Browsing by Subject "National Core Curriculum"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Nylund, Petra (Helsingfors universitet, 2016)
    Avhandlingens syfte är att granska vilken beredskap engelsklärare på högstadienivå har att möta förändringen när det gäller undervisning i kultur och språkvarianter som den nya nationella läroplanen för med sig. Traditionellt har kultur i språkundervisningen handlat om målspråkskultur och i engelskans fall i första hand om angloamerikansk kultur. Samma synsätt har gällt för undervisning i varianter av engelska, d.v.s. angloamerikanska varianter har utgjort normen. Eftersom engelskan i dag har rollen av ett globalt lingua franca och de icke-infödda talarna är långt flera än de infödda är de inföddas kultur och språkvarianter inte längre lika relevanta för undervisningen och behöver därmed inte nödvändigtvis utgöra normen. Däremot skulle eleverna vara betjänta av att förberedas för att använda engelskan i global kommunikation och multikulturella möten. De här aspekterna har en betydande roll i engelskundervisningen enligt den nya läroplanen i Finland som för högstadiets del träder i kraft från och med 2017. Här framhävs betydelsen av att förstå mångkulturalism och mångspråkighet och vikten av att kunna kommunicera i sådana sammanhang. Engelskan som ett redskap för global kommunikation betonas upprepade gånger, medan dess roll som bärare av nationell kultur endast nämns i korthet. Sättet att närma sig engelskans roll i världen innebär något helt nytt i jämförelse med den ikraftvarande läroplanen. I min avhandling frågar jag hur lärarna förhåller sig till de nya aspekterna i läroplanen och hur de redan nu beaktar dem i sin undervisning. Undersökningen är kvalitativ och utförd i form av intervjuer med fem högstadielärare under november och december 2015. Intervjuerna hade formen av temaintervjuer med en på förhand uppgjord struktur från vilken avvikelser kunde göras för att fånga upp aspekter som de intervjuade för fram. Resultaten visar att även om lärarna är medvetna om den nya betoningen av engelskan som ett redskap för multikulturell kommunikation är de på många sätt rotade i den angloamerikanska kultursfären i sin undervisning. På motsvarande sätt fokuserar de också på de vanligaste varianterna av infödd engelska. En orsak till det traditionella förhållningssättet kan ligga i att lärarna i många fall följer läromedlen, som därmed får rollen av normgivare. Huruvida läromedlen uppdateras i enlighet med den nya läroplanen får sålunda betydelse för dess förverkligande. Ytterligare två aspekter framstår som betydelsefulla för lärarnas beredskap att undervisa i enlighet med den nya läroplanen: möjligheten till multikulturell kommunikation i verkligheten, vilken i sin tur är beroende av skolans närsamhälle och därmed ojämlik, samt tolkningsmöjligheterna av själva läroplanen. Lärarna kritiserade planen för att vara otydlig och svårtolkad och efterlyste handledning i hur den ska omsättas i praktiken. Sammantaget kan de här omständigheterna leda till större olikhet mellan skolornas engelskundervisning, vilket kan ha konsekvenser för, till exempel, elevernas beredskap för studentexamen.
  • Hilmola, Antti; Kallio, Manne (2016)
    In this article, holistic craft is examined with the help of the literature of craft science and the National Core Curriculum in Finland (2004). The different stages of holistic craft are brought out as a didactic guide which directs the teaching of craft in basic education. In addition, assessment criteria direct craft teachers in assessing all the stages of holistic craft in school assessment. The empirical examination can be crystallized in the following research question: To what extent do pupils’ different skills in the different stages of holistic craft determine the school assessment of crafts? The research data was collected during the school year 2013-2014. Altogether 73 craft teachers from 59 schools participated in this research. The project was directed toward 7th-grade pupils in basic education. The data of pupils (N = 982) represent the quantita-tive research method. The indicator is an application from the ready-made design task indicator which was used by the Finnish National Board of Education during the national assessment of craft in 2010. The central methodological solution is the Linear regression analysis by the enter method. The central observation is that the pupils’ skills in the different stages of holistic craft do not determine the grades of the school assessment in the 7th grade in all respects. In addition the craft teachers' views on the skills of the pupils during the 7th grade do not determine the final grades in the 6th grade of the lower level at all. The craft teachers' views on the skills of the pupils are not based on the idea of holistic craft in all respects. The instructions and criteria, in accordance with the National Core Curriculum in Finland (2004), must be taken into the school assessment at the practical level.