Browsing by Subject "Tansania"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 23
 • University of Helsinki, Global Development Studies; University of Helsinki, Global Development Studies; Gould, Jeremy; Siitonen, Lauri; (University of Helsinki, Institute of Development Studies, 2007)
  Interkont books
 • Sahlman, Paula (Helsingin yliopisto, 2018)
  This thesis is a part of Development through Sports discussion, particularly from gender perspective and its effort to improve women’s position and status in developing countries by using sport as a tool. The study aims to depict the position and effects produced by gender in the field of sport and education by the means of ethnography. The perspective of the study is holistic in its attempt to acknowledge the impact of Tanzanian society, economy and politics for girls’ and women’s position within sport and education. The study was carried out with 7-week long fieldwork in a Tanzanian teacher training college. The college was a boarding school and the study focused mainly on students of physical education. The data of the study was collected with participant observation, informal discussions, semistructured thematic interviews and structured survey questionnaire. Also study material used in the college was collected, such as course outlines and directions given to the students. The interviews were analysed with thematic analyse. The space of girls and women in the masculine field of sport in Tanzania is narrow and challenging. For sociocultural reasons, it is difficult for women to obtain the motorical and psychosocial skills needed in teaching physical education in childhood and youth. It is more difficult for girls and women to have access and to move in masculine spaces that in addition to sport and sporting fields, is salaried work done outside home. Salaried work is necessary for financing the studies, but acquiring the money has moral effects. The morally acceptable financiers of women’s education are families – fathers and husbands mainly. Moral conflicts are caused if a woman acquires the funding through transactional sex and/or uneducated, physical labour. By moving in these masculine, independent spaces of sport and money, the morality and value of a woman can be questioned and thus inhibit the development of women’s position in society and women’s financial independence.
 • Hinkkanen, Reea (Helsingfors universitet, 1999)
  Tutkielmassa tarkastellaan esi-isien merkitystä sukuma-nymawezi-alueen ennustajientyössä. Työ perustuu kenttätyömateriaaliin, joka on pääasiassa kerätty neljän kylän muodostamalta hallinnolliselta alueelta, Isakasta, joka sijaitsee sukuma-nyamwczi-alueen keskiosissa. Sukumat ja nyamwezit ovat Tansanian suurimmat kansat ja muodostavat kulttuurisesti hyvinkin yhtenäisen alueen. Isakan alue, jossa kenttätyö on tehty, on nopeasti kasvava keskus, jonka kasvun ovat mahdollistaneet erinomaiset liikenneyhteydet, joiden vaikutuksesta alueelle on muuttanut useiden kansojen edustajia lähinnä vaurastumisen toivossa. Mm. ennustajia alueella on runsaasti juuri tästä syystä. Tutkielmassa esitellään erilaisia näkökulmia ennustukseen ja esi-isien merkitykseen Isakassa. Ennustuksen asiantuntijoiden, ennustajien, lisäksi näitä näkökulmia tarjoavat alueen perinteisten tanssirituaalien johtajat sekä länsimaisen terveydenhuollon ja valtion kulttuuriviraston edustajat. Nämä eri tahot edustavat usein jopa vastakkaisia näkemyksiä ennustuksen merkitykseen yhteisössä. Tutkielmassa tarkastellaan kuitenkin sitä, miten nämä toisistaan poikkeavat näkemykset yhdistyvät yksilöiden (isakalaisten naisten) kohdalla erilaisiksi kokonaisuuksiksi, joissa erilaiset näkemykset täydentävät toisiaan. Isakassa ennustajat selvittävät erilaisten ennustusmenetelmien avulla asiakkaittensa ongelmat ja tarvittavat hoitomuodot. Ennustuksen lisäksi he tarjoavat usein asiakkailleen myös tarvittavan hoidon. Lähes poikkeuksetta ennustus tapahtuu esi-isien tai muiden henkienavulla. Ennustuksessa voidaan käyttää henkipossessiota, jolloin henki kertoo asiakkaanongelmat ennustajan ruumiin kautta. Myös käytettäessä muita ennustusmenetelmiä kuin henkipossessiota, on esi-isien merkitys suuri, sillä ennustajan kykyjen nähdään olevan näiltä peräisin. Tutkielmassa esi-isien ja mahdollisten muiden henkien merkitystä ennustustyössä valotetaan henkipossessioteorioiden avulla ja tarkastellaan mm. sitä, miten esi-isät kommentoivat yhteisön jäsenten elämää "historian äänenä". Sukuma-nyamwezi-kosmologiassa esi-isät ja noituus nähdään mahdollisina sairauksien ja muiden ongelmien aiheuttajina. Erityisesti näissä tapauksissa virallisen (länsimaisen) terveydenhuollon palveluja ei nähdä riittävinä. Tutkielmassa korostetaankin sitä, miten isakalaisille ennustajien ja virallisen terveydenhuollon palvelut näyttäytyvät toisiaan täydentävinä vaihtoehtoina etsittäessä ratkaisuja sairauksien tai muiden ongelmien alkuperään ja tarvittavaan hoitoon.
