Browsing by Subject "Psychiatric Nursing"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Laukkala, Tanja; Jylhä, Pekka; Isometsä, Erkki; Koponen, Hannu; Marttunen, Mauri; Wahlbeck, Kristian; Laajasalo, Taina; Vuorio, Alpo; Pirkola, Sami (2020)
  • Suomi on kansainvälisesti verrattuna suurten itsemurhalukujen maa, vaikka viime vuosikymmeninä ¬kuolemat ovat pääsääntöisesti vähentyneet. • Itsetuhoinen käyttäytyminen liittyy useimmiten psykiatriseen sairauteen tai päihdeongelmiin. • Itsemurhayrityksen jälkeen keskeisiä ovat strukturoitu psykiatrinen arvio, turvasuunnitelman tekeminen ja aktiivinen perussairauksien hoito. • Lääkärin lakisääteiset velvoitteet ja läheisten tilanne tulee huomioida. • Psykososiaalisia, muuhun hoitoon liitettäviä lyhyitä erillisinterventioita tutkitaan aktiivisesti.
 • Laukka, Elina; Gluschkoff, Kia; Kaihlanen, Anu-Marja; Suvisaari, Jaana; Kärkkäinen, Jukka; Vorma, Helena (2021)
 • Kinnunen, Marina; Lönnqvist, Jouko; Ekelund, Jesper; Roine, Risto P.; Aaltonen, Leena-Maija; Mustajoki, Pertti (2016)
  It­se­mur­ha­vaa­raa on vai­kea en­na­koi­da. Po­ti­las voi teh­dä it­se­mur­han osas­to­hoi­don ai­ka­na tai ko­ti­lo­mal­laan, vaik­ka oli­si sai­raa­lan tai omai­sen val­von­nas­sa. On­gel­mal­li­sia ti­lan­tei­ta tu­lee eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun hoi­don ko­ko­nais­vas­tuu on ha­jau­tet­tu, hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus on suur­ta ja eri­tyi­ses­ti lo­ma-ai­koi­na, kun hen­ki­lö­kun­taa on liian vä­hän. Ta­pah­tu­nut­ta it­se­mur­haa tu­lee tar­kas­tel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sys­te­maat­ti­ses­ti ja tar­jo­ta työ­noh­jaus­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Ta­pah­tu­man kiel­tä­mi­nen ja kap­se­loin­ti on kai­kil­le osa­puo­lil­le hai­tal­lis­ta.
 • Granö, Niklas; Ala-Nikkola, Taina; Metsäranta, Kiki; Rintamäki, Teija; Repo, Tuija; Ameel, Maria (2021)
  Lähtökohdat : HUS Psykiatriassa siirryttiin COVID-19-pandemian kiihdyttyä maaliskuussa 2020 laajamittaisesti puhelin- ja videovälitteisiin etävastaanottoihin. Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia etävastaanottojen soveltuvuudesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Menetelmät : HUS Psykiatrian avohoidon potilastyöhön osallistuvalta henkilökunnalta kartoitettiin sähköisellä kyselyllä etävastaanottojen kuormittavuutta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan niiden soveltuvuutta erilaisten potilasryhmien hoidossa. Anonyymejä vastauksia saatiin 370. Tulokset : Potilasryhmittäin kokemukset puhelin- ja videovastaanottojen soveltuvuudesta erosivat jossain määrin toisistaan. Videovastaanotot arvioitiin kauttaaltaan puheluja soveltuvammiksi psykiatrisen hoidon eri osa-alueilla. Päätelmät : Psykiatrinen avohoito voi olla tulevaisuudessa laajemmin toteutettavissa etävastaanottojen avulla.
 • Uusi-Mäkelä, Nina; Tuisku, Katinka; Puustinen, Niina; Kaltiala, Riittakerttu (2020)
  Uusi suositus sukupuolidysforian hoidosta annettiin kesällä. ¬Mitä perusterveydenhuollossa pitäisi huomioida ennen erityispoliklinikalle ohjaamista?
 • Alanen, Hanna-Mari; Lönnroos, Eija; Talaslahti, Tiina; Vataja, Risto; Ginters, Milena; Sorri, Annamari; Mykkänen, Liisa; Leinonen, Esa; Koponen, Hannu (2020)