Browsing by Subject "U.S.A."

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Lepojärvi, Johanna (2006)
    Pro gradu –tutkielmassani tutkin Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa suhteessa Kuubaan useasta eri syystä. Näihin kuuluvat ensiksi se, että Kuuban kriisi kiteyttää Yhdysvaltojen ulkopolitiikan vaarat ja epäonnistumiset. Toiseksi Kuuban ja Yhdysvaltojen välisen konfliktin tutkimusta on laiminlyöty Kylmän sodan loppumisen jälkeen. Tämän tutkielman keskeisin käsite on uhan käsite. Tutkimuskysymys muotoutuu juuri tämän uhan käsitteen ympärille: Kuinka Kuuba rakennetaan uhaksi Yhdysvaltain ulkopolitiikan retoriikassa? Kysyn edelleen millaisena uhkana Kuuba esitetään ja miksi tämä uhka on luotu. Tutkin—David Campbellin, Michael Shapiron, Hayward Alkerin ja Riikka Kuusiston teorioita hyväksi käyttäen—sitä, miten Yhdysvaltain identiteettiä on luotu sen ulkopolitiikassa uhan kirjoittamisen kautta. Analysoin Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkimalla Yhdysvaltain argumentaatiota raportissa Commission for Assistance to a Free Cuba, jonka Yhdysvaltain hallitus julkaisi vuonna 2004. Sosiosemioottiset tulkintavälineet—Greimasin aktanttimalli, Perelmanin ja Olbrecth-Tytecan argumentaatioanalyysi ja Törrösen pysäytetty kertomus—auttoivat minua huomaamaan, että Yhdysvaltain raportti voidaan nähdä yhtenä suurena uhan diskurssina. Suurin uhka raportista löydettävien kertomusten mukaan on nykyisen hallituksen vallassa pysyminen ja vallan siirtyminen Raúl Castrolle Fidelin kuoltua. Siitä seuraa raportin mukaan useita erilaisia uhkia, kuten ihmisoikeusrikkomukset ja kuubalaisten köyhyyden lisääntyminen. Uhka ei rajoitu kuitenkaan vain Kuuban rajojen sisäpuolelle, vaan myös sekä Yhdysvallat että koko läntinen maailma joutuvat alttiiksi yhä enenevässä määrin terrorismille ja muulle rikolliselle toiminnalle. Yhdysvalloilla on ollut tapana luoda uhan diskursseja ulkopolitiikassaan. Tämä ei kuitenkaan ole vain Yhdysvaltojen yksinoikeus. Ulkopolitiikalle on tyypillistä, että erilaisista elementeistä luodaan jatkuvasti uhkia, jotta oman maan olemassaolo tulisi oikeutetuksi. Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistuvan ulkopolitiikan ytimen voidaan siis nähdä muodostuvan toisaalta maan identiteetin luomisesta (johon liittyy sekä oman maan olemassaolon jatkuva oikeutus että Castron Kuuban aiheuttaman nöyryytyksen takia menetetyn miehuuden takaisin saaminen) ja toisaalta vallan kartuttamisesta (luomalla yhteisymmärrys vihollisesta). -- This Master's Thesis examined the United States’ foreign policy in respect to Cuba, because (1) the Cuban crisis epitomizes the failure and dangers of much of the United States’ foreign policy. Furthermore, (2) the analysis of the conflict between the respective countries has been neglected since the Cold War ended. The main concept of this thesis is “threat”, and it establishes the core of the research questions. Firstly, I examined as what kind of threat Cuba is presented. Secondly, how is Cuba constructed as a threat in the foreign policy rhetoric of the United States? Finally, I asked why this threat is created. I examined—in a similar way that David Campbell, Michael Shapiro, Hayward Alker and Riikka Kuusisto have done—the way in which the identity of the United States has been written through the writing of threat in its foreign policy. I examined the foreign policy by studying the argumentation of the United States to the current and future societal structure of Cuba in a report Commission for Assistance to a Free Cuba (prepared by the U.S. government in 2004). The sociosemiotic tools—Greimas’ actantial model, Perelman’s argumentation analysis and Törrönen’s pending narrative—helped me to discover that the U.S. Report can be seen as a grand discourse of threat. The main threat is that the Castro regime will not cease to exist and from that follows many other threats such as the violations of human rights and increasing poverty of the Cuban people. The Report argues, however, that the threats will continue to proceed from Cuba, first to the United States then to the rest of the western world. The United States has had the tendency to create discourses of threat in its foreign policy, which is a normal feature of foreign policy in general. In foreign policy different elements are actively created as threats to the others, so that the existence of the own country would become justified. The main agenda of the United States on Cuba could, therefore, be seen as the identity building of the U.S. (the justification of its existence and recovery of its manhood, lost due to the humiliation suffered by Castro’s Cuba) and achievement of power in international relations by creating mutual understanding of the enemy.
  • McVeigh, Tytti (Helsingfors universitet, 2015)
    This thesis investigates the development of the visibility of slavery in the brochures of four Virginia plantations over a time period of 90 years. The four plantations are Monticello, Mount Vernon, Belle Grove, and Long Branch, all of different sizes but with similar pasts as sites of enslavement prior to the abolishment of slavery in 1865. The goal is to discover how and why the narrative of slavery has changed over the years, and if any larger societal changes may have contributed to this development. As tour brochures have the ability to affect a visitor’s interpretation of a site, it is important to understand what type of discourses and images are directing the visitor’s gaze in the brochures. It is equally vital to attempt to understand the reasoning behind those choices of language and imagery. In this thesis, Critical Discourse Analysis (CDA) is used to discover what is being said, what is left unsaid, and why those decisions were made. The primary sources for this thesis are the print brochures collected at each plantation and the plantation websites. The material is primarily analyzed using textual analysis although some image analysis is also included to give a more comprehensive understanding of the content of the brochures. In addition, secondary sources are used to support the historical and conceptual framework of the thesis. The main result of this thesis is that the visibility of slavery in plantation brochures has developed from non-existent or minimal to attempted integration. Until the late 1970s the institution of slavery and the experiences of the enslaved, if mentioned, are trivialized, marginalized, and/or segregated. Slow but steady progress in increasing the presence of slavery in the brochures can be witnessed throughout the years as the general opinion in the United States became more accepting, even demanding, of racial equality. No individual event or phenomenon has had a direct impact on the content of the brochures but a clear development into including slavery can be seen. Based on the results, it is the conclusion of this thesis that the main themes of the brochures have not changed very much since the 1920s. Owner families, prestigious guests, architecture, gardens, and the achievements of the wealthy owners have remained the main focus of attention although some new themes can be found in the more recent brochures. It is also evident that these themes persist at the expense of others, such as slavery, bringing about an interesting discussion of remembering and forgetting. In addition, these conclusions raise an important question about the roles of plantation museums as educators, entertainers, and research facilities.