Browsing by Subject "alkoholismi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-17 of 17
 • Mattsson, Anitta (2000)
  Tutkielmassa perehdytään noin kolmekymmentävuotiaiden helsinkiläisten asunnottomien juoppojen elämään heidän omien kertomustensa pohjalta. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää miestä päihdehoitolaitoksessa, jossa miehet olivat olleet pari viikkoa. Haastattelut tehtiin vuoden 1998 keväällä. Kertomukset olivat avoimia, tiukkoja teemakysymyksiä ei esitetty. Miehet kertoivat nykyisestä elämästään, arvioivat menneisyyttään ja toivat esiin tulevaisuudenhaaveitaan. Päihdehoidollinen ilmapiiri vaikutti siihen, että elämää jäsennettiin päihteidenkäytön ja hoitojaksojen kautta. Saatu aineisto analysoitiin grounded theoryyn perustuvin keinoin. Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, millaista on asunnottoman, alkoholisoituneen kolmikymppisen miehen elämä. Tutkimusongelmaksi muotoutui analyysin kuluessa Alasuutarin "Työmiehen elämää ja alkoholismi" pohjalta: millainen logiikka jäsentää sellaisten miesten elämää, jotka ovat vailla työtä ja asuntoa ja jotka ovat pitkälle alkoholisoituneita. Mikä pitää nämä miehet katuelämässä. Vastausta tutkimuskysymykseen etsitään tarkastelemalla mitä miesten kertomukset ilmentävät alkoholin paikasta heidän elämässään toimeentulon, asumisen ja sosiaalisten suhteiden alueilla sekä kuinka miehet selittävät juoppouden osaksi identiteettiään. Tutkimuksen viitekehyksenä on lähinnä aikaisempi suomalainen juoppotutkimus. Teoreettisessa osassa tarkastelen lisäksi käsitteitä, joita voidaan soveltaa tutkimusryhmäni miesten ja yhteiskunnan marginaaliryhmien kuvaamisessa; elämänhallintaa päihteidenkäytön näkökulmasta, poikkeavuutta ja sitä ilmentävää addiktiota sekä syrjäytymisestä käytyä keskustelua. Tutkimuksen taustaoletuksena oli, että miesten elämä on poikkeavaksi luokiteltua. Päihdehoitolaitoksessa tehdyissä haastatteluissa tulevaisuutta koskevat ajatukset ovat kuitenkin hyvinkin tavanomaisia: haaveillaan asunnosta, työpaikasta ja perheestä. Toiveet poikkeavat suuresti nykyisen elämän todellisuudesta. Haastattelemani miehet ovat alkoholisoituneet jo nuorina. Tähän mennessä he ovat ehtineet menettää useimmat tavallisessa elämässä kantavina pidetyt asiat. Jossain elämän vaiheessa miehillä on ollut parisuhde, ystäviä, asunto, koulutus- tai työpaikka. Nämä kaikki ovat kuitenkin menneet juomisen vuoksi tai niistä on juomalla irtauduttu. Alasuutari (1986) nimeää alkoholistin identiteetin muodon vapauden logiikaksi. Tässä tutkimuksessa juopon identiteetin muoto voidaan nimetä äärimmäisen vapauden logiikaksi. Juominen ylläpitää vapauden illuusiota.
 • Ruuska, Arto (2007)
  Ruotsalainen lääkäri Magnus Huss (1807–1890) esitteli 1800-luvun puolivälissä maailmalle sanan alkoholismi, muttei nykyisin vallalla olevassa toiminnallisessa merkityksessä. Hussille krooninen alkoholismi oli pitkäaikaisen liiallisen alkoholinkäytön aiheuttama krooninen myrkytyssairaus, joka ilmeni somaattisina ja psyykkisinä hermosto-oireina. Huss tunnetaankin lääketieteen ja alkoholikysymysten historiassa – paitsi laajalti käyttöön vakiintuneen uudissanan isänä – ennen muuta ansioistaan juomisen terveydellisten seurausten tutkijana ja systematisoijana. Tässä pro gradu -tutkielmassa pureudutaan kuitenkin Hussin ajattelun vähemmän tunnettuun puoleen tarkastelemalla sitä, millaisena ilmiönä itse juominen hänen pääteoksessaan, Alcoholismus chronicuksessa näyttäytyy. 1700-luvun ja 1800-luvun vaihteessa yksittäiset lääkärit Atlantin molemmin puolin esittivät modernin alkoholismisairauskäsityksen tai alkoholiaddiktion kantamuodoksi luonnehditun ajatuksen jatkuvasta tai periodisesta juopottelusta sairautena. Ajatus oli osa kansainvälisestä lääketieteellisestä aikalaiskeskustelusta hyvin perillä olleen Magnus Hussinkin intellektuaalista kontekstia ja tuli myös osaksi hänen omaa ajatteluaan. Rekonstruoimalla Alcoholismus chronicus -teoksen tason, jolla juomista toimintana käsitellään, osoitan Hussin ajattelussa kuitenkin piirteen, joka näyttäytyy anomalisena suhteessa vakiintuneeksi tiedoksi muodostuneeseen kuvaan 1800-luvun alussa ilmestyneen yksilöllisen addiktiosairauskäsityksen sisällöstä ja joka ei näytä tyhjentyvän vallitsevaan tulkintaan tuon käsityksen synnyn taustoista. Tämä piirre liittyy ajatukseen yksilöllisen alkoholinkäytön yhteydestä sosiokulttuurisiin tekijöihin. Sosiokulttuurisen tason tekijöiden voi esittää ensinnäkin muodostavan yksilöllisen juomisen materiaalisen ja merkityksellisen perustan. Mutta tasojen välillä on vielä perustavampikin yhteys. Yksilöllisen viinanhalun perusta on kulttuurissa.
