Browsing by Subject "Substance-Related Disorders"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-19 of 19
 • Häkkinen, Margareeta; Tourunen, Jouni; Pitkänen, Tuuli; Vuoti, Sauli; Simojoki, Kaarlo (2019)
  A-klinikan toteuttama pilottitutkimus osoittaa opioidikorvauspotilaiden C-hepatiitin hoidon onnistuvan päihdehoitopisteissä. Samalla korvaushoito tehostui ja potilaiden elämäntilanne koheni.
 • Kahila, Hanna; Kivistö, Kaisa (2019)
 • Seppälä, Toni; Koljonen, Virve; Lassus, Patrik (2022)
 • Peltonen, Teemu; Levola, Jonna; Niemelä, Solja (2019)
  Psykoottisen henkilön päihteiden käyttö tulee selvittää kattavasti. Psykoosioireet voivat liittyä päihtymys- tai vieroitustiloihin, päihdepsykoosiin tai päihteistä riippumattomaan, itsenäiseen psykoottiseen häiriöön. Itsenäinen psykoottinen häiriö on erotettava päihdepsykoosista. DSM- ja ICD-tautiluokitusten päihdepsykoosin määritelmät eroavat toisistaan. Akuutti psykoosi hoidetaan yleisten hoitolinjojen mukaisesti etiologiasta riippumatta. Päihdepsykoosin sairastaneita on seurattava. Merkittävällä osalla täyttyvät myöhemmin itsenäisen psykoosisairauden diagnostiset kriteerit.
 • Alho, Hannu; Aalto, Mauri; Castrén, Sari; Hytinantti, Timo; Kahila, Hanna; Komulainen, Jorma; Niemelä, Solja; Simojoki, Kaarlo (2018)
 • Kaista, Maria (2020)
  Käytännössä lähes jokainen anestesiologi joutuu ajoittain tekemisiin päihdepotilaiden kanssa. Ensihoidossa ja päivystysleikkauksissa potilaina on melko usein huumausaineiden käyttäjiä. Huumepotilaan hoitoa helpottaa, jos tuntee päihteiden käytön epidemiologiaa – huumeskeneä.
 • Laukkala, Tanja; Jylhä, Pekka; Isometsä, Erkki; Koponen, Hannu; Marttunen, Mauri; Wahlbeck, Kristian; Laajasalo, Taina; Vuorio, Alpo; Pirkola, Sami (2020)
  • Suomi on kansainvälisesti verrattuna suurten itsemurhalukujen maa, vaikka viime vuosikymmeninä ¬kuolemat ovat pääsääntöisesti vähentyneet. • Itsetuhoinen käyttäytyminen liittyy useimmiten psykiatriseen sairauteen tai päihdeongelmiin. • Itsemurhayrityksen jälkeen keskeisiä ovat strukturoitu psykiatrinen arvio, turvasuunnitelman tekeminen ja aktiivinen perussairauksien hoito. • Lääkärin lakisääteiset velvoitteet ja läheisten tilanne tulee huomioida. • Psykososiaalisia, muuhun hoitoon liitettäviä lyhyitä erillisinterventioita tutkitaan aktiivisesti.
 • Kinnunen, Marina; Mönttinen, Helena; Aaltonen, Leena-Maija; Roine, Risto P. (2017)
  Terveydenhuollon toimintayksiköiden lääkkeet on tarkoitettu vain potilaille. Sairaaloiden lääkekaapeista on usein valitettavan helppoa ottaa lääkkeitä myös omaan käyttöön. Ratkaisevaa on, kuinka organisaatio suhtautuu tähän.
 • Eskelinen, Saana; Niemi, Maija; Niemelä, Solja; Vasankari, Tuula (2020)
 • Mäkelä, Niklas; Partanen, Airi; Alho, Hannu; Kuussaari, Kristiina (2019)
  LÄHTÖKOHDAT Kotimaiset tutkimukset opioidiriippuvuuden lääkkeellisestä vieroitus- ja korvaushoidosta ovat rajautuneet hoitoyksiköihin tai alueisiin. Tavoite oli saada tietoa potilaista ja hoidon sisällöstä koko maasta. MENETELMÄT Vuoden 2015 päihdetapauslaskennan 10 844 päihde-ehtoisen asioinnin asiakkaat luokiteltiin vertailua varten opioidikorvaushoidossa oleviin, muihin opioidien käyttäjiin ja muihin päihdeasiakkaisiin. TULOKSET Asioinneista 1 585 koski korvaushoitoa. Korvaushoidossa olevat ja muut opioidien käyttäjät olivat muita päihdeasiakkaita nuorempia ja heidän päihteidenkäyttönsä oli rankempaa. Korvaushoitolääkkeen jakoa lukuun ottamatta potilaat saivat palveluja vähemmän kuin muut päihteiden vuoksi asioivat. PÄÄTELMÄT Päihdetapauslaskenta tavoittaa korvaushoitopotilaat kohtalaisen hyvin. Heidän elämäntilanteensa näyttää olevan jossain määrin vakiintuneempi kuin muiden opioidien käyttäjien, mahdollisesti hoidon ansiosta.