 • Rusanen, Pia (2007)
  Tutkimuskohteeni on demokratia Tansaniassa maan kolmansien vuonna 2005 järjestettyjen monipuoluevaalien jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää haastatteluaineiston valossa, eteneekö demokratisoitumisen prosessin lujittumisen vaihe maassa tuona aikana. Kysymykseen vastatakseni tarkastelen Tansanian demokratisoitumisen haasteita ja edistysaskelia sekä syitä niiden keskeiseen asemaan prosessissa. Lisäksi arvioin hallitusten välisen järjestön IDEAn (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) demokratiamittaria, johon laatimani haastattelukaavake pohjautuu. Tarkastelen myös IDEAn mittarin demokratiakäsitettä. Teoreettisen viitekehyksen rakennan demokratiakäsityksien ja aiemman demokratisoitumisen tutkimuksen pohjalta. Tarkastellakseni Tansanian demokratisoitumista kattavasti poimin tutkimukseeni mahdollisimman laajat IDEAn, Stepan & Linzin sekä Leftwichin määritelmät demokratiasta. Sijoitan ne Robert Pinkneyn taulukkoon, jossa vertaillaan eri teoreetikkojen näkemyksiä demokratiaa edistävistä olosuhteista. Stepan & Linzin viidestä demokratian lujittumisen yhteiskuntasektorista ja Leftwichin viidestä demokratisoitumisen kannalta tärkeimpänä määrittelemästä olosuhteesta rakennan kahdeksan indikaattoria, joita käytän haastatteluaineistoni analysoimiseen. Tansaniaa koskevan tapaustutkimuksen menetelmän lisäksi käytän pääosin laadullisia menetelmiä. Niistä keskeisin on IDEAn demokratiamittarin ja sen sisältämän laajan demokratiamääritelmän käyttäminen teemahaastattelukaavakkeen pohjana ja siten myös haastatteluaineiston keruuvälineenä. Tutkimuspäiväkirjan havainnot täydentävät keräämääni aineistoa, joka koostuu lisäksi aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta, artikkeleista ja internet-lähteistä. Tutkimuksesta selviää, että Pinkneyn jaottelun mukaisesti Tansanian demokratisoituminen on poliittisten instituutioiden eli poliittisen yhteisön ja lain, korruption sekä arvomaailman tasoilla hidastuneessa ellei jopa pysähtyneessä tilassa kansallisesti ja paikallisesti. Valtapuolueen mahdollinen hajoaminen vauhdittaisi demokratisoitumista molemmilla tasoilla. Demokratisoitumisen ongelmat poliittisissa instituutioissa liittyvät Tansanian historialliseen taustaan ja valtapuolueen vankkaan asemaan yhteiskunnassa. Pinkneyn viitekehyksen ulkoisiin vaikuttimiin yhdistetty köyhyys jarruttaa demokratisoitumista läpi yhteiskunnan. Toisaalta donorien kehitysapuna ulkopuolelta tuleva demokratiatuki on kansallisella tasolla prosessia keskeisesti vauhdittava tekijä. Sen keskeinen asema selittyy Tansanian apuriippuvaisuudella. Donorien edistämän demokratian ulottuminen paikalliselle tasolla voidaan kyseenalaistaa. Pinkneyn taulukon prosessin kulkuun sisältyy väestön laaja osallistuminen politiikkaan. Sen voidaan nähdä edistävän demokratisoitumista kaikilla tasoilla ja vahvistavan prosessia maan sisältä käsin. Pinkneyn jaottelun ulkopuolelle jäävät demokratisoitumista jarruttava yhteiskunnallisten kuilujen kasvaminen sekä prosessin edistäjät media ja rauha, joka Tansaniassa selittyy historiallisin syin. IDEAn mittari on demokratiakäsitykseltään muita mittareita kattavampi. Se esittelee tuloksia, joita vertailevan tutkimuksen mittarit eivät nosta esiin. Muista mittareista poiketen menetelmä huomioi ulkoisten tekijöiden vaikutuksen demokratisoitumiseen. IDEAn mittarin heikkoutena on käsitteiden epäselvyys, joka jättää tutkijalle useita tulkinnan mahdollisuuksia. Metodi on aikaa ja voimavaroja vievä tapa tutkia maiden demokratiaa. IDEAn mittarissa voidaan nähdä viitteitä liberaaliin demokratiaan, jonka soveltuvuus afrikkalaisiin demokratioihin voidaan kyseenalaistaa.