 • Maksimainen, Mervi Irene (2007)
  Tutkimuksessa konstruoidaan asunnottomien alkoholistien arkea (syntyä, kokemuksia, kuolemaa) Helsingissä vuosina 1967-1972. Pääaineistona on kadunmiehen, asunnottoman alkoholistin J.K Harjun kirjoittama SKS:ssä säilytettävä asunnottomuutta koskeva mikroaineisto, jonka avulla tutkimusta tehdään päihdeongelmaisten asunnottomien näkökulmasta ja kokemuksista käsin. Asunnottomien näkökulmasta lähestytään myös asunnottomuutta koskevaa aikalaisviranomais- ja yleisaikakauslehtien kirjoittelua sekä myöhempää tutkimuskirjallisuutta, jolloin hahmottuu eri osapuolten näkökulmat asunnottomuuden ongelmaan sekä asunnottomuus osana yhteiskunnallisia, historiallisia konteksteja ja kerrostumia. Asunnottomat olivat lähtöisin maaseudun köyhistä oloista. Kiihtyvä muuttoliike toi erityisen paljon nuoria pääkaupunkiseudulle, jossa kohtaloksi monelle koitui vaikeudet työ- ja asuntomarkkinoilla. Kireän alkoholipolitiikan ja edullisten korvikemarkkinoiden kaudella lohdutusta haettiin erityisesti talouspriistä, jolloin seurauksena oli ajallisesti nopea kurjistuminen ja vaikeudet saada apua. Viranomaisilla oli ongelmia asunnottomuuden ilmiökentän hahmottamisessa, jolloin asunnottomat jätettiin pitkälti kolmannen sektorin joukkomajoitustilojen varaan. Kireän ovipolitiikan, ankarien järjestäytymissääntöjen, asuntoloiden kyseenalaisten toimintamotiivien ja huonojen puitteiden vuoksi monet suodattuivat lopulta myös joukkomajoitustilojen avustusjärjestelmästä. Ulkona ja jatkuvassa kierteessä eläminen olivat äärimmäisen vaikeaa, jossa sillanaluselämän ohella nälän, kylmyyden kokemukset kuuluivat arkipäivään. Koska apua oli vaikea saada, menetyksiä kompensoitiin päivästä toiseen selviytymisstrategioilla – roskalaatikkojen antimilla ja erityisesti päihteillä. Asunnottomuus oli hyvin yksinäistä, kun osakulttuurikin oli lähinnä keino saada päihteitä. Luottamusta ei pystynyt syntymään äärirajoilla elävien keskuudessa, ja laaja-alainen turvattomuus ja puutteelliset elinolosuhteet heijastuivat asunnottomien keskuudessa varasteluna ja väkivaltana. Turvattomuuden suhteen asunnottomien naisten eli kassimummojen asema oli haavoittuvainen. Asunnottomia naisia ei julkisuudessa tunnustettu, mutta he elivät hiljaa miesten maailmassa, jossa seksuaalinen hyväksikäyttö oli yleistä. Kun arki oli hyvin kuormittuvaa ja riskialtista, pakkas- ja nälkäkuolemilta ei voitu välttyä. Kuolemien todellisista lukumääristä vaiettiin asunnottomien mielestä, joka herätti heissä katkeruutta. Kuolemat olivat osoituksena, ettei asunnottomia oltu kuunneltu. Asunnottomuuden yksioikoiset näkökulmat olivat tämän vuoksi helposti saaneet kantimensa, jolloin apuakaan ei oltu kohdennettu oikein. Asunnottomien aseman kärjistyminen tutkimusajanjaksolla oli myös yleisestikin osoituksena siitä, että yksinäisillä oli heikko asema muodostuvassa hyvinvointivaltiossa.
 • Hietanen, Merita (Helsingin yliopisto, 2023)
  Kaupunkiteologian historiantutkimus on toteutettu historiantutkimuksen menetelmin tarkastellen erityisesti yhden toimijan työtä ja vaikutusta tietyssä ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa. Tutkimuksen lähteinä käytetään Espoon seurakuntien arkistolähteitä, lehtiartikkeleita ja ajankohtaan liittyvää kirjallisuutta, sekä avoimia haastatteluja, jotka tehtiin diakoniatyöntekijöille Korpela, Niska-Virta ja Rasila. Tutkimus vastaa tutkimuskysymykseen, millaista diakoniatyöntekijä Elli Korpelan toiminta oli marginalisoituneiden parissa 1971–1989 ja kuinka hän sitä toteutti. Elli Korpela työskenteli Tapiolan seurakunnassa diakoniatyöntekijänä luoden uudensuuntaista lähimmäiskeskeistä diakoniatyötä, joka painottui etenkin päihde-, mielenterveys- ja kriminaalityöhön. Tämän marginalisoituneen ihmisryhmän kohtaamisessa Ellin työssä korostui ennakkoluulottomuus, jalkautuminen, terapeuttinen läsnäolo ja ymmärrys ongelmien kasaantumisesta. Elli teki uraauurtavaa työtä. Työssä näkyi aito välittäminen ja lähimmäisenrakkaus, mutta Elli toi myös esiin, että työtä ei pystynyt resurssien rajallisuuden vuoksi tekemään niin laadukkaasti, kuin hän olisi halunnut. Elli teki myös arvokasta työtä vapaaehtoisten johtajana ja vapaaehtoiset olivat hänelle arvokas resurssi, kun hän jalkautui marginalisoituneiden pariin. Lisäksi Elli pyrki omalla toiminnallaan vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja ennakkoluuloihin marginaaliryhmiä kohtaan. Tutkimus vastaa tutkimuskysymykseen ja antaa myös uutta tietoa kaupungistumisen ja yhteiskunnan marginalisoitumisen aiheuttamista ongelmista diakoniatyölle ja diakoniatyön merkittävyydestä haasteellisissa olosuhteissa. Jatkossa tutkimusta voidaan hyödyntää seurakuntatyössä, yhdyskuntatyössä ja marginalisoituneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten parissa tehtävän moniammatillisen työn kehittämisessä. Tutkimuksessa tulee esiin, miten seurakunta voi vaikuttaa yhteiskunnassa ilmeneviin epäkohtiin ja toimia myös itse niiden poistamiseksi. Jatkotutkimusaiheina nousivat marginalisoituneiden naisten kokemukset, diakonian asiakkaiden ja seurakuntatyön työntekijöiden kokemukset ja lisäksi olisi tarpeen tutkia olisiko Espoon Diakoniakeskuksen perustaminen ajankohtaista.
 • Levälahti, Johanna Katarina (2005)
  Enligt tidigare forskning utgör återhämtning från missbruksproblem en process som inkluderar livshändelser, inre kognitiva processer, sociala nätverk och existentiella frågor. Syftet med den här avhandlingen är att utreda det sociala nätverkets roll under förändringsprocessen från alkoholmissbruk till nykterhet. Pro gradu arbetet fokuserar på vem som är givare av socialt stöd samt vilken typ av stöd som är centralt under olika skeden i förändringsprocessen. Det sociala nätverkets roll i återhämtningsprocessen undersöks utifrån tidigare forskning kring återhämtning från alkoholmissbruk och elva informanters livsberättelser. Tematiska intervjufrågor om sociala nätverk ställdes till samma informanter. För undersökningen har bl.a. Blomqvist 1998, 1999; Granfield & Cloud 2001a, 2001b och Koski-Jännes 1998 utgjort centrala källor kring återhämtning från missbruksproblem. Narrativ har belysts främst av Lieblich et al. 1998 och Johansson 2005. I avhandlingen utgörs sociala nätverk av informella, kontextbundna och formella relationer som finns kring en individ eller en problemsituation. Socialt stöd innebär i huvudsak interaktioner som blir till hjälp för mottagaren men kan också innebära negativ påverkan. Positivt socialt stöd har kategoriserats som emotionellt, instrumentellt, informativt och existentiellt. Analysen behandlar vem som ger vilken typ av socialt stöd under olika livsskeden (aktivt missbruk, vändpunkt och vidmakthållande) i informanternas livsberättelser. Undersökningen visar att sociala nätverks roll är att vara tillgängliga som givare av socialt stöd. Sociala nätverk och socialt stöd kan underlätta förändringsprocessen, om individen kan tillvarata tillgängliga resurser. Huruvida individen kan tillgodogöra sig dessa beror på individens tolkning av situationen och i vilket skede av förändringsprocessen han eller hon är. Sociala nätverk kan sägas ha betydelse både som motivations- och vidmakthållandefaktor.
