Browsing by Subject "Sambia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Saramäki, Jussi (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1992)
 • McKeough, Alex (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tutkin tässä työssä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin lainaohjelmia Sambiassa vuosina 1964–1991. Monen muun afrikkalaisen valtion tavoin Sambia ajautui 1970-luvulta lähtien tukalaan velkakierteeseen, ja sen talous tuli riippuvaiseksi kansainvälisten rahoituslaitosten myöntämistä lainoista. Maailmanlaajuisen velkakriisin puhkeamisen jälkeen Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ajoivat velkaantuneissa kehitysmaissa läpi yksityiskohtaisia rakennesopeutusohjelmia. Järjestöt tukivat ohjelmien toteutusta lainoilla, jotka sisälsivät alati lisääntyviä määriä taloudellisia ehtoja. 1980-luvun lopulla rakennesopeutuksen tavoite oli kehittyvien kansantalouksien rakenteiden kokonaisvaltainen uudistaminen. Tätä agendaa taustoitti järjestöjen tiivis yhteistyö Yhdysvaltojen republikaanisen hallituksen kanssa sekä uusliberaalin talousideologian läpimurto. Afrikan rakennesopeutusohjelmat ovat monitahoinen ja kiistelty tutkimusaihe. Tutkimukseni tavoite on tarjota tasapuolinen ja aiheen moniäänisyyden huomioon ottava analyysi Sambian rakennesopeutusohjelmista. Tämän vuoksi olen valinnut työn teoreettiseksi lähtökohdaksi relationaalisen lähestymistavan, jossa tarkastelen tutkimusaihetta kahdesta eri perspektiivistä, fokuksen kiinnittyessä näkökulmien väliseen suhteeseen. Tutkielman toisessa luvussa keskityn ehdollisten lainaohjelmien kehitykseen sekä Yhdysvaltojen hallituksen vaikutukseen tässä prosessissa. Sen lisäksi analysoin uusliberaalin talousideologian leviämistä rahoitusjärjestöihin. Kolmas luku on kronologinen kuvaus Sambian talouden kehityksestä itsenäistymisen jälkeen, ja käyn luvussa läpi myös tärkeimmät poliittiset käänteet tältä ajalta. Ennen kaikkea pyrin kolmannessa luvussa heijastamaan edellisen luvun päätelmiä Sambian tapaukseen. Sambian taloudellinen menestys on ollut riippuvaista kuparin tuotannosta ja maa ei toipunut raaka-aineen hinnan romahduksesta 1970-luvun puolivälissä. Työn pääasiallisina lähteinä käytän Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin asiakirjoja, jotka ovat vapaasti saatavilla organisaatioiden verkkoarkistoissa. Rakennesopeutusohjelmia on tutkittu melko paljon ja sovellan relevanttia tutkimuskirjallisuutta etenkin toisessa luvussa. Tutkimus osoittaa, että suurin syy Sambian taloudellisen alamäkeen löytyy maan autoritäärisen hallinnon tekemistä virheistä sekä laajalle levinneestä korruptiosta. Kansainvälisten rahoitusjärjestöjen kyvykkyyden Sambian tilanteen auttamisessa voi silti kyseenalaistaa, ja järjestöjen toiminta osoittautuu jossain määrin epäjohdonmukaiseksi. Rakennesopeutusohjelmien kehitys kansainvälisissä rahoitusjärjestöissä oli vaiherikas ja hidas prosessi. Johtopäätöksissä korostuu tämän prosessin kokonaisvaltaisen kartoittamisen merkitys yksittäisten tapausten tutkimisessa.
 • Vuorenkoski, Juha (2006)
  Työ käsittelee Suomen ulkoministeriön rahoittamaa maaseudun kehitysinterventiota Sambiassa Luapulan maakunnassa vuosina 1980-1999. Työn tarkoituksena on tutkia, miten ja miksi kehitysintervention tavoitteet muuttuvat sekä tarkastella, mitä muutoksia kehitysintervention hallinnossa tapahtuu ja mitä seurauksia näillä muutoksilla on kehitystavoitteiden toteutumiselle. Työssä käytettävä tarkastelutapa on laaja. Siinä otetaan huomiin muutokset laajassa kontekstissa, johon kuuluvat Sambian kansallisessa politiikassa, erityisesti maatalouspolitiikassa; muutokset merkittävien kansainvälisten järjestöjen politiikassa Sambian valtioita kohtaan; muutokset kansainvälisessä kehityskeskustelussa; ja avunantajamaan motivaatiot ja niiden muutos. Nämä tarkasteltavat kokonaisuudet suhteutetaan intervention kehitystavoitteeseen. Näiden kokonaisuuksien lisäksi tarkastellaan erityisesti intervention sisäistä politiikkaa. Sisäisen politiikan osalta otetaan erityisesti huomioon se, että ulkoministeriö kasvavassa määrin on ulkoistanut interventioon liittyviä toimintoja kaupallisille toimijoille. Työssä lähestytään intervention laajaa kontekstia lähdekirjallisuuteen turvautuen. Intervention kehitystavoitetta ja sisäistä politiikkaa on tutkittu interventioon liittyvän arkistomateriaalin avulla (ulkoasiainministeriön tietopalvelu) ja haastattelujen avulla. Arkistomateriaali koostuu hankesuunnitelmista, arvioinneista ja evaluaatioista sekä interventioon liittyvästä kirjeenvaihdosta sekä erityyppisistä raporteista. Työtä varten on haastateltu seitsemää ulkoministeriön virkamiestä sekä kolmea konsulttia. Työssä hyödynnetään kehitysetnografista, toimijakeskeistä tutkimusta, joka painottaa kehitysinterventioiden luonnetta sisäisesti monimuotoisina ja dynaamisina järjestelminä, joiden sisäinen politiikka on otettava huomioon tarkasteltaessa apututkimuksessa. Samoin työssä hyödynnetään uusinstitutionaalisen taloustieteen teorioita, joilla mallinnetaan institutionaalisten toimijoiden suhteita toisiinsa. Työssä havaitaan, että tarkasteltavan kehitysintervention tavoite muuttuu 1990-luvun alkupuolella, pääosin Sambiassa toteutetun rakennesopeutuksen seurauksena. Interventio muuttuu kaupallisen maissinviljelyn tukemisesta osallistumisen, ruokaturvan ja voimaantumisen tukemiseen. Maaseudun kehitysyhteistyötä koskevan kehitysajattelun uusilla virtauksilla on vaikutuksensa muutokseen siten, että rakennesopeutuksen aikaansaamassa politiikkatyhjiössä yksittäiset konsultit sekä maakunnallisen hallinnon maatalousasiantuntijat ovat edistäneet näiden virtauksien toteuttamista. Työssä havaitaan ulkoministeriön hankehallinnolla olleen vajavaisen kyvyn hallita kyseistä kehitysinterventiota. Kaupallinen konsulttitoimisto sekä yksittäiset vastaanottajamaan virkamiehet ovat pystyneet hyödyntämään ministeriön kyvyttömyyttä kontrolloida interventiota koskevaa tietoa. Hankehallinto on myös siten heikosti järjestetty, että kokonaisten hankekomponenttien yllättävä epäonnistuminen väärinkäytöksien ja huolimattomuuksien takia on mahdollista.
 • Rikalainen, Noora (2006)
  Pro gradu -tutkielmani tarkastelee uskontoon perustuvaa poliittista toimintaa Sambiassa. Työn keskeisenä tavoitteena on analysoida niitä tekijöitä, joiden avulla voidaan selittää kirkollisten organisaatioiden vahvaa roolia Sambian politiikassa, sekä tarkastellla niiden poliittisen osallistumisen seurauksia. Erityisenä tutkimuskohteena on katolinen kirkko, sillä sen organisatoriset ominaisuudet ja resurssien mittavuus sekä perinteet yhteiskunnallisessa ja poliittisessa osallistumisessa tekevät siitä erityisen yhteiskunnallisen - uskontoon perustuvan - toimijan. Kirkkojen, naisliikkeen ja lakimiesyhdistyksen "Oasis Forum" -liittoumaa käsitellään erityisenä tapauksena, joka ilmentää kirkkojen strategioita sekä muuttuvia poliittisia mahdollisuusrakenteita, jotka luovat edellytykset niiden toiminnalle. Tutkimuksen viitekehyksenä on yhteiskunnallisten liikkeiden teoria, sillä se tarjoaa välineitä arvioida tekijöitä, jotka toisaalta edistävät ja toisaalta rajoittavat uskonnollisten organisaatioiden toimijuutta ja mobilisaatiota poliittisissa prosesseissa. Tutkielmassa hyödynnetään erityisesti poliittisten mahdollisuusrakenteiden analyysiä. Myös kulttuuriset ja materiaaliset resurssit ovat keskeisiä selittäjiä tutkittaessa niitä vaikuttimia, keinoja sekä ulkoisia rakenteellisia tekijöitä, jotka edistävät katolisen kirkon osallistumista politiikkaan Sambiassa. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että uskonnollisten instituutioiden rooli politiikassa on kehittynyt sovittelevasta välittäjä-roolista aktiiviseen vastakkainasetteluun. Kirkot ovat historiallisesti toimineet katalysaattoreina yhteiskunnallisille muutoksille. Tätä poliittista osallistumista on lisääntyvästi alkanut leimaamaan katolisen ja protestanttisten sekä evankelisten kirkkojen välinen (strateginen) yhteistyö. Tutkielmassa osoitetaan, miten katolinen kirkko voi menestyksellä käyttää uskontoa ja erityisesti kirkon "sosiaalista oppia" politiikan välineenä, sekä miten poliittinen toimijuus keskittyy esimerkiksi sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelevään, kansalaisjärjestön tavoin toimivaan kirkon yksikköön. Kirkot muuttavat toiminnallaan sitä, miten politiikka käsitteenä ymmärretään Sambiassa. Sambiassa poliittiset mahdollisuusrakenteet tukevat uskonnollisten instituutioiden osallistumista julkiseen keskusteluun ja politiikkaan. Pro gradu -tutkielmassa käytettiin laadullisia menetelmiä ja aineistonkeruu suoritettiin pääasiallisesti Lusakassa, Sambiassa. Keskeisenä aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu haastattelu, ja sitä täydensivät arkistomateriaalin ja lehtileikkeiden keruu sekä havainnointi.
 • Löyttyniemi, Kari; Uusvaara, Olli (Suomen metsätieteellinen seura, 1986)
 • Pukkala, Timo; Saramäki, Jussi; Mubita, Owen (Suomen metsätieteellinen seura, 1990)
 • Löyttyniemi, Kari; Löyttyniemi, Riitta; Hiltunen, Raimo; Räisänen, Seppo (Suomen metsätieteellinen seura, 1982)
 • Löyttyniemi, Kari (Suomen metsätieteellinen seura, 1983)
 • Heinonen, Piia (2007)
  This case study analyses the economic operations of a group of Lusaka-based businesswomen in the formal economy. In the study, these businesswomen are considered 'new' since through their entrepreneurship they have actively adapted to the 1990s liberalisation of Zambian economy. There are signs indicating that the Zambian entrepreneurial development does not follow the modern trajectories, which makes entrepreneurship an interesting research topic. The concepts of economic citizenship and strategy are launched to understand individual operations in the context of state regulation and social setting. On one hand, I will examine the Zambian neoliberal tax policy and its impact on the economic operations and decision-making of the new businesswomen, such as tax registration. On the other hand, the empirical data from the interviews with businesswomen and from the Zambian literature and magazines are examined to grasp together a full picture of the social elements that influence businesswomen's economic operations. The study reveals that the economic citizenship of the new Lusaka businesswomen builds on a complex set of norms and responsibilities and is more likely based on the duties than on the rights of a citizen. The economic strategies of the businesswomen do not solely reflect the market rationalities, but also responsibilities towards the nation, employees and the extended family. The traditional connotations of female decency influence new businesswomen's operations as well.
