Browsing by Subject "Vihti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Antikainen, Janne (Helsingfors universitet, 2017)
  Wetlands are one of the most diverse ecosystems in the world. They provide numerous different ecosystem services and their importance has been acknowledged internationally. However, the number and extent of wetlands has continued decreasing globally and the increasing population poses threats on more and more wetlands. The Life+ Urban Oases project (fin. Keidas-hanke), that has made this Masters Thesis possible, has pursued to bring wetlands into urban areas, where the ecosystem services, such as flood control, which they provide can be utilized to compensate for challenges brought about by changes in land use. Urban wetlands provide local population recreational and relaxing green oases. Urban wetlands also provide natural system stormwater management mitigating water quality and habitats. It is predicted that climate change will increase severity of weather extremes. Especially the probability of heavy rainstorms is expected to increase in Finland which will emphasize better stormwater management. The value of ecosystem services provided by stormwater wetlands has not been previously measured in Finland. Furthermore, beliefs of people on constructed or created wetlands in general has been studied very little. This study had two objectives: 1) To evaluate the value of the ecosystem services of constructed urban and agricultural wetlands within the Municipality of Vihti. This was carried out within the Lake Enäjärvi watershed. 2) To study what are the attitudes, perceptions and beliefs of the Vihti residents towards constructed wetlands. The study was conducted with the help of a questionnaire which was sent to 1000 Vihti residents. The valuation was conducted with the choice experiment method. There were four different attributes in total: 1. recreational possibilities, 2. number of plant and animal species, 3. the state of the Lake Enäjärvi and 4. informing. The used payment vehicle was annual stormwater fee for a household. Questionnaires of this study where sent in three different phases during the summer 2016. The survey received 277 responses during the five-week time it was open. The response rate of the survey was 27,7%. Responses were gathered by mail and on a web-based survey. Valuation results of this study were analyzed with the Multinomial Logit-model. All together two different models were made. The first one had only the valuated attributes in it whereas the second model also included different background information. For the valuation we could draw a conclusion that the respondents where willing to pay fairly big amounts for certain attributes. They were the most willing to pay for the improvement in the state of Lake Enäjärvi. The second most valuated attribute was the recreational possibilities followed by informing and the increase in the amount of plant and animal species. Of the valuated attributes, all of them, exept informing, were statistically significant at all times in the level of 1–5%. Background information had an impact on the willingness to pay to some extent. For example a person who had previously visited a constructed wetland was more eager than an average respondent to pay for developing constructed wetlands. The WTP also increased if the respondeds household had higher income and he/she was planning to live more than five years in Vihti. WTP decreased if the respondent was male and he/she lived in a detached house. Results from the questions measuring respondents’ attitudes, perceptions and beliefs reveals that most of the respondents’ attitudes towards constructed wetlands are positive and they believe that constructed wetlands create benefits to the surrounding areas. The most beneficial aspect which urban wetlands were felt to provide was the benefit of views of an augmented landscape. 72% of the respondents indicated willingness to participate in water environment conservation activities during the next five years. Finally, most of the respondents felt that the results of the Urban Oases project and it presence in Vihti were positive.
 • Ahonala, Marja Kaarina (2003)
  Tämä tutkimus käsittelee elämänhallinnan tunnetta. Elämänhallinnan tunne (sense of coherence) osoittaa, missä määrin yksilöllä on kestävä ja luottavainen tunne siitä, että hänen omat sisäiset virikkeensä ja ne, jotka elämän kulun aikana tulevat ulkoapäin, ovat selkeitä, jäsentyneitä ja selitettävissä. Tutkimusaineisto kerättiin kesällä 1995 satunnaisotannalla vuosina 1934-1974 syntyneiden Vihdin kunnan palveluksessa olevien henkilöiden keskuudessa. Otoksen kooksi valittiin 30 henkilöä, joista 24 osallistui tutkimukseen. Haastatelluista 15 oli naista ja 9 oli miestä ja heidän keski-ikänsä oli 40 vuotta. Elämänhallinnan tunteen selvittämiseksi haastateltaville esitettiin heidän perhe- ja läheissuhteisiinsa, terveyteen, työhön ja vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä. Haastatteluosuutta täydennettiin Aaron Antonovskyn (1987) kehittämällä elämänhallintamittarilla (SOC-questionnaire). Molempien menetelmien tuloksena oli, että elämänhallinnan tunne oli haastateltavien keskuudessa pääosin vahva. Tutkimuksessa selvitettiin elämänhallinnan tunnetta Antonovskyn (1987) teorian keskeisten käsitteiden, ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja mielekkyyden osalta myös erikseen miesten ja naisten keskuudessa. Merkittäviä eroavuuksia sukupuolten välillä ei aineistosta noussut esiin. Antonovskyn mukaan yksilön kokemaan elämänhallinnan tunne muodostuu vuorovaikutuksesta perheen, läheissuhteiden ja ympäristön kanssa. Haastateltavat olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta perheellisiä, ja tunsivat poikkeuksetta saavansa sosiaalista tukea perheeltään. Aviopuolisoaan haastateltavat pitivät itselleen läheisimpänä ja luotettavimpana henkilönä. Perheyhteyden ja perheen eheyden haastateltavat kokivat antavan elämälleen mielekkyyttä, mikä on Antonovskyn teorian mukaan merkittävin elämänhallinnan tunteen kolmesta