 • Tanner, [Antero], Ferdinand (Raittiuden ystävät, 1906)
 • Dahl, Päivi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan lapsuuden päihdeperheestä kärsineiden selviytymistä lapsuudessa sekä myöhemmin elämässä. Millaiset asiat lapsuudessa ovat olleet merkityksellisiä kirjoittajille ja heidän identiteettinsä rakentumiselle? Miten lapsuuskodin perhemallit ja vanhempien keskinäisen suhteen mallit vaikuttavat myöhemmin omiin läheissuhteisiin, omaan päihteidenkäyttöön ja toimintaan omien lasten kanssa? Tutkimusaineistona ovat kirjoituspyyntööni vastanneiden seitsemän henkilön elämäkertakirjoitukset. Aineistonkeruuhetkellä vastaajat olivat suunnilleen 15–30-vuotiaita. Kirjoittajien kertomuksia tutkitaan faktanäkökulman, narratiivisuuden ja resilienssin käsitteen avulla. Apuna analyysissä käytetään teemoitteluun ja tyypittelyyn perustuvaa sisällönanalyysia. Analyysiosuudessa kirjoittajien elämäntapahtumat jaotellaan elämän käännekohtiin, joiksi muodostuivat (1) havahtuminen arkeen ideaalista poikkeavassa perheessä, (2) arjessa selviytyminen ja voimaantuminen ja (3) lapsuusperheestä irtautuminen ja uusi alku. Ensimmäisessä kokonaisuudessa selvitetään aineiston pohjalta kuinka kirjoittajien elämänkulussa ja identiteetin rakentumisessa on näkynyt päihdeperheen vaikutus. Oma identiteetti rakentuu kirjoittajien epävarmassa arkielämässä siten, että suuria haasteita ovat turvattomuuden kokemus, perusluottamuksen puute, kokemus leimaantumisesta perheen takia sekä elämää tulevaisuudessakin hankaloittava toimintamallien puuttuminen. Toisessa elämän käännekohdassa tarkastelen kirjoittajien selviytymismetodien toimivuutta ja voimaantumista. Osa selviytymismetodeista on auttanut selviämään lapsuusperheessä, mutta ei enää palvele aikuisuutta. Kolmas elämänkäänne on irtautuminen lapsuusperheen vaikutuksista. Kokonaisuudessa käsitellään useammalla erilaisella tavalla irtautumista päihdeongelmaisesta läheisestä ja menneiden tapahtumien painolastista. Irtautumisen konkreettisin taso on tapahtunut poismuuton tai vanhemman kuoleman myötä. Syvempi irtautumisen taso on henkinen. Selviytymisen kokemuksen muodostumiselle merkittävä seikka on aineiston perusteella irtautuminen päihdeongelmaisesta vanhemmasta, hänen antamastaan toimintamallista ja lapsuudesta koetusta häpeästä. Kirjoittajien lapsuusperheessä eletyn todellisuuden kontrastit kodin ja vanhemmuuden ideaaleihin ovat johtaneet häpeän, syyllisyyden tai liiallisen vastuun kantamiseen. Sisäistetty häpeä ja syyllisyys on muovannut kirjoittajien omaa kuvaa itsestä. Elämäntarinoista on löydettävissä kaksi erilaista suhtautumistapaa päihdeperheestä koettuun ja omaksuttuun häpeään. Niiden pohjalta on osaksi analyysia rakennettu kaksi mallitarinaa, joiden avulla voi havannoida elämäntarinoissa havaittavissa olevia syy-seuraussuhteita. Ensimmäisestä mallitarinasta näkyy, kuinka lapsuusperheessä kärsineet kantavat kokemuksia mukana suurena salaisuutena yhä aikuisuudessa. Toisen mallitarinan taustalla olevat kirjoittajat ovat kyenneet irtautumaan häpeästä. Avoimuus lapsuuden kokemuksista ja vanhemmista irti pääsy joko henkisesti tai konkreettisesti edesauttaa oman elämän rakentamisessa ja selviytymisen kokemuksen muodostumisessa.
 • Pitkänen, Tuuli (1999)
  Lisensiaatintutkimus koostuu kolmesta artikkelista. Kahdessa ensimmäisessä artikkelissa on käytetty aineistona Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, jossa on haastattelujen ja kyselylomakkeiden avulla seurattu 369 koululaisen kehittymistä 8-vuotiaasta 26-vuotiaaksi. Kolmas artikkeli perustuu Kansanterveyslaitoksen mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osaston Nuorten aikuisten mielenterveys -tutkimuksen aineistoon, jossa kyselylomakkeen avulla selvitettiin 651 lukiolaisen psyykkistä hyvinvointia vuodenvaihteessa 1990/91 ja uudelleen vuonna 1995. Ensimmäisessä artikkelissa tutkittiin aggressiivisen käyttäytymisen pysyvyyttä ja analysoitiin menetelmien ennustavaa validiteettia. Lisäksi tarkasteltiin kouluikäisten käyttäytymisen yhteyksiä heidän elämänsä muotoutumiseen sekä alkoholinkäyttöön. Toisessa artikkelissa tarkasteltiin nuorten aikuisten alkoholin ongelmakäytön yhteyksiä heidän koulukäyttäytymiseensä sekä heidän vanhempiensa alkoholinkäyttöön. Kolmannessa artikkelissa selvitettiin 22-vuotiaiden alkoholin ongelmakäyttäjien psyykkistä hyvinvointia 5 vuotta aikaisemmin sekä seurantatutkimuksen aikana. Tutkimusten perusteella voi todeta, että käyttäytymisongelmat ja psyykkinen huonosti voiminen kouluiässä lisäävät riskiä siihen, että alkoholinkäyttö kehittyy ongelmakäytöksi nuoressa aikuisuudessa. Riskitekijät ovat naisilla ja miehillä jonkin verran erilaisia. Artikkelit: Pitkänen, T. Problem drinking and psychological well-being: a five-year foflow-up study from adolescence to young adulthood. Hyväksytty julkaistavaksi Scandinavian journal of Psychology -lehdessä. Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (1994). A prospective study on the precursors to problem drinking in young adulthood. Journal of Studies on Alcohol, 55, 578-587. Pulkkinen, L. & Pitkänen, T. (1993). Continuities in aggressive behavior from childhood to adulthood. Aggressive Behavior, 19, 249-263.