 • Eskola, Elina (2003)
  The aim of this study is to model the likely poverty impacts of multilateral trade liberalization in SADC-countries, especially in Zambia and Botswana, both in the short run as well as in the long run. Trade scenarios under closer look are EU's Everything but Arms initiative, SADC free trade area and free trade area between SADC and the EU. The analysis of these policy changes is implemented by using the GTAP5 database and adjusting the simulations into household data collected by the Central Statistics Offices in respective countries. The theoretic framework used in this study was first developed by Winters (2000 a,b,c and 2002). The focus in the framework is on the static poverty impacts of trade liberalization and, thus, economic growth and short-term adjustment costs are excluded. Trade liberalization has an overall direct effect on 1) Price transmission, 2) Enterprises, and 3) Taxes and government spending. Households and poverty are impacted through the changes in the price of the consumption basket, employment and wage as well as the provision of the public goods. In sum, trade liberalization was not found to be harmful for either Botswana nor Zambia in the long run, but the ability to benefit from the trade liberalization was heavily dependent on the country's original situation. In Zambia the overall utility decreased in the short run reflecting the country's poor readiness for international competition. In the long run, Zambia could reach 8% increase in utility when its production has adjusted to the new situation. Botswana is able to benefit right from the start and attain as high increase in utility as 27%. The consumer prices in both countries decreased benefiting the households. In the short run, the wages increase by 1% in Zambia and 4-5% in Botswana in general. In the long run the demand for labor rose by 6-10% in Zambia and 24-32% in Botswana. The government expenditure decreased by 1% in both countries in the short run due to trade liberalization. In the long run the government income rose substantially. On the whole, trade liberalization was found helpful but insufficient poverty reduction policy.
 • Harju, Elina (Helsingfors universitet, 2013)
  Street children´s life situations have received a lot of attention both in the media and in research in the recent years. In the literature street children are often defined as being under the age of 18. In this thesis, the focus group is the street youth, meaning the adolescents and young adults who either live full-time in the streets or are otherwise strongly connected with the street life. The research interest was to study how poverty is present in the lives of the street youth, and how their experiences of poverty in the streets and their own agency change when they grow older. A further interest was to find out how street life enables transition into adult roles in the society. The theoretical background of the thesis consists of introducing the discussion of structure and agency in social sciences as a way to understand the social life, then introducing the relevant concepts of poverty and social exclusion. Poverty in this thesis is understood in its widest sense, as Amartya Sen has defined it: deprivations of basic capacities that a person has to live the kind of life he or she has a reason to value. Also, the contemporary research on street children is introduced, where the agency perspective has gained space. The thesis also takes a look at some situational factors of the case study country Zambia, which affect the lives of the country’s vulnerable children and youth. This thesis is an ethnographic research consisting of two field work periods in Zambia’s capital city Lusaka. These field work periods took place in July-August 2011 and 2012 in an organization working with street children and youth. The informants were a heterogeneous group of street youth, aged between 14 and 28 and connected to the street life from different positions. The data consists of field notes and 33 recorded interviews with the informants. The results show that most of the street youth expressed reluctance towards their current life in the streets with little prospects for change. Income-wise their poverty seemed to vary, but the money was spent to meet one’s instant needs. Poverty was further expressed in terms of experienced public disrespect and vulnerability to violence and abuse by other street youth as well as police authorities. It also meant remoteness and mistrust in one’s social relationships. Poverty in the streets caused dependency of substances leading to decreased ability to take care of oneself as well as violent behavior. Growing older in the streets seemed to bring increased feelings of wasted years and frustration in one’s life situation, which was in contrast to adult roles in the society. Prolonged street life brought a risk of adopting illegal means and violent and harmful conduct. However, this was not necessarily so, and some of the youth had taken distance to the street life abandoned many of their earlier street behaviors. As chances for employment were small, they were, however, still stuck in the streets to earn living.