Browsing by Subject "YVA-menettely"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Linnove, Elina; Yhteistyöryhmä (Ympäristöministeriö, 2015)
    Ympäristöministeriön raportteja 21 | 2015
    Keväällä 2014 Metsä Group ilmoitti, että siihen kuuluva Metsä Fibre Oy valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Toteutuessaan noin miljardi euroa maksava tehdas tulisi olemaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas pyritään saamaan käyttöön vuonna 2017. Biotuotetehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraaka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimaksi. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa resurssitehokkaasti bioenergiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Ympäristöministeriö asetti päätöksellään 29.4.2014 nro YM019:00/2014. Metsä Fibre Oy:n suunnitellun biotuotetehtaan lupamenettelyiden pilottihankkeen yhteistyöryhmän toimikaudeksi 1.5.2014 lukien hankkeen lupamenettelyiden päättymiseen saakka.Hankkeen päätavoitteena oli edistää lupamenettelyiden sujuvuutta. Pilottihankkeella toteutettiin näin ollen myös hallituksen 29.8.2013 tekemässä rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoitteeksi asetettua lupa- ja valitusmenettelyiden sujuvoittamista. Biotuotetehtaan perustamisessa tarvittiin useita ympäristölainsäädäntöön perustuvia lupa- ja muita hyväksymismenettelyitä. Lisäksi menettelyihin liittyi alueen kaavoitustilanteen sekä liikenteellisten ratkaisujen toteaminen sekä tarvittavien muutosten huomioon ottaminen. Tehtaan perustaminen edellytti myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista YVA-menettelyä. Pilottihankkeen yhteistyöryhmän tehtävänä ja tuloksena oli: 1) edistää luvanhakijan ja lupamenettelyistä vastaavien viranomaisten yhteistyötä. Työryhmän työn perusteella yhteistyötä edistäviä toimintatapoja olivat ennakkoneuvottelut (mm. sovitut aikataulut, osallistamis- ja tiedotuskäytänteet), viranomaisten ja hakijan tiivis yhteistyö prosessin aikana, ELY-keskuksen ja AVI:n yhteistyö, toiminnanharjoittajan kokoon kutsuman seurantaryhmän työskentely, ELY-keskuksen eri vastuualueiden yhteistyöryhmä ja sisäiset asiantuntijaneuvottelut, eri viranomaisten keskinäinen tietojen vaihto (mm. pilottihankkeen yhteistyöryhmässä). 2) parantaa suunnitellun hankkeen lupamenettelyiden kokonaisuuden hallintaa, tehostaa tiedonkulkua keskeisten tahojen välillä ja edistää lupaprosessien etenemistä sujuvasti tavoiteaikatauluissa. Sujuvoittamisessa auttoi erityisesti toiminnanharjoittajan (MF) oma osaaminen ja ammattitaito (mm. asiakirjojen ja selvitysten laadukkuus, laaja ja monipuolinen tiedottaminen) sekä aktiivisuus hallintomenettelyissä (mm. ripeä asiakirjojen täydentäminen), valmius uusien toimintatapojen kehittämisessä (mm. sidosryhmien osallistaminen) sekä yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Viranomaisten taholta hallintomenettelyjen sujuvoittamista edisti valmius tiiviiseen yhteistyöhön toisten viranomaisten sekä toiminnanharjoittajan ja konsulttien kanssa. Lisäksi myös prosessin nopeuttaminen lainsäädännön mahdollistamilta osin (esim. kuulemis- ja lausunnonantoajat YVA-prosessissa). 3) koota hankkeen aikana kokemuksia hyvistä käytännöistä ja julkaista niistä yhteenveto lupamenettelyiden päätyttyä. Tämä listaus sisältyy raporttiin. Pilotissa saatiin koottua hyvin kokemuksia Äänekosken biotuotetehtaan investointipäätöksen tekemisen kannalta keskeisten prosessien yhteensovittamisesta. Näitä prosesseja olivat kaavoitus, YVA-menettely ja ympäristölupaprosessi. Kaavoituksen pullonkauloista hankkeessa ei varsinaisesti saatu kokemuksia, koska aluetta ei tarvinnut kokonaan kaavoittaa.