 • Haravuori, Henna; Raitasalo, Kirsimarja (2017)
  Suomalaisnuorten tupakkakokeilut ja säännöllinen tupakointi ovat vähentyneet, mutta poikien nuuskan käyttö on lisääntynyt. Raittiiden nuorten osuus on kasvanut ja humalaan juovien osuus pienentynyt. Muiden huumeiden kuin kannabiksen käyttö on harvinaista. Kannabiskokeilut eivät ole lisääntyneet, vaikka nuorten asenteet ovat muuttuneet sallivammiksi ja nuorten aikuisten ryhmässä kannabista käyttävien osuudet ovat kasvaneet. Lääkkeiden sekakäyttö alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa on vähentynyt, mutta lääkkeiden ¬väärinkäyttö ei.
 • Kosola, Silja; Niemelä, Emma; Niemelä, Solja (2018)
 • Levola, Jonna; Niemelä, Solja; Kuurne, Kaisa; Aalto, Mauri; Simojoki, Kaarlo; Alho, Hannu (2019)
  Riippuvuussairauksien hoitoon ei ole nykyisellään tarpeeksi osaavia lääkäreitä eikä resursseja. Tehokkain tapa kuroa vajetta kiinni olisi päihdelääketieteen erikoislääkärikoulutuksen käynnistäminen 2020-luvulla.
 • Nurmi-Lüthje, Ilona; Lillsunde, Pirjo (2018)
  Päihteiden käyttö lisää tapaturmariskiä ja vammojen vakavuutta. Vaara kuolla päihtyneenä tapaturmassa on miehillä kuusinkertainen naisiin verrattuna. Alkoholin aiheuttama kuormitus päivystyksissä lisääntynee uuden alkoholilain vuoksi. Päivystysyksiköissä on hyödyllistä testata tapaturmapotilaan veren alkoholipitoisuus ja keskustella testin tuloksesta. Päihdeongelmien varhainen tunnistaminen sekä potilaan tukeminen ja hoitoonohjaus ovat tärkeitä haittojen ehkäisemiseksi.
 • Jokimies, Juhana; Liskola, Joni; Haravuori, Henna (2022)
  Nuoruusiän kehitysvaiheeseen liittyy mielenterveyden häiriöiden ja itsetuhoisen oireilun yleistyminen. Päihdekokeilut alkavat usein nuoruusiässä. Päihdeongelmat ovat sitä todennäköisempiä, mitä aikaisemmin kokeilut alkavat. Päihteiden käyttö voi laukaista mielenterveyshäiriön, ja toisaalta mielenterveyden häiriö voi edeltää päihteiden käyttöä. Impulsiivisuus ja elämyshakuisuus lisäävät yhdessä mielenterveyden häiriöiden, kuormittavien elämäntilanteiden ja päihteiden käytön kanssa itsetuhoisen käytöksen riskiä. Kannabiksen käytöllä, kuten muillakin huumeilla, on merkitsevä yhteys itsetuhoisuuteen.
 • Flykt, Marjo; Belt, Ritva; Punamäki, Raija-Leena (2021)
  Lähtökohdat : Tutkimus seurasi 51:tä avohoidon interventioita saavaa huumeriippuvaista äitiä ja 50 ¬normatiivista verrokkia loppuraskaudesta lapsen kouluikään. Tutkimme äidin huumeriippuvuuden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia äidin ja lapsen hyvinvointiin ja lapsen kehitykseen. Menetelmät : Äidin mielenterveyttä tutkittiin kyselylomakkeilla, äiti-lapsivuorovaikutusta emotionaalisen saatavillaolon videomenetelmällä sekä lapsen kognitiivista ja sosioemotionaalista kehitystä äidin raportoimana ja psykologisin testein vauva- ja kouluiässä. Tulokset : Huumeriippuvaisilla äideillä oli enemmän masennus- ja ahdistusoireita varhaisvaiheissa ja enemmän vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia lasten kouluiässä kuin verrokeilla. Heillä oli enemmän vuorovaikutusongelmia lapsen kanssa sekä vauva- että kouluiässä. Vuoden iässä lasten kehityksessä ei ollut eroja, mutta kouluiässä huumeryhmän lapsilla oli enemmän tarkkaavuus- ja mielenterveysoireita. Päätelmät : Varhaisen äitiyden tuki lisäsi äidin emotionaalista saatavuutta lapselleen, ja huumeiden käytön vaikutuksille altistuneiden lasten kehitys eteni hyvin ensimmäisen vuoden aikana. Se kuitenkin vaarantui kuormittavien kasvuolosuhteiden jatkuessa. Lasten psyykkistä kehitystä tulisi seurata ja tukea koko perhettä pitkäjänteisesti eri kehitysvaiheissa.