Browsing by Subject "Sortti-asemat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Hokkanen, Tero (Helsingfors universitet, 2016)
    Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin Sortti-asemien uusi, 1.8.2015 voimaan astunut hinnasto, selviytyy sille annetuista tehtävistä. Näihin tehtäviin kuuluvat jätteen lajittelun tehostaminen ja/tai määrän vähentäminen, oikeudenmukaisempi jätteiden hinnoittelu asiakkaan näkökulmasta sekä jätetulojen pitäminen halutulla tasolla. Suomen jätelain keskeisimmät ohjaavat tekijät Sortti-asemien jätehinnoitteluun ovat aiheuttamisperiaatteen to-teutuminen ja mahdollisuuksien mukaan kannustavuus parempaan jätehierarkian toteutumiseen sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Nämä antavat pohjan jätehuollossa käytettäville taloudellisille instru-menteille, joilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Uuden hinnaston vaikutuksia tutkitaan Sortti-asemien asiakkaille kohdistetulla asiakaskyselyllä sekä kuukausit-taisia jätevirtoja seuraamalla. Jätetuloja seurataan myös kuukausittaisella tasolla. Jätevirtojen ja jätetulojen osal-ta tehdään vertailua edellisten vuosien kuukausittaisiin määriin. Tarkkailuajanjakso pidettiin heti uuden hinnaston voimaantulosta neljä kuukautta, 1.8. – 30.11.2015. Asiakaskyselyn tulosten perusteella uuden hinnaston vaikutuksesta jätteen lajittelua parantaa noin 21 % vastaa-jista. Vastaavasti noin 10 % vastaajista kertoi uuden hinnaston heikentävän heidän lajitteluaan. Kyselyyn vastan-neiden mukaan uuden hinnaston kyky ohjata lajitteluun saa arvosanaksi 3,2 arvoasteikolla 1 – 5. Jätevirtojen seuranta osoittaa, että vastaanotetut sekajätemäärät ovat laskeneet uuden hinnaston käyttöönoton jälkeen asia-kasta kohden laskettuna noin 14 % vuoden 2015 toteutunut trendi huomioituna. Muiden tarkastelussa olleiden jätelajien osalta ei havaittu merkittäviä muutoksia. Jätetulot puolestaan olivat tarkkailuajanjaksolla tavoitteiden mukaiset. Keskimääräinen kuukausittainen toimintakate on ollut kohtuullisemmalla tasolla kuin edellisellä hin-nastolla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Sortti-asemien uusi hinnasto toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aiheuttamisperiaate toteutuu oikeudenmukaisemmin ja toimintakate on kohtuullisemmalla tasolla. Uusia jatkokehi-tystarpeitakin löytyi, joiden perusteella tehtiin kehitysehdotuksia. Nämä koskevat asiakkailta perittävän hinnan tarkentamista edelleen sekä saatavissa olevan tiedon hyödyntämistä niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin.