Browsing by Subject "Pori"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 24
 • Koskinen, Mirja (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristö 12/2008
  Pori on Suomen merkittävimpiä tulvauhka-alueita, jossa Kokemäenjoki tulviessaan voi aiheuttaa merkittävät taloudelliset vahingot ja uhattuna on jopa 10 000 – 15 000 ihmistä. Viranomaisten saumattoman toiminnan varmistamiseksi suurtulvatilanteessa on laadittu erityissuunnitelma Kokemäenjoen tulviin varautumisesta Porissa Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Tiedottaminen on tulvauhka- ja tulvatilanteissa keskeisessä asemassa sekä vahinkojen pienentämisen (teollisuuden ja asukkaiden omatoiminen varautuminen) että väestön turvallisuuden kannalta. Tulvatietoisuuden lisäämiseksi on suunnitelmasta keskusteltu laajasti viranomaisten, kaupungin eri hallintokuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Porissa on tarve jakaa asukkaille täsmällistä tietoa tulvauhasta ja tulviin varautumisesta. Suunnittelutyön aikana on korostunut aloitetun Porin tulvasuojeluhankkeen toteuttamisen sekä tulvatilanteen ennakoinnin ja ennakkotorjunnan merkitys. Pelastustoimitilanteessa viranomaisten mahdollisuudet suojata rakennuksia rajoittuvat merkittävimpiin kohteisiin ja tarvittaessa tulvauhka-alueen väestön evakuointiin. Väliaikaisten siirrettävien tulvasuojarakenteiden käyttö Porissa on hankalaa, koska suojaustarvetta on kilometreittäin. Tällä hetkellä paras tulvasuojelukeino on hätätilanteessa keksittyä vahvistamaan olemassa olevia tulvapenkereitä.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Susikorpi Noormarkku Tietokantatunnus: MOR-Y02-007 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1144 07 Alueen pinta-ala: 51,5 ha Korkeus: 85 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m Moreenimuodostuman sijainti: Susikorpi sijaitsee Noormarkun eteläosassa noin 100 metriä Keidassuon Keidaslammista koilliseen
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Tornimäki Noormarkku Tietokantatunnus: MOR-Y02-010 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1144.07 Alueen pinta-ala: 74,0 ha Korkeus: 70 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m Moreenimuodostuman sijainti: Tornimäki sijaitsee Noormarkun kaakkoisosassa, Lassilan kirkonkylässä kirkon ja sitä ympäröivän hautausmaan pohjoispuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Pirunkivenluola Noormarkku Tietokantatunnus: MOR-Y02-011 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni Arvoluokka: 3 Karttalehti: 1144.07 Alueen pinta-ala: 35,9 ha Korkeus: 80 m mpy. Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 17 m Moreenimuodostuman sijainti: Pirunkivenluola sijaitsee Noormarkun eteläosassa lähellä Lavian ja Ulvilan kuntien rajaa Vaskunnevan pohjoispuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Louhumäki Noormarkku Tietokantatunnus: MOR-Y02-034 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1144.01 Alueen pinta-ala: 17,2 ha Korkeus: 52,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m Moreenimuodostuman sijainti: Louhumäki sijaitsee Noormarkussa, Pori-Jyväskylä tien varrella (vt 23), Poosjärven kaakkoispuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Yyteri (Yyterinsannat) Pori Tietokantatunnus: TUU-02-006 Arvoluokka: 1 Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma Pinta-ala: 267,5 ha Korkeus: 20 m mpy. Karttalehti: 1142.07 Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Karttalehti: 1141.09 Muodon suhteellinen korkeus: 20 m Sijainti: Yyterin dyynialue sijaitsee Porin keskustasta luoteeseen Meri-Porissa Yyterinsannalla ja niiden itäpuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Yyterin Koiraranta Pori Tietokanta: TUU-02-030 Arvoluokka: 2 Muodostuma: Tuulikerrostuma Pinta-ala: 53,4 ha Korkeus: 10 m mpy. Karttalehti: 1142.07 Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Karttalehti: 1331.08 Muodon suhteellinen korkeus: 4 m Sijainti: Yyterin Karhuluodon dyynialue sijaitsee Karhuluodon pohjois- ja eteläpuolilla
