Browsing by Subject "Tumor Microenvironment"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Murtola, Elisa (Helsingin yliopisto, 2018)
    Kasvaimen mikroympäristö (TME-tumor microenvironment) vaikuttaa oleellisesti syövän kehittymiseen ja syöpähoitojen tehoon. Esimerkiksi TME fibroblastit (CAF-carcinoma associated fibroblasts) yleensä edistävät syövän kasvua ja etäpesäkkeiden muodostumista. In vitro tutkimuksissakin on tärkeää huomioida TME komponenttien moninaiset vaikutukset syöpäsolujen käyttäytymiseen. Tutkimukseni tavoitteena oli analysoida kieli- (HSC-3) ja kolorektaalikarsinoomasolujen (Colo-741 ja HCT-116) migraatioon ja invaasioon vaikuttavia tekijöitä kiinteissä ja geelimäisissä matrikseissa in vitro. HSC-3 migraatiota ja invaasiota, yhdessä tai erikseen rasvan kantasolujen (ASC) ja normaalien ienfibroblastien (IGF) kanssa, oli testattu IncuCyte-laitteella myogeelissä, matrigeelissä tai myogeeli-kollageeni -kasvualustoilla. Analysoin tulokset SPSS-ohjelmalla käyttäen yksisuuntaista toistettujen mittausten varianssianalyysiä. Luotettavuutta arvioin Mauchlyn sfäärisyys sekä Levenen testeillä. Tulosten perusteella ASC ja IGF eivät oleellisesti vaikuttaneet kielisyövän migraatioon tai invaasioon eri matrikseissa, toisin kuin aiemmin tutkitut luuytimen mesenkymaaliset kantasolut, jotka nopeuttivat HSC-3 solujen liikettä. Colo-741 ja HCT-116 invaasiota tutkittiin yksin, sekä yhdessä sahalaitaiseen ja perinteiseen kolorektaaliseen syöpään liittyvien CAF-solujen sekä niiden erittämien solunulkoisten vesikkelien (EV-extracellular vesicles) kanssa kiinteissä myoomanapeissa. PanCyto-keratiinilla värjätyistä histologisista leikkeistä analysoin ImageJ-ohjelmalla CAF ja EV lisäyksien vaikutusta syöpäsolujen muodostamien ”kasvainsilmujen” kokoon ja lukumäärään (”aggressiivisuuteen”). Mittaustulokset analysoin SPSS-ohjelmalla Kruskall-Wallisin testiä käyttäen. Post hoc -analyysillä testasin eroavatko koeasetelmat ja näiden p-arvot toisistaan. Colo-741 soluilla kasvainsilmujen koko ja lukumäärä pienenivät sahalaitaiseen kolorektaaliseen syöpään liittyvien CAF-solujen sekä EV:ien vaikutuksesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että syövän käyttäytymiseen vaikuttaa syöpäsolujen lisäksi useat TME:stä peräisin olevat tekijät, minkä vuoksi in vitro syöpätutkimuksia varten tulisikin kehittää mahdollisimman autenttisia TME-koemalleja ja niiden luotettavia analyysimenetelmiä.
  • Brück, Oscar; Keränen, Mikko; Dufva, Olli; Kreutzman, Anna; Mustjoki, Satu (2016)