Browsing by Subject "Time-to-Treatment"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
  • Hietamäki, Johanna (Helsingfors universitet, 2016)
    HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa toteutettiin kehittämishanke keuhkosyövän tutkimusten ja hoitoon pääsyn keston selvittämiseksi ja kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Tämän tutkielman tarkoitus oli osana kehittämishanketta selvittää HYKS:ssä keuhkosyöpäpotilaan tutkimus- ja hoitoprosessin eri vaiheiden kestoa lähetteen saapumisesta hoitoon. Tutkimusaineistona oli 179 potilasta, joilla tutkimukset keuhkosyöpäepäilyn vuoksi käynnistyivät syys-marraskuussa 2014 tai tammi-maaliskuussa 2015. Potilasasiakirjoista kerättiin tiedot jokaisen potilaan tutkimus- ja hoitoprosessin osavaiheiden kestosta ja prosessin aikana tehtyjen tutkimus- ja hoitotapahtumien lukumääristä. Keuhkosyövän tutkimus- ja hoitoprosessin mediaanikesto (vaihteluväli) lähetteen hyväksymisestä hoidon alkamiseen oli 61 (8-307) vrk. Vain viidesosalla (22 %) potilaista hoitopäätös tehtiin neljän viikon sisällä lähetteen hyväksymisestä. Leikkaushoitoon päätyneillä potilailla aika lähetteen hyväksymisestä hoitopäätökseen ja hoidon alkamiseen oli pidempi (mediaanit lähete-hoitopäätös 70 vrk ja hoitopäätös-hoito 32,5 vrk) kuin muihin hoitoihin (sädehoito 45,5; 15 ja lääkehoito 35; 7 vrk) ohjautuneilla potilailla. Hoitoprosessin kesto vaihteli eri potilaiden välillä. Mitä useampia eri tutkimuksia tarvittiin, sitä pidempi oli prosessin kokonaiskesto. Tämän tutkimuksen havainnot käynnistivät keuhkosyövän tutkimus- ja hoitoprosessin kehittämistoimenpiteet HYKS:ssä.
  • Wahlstedt, Henri; Rosenström, Tom; Stenberg, Jan-Henry; Saarni, Suoma (2020)
    JOHDANTO : Psykoterapia on keskeinen mielenterveyden häiriöiden hoitomuoto. Hoitoon pääsyn kestoa voidaan pitää yhtenä sen saatavuuden ja saavutettavuuden tärkeimmistä indikaattoreista. Aihetta koskeva tieto on kuitenkin hyvin puutteellista kotimaisten psykoterapiapalveluiden osalta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin HUS:n lyhyiden ostopalvelupsykoterapioiden odotusaikoja ja niihin liittyviä tekijöitä. MENETELMÄT : HUS Psykiatrian psykoterapian laaturekisterin aineistosta muodostettiin 819 potilaan aineisto. Analyyseissä käytettiin Kaplan-Meierin estimaattoria ja Coxin suhteellisen vaaran regressiomallia. TULOKSET : Mallin perusteella 20 % potilaista aloittaa psykoterapian noin kuukauden ja puolet noin kolmen kuukauden kuluessa lähetteestä. Perusterveydenhuollosta lähetetyt potilaat ja ne, joille on päädiagnoosin lisäksi kirjattu oheisdiagnoosi, pääsevät muita hitaammin hoitoon. PÄÄTELMÄT : Hoitoon pääsyä kolmen kuukauden kuluessa voidaan pitää kohtuullisena lyhyen ostopalvelupsykoterapian osalta. Vain noin puolet potilaista aloittaa hoidon tässä ajassa, mikä kertoo merkittävästä kehittämistarpeesta. Psykoterapiaan pääsyn seurantaa tulee kehittää valtakunnallisesti.
  • Piittinen, Anne; Wilkman, Tommy; Mesimäki, Karri; Bäck, Leif; Uittamo, Johanna (2020)
    HUS:ssa viive pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa on liian pitkä. Se huonontaa potilaiden ennustetta.
  • Kokkonen, Jukka; Tuomisto, Mervi; Tiainen, Helena (2019)