 • Björk, Maija (Helsingfors universitet, 2016)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä erilaisia funktioita koodinvaihdolla on tansanialaisissa blogeissa. Aineisto koostuu 55 blogikirjoituksesta, jotka on kerätty viidestä eri blogista aikaväliltä 2014–2016. Tutkielmassa tutkitaan koodinvaihtoa swahilin ja englannin välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan koodinvaihdon funktioita tansanialaisissa blogeissa ja verrataan niitä Gumperzin esittämiin funktioihin, joita esiintyy konversationaalisessa koodinvaihdossa. Hypoteesina on, että koodinvaihdon funktiot blogeissa ja puheessa ovat hyvin saman tyyppisiä, sillä kielenkäyttö blogikirjoituksissa on spontaania ja puheenomaista. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään koodinvaihdon terminologiaa ja tutustutaan erilaisiin lähestymistapoihin koodinvaihdon tutkimuksessa. Teoriaosuudessa perehdytään myös Gumperzin koodinvaihdon funktioihin, joita sovelletaan aineistoa analysoidessa. Lisäksi tutustutaan kielenkäyttöön internetissä ja erityisesti blogeissa. Tutkimuksessa havaitaan, että viisi kuudesta Gumperzin konversationaalisen koodinvaihdon funktiosta esiintyy myös aineistona käytetyissä blogikirjoituksissa. Näiden lisäksi aineistosta löydetään myös neljä uutta funktiota. Lisäksi analyysissa käsitellään yleisiä havaintoja koodinvaihdosta blogeissa sekä esitellään funktioiden lisäksi muita syitä koodinvaihdon esiintymiselle tansanialaisissa blogeissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koodinvaihto puheessa ja blogeissa on monin tavoin samanlaista, mutta myös eroja näiden kahden genren väliltä löytyy. Ainoastaan yhtä Gumperzin esittämistä funktioista ei esiinny blogikirjoituksissa blogien ja puheen eriävien ominaisuuksien vuoksi. Aineistosta löydettävät uudet funktiot ovat: tärkeiden seikkojen korostaminen (emphasis), lyhempien sanojen ja rakenteiden suosiminen (speech economy), tiettyyn ryhmään kuulumisen ilmaiseminen (expressing fellowship) ja tunteiden ilmaiseminen (expressing emotions).
