Browsing by Subject "Mother-Child Relations"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Flykt, Marjo; Belt, Ritva; Punamäki, Raija-Leena (2021)
    Lähtökohdat : Tutkimus seurasi 51:tä avohoidon interventioita saavaa huumeriippuvaista äitiä ja 50 ¬normatiivista verrokkia loppuraskaudesta lapsen kouluikään. Tutkimme äidin huumeriippuvuuden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia äidin ja lapsen hyvinvointiin ja lapsen kehitykseen. Menetelmät : Äidin mielenterveyttä tutkittiin kyselylomakkeilla, äiti-lapsivuorovaikutusta emotionaalisen saatavillaolon videomenetelmällä sekä lapsen kognitiivista ja sosioemotionaalista kehitystä äidin raportoimana ja psykologisin testein vauva- ja kouluiässä. Tulokset : Huumeriippuvaisilla äideillä oli enemmän masennus- ja ahdistusoireita varhaisvaiheissa ja enemmän vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia lasten kouluiässä kuin verrokeilla. Heillä oli enemmän vuorovaikutusongelmia lapsen kanssa sekä vauva- että kouluiässä. Vuoden iässä lasten kehityksessä ei ollut eroja, mutta kouluiässä huumeryhmän lapsilla oli enemmän tarkkaavuus- ja mielenterveysoireita. Päätelmät : Varhaisen äitiyden tuki lisäsi äidin emotionaalista saatavuutta lapselleen, ja huumeiden käytön vaikutuksille altistuneiden lasten kehitys eteni hyvin ensimmäisen vuoden aikana. Se kuitenkin vaarantui kuormittavien kasvuolosuhteiden jatkuessa. Lasten psyykkistä kehitystä tulisi seurata ja tukea koko perhettä pitkäjänteisesti eri kehitysvaiheissa.
  • Pietikäinen, Johanna; Hakulinen, Tuovi; Holopainen, Arja (2020)
  • Gardemeister, Susanna (Helsingin yliopisto, 2021)
    Antibioottien tarve synnytyksen yhteydessä on suurta ja käyttöindikaatiot moninaisia. Antibiootit kuitenkin muuttavat suolistomikrobiomin koostumusta pitkäaikaisesti ja niiden käyttö on assosioitunut lukuisiin sairausriskeihin. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää poikkileikkaustutkimuksena äitien synnytyksen aikana saamien antibioottien yleisyyttä, käyttöindikaatioita ja annosmääriä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää synnytyksen aikaisten antibioottien mahdollista assosiaatiota lapsen kasvuun ensimmäisten elinkuukausien aikana. Tiedot kerättiin 1 020 synnytyksestä. Äideistä 374 (37%) sai ainakin yhtä antibioottia synnytyksen aikana, ja heistä 56% vain yhden antibioottiannoksen. Yleisimmät antibiootit olivat kefuroksiimi, jota sai 22% äideistä, sekä penisilliini, jota sai 15% äideistä. Yleisimmät syyt antibiootin saamiseen sen sijaan olivat äidin streptokokki B (GBS)-kantajuus ja sektio, jotka olivat kumpikin indikaationa 17% synnytyksistä. Antibioottitiedot yhdistettiin lapsista kerättyihin pituus- ja painomittauksiin. Synnytyksen aikaisten antibioottien todettiin assosioituvan lapsen painonnousuun ensimmäisten elinkuukausien aikana. Ne lapset, joiden äiti oli saanut synnytyksen aikana antibioottia, painoivat kolmen kuukauden iässä keskimäärin 140 grammaa muita enemmän. Painoero kuitenkin tasaantui viimeistään kuuden kuukauden ikään mennessä. Assosiaatiota pituuskasvuun ensimmäisen kahden elinvuoden aikana ei havaittu. Aiemmat julkaisut ovat todenneet, että raskauden ja vauvaiän antibioottikuurit assosioituvat painonnousuun lapsilla. Tutkimustuloksen mukaan myös lyhyillä synnytyksen aikaisilla antibioottikuureilla on havaittavissa sama assosiaatio ja se täydentää siten aiempia julkaisuja. Tulokset antavat olettaa, että synnytyksen aikaisilla antibiooteilla voi olla yhteys lapsen suolistomikrobiomin koostumukseen. (197 sanaa)
  • Korhonen, Marie; Luoma, Ilona (2017)
    •Äidin masennus suurentaa lapsen käytösongelmien ja tunne-elämän oireiden riskiä. •Etenkin raskausaikana tai synnytyksen jälkeen ilmenevät masennusoireet voivat vaikuttaa sikiön ja imeväisen aivojen kehitykseen ja siten myöhemmin lapsen stressinsietokykyyn, oppimiseen sekä käytöksen ja tunne-elämän säätelyyn. •Masennuksen negatiivisia vaikutuksia voivat lisätä tai välittää geneettinen alttius ja herkkyys, kiintymys¬suhteen laatu, lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde, lapsen yksilölliset ominaisuudet, sukupuoli ja -riskitekijöiden kumuloituminen. •Interventiot tulisi kohdistaa ennaltaehkäisevästi koko perheeseen.