 • Maakorpi, Heikki (Helsingfors universitet, 2017)
  Tämä pro gradu-tutkielma käsittelee osattomuudesta vapautumista kuuden vakavasta päihderiippuvuudesta kärsineen henkilön elämäntarinan kautta. Tutkimuksen tehtävänä oli tutkia kielen ja kulttuurin merkitystä tässä prosessissa. Tavoitteena oli kerätä hiljaista tietoa niistä kieleen ja kulttuuriin liittyvistä tekijöistä, jotka ovat olleet merkittäviä osattomuuteen kasvuun vaikuttaneita tekijöitä. Osallisuus ja siihen liittyvä hiljainen tieto liittyy erityisesti häpeästä ja syyllisyydestä vapautumisen kokemuksista ja niiden keskinäisestä suhteesta. Tutkimus aineisto muodostuu kuudesta elämänkerrallisesta kertomuksesta. Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin kertomaan sairastumisestaan päihderiippuvuuteen ja siitä toipumisesta. Aineistossa on kolmen naisen ja kolmen miehen kuvaus omasta elämästään tästä näkökulmasta katsottuna. Kaikilla haastatelluilla henkilöillä oli haastattelu hetkellä takanaan useiden vuosien päihteetön elämäntapa. Kriteerinä haastateltavien valinnassa oli vakava päihdeongelma ja vähintään viiden vuoden raittius. Lähtökohtana raittiuden pituuden asettamisessa on ajatus elämäntavan pysyvästä muutoksesta. Osattomuudesta vapautumisen näkökulmasta kahden henkilön yli 30 vuoden ja muiden yli 10 vuoden päihteettömällä elämäntavalla oli keskeinen merkitys. Lisäksi se, että aineistossa oli tasapuolisesti naisten ja miesten kertomuksia oli tulosten kannalta merkittävää Tutkimustulosten pohjalta voidaan päätellä, että toipuminen on osallisuuden näkökulmasta useita vuosia kestävä prosessi. Toipumiseen liittyen häpeän ja syyllisyyden kokemuksilla on ratkaiseva merkitys. Yksi tutkimuksen havainnoista on laajentaa osattomuuden kokemusta hengellisen osattomuuden kokemukseen. Kaikkia haastateltavia yhdistää hengelliseen toipumisohjelmaan tukeutuminen. Hengellisyys käsitetään tässä tutkimuksena laajasti eikä sitä sidota uskontoon liittyväksi käsitteeksi. Tutkimuksen aikana aineistoa analysoitiin kategoria analyysin menetelmillä. Menetelmän avulla aineistosta nousi esiin merkittäviä hiljaiseen tietoon perustuvia tekijöitä päihderiippuvuuteen sairastumiseen ja siitä vapautumiseen liittyen. Erilaiset jäsenyydet ja niissä tapahtuvat muutokset auttoivat havainnoimaan toipumisen mahdollistavia tekijöitä sekä niiden esteitä. Hengellinen osattomuus nousi yhdeksi jäsenkategoriaan liittyväksi kysymykseksi. Hengellinen osallisuus ja osattomuus jäävät usein vaille huomiota päihderiippuvuutta koskevassa tutkimuksessa. Lähtökohta tarkastella päihderiippuvuutta tunne- ja sielunelämän sairautena avaa teologisen tutkimuksen tärkeyden tutkittaessa riippuvuuksia. Erityisesti häpeään ja syyllisyyteen liittyvät kysymykset anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen merkityksestä osallisuuden kokemuksissa, kytkeytyvät hengellisyyteen ja sen kokemiseen.