 • Koljonen, Kauko (Suomen metsätieteellinen seura, 1983)
 • Huusko, Jukka (2004)
  Työ on etnografinen tutkielma Dar es Salaamin kaduilla talouden epävirallisella sektorilla työskentelevistä nuorista miehistä. Tarkoituksena on selvittää maaseudulta Tansanian suurimpaan kaupunkiin mielekkäämmän elämän perässä muuttaneiden nuorten selviytymisstrategioita, verkostoitumista ja kulttuurisia keinoja tuottaa yhteisöllisyyttä olosuhteissa, jossa on käynnissä voimakas yhteiskunnallinen eriytymiskehitys. Taustalla on Dar es Salaamin kiihkeä kaupungistuminen, jonka johdosta kaupungin kadut ovat täynnä nuoria, joille ei ole tarjolla virallista työtä. Kaupungin kaduilla toimeentulonsa hankkiessaan katunuoret elävät lähes päivittäisessä yhteenottojen tilassa kaupunginpoliisin kanssa. Tutkielmassa esitetään etnografinen kuvaus yhdestä kadunkulman kohtaus- ja markkinapaikasta siellä päivänsä viettävien nuorten miesten näkökulmasta. He kokevat elävänsä voimakkaassa ristitulessa, sillä he eivät ole saavuttaneet taloudellista vakautta eivätkä kunniallista statusta tansanialaisessa yhteiskunnassa. Kaupungin kaduilla eläessään he pyrkivät kohti kunnioitetumpaa statusta ja samalla tuottavat oman yhteisönsä piirissä jatkuvuuden ja tasapainon olosuhteita. Tutkielmassa kiinnitetään erityinen huomio Afrikan ja Atlantin takaisen diasporan väliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen, joka näkyy Dar es Salaamin kaduilla jamaikalaisesta rastafariliikkeestä vaikutteita saaneissa ajattelutavoissa, maailmankuvassa, tyylissä, populaarikulttuurin ilmaisukeinoissa ja sosiouskonnollisissa representaatioissa. Rastavaikutteisten ilmaisukeinojen suosio ei Tansaniassa liity pelkästään globaalin populaarikulttuurin leviämiseen. Myös poliittinen panafrikkalainen liike, jolla on Tansaniassa pitkä historia, vaikuttaa taustalla. Lisäksi Tansania on yksi diasporassa elävien rastafarien paluumuuttokohteista Afrikassa. Rastavaikutteinen symbolinen toiminta muodostaa eräänlaisen katujen moraalikoodiston, jonka avulla katunuorten välinen yhteisöllisyys, "katujen kommunitas", tuotetaan. Rastaideoiden avulla hyvin erilaisista taustoista lähtöisin olevat katunuoret tuottavat ympärilleen eheän yhteisön ja käsityksen yhteisestä alkuperästä. Globaalin rastafarin afrosentriset myytit sopeutetaan onnistuneesti paikalliseen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Rasta ei merkitse katunuorille pelkkää populaarikulttuuria tai tyylillistä erottautumista. Se on kulttuurinen keino tuottaa konkreettista ja kokemuksellista yhteisöllisyyttä, jopa keino eheyttää yhteiskunnallisen eriytymiskehityksen keskelle pakotettu sosiaalinen persoona. Edelleen rastavaikutteinen ajattelu ja toiminta - "rasta-bricolage" - tarjoaa keinon ottaa ympäröivän kulttuurin keskeiset symbolit haltuun ja muunnella traditiota. Sen avulla katunuoret haastavat hegemonisen auktoriteetin neuvotteluun kulttuurisista identiteeteistä. Tutkimuksen aineisto pohjautuu antropologiseen kenttätyöhön Dar es Salaamissa syys-joulukuussa 2003. Aineisto sisältää osallistuvan havainnoinnin keinoin hankittua informaatiota, teemahaastatteluja sekä valokuvia ja äänitteitä Dar es Salaamin katunuorten tuottamasta populaarista taiteesta. Työssä on hyödynnetty laajasti antropologista kirjallisuutta sekä internetlähteitä.
 • Heinonen, Johanna (University of Helsinki, 1999)
 • Lamberg, Essi (Helsingfors universitet, 2016)
