyttö tulee rajata vain vaikeisiin psykoottisiin ja levottomuutena tai aggressiivisuutena ilmeneviin käytösoireisiin. Muistisairauksia sairastavilla on myös suurentunut riski saada psykoosilääkkeistä ekstrapyramidaalioireita, infektioita, väsymystä ja hypotensiota. Amerikan psykiatriyhdistyksen uunituore hoitosuositus linjaa ja tarkentaa psykoosilääkkeiden käytön ­periaatteita tällä potilasryhmällä.
 • Niskanen, Leo (2021)
  • Sekä hyperinsulinemialla että insuliiniresistenssillä on haitallisia vaikutuksia elimistöön. • Insuliiniresistenssi havaitaan energia-aineenvaihdunnan keskeisissä kudoksissa, eli rasvassa, lihaksissa ja maksassa. Tilaan liittyvän hyperinsulinemian aiheuttama anabolinen vaikutus ei kuitenkaan ole heikentynyt. • Hyperinsulinemia vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksien, lihavuuden sekä syöpäsairauksien syntyyn ja kehitykseen. Se on osallisena myös muistitoimintoja heikentävien sairauksien synnyssä ja kehityksessä. Lisäksi se vaikuttaa vanhenemiseen liittyviin perusmekanismeihin.
 • Suomela, Jarkko (2017)
  Lääkäri teki kotikäynnin 80-vuotiaan, eläkkeellä olevan sähköinsinöörin luo. Kotihoito oli ollut huolissaan miehen lääkkeiden käytöstä ja selviytymisestä kotihoidon asiakkaana olevan monisairaan puolisonsa kanssa.