Browsing by Subject "Reference Values"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
  • Knihtilä, Hanna (Helsingfors universitet, 2015)
    Background: Early origins of chronic obstructive pulmonary disease have been recognized. Impulse oscillometry (IOS) is postulated to enable assessment of small airways function but limited data exist on the determinants of these proposed small airway indices, and on their sensitivity to detect lung function deficits in young children. Methods: IOS measurements of 103 healthy Finnish preschool children were evaluated to establish reference equations for the difference between respiratory resistance at 5 and 20 Hz (R5-20), the relative difference of R5-20 (R5-20%), and area under the reactance curve (AX). Thereafter, IOS results of young children with current troublesome lung symptoms (n=20), history of early wheeze (n=38), or bronchopulmonary dysplasia (BPD) (n=8) were compared to those of healthy children. Results: Height was the best independent determinant for reference equations of R5-20 (r=-0.417), R5-20% (r=-0.236), and AX (r=-0.678). R5-20 and R5-20% also showed variability with gender (p<0.05). Z-scores of R5-20, R5-20%, and AX appeared significantly higher in symptomatic than in healthy children (p<0.001), whereas respiratory resistance and reactance at 5 Hz (R5 and X5) differed from healthy only in children with history of BPD. Conclusions: R5-20, R5-20%, and AX are superior to conventional IOS parameters in distinguishing symptomatic children from the healthy ones. These parameters may prove valuable for screening early lung function deficits.
  • Sovijärvi, Anssi R. A.; Kainu, Annette; Malmberg, Pekka; Guldbrand, Anna; Timonen, Kirsi; Piirilä, Päivi (2016)
    •Hil­jattain on jul­kaistu uu­det suoma­laiset ai­kuisten spi­ro­metrian vii­tearvot, joi­den mit­taukset kat­tavat myös vanhus­väestön 84 vuo­den ikään as­ti. •Uu­sien ar­vojen tulkin­nassa otetaan käyt­töön mi­tatun ar­von poik­keaman mää­rä viitear­vo­po­pu­laation ­kes­kiar­vosta z-yksik­köinä (sama kuin SD). Muu­toksen vaikeu­saste ar­vioidaan z-ar­von mu­kaan. •Nor­maalin va­riaation ala­raja on klii­ni­sissä tutki­muk­sissa kai­kille spi­ro­met­ria­muut­tu­jille sa­ma (z-ar­vona –1,65). Ter­veistä 95 % asettuu tä­män ra­jan ylä­puo­lelle. •Syn­ty­pe­rältään ulko­maa­laisten las­ten ja ai­kuisten tutki­muk­sissa suosi­tellaan käytet­tä­väksi uu­sia kansain­vä­lisiä GLI2012-vii­tear­voja. •Suo­ma­laisten las­ten tutki­muk­sissa suosi­tellaan käytet­tä­väksi edelleen van­hoja suoma­laisia viitear­voja, mut­ta nii­den klii­ni­sessä sovel­ta­mi­sessa suosi­tellaan nyt z-ar­vojen käyt­töä. •Ai­kuisten van­hat suoma­laiset vii­tearvot ei­vät ole perus­tuneet todel­lisiin mittaus­tu­loksiin yli 64-vuo­tiailla. Van­hojen ar­vojen käyt­tö on aiheut­tanut toden­nä­köi­sesti hengi­tys­tieobst­ruktion yli­diag­nos­tiikkaa vanhem­missa ikä­ryh­missä.
  • Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen ja Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen nimeämä asiantuntijaryhmä; Timonen, Kirsi L.; Malmberg, Pekka; Kainu, Annette; Piirilä, Päivi (2021)
    Suosittelemme suomalaisten aikuisten diffuusiokapasiteetin viitearvoiksi Kainun ym. viitearvoja, joissa normaalin alaraja on z-arvo –1,65 eurooppalaisen standardin ¬mukaisesti. Lapsille suosittelemme kansainvälisiä GLI-viitearvoja. Lisäksi suosittelemme vaikeusasteen arviointia kolmiportaisesti: normaali (z-arvo ≥ –1,65), lievästi pienentynyt (–3,0 ≤ z-arvo < –1,65) ja selvästi pienentynyt (z-arvo < –3,0).