  Tutkielmani käsittelee Tansanian neljästä läänistä koostuvan Uhuru-vyöhykkeen seutukaavahanketta, joka toteutettiin osana suomalaista kehitysyhteistyötä vuosina 1975−1978. Hanke oli myös osa Tansaniassa 1970-luvulla vallinnutta ujamaa-politiikkaa. Ujamaa-politiikan keskeisiä tavoitteita olivat maaseudun kehittäminen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen. Uhuru-vyöhykkeen seutukaavahankkeen keskeinen tarkoitus oli hillitä kaupunkien nopeaa kasvua kaavoituksen avulla ja suunnata muuttoliikettä kohti pieniä ja keskisuuria yhdyskuntia. Tutkielmani teoreettiset lähtökohdat perustuvat modernismin ja kolonialismin vuoropuhelulle. Modernismi on käsitteellisesti monitulkintainen ilmiö, jonka voi ymmärtää esimerkiksi historiallisessa, tyylillisessä tai yhteiskunnallisessa merkityksessä. Niin kutsuttuun jälkikolonialistiseen tutkimussuuntaukseen kuuluvat tutkijat esittävät voimakasta kritiikkiä modernismia kohtaan ja esittävät sen pahimmillaan epäoikeudenmukaisuutta ylläpitävänä, toiseuttavana ja kulttuurisia merkityksiä kaventavana ilmiönä. Kolmantena teoreettisena lähtökohtana esitän hybridin käsitteen, jonka keskeinen anti on kulttuuristen merkitysten monimuotoisuuden selittämisessä ja ymmärtämisessä. Hybridin käsitteen kautta esitän kulttuurin luonteen alati muuttuvana ja jatkuvasti uusia eroavaisuuksia tuottavana prosessina. Hyödynnän tutkielmassani kirjallisuutta muun muassa taidehistoriasta, sosiologiasta, Afrikan tutkimuksesta, kaupunkitutkimuksesta ja jälkikolonialistisesta tutkimussuuntauksesta. Tutkimusaineistoni koostuu hankkeesta 1970-luvulla kirjoitetuista raporteista sekä hankkeeseen liittyvästä arkistomateriaalista. Aineiston laajuuden vuoksi rajaan käsittelemäni osuuden sen keskeisten teemojen, kuten kaupunkien ja modernismin näkökulmasta. Aineistoanalyysin keskeistä metodia voisi kuvata aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi. Uhuru-vyöhykkeen esimerkin kautta tarkastelen modernismin ja (jälki)kolonialismin suhdetta ja niille hankkeessa muodostuvia merkityksiä. Tarkastelen hanketta kehityksen näkökulmasta nostamalla aineistosta esiin sellaisia kohtia, joissa käsitellään Uhuru-vyöhykkeen seutukaavahankkeessa tavoiteltua ihanteellista muutosta tai tulevaisuutta. Hankkeeseen liittyvää idealismia hahmottelen erityisesti suomalaisen modernismin ja tansanialaisen ujamaa-politiikan kautta. Jälkikolonialistiset teoriat toimivat idealismin kriittisen analyysin työkaluna. Suomalaisten asiantuntijoiden keskeinen anti hankkeessa keskittyy tansanialaisen suunnitteluinstituution kokonaisvaltaiseen standardisointiin ja keskisuurten, suomalaisten pikkukaupunkien tai kaupunkilähiöiden kokoisten yhdyskuntien korostamiseen. Hankkeen kautta suomalaiset pyrkivät muokkaamaan tansanialaisia asuinstandardeja väljemmiksi ja asuinalueita toimivammiksi. Asumiseen liittyvä taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuus muodostuu keskeiseksi osaksi hankkeen tavoitteita. Hybridin käsitteen avulla esitän hankkeen merkitysten moninaisuuden kautta ja osoitan, että modernismin merkitykset eivät ”siirtyneet” sellaisinaan Tansaniaan hankkeen välityksellä. Sen sijaan modernismin soveltaminen uudessa ympäristössä korostaa siihen liittyvää problematiikkaa. Vaikka kaavoitushankkeen maalailema tulevaisuuskuva on onnellinen, Uhuru-vyöhykkeen seutukaavahanke toimii esimerkkinä siitä, että modernismin ideologiseen perintöön sisältyvä universaali kehitysusko voi saada kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta haitallisia merkityksiä kulttuurieroja kaventavana ja kategorisoivana ajattelutapana. Tapausesimerkki osoittaa, että hybridin käsite on toimiva työkalu ajatteluun tai ilmiöihin liittyvän problematiikan havaitsemiseen ja ymmärtämiseen, ja siten myös potentiaalinen jatkotutkimuksen aihe.
