Browsing by Subject "RAI"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Peiponen, Arja (2004)
    A constructivist, evaluative study for the development of an evaluation tool for the evaluation of the quality of 24-hour care and services for the elderly, competitive tendering and self-evaluation of operations. The task of the present study was to develop an appropriate quality assessment tool for the evaluation of 24-hour care and services for the elderly. The theoretical base for the development of this tool was Total Quality Management, TQM, on which quality award models rely. The indicators selected to measure quality of the content of care of the elderly were the indicators of good care according to the Resident Assessment Instrument (RAI). The study also examined the application of the quality evaluation tool to be developed in the opening of constant attendance for the elderly to competitive tendering. On the basis of the self-evaluation of units providing care for the elderly further indications of the functionality of the criteria in practice were obtained. The purpose of evaluation is to generate information for guidance. The aim of the evaluation tool for evaluation and development is also the immediate promotion of change, a formative task. The objective of the work at hand was to create a tool in keeping with the purpose described above by which to evaluate the quality of round-the-clock attendance as service for the elderly and in the future to utilise the information obtained through the evaluation tool as a basis for decision-making, the further development of operations. From the perspective of good care for the elderly the need emerged to introduce directly into the criteria with the help of the RAI instruments those elements by means of which it is possible to evaluate and direct the implementation of good care. The structure of the study follows to some extent the progress of a constructivist study including a relevant problem, anchoring it in theory, the construction of the evaluation tool and an assessment of the functionality of the solution. The theoretical frame of reference for the study relied on the principles of Total Quality Management and evaluation research. Applying the theory of Total Quality Management to the evaluation of services in the field of social and health care was contemplated through the literature addressed in the study. A questionnaire was distributed to experts in social and health care to gather information on round-the-clock care and services for the elderly and the main quality criteria from the perspective of opening them up to competitive tendering. The experts assessed the main quality criteria to be strategic planing, number of personnel and the structure of professions therein, the systematicity of care, safety and satisfaction of clients and their relatives with the care provided and the existence of quality systems and comparison of operations to best practices. With regard to the operating environment important factors included fire safety of premises and the chance to move about using mobility aids. The self-evaluation model developed in the study and the functionality of the evaluation frame were tested on the basis of a self-evaluation conducted in several units caring for the elderly. The outcome of the self-evaluations carried out in a long-term care unit connected to be public health care centre, a residential home and sheltered housing also provided evidence of the functionality of the self-evaluation model and evaluation framework. The battery of quality criteria developed would appear to be applicable to the evaluation of the quality of round-the-clock care of the elderly. A list of criteria to be born in mind and to assist in the situation of opening up service to competitive tendering is a help to decision-makers in selecting the provider of services. The theoretical frame of reference of the study and the evaluation tool developed were combined into a model for the evaluation of 24-hour care and services for the elderly described with the aid of a flowchart.
  • Peiponen, Arja (2004)
    Tämän tutkimuksen tehtävänä oli kehittää vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun arvioimiseen soveltuva laadun arviointiväline. Arviointivälineen kehittämisen pohjana oli kokonaisvaltaisen laadunhallinan teoria (Total Quality Management, TQM) ja tähän teoreettiseen taustaan nojaavat laatupalkintomallit. Vanhustenhoidon sisällön laatua mittaaviksi indikaattoreiksi valittiin Resident Assesment Instrument (RAI) -mittariston mukaiset hyvän hoidon indikaattorit. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi kehitettävän laadunarviointivälineen soveltumista vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun kilpailuttamiseen. Vanhustenhoitoyksiköiden suorittaman itsearvioinnin pohjalta saatiin lisäviitteitä kriteeristön toimivuudesta käytännössä. Arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoja ohjaukseen. Arvioinnilla ja kehitettävällä arviontivälineellä on tavoitteena myös muutoksen välitön edistäminen, formatiivinen tehtävä. Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena oli edellä kuvatun tarkoituksen mukaisesti luoda väline, jonka avulla voidaan arvioida vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun laatua ja käyttää arviointivälineen avulla saatavaa tietoa jatkossa päätöksenteon pohjana, toiminnan kehittämiseksi. Vanhusten hyvän hoidon näkökulmasta nousi esille tarve tuoda kehitettyyn kriteeristöön RAI - mittariston avulla suoraan niitä elementtejä, joiden avulla voidaan arvioida ja ohjata hyvän hoidon toteutumista. Tutkimuksen rakenne noudattaa osittain konstruktiivisen tutkimuksen kulkua, joka sisältää relevantin ongelman, kytkennän teoriaan, arviointivälineen rakentamisen sekä ratkaisun toimivuuden arvioinnin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tukeutui kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (TQM) ja arviointitutkimuksen periaatteisiin. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan teorian soveltumista julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arvioinnin pohjaksi pohdittiin tutkimuksessa käsitellyn kirjallisuuden perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille osoitetun kyselyn avulla saatiin tietoa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun ja näiden palvelujen kilpailuttamisen kannalta keskeisistä laatukriteerialueista. Asiantuntijat arvioivat keskeisimmiksi laatukriteerialueiksi toiminnan strateginen suunnittelun, henkilöstön määrän ja ammattikuntarakenteen, hoidon suunnitelmallisuuden, turvallisuuden ja asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyyden hoitoon sekä laatujärjestelmien olemassaolon ja toiminnan vertaamisen parhaisiin käytäntöihin. Toimintaympäristön osalta tärkeitä tekijöitä olivat erityisesti tilojen paloturvallisuus ja mahdollisuus liikkua apuvälineillä. Tutkimuksessa kehitettyä itsearviointimallia ja arviointikehikon toimivuutta testattiin muutaman vanhustenhoitoyksikön tekemän itsearvioinnin perusteella. Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoidon yksikössä, vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä tehtyjen toiminnan itsearviointien perusteella saatiin näyttöä itsearviointimallin ja arviointikehikon toimivuudesta käytännössä. Kehitetty laatukriteeristö näyttää soveltuvan vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun laadun arviointiin. Palvelun kilpailuttamisen apuna toimiva, kilpailuttamistilanteessa huomioon otettavien kriteereiden lista auttaa päätöksentekijöitä valittaessa palvelun tuottajaa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja kehitetty arviointiväline yhdistettiin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun arviointimalliksi, joka kuvattiin vuokaavion avulla.