Browsing by Subject "Ungdom"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Vikberg, Sofia (Helsingfors universitet, 2013)
    En stor del av invandrarna som kommer till Finland idag är barn och unga. Denna pro gradu-avhandling bygger på en fallstudie i en landsbygdskommun där syftet är att studera flyktingungdomars integration till en ny hemort både från mottagarkommunens synvinkel och från ungdomarnas synvinkel. Viktigt för undersökningen har varit att försöka belysa de faktorer som är viktiga vid integration av ungdomar. Vilka är dessa faktorer enligt ungdomarna själva och hur stödjer kommunen genom sin verksamhet ungdomarnas integration? Viktigt har även varit att beskriva hur integrationsprocessen ser ut i en liten lokal kontext både från ett kommun och ett individperspektiv. Mina forskningsfrågor var följande: Hur planerar en kommun mottagning av flyktingar och vilka insatser ses som viktiga för ungdomar? Hur förverkligas flyktingungdomars integrationsprocess, vilka är arenorna för integration och vilken verksamhet stödjer integration av ungdomar enligt ungdomarna själva? Mitt antagande är att ungdomar är en grupp som lätt hamnar i skymundan vid flyktingmottagning och integration framom vuxna och barn och att integration inte i tillräcklig mån specificerats för denna grupp. Jag har utgående från kommunens integrationsprogram, intervjuer med nyckelinformanter samt annan dokumentation studerat flyktingmottagningsprocessen och specifikt hur ungdomarnas integration i kommunen befrämjas. Kommunens beskrivning av planering och mottagning och hur ungdomarnas perspektiv tagits fram i dokumentation och planering har utgjort en grund för det mönster som jag analyserar i samband med intervjuerna med ungdomarna. Jag har vid analysen av datamaterialet använt mig av tematisk innehållsanalys där jag specifikt tagit fram olika dimensioner i integrationen och jämfört med hur man i planerna betonat integrationsprocessen. I studien lyfts arenor som skolan, hemmet och fritiden fram som viktiga för ungdomars integration. Genom intervjuer med såväl ungdomar som nyckelinformanter från kommunens sida betonas betydelsen av kamratskap och vänfamiljer, utbildning och sysselsättning samt språkkunskaper och betydelsen av att kunna prata majoritetsbefolkningens språk. Ungdomarnas lokala kontext i en landsbygdsmiljö och dess betydelse för ungdomars integration speglas också genom studien.