 • Kallio, Tarja (2005)
  In addiction treatment, it is important to develop clients' capacity to cope with high risk situations of substance use. Increase of clients' self-efficacy and sense of coherence and internalization of locus of control, and positive therapeutic alliance are considered important factors in treatment. These factors are, however, not much studied in Finland. This study is based on Social Learning Theory and cognitive-behavioral addiction treatment model. The general aim of the study was to open up new insights into the treatment of substance abusers. The dissertation is based on three studies. The specific aim of the Study 1 is to examine of the connection of drinking related self-efficacy and post-treatment substance use. The aim of the second study (Study II) is to study the connection of psychiatric symptoms, severity of alcohol dependence and use of primary care services. The third study (Study III) focused on the change of prisoners' sense of coherence, the change of prisoners' prison related and drug related locus of control during addiction treatment. The participants of the Study 1 were patients (N=100) of the Järvenpää addiction hospital. They were interviewed with Situational Confidence Questionnaire, General Self-Efficacy Questionnaire and Addiction Dependence Scale (ADS) at the beginning and at the end of cognitive-behavioral treatment. The follow-up information was gathered by mail after 6 and 12 months. The data was analyzed with logistic regression analysis. In the second study, the participants (N=40) were interviewed with ADS and General Health Questionnaire by the researcher in primary health care services, the participants of the third study (N=52) were prisoners in a cognitive-behavioral addiction treatment programme. The participants completed structured questionnaires with Sense of Coherence, Drug and Drinking Related Locus of Control and Prisoner's Locus of Control Scales at the beginning and at the end of treatment. According to the results, patients' drinking related self-efficacy and general self-efficacy improved significantly during addiction treatment, but no connection was found between in-treatment self-efficacy and post-treatment substance abuse. Those with most psychiatric symptoms also showed the most severe alcohol dependence and highest use of primary care services. Both prisoners' sense of coherence and drug related locus of control changed significantly during addiction treatment. There was no change in their prison related locus of control. The results gave new insights to substance abuse treatment, and showed the need of development of continuity of care and co-operation between in-patient and out-patient addiction treatment. The results are discussed from clinical point of view.
 • Patama, Reetta (2008)
  Tutkielmassa tarkastellaan raitistumista ja sen yhteydessä tapahtuvaa laaja-alaista minäkokemisen muutosta. Yleensä katsotaan, että syvälle ulottuvat muutokset yksilön minäkokemisessa ovat enemmän harvinaisia kuin yleisiä tapahtumia. Tutkielmassa katsotaan mitkä tekijät raitistumisprosessissa mahdollisesti edesauttavat kyseisen kaltaista muutosta. Onko muutoksessa mahdollisesti havaittavissa yhteisiä piirteitä III-oppimisen kanssa tai voidaanko sitä verrata uskonnolliseen prosessiin? Tutkielman aineisto muodostuu 10 raitistuneen naisalkoholististin haastatteluista. He kaikki kokivat raitistumisen ohella laaja-alaisen elämänmuutoksen, jossa oli havaittavissa sekä psykologinen eheytymisen ja kohtaamisen aspekti että myös uskonnollinen aspekti. Tämän lisäksi muutos näyttäytyi jatkuvana prosessina ja siinä korostui reflektoiva suhde itseen. Raitistumisprosessia tarkasteltiin ensin Batesonin kyberneettisen ja AA-pohjaisen addiktiotulkinnan kautta, jossa antautuminen nähdään muutoksen käynnistäjänä ja mahdollistajana. Tästä näkökulmasta katsottuna raitistuminen on hengellinen kokemus, jossa alkoholistin ympäristöstä ja laajemmasta kokonaisuudesta erillinen minä, hahmottuu pohjakokemuksen kautta osaksi laajempaa systeemistä järjestelmää. Seuraavaksi minäkokemisen muutosta lähestyttiin Batesonin oppimisen tasoja käsittelevän teorian kautta, jossa keskityttiin lähinnä II- ja III-oppimiseen. Yksilön minän katsotaan rakentuvan II-oppimisen myötä ja III-oppiminen kuvaa perustavaa muutosta yksilön minäkokemisessa. III-oppimisen tasolla aiemmin omaksutut premissit lakkaavat suurelta osin pätemästä ja yksilö vapautuu niiden rajoista. Samalla yksilön minä lakkaa toimimasta kokemisen jäsentämisen solmukohtana. III-oppimista katsotaan esiintyvän lähinnä uskonnollisen kokemuksen ja joskus myös terapian yhteydessä. Lopuksi raitistumista ja minäkokemisen muutosta tarkasteltiin uskonnollisena prosessina Batsonin ja hänen työtovereidensa teorian pohjalta. Havaittiin että addiktioprosessin ja uskonnollisen kokemuksen vaiheissa ilmeni paljon samankaltaisuutta. Tutkielman aineiston kannalta osoittaui osuvaksi teorian taustalla oleva laaja uskonnon määritelmä, joka korostaa enemmän eksistentiaalisten pohdintojen ilmenemistä kuin transsendentaalisen ulottuvuuden läsnäoloa. Uskonnollinen aspekti oli havaitulle minäkokemisen muutokselle leimaa-antava. Käytettyjen teorioiden ja aineiston pohjalta katsottaessa näytti uskonto tulevan osaksi raitistumista addiktioprosessin dynamiikan seurauksena. Suuremman voiman esiin tuominen tai kokeminen ei näyttänyt tekevän eroa haastateltavien muutoksen suhteen. Kaikki haastateltavat eivät olleet perinteisessä mielessä uskonnollisia eivätkä itseään sellaiseksi määritelleet, silti ilmennyt minäkokemisen muutos oli kaikkien kohdalla samantyyppinen. Muutoksen sisällössä oli nähtävissä samankaltaisia piirteitä III-oppimisen kanssa. Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassa ovat Batesonin The cybernetics of self: A theory of alcoholism (1971), ja Batesonin The logical categories of learning and communication (1972), sekä Batsonin, Schoenraden ja Ventisin Religion and the individual (1993).