 • Uusivirta, Pekka (1966)
 • Häkkilä, Kauko (Vesihallitus, 1980)
  Vesihallitus. Tiedotus 190
 • Miesmaa, Petra (2002)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Porin kaupungin sisäisen muuttoliikkeen ja väestörakenteeltaan erilaistuneiden asuinalueiden vaikutussuhdetta. Tutkimusaloitteen teki Porin kaupungin suunnitteluosaston henkilökunta. Tutkimuskohteena on hallinnollisen kuntajaon mukainen Porin kaupunki. Tutkimuksessa käytetään sekä mikro- että makrotasoa. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat yksilötasoiset muuttopäätöstä koskevat teoriat sekä asuinalueiden erilaistumisteoriat. Tutkimusaineisto jakaantuu tilasto- ja postikyselyaineistoon. Porin kaupungin kotipaikkarekisteristä selviää vuosina 1996 - 2000 tehdyt postinumeroaluetasoiset kaupungin sisäiset muutot. Porin kaupungin tilastollisiin vuosikirjoihin kootut väestörekisteritiedot ovat osa-aluetasoisen asuinalueiden erilaistumisen tarkastelun lähteenä. Yksilötasoisen muuttopäätöksen tarkasteluun käytetään tutkimusta varten suoritettua postikyselyaineistoa. Tutkimus suoritetaan kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Aineiston kuvailussa käytetään jakaumia ja hajontoja koskevia tunnuslukuja, yksilötasoisen muuttohalun ja muuttoaikomuksen mallitus tapahtuu logistisen regressioanalyysin keinoin. Seitsemästä kahdeksaan prosenttia porilaisista muuttaa vuosittain kaupungin sisällä. Porin kaupungin sisäinen muuttoliike on muuttomatkaltaan lyhyttä ja suunnaltaan keskustahakuista. Yksilöiden muuttopäätöksien taustalla ovat elinvaiheeseen ja aineellisen hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät tekijät. Asuinalueen ei havaittu vaikuttavan asukkaiden muuttohaluun. Käytettävissä olevan aineiston rajallisuus vaikeuttaa tutkimuksen läpivientiä. Ongelmia ovat eri alueyksikkötasot, tilastotiedon vähyys ja kyselyaineistoon vastanneiden henkilöiden systemaattinen poikkeavuus Porin väestöstä. Jatkotutkimuksen tehtäväksi jää selvittää miten paljon porilaisten aineellinen hyvinvointi kasvaa kaupungin sisäisen muuton seurauksena.
 • Peltola, Anna-Maija (1981)
 • Koskinen, Mirja (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2006)
  Suomen ympäristö 19/2006
  Kokemäenjoen suistossa sijaitseva Pori on tulvaherkkää aluetta. Porissa tulvasuojelun parantamiseksi vuosikymmenten aikana toteutettujen laajojen vesistöhankkeiden tila on huono. Pengerrysten mitoitus ei vastaa nykyistä maankäyttöä ja niiden kunto on heikentynyt. Tehdyt perkaukset ovat ajan mittaan liettyneet. Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti Porin tulvariskien hallinnan kehittämishanke. Myös Porin kaupungilla on suuri tarve tulvasuojelun kehittämiselle. Yleissuunnitelma Porin tulvien riskienhallinnan parantamiseksi on laadittu Porin kaupungin, Suomen ympäristökeskuksen, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyönä. Lisäksi Satakuntaliitto myönsi Porin kaupungille valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Yleissuunnitelmassa esitetyt esitykset tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatoimenpiteiksi sekä jatkotoimenpide-ehdotukset perustuvat hankkeessa tehtyihin osaselvityksiin: - Porin tulvasuojelurakenteiden ja tehtyjen ruoppausten tila - Kokemäenjoen syvyyskartoitus - Arvio sedimentaatiosta - Tulvatietojen keräys - Hydrologinen toistuvuus Kokemäenjoella Porissa - Kokemäenjoen alaosan tulvalaskelmat ja tulvakartat - Kokemäenjoen jäätymisen kartoitus ja vedenkorkeuksien havainnointi - Selvitys eri toimenpiteiden vaikutuksesta Kokemäenjoen alaosan jäätulviin - Tulvavahinkojen arviointi. Hankkeessa on myös hyödynnetty EXTREFLOOD -projektin tuloksia. Osaselvitykset löytyvät kokonaisuudessaan julkaisun liitteenä olevalta CD -levykkeeltä.