Browsing by Subject "Practice Guidelines as Topic"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 30
 • Mustanoja, Satu; Pekkola, Johanna (2016)
  Akuu­tin ai­vo­val­ti­mo­tu­kok­sen las­ki­mon­si­säis­tä liuo­tus­hoi­toa voi­daan an­taa nel­jän ja puo­len tun­nin ku­lues­sa oi­rei­den alus­ta. Hoi­to on aloi­tet­ta­va he­ti, kun vas­ta-ai­heet on pois­sul­jet­tu. Jos po­ti­laan ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riön oi­reet ovat vai­keat, ei suu­ren ai­vo­val­ti­mon tu­kok­sen las­ki­mon­si­säi­nen liuo­tus­hoi­to yleen­sä rii­tä. Sen li­säk­si har­ki­taan en­do­vas­ku­laa­ri­hoi­to­na lä­hin­nä me­kaa­nis­ta trom­bek­to­miaa kuu­den tun­nin ku­lues­sa. En­do­vas­ku­laa­ri­hoi­toa har­ki­taan myös sil­loin, kun las­ki­mon­si­säi­sel­le liuo­tus­hoi­dol­le on vas­ta-ai­he: INR-ar­vo yli 1,7 tai po­ti­las käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti uut­ta ve­re­no­hen­nus­lää­ket­tä da­bi­gat­raa­nia, ri­va­rok­sa­baa­nia tai ­apik­sa­baa­nia. Pää­tös en­do­vas­ku­laa­ri­hoi­don aloit­ta­mi­ses­ta teh­dään ylio­pis­to­sai­raa­las­sa mo­niam­ma­til­li­ses­ti, ja toi­men­pi­teen ai­hees­ta päät­tää neu­ro­lo­gi yh­des­sä sen suo­rit­ta­van ra­dio­lo­gin kans­sa. Hoi­dos­ta on an­net­tu uu­si oh­jeis­tus, jo­ka kos­kee neu­ro­lo­gian päi­vys­tä­jien li­säk­si myös päi­vys­tyk­sen eri­koi­sa­laa, ku­ten kes­kus­sai­raa­la­ta­soi­sia päi­vys­tä­jiä. Päi­vys­tyk­sel­li­seen AVH-hoi­toon lä­het­tä­mi­sen kri­tee­rit säi­ly­vät en­nal­laan ja hoi­don va­lin­taan ote­taan kan­taa ylio­pis­to­sai­raa­loi­den päi­vys­tys­pis­teis­sä.
 • Syvänne, Mikko; Strandberg, Timo (2018)
 • Koskenmies, Sari; Ilmonen, Suvi; Mäkitie, Antti (2020)
 • Luostarinen, Teemu (2020)
  Elinluovuttajan hoidossa pyritään huolehtimaan irrotettavien elinten elinkelpoisuudesta turvaamalla niiden riittävä verenkierto ja hapentarjonta. Elinluovuttajan hoidosta on olemassa kansalliset hoito-ohjeet. Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia elinluovuttajaan hoitoon liittyviä keskeisiä asioita.
 • Kämppi, Leena; Rainesalo, Sirpa; Roivainen, Reina (2020)
  Epilepsiapotilaat ohjautuvat päivystykseen ensimmäisen, pitkittyneen, tiheästi toistuvan tai komplisoituneen kohtauksensa vuoksi. Nopea ja oikein kohdennettu hoito parhaassa tapauksessa estää kohtauksen vaikeutumisen status epilepticukseksi. Hoitoketjun eri vaiheiden saumaton eteneminen selkeän hoitoprotokollan mukaan on pitkittyneen epilepsiakohtauksen saaneen potilaan ennusteen kannalta keskeistä. Viiveettömän hoidon toteutuksen lisäksi lääkehoidon valinnassa tulisi huomioida epilepsian ja pitkittyneen kohtauksen tyyppi, etiologia ja niihin liittyvät epävarmuustekijät. Aikuispotilaiden osalta korostuvat liitännäissairaudet, niihin liittyvät hoidot ja kohtaustilanteen vaikeutumisen muut syyt. Vaikeassa kohtaustilanteessa epileptologisen yksikön konsultoiminen on tarpeen. Jos potilaan status epilepticus on vaikeahoitoinen, konsultaation tulisi toteutua kiireellisesti. Päivystyspisteiden osuus on merkittävä paitsi viiveettömässä kohtausten hoidossa myös jatkohoidon toteutuksessa ja ohjauksessa.
