Browsing by Subject "Suicidal Ideation"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Jylhä, Pekka; Isometsä, Erkki (2020)
  Turvasuunnitelma on lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille potilaille sekä henkilöille, joiden itsemurhariskin arvioidaan muuten suurentuneen. Terveydenhuollon ammattilainen pyrkii yhdessä potilaan kanssa löytämään itsemurha-ajattelua laukaisevat tekijät ja tekemään suunnitelman, miten potilas voisi mahdollisissa tulevissa kriisitilanteissa hallita itsemurhaimpulssejaan vahingoittamatta itseään. Tarkoituksena on luoda ennalta määritelty lista selviytymisstrategioista, tukea antavista henkilöistä ja toiminnoista, joihin potilas voi olla yhteydessä tai joita potilas voi tehdä vähentääkseen välitöntä itsetuhoisen käyttäytymisen riskiään sekä etukäteen suojata itseään kuoleman aiheuttavien itsemurhamenetelmien saatavuudelta. Lisäksi pohditaan syitä, joiden vuoksi potilas haluaa elää. Interventiossa tuotetaan kirjallinen yhden sivun asiakirja potilaalle mukaan otettavaksi. Yhteistoiminta ja terapeuttinen yhteistyö ovat keskeistä turvasuunnitelman teossa ja potilaan sitouttamisessa hoitoon.
 • Pirkola, Sami; Eriksen, Heidi; Isometsä, Erkki; Joensuu, Aino; Jylhä, Pekka; Kekkonen, Virve; Koponen, Annu; Kuosmanen, Lauri; Laajasalo, Taina; Laukkala, Tanja; Marttunen, Mauri; Suominen, Kirsi; Wahlbeck, Kristian (2020)
 • Jokimies, Juhana (Helsingin yliopisto, 2021)
  Nuorten päihdeongelmilla on vahva yhteys mielenterveyteen. Nuoruusiän päihteiden käyttö muuttuu sitä ongelmallisemmaksi, mitä aikaisemmin nuori on aloittanut päihteiden kokeilun ja mitä enemmän päihteitä käyttää. Nuorten itsetuhoisuuden riski kasvaa päihdehäiriöiden myötä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten kannabiksen käytön yhteyttä itsetuhoisuuteen ja siinä kahteen muuttujaan: itsetuhoisiin ajatuksiin ja itsemurhayrityksiin. Koska harva nuori käyttää pelkästään kannabista, analyyseissä huomioitiin myös muita päihteitä. Lisäksi tutkittiin, onko joillakin sosiodemografisilla taustamuuttujilla vaikutusta kannabiksen ja muiden päihteiden käyttöön sekä itsetuhoisuuteen. Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 2015 eurooppalaista koululaistutkimusta alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD). Suomen aineisto oli kerätty anonyymina luokkakyselynä 9-luokkalaisilta. Kyselyyn vastanneita oppilaita oli yhteensä 4 049. Kannabiksen käytöllä todettiin olevan merkittävä yhteys nuorten itsemurhayrityksiin ja toistuviin itsetuhoisiin ajatuksiin ennen muilla muuttujilla vakiointeja. Kannabiksen käytöllä havaittiin huomattava yhteys itsemurhayrityksiin senkin jälkeen, kun malleja oli vakioitu kumulatiivisesti sosiodemografisilla taustamuuttujilla ja muilla päihdemuuttujilla. Vakiointien jälkeen yhteys itsetuhoisiin ajatuksiin ei ollut enää merkittävä. Päihdekäyttäytymisessä ja itsetuhoisuudessa havaittiin sukupuolieroja: pojat käyttivät tyttöjä enemmän kannabista, mutta itsetuhoiset ajatukset ja itsemurhayritykset olivat tytöillä yleisempiä kuin pojilla. Nuorten itsetuhoisuutta ennaltaehkäistäessä kannabis pitäisi ottaa huomioon yhtenä riskitekijänä. Lisäksi päihteiden käyttöön ja itsetuhoisuuteen liittyvät sukupuolierot olisi syytä huomioida ehkäisystrategioita kehitettäessä.
 • Suomalainen, Laura; Seilo, Noora; Haravuori, Henna; Marttunen, Mauri (2018)
 • Kinnunen, Marina; Lönnqvist, Jouko; Ekelund, Jesper; Roine, Risto P.; Aaltonen, Leena-Maija; Mustajoki, Pertti (2016)
  It­se­mur­ha­vaa­raa on vai­kea en­na­koi­da. Po­ti­las voi teh­dä it­se­mur­han osas­to­hoi­don ai­ka­na tai ko­ti­lo­mal­laan, vaik­ka oli­si sai­raa­lan tai omai­sen val­von­nas­sa. On­gel­mal­li­sia ti­lan­tei­ta tu­lee eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun hoi­don ko­ko­nais­vas­tuu on ha­jau­tet­tu, hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus on suur­ta ja eri­tyi­ses­ti lo­ma-ai­koi­na, kun hen­ki­lö­kun­taa on liian vä­hän. Ta­pah­tu­nut­ta it­se­mur­haa tu­lee tar­kas­tel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sys­te­maat­ti­ses­ti ja tar­jo­ta työ­noh­jaus­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Ta­pah­tu­man kiel­tä­mi­nen ja kap­se­loin­ti on kai­kil­le osa­puo­lil­le hai­tal­lis­ta.