 • Lindgren, Anette (Helsingin yliopisto, 2021)
  Objective: Social anxiety and alcohol use disorders frequently occur together. In addition, these disorders are known to be comorbid with other anxiety disorders and somatic diseases. Recent studies have found conflicting results concerning the association. Aim for this study was to examine the association between social anxiety and alcohol use disorder and its uniqueness as well as causality. Better understanding of the association helps developing more focused interventions. Methods: The data in this study was acquired from freely available National Comorbidity Survey data. It is originally collected in The United States 1990-1992 and 2001-2002. It consists of 5001 non-institutionalized adults aged 15-54. Logistic regression analyses were performed to examine the associations between social anxiety and alcohol use disorder. Uniqueness and causality were examined by adjusting time, age and other anxiety disorders in logistic regression analysis. Results: Social anxiety had a unique association with alcohol use disorders and the association was found to be causal. Other anxiety disorders were not associated with alcohol use disorders. Results consisted while other anxiety disorders and age were adjusted. When data was split to two different age groups, associations were only found in younger sample. Conclusion: Results show that there are a causal and unique association between social anxiety and alcohol use disorders. Prevention of social anxiety may have an additional effect on preventing later alcohol use disorders in younger population.
 • Tarnaala, Eerik (2002)
  Tutkielmani tarkastelee alkoholin väärinkäytön määrittelemistä suomalaisessa yhteiskunnassa kieltolain ajasta 1960-luvulle. Erityisen huomion kohteena on alkoholismin jäsentäminen yhteiskunnallisena ongelmana. Tutkittuna ajanjaksona alkoholismi määritelmä kehittyi juoppouden synonyymistä lääketieteellisin termein selitetyksi patologiseksi tilaksi. Ongelman jäsennysten ohessa määritelmiin liittyi myös kunkin katsantokannan mukaisia institutionaalisia järjestelyjä ongelman hallinnoimiseksi. Eri kontrollijärjestelmien ja niiden yhteennivoutumisen tarkastelu onkin toinen tutkielmani päätehtävistä. Lähtökohtani väärinkäytön kontrollin analyysissani on Michel Foucault'n kehittelemä biovallan käsite. Foucault'n mukaan suvereenin vallan etuoikeuksiin kuulunut valta päättää alaisensa elämästä ja kuolemasta on länsimaissa muuttunut elämää ylläpitäväksi ja hallinnoivaksi biovallaksi. Yksilöön kohdistettujen kontrollitoimien kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että toimenpiteiden perusteluna ei enää ole väärintekijän rankaiseminen, vaan muun yhteiskunnan suojeleminen tältä biologiselta uhkalta. Toinen keskeinen termi tutkielmassani on diskurssin käsite, jolla tarkoitan tiettyä kielen ja puheen julkilausuttua kokonaisuutta, jossa tärkeää on sen lisäksi mitä sanotaan myös se, mitkä ovat ne lähtökohdat ja viitekehykset joista ne lausutaan. Vuonna 1937 voimaan astunut alkoholistilaki oli kieltolain hengessä laadittu. Sen alkoholistimääritelmä oli yhteiskunnallinen, lakia ja sen mukaisia pakkotoimia voitiin soveltaa häiriötä aiheuttaviin, perheensä laiminlyöviin juoppoihin. Soveltaminen oli kunnallisten luottamuselinten, huoltolautakuntien harkinnan varassa. Alkoholistilain välittämän väärinkäyttömääritelmän keskeinen jaottelu oli raitis-juoppo. Alkoholiliike ryhtyi sotien jälkeen valvomaan asiakkaitaan ostajaintarkkailujärjestelmän avulla. Tarkkailua perusteltiin alkuun lakisääteisen alkoholistihuollon tehostajana. Huoltolautakuntien raittiusvalvontaan määrämiä alkoholisteja haluttiin estää ostamasta alkoholia. Ostajaintarkkailun piirissä kehittyi kuitenkin myös omia määritelmiä väärinkäytöstä. Alkon kannan mukaan päihtyminen oli väärinkäyttöä ja tarkkailulla pyrittiin lopulta iskostamaan tämä normi kansan moraalitajuntaan. Ostajaintarkkailu jaotteli Alkon asiakkaat akselilla väärinkäyttäjä-kohtuukäyttäjä. Kohtuukäyttäjä ei siis ottanut humalaa. Ostajaintarkkailua kritisoitiin niin Alkon sisällä kuin julkisuudessakin. 