 • Mustonen, Pirjo; Lehto, Mika; Putaala, Jukka (2018)
 • Oksi, Jarmo; Hytönen, Jukka; Järvinen, Asko; Kanerva, Mari; Nordberg, Marika; Nyman, Dag; Viljanen, Matti; Wahlberg, Peter (2018)
  Euroopan parlamentti on ottanut infektiolääkäreitä kuulematta kantaa Lymen borrelioosin diagnostiikkaan ja hoitoon. Päätös¬lauselma on monilta osin epätieteellinen ja voi johtaa potilaiden hoidossa väärille ja vaarallisillekin linjoille.
 • Ekroos, Heikki; Mazur, Witold (2017)
 • Sipilä, Raija; Mäntyranta, Taina; Mäkelä, Marjukka; Komulainen, Jorma; Kaila, Minna (2016)
 • Bono, Petri; Hiltunen, Kari-Matti; Korpelainen, Juha; Pietilä, Mikko; Vanninen, Esko (2018)
  Kalliit lääkkeet on otettava käyttöön yhdenmukaisella prosessilla. Ei ole tarkoituksenmukaista, että sairaanhoitopiirit kilpailisivat keskenään erilaisella lääkekirjolla, varsinkaan silloin kun on ¬kysymyksessä hyvin kallis hoito. Pelisäännöt on nyt tehty.
 • Malmberg, Pekka; Karjalainen, Jussi; Tikkakoski, Antti; Mäkelä, Mika; Koskela, Heikki (2018)
  Keuhkoputkien supistumisherkkyyden mittaukseen suositellaan tästedes aina metakoliinialtistusta, kuten uusissa kansainvälisissä suosituksissakin. Muutoksia on tuomassa myös pitkään käytetyn annostelulaitteen valmistuksen lopettaminen.
 • Laukkanen, Jari; Nieminen, Tuomo; Savonen, Kai; Kervinen, Kari; Poutanen, Tuija; Raatikainen, Pekka (2016)
  •Klii­ni­nen ra­si­tus­koe on kes­kei­nen ja ko­ko­nais­val­tai­nen tut­ki­mus­me­ne­tel­mä mo­nien sy­dän­sai­rauk­sien ­diag­nos­tii­kas­sa, en­nus­teen ar­vioin­nis­sa, hoi­to­lin­jan va­lin­nas­sa ja seu­ran­nas­sa. Sen käyt­töä ei pi­dä vä­hen­tää, vaik­ka mui­ta sy­dä­men ku­van­ta­mis­me­ne­tel­miä on saa­ta­vil­la. •Va­kaaoi­reis­ta se­pel­val­ti­mo­tau­tia epäil­täes­sä ra­si­tus­koe on en­si­si­jai­nen tut­ki­mus taus­ta­tie­to­jen pe­rus­teel­la ar­vioi­dun en­nak­ko­to­den­nä­köi­syy­den mu­kaan oi­kein va­li­tuil­le po­ti­lail­le. •Me­ne­tel­män hy­vä saa­ta­vuus ja edul­li­suus ovat tär­keim­piä etu­ja mui­hin se­pel­val­ti­mo­tau­din tut­ki­mus­me­ne­tel­miin ver­rat­tu­na. •Ra­si­tus­ko­keen tul­kin­ta ei ra­joi­tu EKG:n ST-vä­lin muu­tos­ten mit­tauk­seen, vaan tut­ki­muk­sen ai­ka­na seu­ra­taan myös sy­dä­men sy­ke­taa­juut­ta ja ve­ren­pai­net­ta, mää­ri­te­tään po­ti­laan suo­ri­tus­ky­ky ja do­ku­men­toi­daan mah­dol­li­set ryt­mi­häi­riöt. •Klii­ni­nen ra­si­tus­koe on tär­keä tut­ki­mus ra­si­tuk­sen ai­ka­na il­me­ne­vien ryt­mi­häi­riö­tun­te­mus­ten diag­nos­tii­kas­sa, ja si­tä voi­daan käyt­tää myös las­ten sy­dän­sai­rauk­sien diag­nos­tii­kas­sa ja hoi­don suun­nit­te­lus­sa.
 • Toivakka, Sara; Kavola, Heli; Kontinen, Vesa (2016)
 • Nurmi, Elisa; Peltoniemi, Outi; Suominen, Pertti (2016)
 • Hannelius, Ulla (2016)
 • Kukkonen-Harjula, Katriina; Liira, Helena (2019)
  Lääkärillä on tärkeä tehtävä liikunnan ottamisessa puheeksi.
 • Huovinen, Riikka; Aittomäki, Kristiina; Dean, Peter; Heikkilä, Päivi; Kataja, Vesa; Laine, Merja; Palva, Tiina; Pamilo, Martti; Pöyhönen, Minna; Smitten, Karl von (2010)