Browsing by Subject "Transplants"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Luostarinen, Teemu (2020)
  Elinluovuttajan hoidossa pyritään huolehtimaan irrotettavien elinten elinkelpoisuudesta turvaamalla niiden riittävä verenkierto ja hapentarjonta. Elinluovuttajan hoidosta on olemassa kansalliset hoito-ohjeet. Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia elinluovuttajaan hoitoon liittyviä keskeisiä asioita.
 • Herttua, Maarit; Krootila, Kari (2020)
  Sarveiskalvonsiirrot aloitettiin Suomessa HYKS silmätautien klinikassa 1950-luvun lopussa ja sitä varten klinikkaan perustettiin silmäpankki vuonna 1957. Silmäpankki kerää sarveiskalvoja ja valmistelee ne siirtoleikkauksia varten. Lisäksi silmäpankissa erotellaan ja puhdistetaan istukasta amnionkalvoja silmäkirurgisia toimenpiteitä varten.
 • Vettenranta, Kim; Leppä, Sirpa; Janes, Rita; Niittyvuopio, Riitta; Salmenniemi, Urpu; Taskinen, Mervi; Ryhänen, Samppa; Keränen, Mikko; Jahnukainen, Kirsi; Itälä-Remes, Maija (2021)
  Kantasolusiirrot ovat vakiinnuttaneet asemansa hematologisten syöpätautien sekä synnynnäisten luuytimen ja immuunijärjestelmän toiminnanvajavuustilojen hoidossa. Kehitys on viiden vuosikymmenen aikana mahdollistanut luovuttajakirjon laajentamisen, ikääntyneempien potilaiden hoidon sekä hoitotulosten paranemisen. Aikuispotilaiden allogeenisen siirron aiheena on edelleen pääasiassa leukemia, mutta lapsipotilaiden osalta yhä enemmän myös immuunijärjestelmän ja verenmuodostuksen häiriöt. Autologisen kantasolutuen käyttö puolestaan painottuu aikuispotilaiden lymfoomien sekä myelooman hoitoon, ja sen käyttö lapsipotilaiden hoidossa on verraten vähäistä. Käänteishyljintä muodostaa edelleen keskeisen ongelman. Kantasolusiirto edeltävine hoitoineen aiheuttaa pitkäaikaishaittavaikutuksia ja elinikäisen seurantatarpeen. Uudet immunologisen täsmähoidon muodot ovat tulleet vastikään kliiniseen käyttöön, mutta kantasolusiirrot säilyttänevät asemansa erityisesti leukemian hoidossa vielä nähtävillä olevassa tulevaisuudessa.
 • Nykänen, Antti; Tikkanen, Jussi; Raivio, Peter (2017)
 • Koivusalo, Anna-Maria (2020)
  Potentiaalisen elinluovuttajan tunnistaminen ja asianmukainen hoito on tärkeää, sillä siirrettävistä elimistä on pulaa. Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminta on Suomessa keskitetty, ja sitä säätelevät tarkat lait ja ohjeistukset.
 • Lempinen, Marko; Ahopelto, Kaisa; Sallinen, Ville (2020)
 • Finne, Patrik; Helanterä, Ilkka; Lempinen, Marko (2019)
  Odotusajan lyheneminen vaikuttaisi suotuisasti potilaiden elämään.
 • Helanterä, Ilkka; Lempinen, Marko (2017)
 • Valtonen, Jussi P.; Lindford, Andrew (2016)
 • Vasara, Anna; Paatela, Teemu; Kiviranta, Ilkka (2016)
  •Al­le 40-vuo­tiai­den vam­ma­pe­räi­siä oi­rei­le­via rus­to­vau­rioi­ta voi­daan hoi­taa useil­la me­ne­tel­mil­lä. •Pie­niin vau­rioi­hin so­pi­via me­ne­tel­miä ovat mik­ro­mur­tu­ma­me­ne­tel­mä ja luu-rus­to­sy­lin­te­ri­siir­re. •Rus­to­so­lu­siir­re­hoi­to­jen hin­ta on nous­sut kor­keak­si, ei­vät­kä hoi­don edut mui­hin hoi­to­muo­toi­hin näh­den ole osoit­tau­tu­neet ko­vin suu­rik­si, jo­ten käyt­tö tu­li­si ra­joit­taa eri­tyis­ta­pauk­siin ja yk­sik­köi­hin, jois­sa me­ne­tel­mäs­tä on ko­ke­mus­ta. •Uu­te­na hoi­to­muo­to­na vai­kei­den rus­to­puu­tos­ten hoi­dos­sa voi­daan käyt­tää elin­luo­vut­ta­jil­ta saa­ta­via ­luu-rus­to­tuo­re­ku­dos­siir­tei­tä. •Uu­sien bio­ma­te­riaa­lei­hin tai me­sen­kyy­mi­kan­ta­so­lui­hin pe­rus­tu­vien hoi­to­muo­to­jen ke­hi­tys­työ on vil­kas­ta, mut­ta me­ne­tel­mät ovat edel­leen pääa­sias­sa ko­keel­li­sia. •Oi­reet­to­mia rus­to­vau­rioi­ta ei pi­dä hoi­taa ki­rur­gi­ses­ti, ei­kä rus­to­vau­rioi­den ki­rur­gi­ses­ta hoi­dos­ta ­ny­ky­me­ne­tel­min ole hyö­tyä ni­vel­ri­kon hoi­dos­sa.