 • Kaikkonen, Riina (Helsingfors universitet, 2012)
  Osuuskuntien toiminnalla on ollut huomattava vaikutus kehitysmaiden köyhien elinoloihin tarjoamalla työtä ja vähentämällä köyhyyttä. Maatalousosuuskuntien toiminnan avulla kehitysmaiden köyhät maatalousyhteisöt ovat harjoittaneet yhteisöllistä liiketoimintaa ja ylläpitäneet alueen maataloustuotantoa. Naisten pienimuotoinen tuotannonharjoittaminen on lisääntynyt kehitysmaissa ja monet kehitysmaat ovat ottaneet tämän huomioon toimintasuunnitelmissaan. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää naisvetoisen tuotannonharjoittamisen kannustavia ja rajoittavia tekijöitä afrikkalaisessa kehitysmaassa. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää hyödyllistä tietoa Tansaniassa sijaitsevan Kalalin maito-osuuskunnan liiketoiminnan kehittämiselle. Tarkastelun kohteena ovat naisvetoisten maito-osuuskuntien haasteet Tansaniassa, jota on tarkasteltu yhdestä maito-osuuskunnasta kerätyn aineiston avulla. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmänä oli avoin puolistrukturoitu haastattelu ja strategia-workshop. Avoin puolistrukturoitu haastattelu ja strategia-workshop järjestettiin Tansaniassa sijaitsevan Kalalin maito-osuuskunnan naisjäsenille. Tansanialaisen naisvetoisen osuuskunnan tuotannonharjoittaminen edellyttää tietoa tuotannosta, tuotekehityksestä ja markkinoiden tuntemisesta sekä riittävää kirjanpito- ja liikkeenjohtamistaitoa, teknologiaa, pääomaa, yhteistyöverkostointia ja koulutusta. Liiketoiminnan menestymiseen vaikuttavat yrittäjän demografiset tekijät kuten ikä tai sukupuoli, yrittäjän ominaisuuksista henkinen pääoma sekä strategisista tekijöistä mm. tuotekehitys. Tutkimusaineiston tutkimusteemoiksi nousivat: kannattavan liiketoiminnan edellytykset, yhteistyöverkostointi ja naistuotannonharjoittajan haastava toimintakenttä. Tuotannon- ja markkinoiden koulutusta sekä nykyaikaisemman teknologian käyttöön ottamista pidettiin tärkeänä liiketoiminnan kannattavuudelle. Toisaalta riittämätön pääoma koettiin esteeksi uusille investoinneille ja koulutukselle. Naisen suuri työmäärä kodin ja sen ulkopuolella ja omaisuuden hallinta-asiat koettiin esteinä toiminnalle. Tuotannonharjoittamisen avulla naiset kokivat saavansa itsenäisemmän roolin, tuloa ja hyvinvointia perheelle. Naisten pitkä kokemus maidontuotannosta ja motiivi sitoutua työn tekoon edesauttavat tuotannonharjoittamista. Tutkimustulosten perusteella naisten tuotannonharjoittamisen tukeminen kouluttamalla, ohjeistamalla ja mahdollistamalla pääsyn rahoitukseen tukevat lopulta alueen koko köyhän yhteisön toimintaa.
 • Kukkamaa, Tiina (2007)
  Tutkimus tarkastelee paikallisten kansalaisjärjestöjen roolia nykypäivän Tansanian demokratisoitumisessa. Tansania on vahvasti riippuvainen ulkomaisesta kehitysyhteistyöstä ja tässä tutkimuksessa onkin keskeistä linkittää demokratisoitumisprosessi avunantajien tavoitteisiin, joita kuvataan niin sanotun donor narratiivin käsitteen avulla. Tämä narratiivi kuvaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä kehitysmaiden demokratisoitumisessa. Tämä keskustelu linkittyy keskeisesti 2000-luvun kehitystrendeihin ja avunantajien vaikutukseen Tansanian kansalaisyhteiskunnan muotoutumisessa. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella kriittisesti kehitystrendien ja avunantajien toimien vaikutusta valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteisiin sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan Tansaniassa. Keskeisenä osana tutkimusta on länsimaisen kansalaisyhteiskunta-käsitteen tarkastelu Afrikan kontekstissa. Tutkimuksen aineisto on kerätty etnografisin menetelmin osallistuvaa havainnointia käyttäen. Tätä pääaineistoa täydentää haastatteluaineisto sekä erilaiset avunantajien ja kansalaisjärjestöjen tuottamat materiaalit sekä sanomalehtiaineisto. Aineiston tarkastelu jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäinen tarkastelee Tansanian kansalaisyhteiskunnan muotoutumista historiallisesta perspektiivistä. Toinen kuvailee valtion ja kansalaisjärjestöjen suhteita keskittyen Tansanian kansalaisjärjestölaki-prosessiin sekä Haki Elimu -järjestön ongelmiin valtion kanssa. Lisäksi tarkastellaan kansalaisjärjestöjen roolin muuttumista 2000-luvun kehitystrendien ja köyhyydenvähentämisstrategioiden kontekstissa. Viimeinen aineistoluku tarkastelee lähemmin tansanialaisia kansalaisjärjestö-verkostoja sekä niiden toimintaa. 2000-luvun kehitystrendeihin kuuluvat köyhyydenvähentämistrategiat ja budjettiapu muokkaavat paikallista kansalaisyhteiskuntaa tarpeisiinsa ja avunantajien vaikutus paikallisen kansalaisjärjestökentän toiminnassa on huomattava. Kansalaisjärjestöjen rooli on muuttumassa sosiaalipalveluiden tuottamisesta poliittiseen vaikuttamiseen, mutta samalla niiden toiminta ei ole merkittävästi vaikuttanut paikallisiin valtasuhteisiin tai saanut aikaan poliittisen reformin aloitteita. Pikemminkin vahvat kansalaisjärjestöt pyritään valjastamaan mukaan meneillään oleviin prosesseihin ja avoin kriittinen keskustelu tukahdutetaan. Tutkimus toteaa, että tansanialaista kansalaisyhteiskuntaa tulisi tarkastella omista lähtökohdistaan käsin, eikä nojautua länsimaisen perinteen kansalaisyhteiskunta-käsitykseen, sillä tämä narratiivi ja sen toimeenpano on aiheuttanut huomattavia ongelmia muun muassa kansalaisjärjestöjen riippuvuuden vuoksi. Kansalaisjärjestöihin ei tulisi valmiiksi liittää määreitä kuten demokraattisuus, toiminta lähellä ruohonjuuritasoa ja läpinäkyvyys vaan niitä tulisi pikemminkin tarkastella toiminnan kautta ja etnografiset menetelmät antavat tähän haastattelututkimusta paremmat välineet. Nykyinen keskustelu kansalaisyhteiskunnasta usein idealisoi paikallisia järjestöjä ja niiden toimintaa.