  • Työryhmä (Ympäristöministeriö, 2015)
    Ympäristöministeriön raportteja 8/2015
    Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on käsitellyt YVA yhteysviranomaistoiminnan yhtenäistämistä ja kehittämistä. Työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat yhteysviranomaistoiminnan järjestämistä ja voimavaroja, yhteysviranomaisen työkaluja ja koulutusta, hankkeesta vastaavan ohjausta ja YVAlle asetettavaa vaatimustasoa, osallistumista YVAmenettelyssä, YVAn ja muiden menettelyiden yhteensovittamista sekä lainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmä katsoo, että elinkeino- liikenne – ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinoministeriön, jotka vastaavat yhteysviranomaistoiminnasta, on otettava huomioon tehtävän resursoinnissa riittävä joustovara, jotta YVAmenettely voidaan hoitaa määräaikojen puitteissa, vaikka hankkeiden määrät vaihtelevat vuosittain. Lainsäädäntö asettaa yhteysviranomaisen toiminnalle ehdottomat määräajat. YVA-menettelyn prosessuaalinen osaaminen on yhteysviranomaisen tehtävän hoitamisessa keskeistä, mutta on tärkeää, että työssä on aina tukena useita hanketyypin ja vaikutustyyppien asiantuntijoita ELY-keskuksen eri yksiköistä ja vastuualueilta. Tehtävässä korostuu laaja paikallistuntemus, ja työryhmä katsoo, ettei tehtävä sovi valtakunnallisesti keskitettäväksi tai erikoistumistehtäväksi. YVAn suoritemaksujen kohdentamisen tehtävän hoitamiseen tulisi olla mahdollista. Erillisrahoituksen mahdollisuus on tärkeää tilapäisissä ruuhkatilanteissa, kuten viime vuosina tuulivoimahankkeissa. Työryhmä katsoo, että YVAn arviointiohjelmavaihetta on vahvistettava. YVA-ohjelman tulisi olla tarpeeksi tärmällinen, jotta suunniteltuihin selvityksiin, niiden laajuuteen ja tarkkuuteen sekä arvioinnissa käytettäviin menetelmiin on mahdollisuus ottaa kantaa yhteysviranomaisen ohjelmalausunnossa. Yhteysviranomaisen lausunnon tulee olla tiivis, keskittyä olennaiseen ja sisältää selkeä johtopäätösosa. Arviointiselostuksesta annettavassa lausunnossa tulee yksiselitteisesti esittää vaikutusarviointien olennaiset puutteet erillään suositusluontoisista asioista. Yhteysviranomaistoiminnan yhtenäisyyden varmistamiseksi tarvitaan hanke- ja vaikutustyyppikohtaista ohjeistusta. Myös yhteysviranomaisten työtä tukevat työkalut tulee ajantasaistaa, ja niitä tulee jatkossakin kehittää laadukkaan ja yhtenäisen toimintatavan tukemiseen. Yhteysviranomaistehtävien hoitamista koskevaa koulutusta tulee kehittää. Erityisesti tulee huomioida uusien yhteysviranomaistehtäviä hoitavien perehdyttämiskoulutus ja tiettyihin hanketyyppeihin keskittyvä syventävä koulutus. Osallistumisessa ja kuulemisessa tulisi kehittää ja ottaa käyttöön uusia kuulemistapoja ja vuorovaikutusmentelmiä. Yhteysviranomaisen tulee edesauttaa asukkaita ja muita tahoja hahmottamaan hankkeen YVA-menettelyn, kaavoituksen sekä lupa- ja muiden menettelyjen kokonaisuus osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta. YVA-lainsäädäntö luo jo nykyisellään hyvät edellytykset YVA-menettelyn ja muiden lakien mukaisten menettelyiden yhteensovittamiselle, mutta yhteensovittamisen varmistamiseksi ja tehostamiseksi vastaava velvoite tulee sisällyttää myös muihin lakeihin, kuten maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä ympäristönsuojelulakiin. YVA-lainsäädäntöön tulisi lisätä säännökset riittämättömän YVA-selostuksen täydentämismenettelystä, velvoite yhteisvaikutusten arviointiin sekä yhteisvaikutusten käsitteen määritelmä. Työryhmä katsoo, että ympäristöministeriön tulisi laatia työohjelma yhteysviranomaistoiminnan kehittämistä koskevien ehdotusten toimeenpanemiseksi.