1940-luvun lopulla ryhdyttiin Alkossa tutkimaan tieteellisesti sen vaikutuksia. Samoihin aikoihin AA-liike rantautui Suomeen ja kansainvälisen alkoholitutkimuksen tuloksia alettiin seurata täälläkin. Alko alkoi Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiön välityksellä rahoittaa tutkimusta ja erilaisia lääkehoitoon perustuvia kokeiluja suoritettiin alkoholiongelmaisten keskuudessa. Pikku hiljaa yleistyneen sairauskäsityksen myötä Alko lopetti kaikkien asiakkaidensa poliisimaisen valvomisen ja keskittyi uuden määritelmän mukaan väärinkäyttäjinä pidettyihin. Suuren yleisön yhä raakoina pidettyja juomatapoja taas yritettiin muuttaa valistuksen ja kulutuksen ohjaamisen keinoin. Sairauskäsityksen myötä keskeiseksi väärinkäytön erotteluksi tuli alkoholisti - ei-alkoholisti (jälkimmäiseen sisältyen raittiit ja kohtuukäyttäjät). Sairauskäsityksen yleistyminen merkitsi dramaattista muutosta väärinkäyttödiskurssissa. Moraalisen paheksunnan lieventyessä alkoholismiin iskeytyi uudenlainen patologisuuden stigma. Ulkoinen kontrolli oli muuttunut sisäiseksi.
 • Erkamo-Anttila, Johanna (2010)
  Tutkielmassa "Vakavasti päihdeongelmaisten näkemyksiä hoidon ja avun tarpeestaan: toimintaympäristönä helsinkiläinen akuuttisairaala" haastateltiin kvalitatiivisen tutkimuksen ja teemahaastattelun keinoin kahdeksaa Marian päivystysyksikön vakavasti päihdeongelmaista , neljää 43-58 –vuotiasta miestä ja neljää 48-64 –vuotiasta naista. Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään, millaisena vakavasti päihdeongelmaiset näkevät hoidon ja avun tarpeensa sekä miksi he tulevat toistuvasti akuuttisairaalahoitoon. Tulosten perusteella enemmistö haastateltavista koki, että aiempi akuuttisairaalajakso ei juuri ollut hyödyttänyt heitä. Potilaat eivät kokeneet saaneensa riittävästi empatiaa ja asiallista kohtelua hoitohenkilökunnalta, mikä osaltaan sai potilaiden tilanteen polkemaan paikallaan. He häpesivät tilannettaan ja olivat herkkiä osaston kiireiselle, potilaat tapauksena kohtaavalle ilmapiirille. Kokonaistilanteen kartoituksia ei ollut paljon tehty mahdollisissa aiemmissakaan hoitoyksiköissä, eikä potilaiden päihdeongelmaan ollut puututtu aktiivisesti, vaan vieroitusoireet oli hoidettu perehtymättä useinkaan tarkemmin potilaan tilanteeseen. Sosiaalityöntekijää tai fysioterapeuttia ei aina ollut kutsuttu paikalle, vaikka juuri näitä ammattiryhmiä kohtaan potilailla oli eniten toiveita hoitajien antaman perushoidon lisäksi. Naisilla ilmeni halukkuutta keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, mutta hän ei ollut aina tarvittaessa saatavilla. Yleisesti ottaen naiset kaipasivat tilanteeseensa enemmän apua kuin miehet. Potilaat olisivat halunneet päivystysyksikköön lisää henkilökuntaa. Potilaat suhtautuivat positiivisesti ajatukseen päihdekuntoutuksesta ja A-klinikan palveluista ja monilla oli niistä aiempaa kokemusta. Empatian ja asiallisen kohtelun sekä kokonaistilanteen kartoituksien puute ja hoitohenkilökunnan puuttumattomuus päihdeongelmaan muuten kuin vieroitusoireiden hoitamisen muodossa vaikutti osaltaan haastateltavien toistuvaan akuuttisairaalahoitoon. Jos vakavasti päihdeongelmaiset henkilöt ja hoitohenkilökunta hyväksyisivät alkoholismin sairautena, myönteisiä hoitotuloksia saataisiin helpommin. Päivystysyksikössä annetaan usein enemmän toipumisaikaa niille potilaille, joiden oireita ei katsota itseaiheutetuiksi ja heidän kokonaistilannettaan usein selvitetään tarkemmin, mikä auttaa esimerkiksi jatkohoitoon pääsemisessä.