 • Saari, Miia (Helsingfors universitet, 2017)
  Multiple studies have shown that an increasing percentage of children grow up in urban environments. This is not surprising as over half of the World's population is estimated to live in cities. The study of urban childhoods has shown that children no longer spend as much time outdoors, but instead meet friends and socialize indoors. The increase in an indoor lifestyle has been attributed to e.g. video games being available on home consoles and a decrease in the possibilities of children to move in their neigborhood independently due to increased traffic and fear of strangers. The goal of my own study has been to examine the sense of place of children living in environments that break the norms in an European context, in this case children living in the small village of Madale in Tanzania. An in-depth survey of the human-environment relationship with four children living a very traditional African lifestyle attempts to bring new perspective to the topic from a place that has not yet been subject to urbanization. I approached my topic through the examination of places of significance in the children's environment and the territories of the children's independent movement in their surroundings. Places of significance were generally places, which the children enjoyed and described as their favorite places. The study used observation and interviews as main methods together with photographs taken by the children and the GPS data gathered during their free time. The theoretical frame of reference of the study was built around humanistic geography and environmental psychology. My study concluded that the children's favorite places are commonly located at home and its surroundings. Favorite places located in the neighborhood were usually places that provided social and active affordances, for example for playing games with friends or free playing. By contrast favorite places at home provided space to relax and to be alone. The yards and streets surrounding the home were regarded as especially important places to meet friends, as the children felt themselves more free in these areas than at home. On the other hand the children also felt fear in the streets; especially at night when they restricted their time spent on the streets due to the fear of thieves and wild animals. The largest differences in the opportunities of the children to use their surroundings concerned the special territories of movement and their location in and out of the village.
 • Rahko, Juhani (Helsingfors universitet, 2012)
  Potatoes (Solanum tuberosum) are an important crop for the food security of developing countries, and farmed area of potatoes in those countries is expanding constantly. It would be important to solve the problems of potato production and distribution in Tanzania. The research problem of this thesis was to examine the value chain of potatoes in Tanzania and factors that prevent the industry’s development. Furthermore, the aim was to evaluate agricultural policies affecting potato value chain and illustrate the present state of potato production and marketing chain in contrast to other crops. The research was conducted by executing 14 semi-structured expert interviews in Tanzania in June 2011. In addition to this, two researchers answered in written form. The interviewees were researchers, agricultural extension officers, managers of nongovernmental organisations, dealers of agricultural market place, a agricultural project coordinator, and officials from the ministry of agriculture as well as from the ministry of trade and marketing. Theoretical framework in this thesis is based on structure-conduct-performance (SCP)-paradigm. Moreover, the basic conditions and public policy of the industry are to be found out. The results indicate that the government does not affect much to the operation nor the development of the potato value chain: potato is not the government priority in Tanzania. On the other hand, there are no straight policy measures or institutional barriers that are hindering the conditions of smallholders or other actors in the chain, either. Bad seed quality is most likely the biggest challenge on the production part. Difficulties to get loans and the lack of investments and farmers’ groups are hindering the production. The biggest infrastructural issue is poor road network in the countryside. As a suggestion based on the results is that two instances should be created: a national potato board and marketing centres in the villages. The prerequisite for those instances to be possible to establish and function well is the activity of the government. Especially to operate the market centers properly, it is important that the village leaders and farmers would be committed to its activities.