osatekijästä. Antonovskyn elämänhallinta teorian mukaan elämänhallinnan tunteella on myös vahva yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus vahvistaa tätä näkemystä, sillä lähes kaikki haastateltavat pitivät itseään terveinä mainitsemistaan sairauksista huolimatta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että elämänhallinnan tunteella on selkeä yhteys yksilön tyytyväisyyteen eri elämänalueilla. Vahvan elämänhallinnan tunteen omaavien yksilöiden perhesuhteet ovat kiinteät, he suhtautuvat työhönsä myönteisesti ja heidän vapaa-ajanviettonsa liittyy yhdessäoloon perheen kanssa. Läheissuhteiden merkitys elämänhallinnan tunteeseen on keskeinen. Vahva elämänhallinnan tunne tuli esille kaikkien kysymysten kohdalla sekä SOC-mittarilla analysoitaessa että haastatteluaineiston pohjalta. Tärkeimmät lähteet: Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. Antonovsky, A. (1987). Unraraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Valkealammi Hyvinkää, Vihti Tietokantatunnus MOR-Y01-001 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni Arvoluokka: 1 Karttalehti: 2042 10 Alueen pinta-ala: 108,3 ha Korkeus: 130 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 45 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m Moreenimuodostuman sijainti: Valkealammi sijaitsee Hyvinkään ja Vihdin kuntien rajalla, Valkealammin ja Mustalammin välissä
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Holmanmäki Vihti Tietokantatunnus MOR-Y01-018 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2041 09 Alueen pinta-ala: 7,1 ha Korkeus: 105 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m Moreenimuodostuman sijainti: Holmanmäki sijaitsee Vihdin kunnassa, Hanko - Hyvinkää-tien varressa Haimoon itäpuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Palokangas Loppi, Vihti Tietokantatunnus MOR-Y03-014 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2042 07 Alueen pinta-ala: 292,5 ha Korkeus: 152 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 42 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m Moreenimuodostuman sijainti: Palokangas sijaitsee Lopen ja Vihdin rajalla Ylimmäisenjärven pohjoispuolella
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2011)
  Ylimmäisenjärven muinaisranta Vihti Tietokantatunnus: TUU-01-011 Arvoluokka: 3 Muodostuma: Rantakerrostuma Pinta-ala: 5,3 ha Korkeus: 135 m mpy. Karttalehti: 2042.07 Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m Sijainti: Ylimmäisen muinaisranta sijaitsee Vihdin Hiiskulassa Ylimmäisenjärven pohjoisrannalla
 • Siitonen, Virpi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Abstract In my thesis, I examined how relations between the Church and society were reflected in journals in the light of the news coverage of parish elections in the 1970s. I chose three different parishes from all over Finland for my thesis: Forssa, Merijärvi and Vihti. The research material consisted of journal articles on parish elections in ten journals, as well as of the documents on the parish and municipal elections of the examined parishes. This thesis falls within the field of practical theology. In the implementation of my thesis, I used the historical method, and in the examination of the journal articles, content analysis. In 1970, proportional representation was introduced in the parish elections. The candidate lists included only Roman numerals. Party symbols were not allowed to be used, but parties could set up constituency associations. The success of the parties in the parliamentary and municipal elections was reflected in the activity in the parish elections. The strong interest of the parties towards the elections was visible both nationally and in the examined parishes. In the 1970 elections, the constituency associations established by political parties formed almost half of these associations in the whole country, two-thirds in 1974 and three-quarters in 1978. The parties also compiled church policy programs, while becoming more active in each election. In the Church, the activity of the parties and their use of symbols on the candidate lists divided opinions. It was acknowledged that politics had always been somehow part of the Church, but cooperating too closely with the parties was also feared. The parishioners wanted the symbols, but were suspicious of the involvement of politics in the parish elections. Through active news coverage, the journals inspired parishioners to stand for election and to vote. They believed that with the electoral reform, democracy would move forward within the Church, and they called for permission to use party symbols. Throughout the country, the turnout percentage remained below 20 and varied approximately from 13 to over 43 in the examined parishes. The new electoral process allowed the parishioners to influence the Church's decision-making, but only a small portion took part in it. The matter did not interest the majority of the parishioners, or they were simply content with the status quo. In Forssa, the Social Democratic Party participated most visibly with its list in the 1970 elections, and included other parties during the next elections. In the 1970 election in Vihti, the Social Democratic Party participated most visibly with its own list, and the non-socialist parties of the 1974 and 1978 elections were in electoral alliance. In Merijärvi, the Centre Party was in power, although the Finnish People's Democratic League had its own list of candidates in the 1974 election. The Evangelicals in Forssa and the Laestadians in Merijärvi put up candidates. The candidacy of people representing different social classes in the elections portrayed an interest in and appreciation for the Church. In the examined parishes, many were part of the parish administration throughout the whole 1970s, but many new people were also selected. The thesis showed that although the Church was criticized from many directions in the late 1960s and early 1970s, it was nevertheless considered a significant institution in Finnish society.
 • Aaltonen, Outi (1991)