 • Saarilahti, Martti; Ole-Meiludie, R. E. L. (Suomen metsätieteellinen seura, 1987)
 • Saarilahti, M.; Bakena, E.; Mboya, G.; Minja, T.; Ngerageze, T.; Ntahompagaze, J. (Suomen metsätieteellinen seura, 1987)
 • Quist, Liina-Maija (2010)
  This thesis is about narrative construction of corruption in Tanzanian public health care. The objective of the study is to discuss Tanzanian patients’ group narratives about corruption, which describe corruption as a predatory transaction between a predator state and citizen victims. The study is based on ethnographic fieldwork among rural Makonde in the Mtwara Region of South-Eastern Tanzania. The major part of the research material consists of narratives collected during group interviews. The study argues that patients make use of a folk narrative genre to discuss corruption. The narratives of the study consist of personal and shared narratives which highlight the participants’ collective tendency to represent corruption as a predatory transaction. Applying Ian Hacking’s idea of “making people” through speech and action, the study argues that beside scientific (e.g. Bayart 2009, Blundo et al. 2006) and Tanzanian public discourse about corruption which “make corruption” as a predatory transaction between a predator state and citizen victims, also the study’s participants make corruption in a similar way. Moreover, using the genre this way to make sense and debate the social world of public health care resembles the use of vampire stories and their victims, told in Central and Eastern Africa during and after colonialism (White 2000). The narratives mediate confusion and concern that relate to questions of money, poverty and relations between citizens and state officials. Through the narratives, the participants also question Tanzanian post-colonial health care policies of cost-sharing and express their concerns about a severe lack of resources. Unlike the writings of Bayart (2009), Bayart et al. (1999), Blundo et al. (2006) and Olivier de Sardan (1999), these narratives do not give reason to suggest that culture or “socio-cultural logics” would be focal for understanding corruption in Africa. Instead, they can be interpreted as ordinary people’s means to explicate and question the post-colonial Tanzanian state and its incapacity to meet the needs of its people.
 • Pakarinen, Saila (Helsingfors universitet, 2014)
  The aim of this study was to examine what relevance a research and development project about the educational use of information and communication technology (ICT) had in Ukombozi school, a public primary school in rural Tanzania. Introducing ICT in a school organization can result in many changes through various change mechanisms. The changes can be observed at the classroom level, school level or the school's surrounding community level. Especially in developing countries, ICT projects are often targeted to facilitate changes on various levels of a school's development. This research was conducted by interviewing teachers and collecting field notes during a project conducted at Ukombozi school. The research data were collected between November 2010 and March 2012. Thematic interviews were conducted among teachers of Ukombozi school and with one of the parents of a pupil at Ukombozi school. Three individual interviews and one group interview with three teachers were conducted by utilizing a thematic interviewing technique. The interviews were conducted in March 2011, January 2012, and February 2012. The collected data were analyzed using qualitative content analysis. The results show that the relevance of the educational use of ICT in this research and development project included improvements in the school's work culture and changes in the classroom dynamics. Improvements in the school's work culture included establishing co-operation with new partners and networks, clarification of the school's ICT vision, and increased support to help the work of the school's management. Changes at the classroom level involved teachers' capacity-building, pupils' new active role in classroom interaction, and changes in the dynamics of communication in the classroom. The results of this study show that supporting the educational use of ICT can have many effects in school organizations in developing countries. The results also show that more research and development activities are needed in order to gain a better understanding of the aspects of the educational use of ICT in schools in developing countries.