Browsing by Subject "altruism"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Lönnqvist, Jan-Erik; Walkowitz, Gari (2019)
    In a monetarily incentivized Dictator Game, we expected Dictators' empathy toward the Recipients to cause more pro-social allocations. Empathy was experimentally induced via a commonly used perspective taking task. Dictators (N = 474) were instructed to split an endowment of 10(sic) between themselves and an unknown Recipient. They could split the money 8/2 (8(sic) for Dictator, 2(sic) for Recipient) or 5/5 (5(sic) each). Although the empathy manipulation successfully increased Dictators' feelings of empathy toward the Recipients, Dictators' decisions on how to split the money were not affected. We had ample statistical power (above 0.99) to detect a typical social psychology effect (corresponding to r around 0.20). Other possible determinants of generosity in the Dictator Game should be investigated.
  • Biström, Max (Helsingfors universitet, 2017)
    Prosocialt beteende, som alltså syftar till beteende som främjar andras väl, har länge varit av stort intresse inom flera vetenskapsområden. Ett flertal olika förklaringar har föreslagits för varför människor beter sig prosocialt eller antisocialt. En möjlig förklaring är de olika rättviseperspektiv som individen kan tillämpa när hen försöker avgöra om en situation är rättvis. De olika perspektiven delas ofta in i egoistiska, självcentrerade, empatiska och annan-orienterade. I denna avhandling granskas samband mellan individens rättviseperspektiv och prosocialt beteende. Syftet är att replikera tidigare resultat gällande dessa samband. Det empiriska data som används i denna studie samlades in i Kölns universitet år 2012. Tyska universitetsstuderande (N = 58) fyllde först på internet i Justice Sensitivity Inventory-mätinstrumentet (JSI). Ett halvt år senare bjöds de in till universitetet för en synbart orelaterad studie där de spelade en omgång av det så kallade diktatorspelet. I spelet fick de dela en åt dem given summa pengar (10 €) mellan sig själva och en annan deltagare. Andelen pengar deltagarna delade med sig indikerade prosocialt beteende. Faktoranalys visade att JSI mätte rättviseperspektiv på ett förväntat och pålitligt sätt. Men i regressionsanalys, där JSI användes för att förutspå prosocialt beteende, uppstod det problem med multikollinearitet; de ovan uppräknade fyra JSI faktorerna korrelerade för starkt med varandra för att kunna användas samtidigt som oberoende variabler i regressionsanalys. Modellen förenklades därför till två faktorer: offerkänslighet och annan-orienterad känslighet. Den förenklade modellen undvek problemet med multikollinearitet. Resultaten visade att annan-orienterad känslighet förutspådde prosocialt beteende. Resultaten tydde på att individers rättviseperspektiv kan bidra till att förklara skillnader i prosocialt beteende. Resultaten stöder även tankegången om empati som en av drivkrafterna för prosocialt beteende. Ett annan-orienterat rättviseperspektiv har i tidigare studier visats ha en stark koppling till affektiv empati. Detta är naturligt eftersom en central del av detta perspektiv är individens förmåga att föreställa sig hur andra känner sig i orättvisa situationer. Men det är även värt att påpeka att nästan hälften av deltagarna valde att inte alls dela med sig, vilket tyder på vikten av egoistiska motiv. Individer kan ta olika perspektiv angående rättvisefrågor i olika situationer. Ett mycket annan-orienterat rättviseperspektiv betyder alltså inte att individen alltid kommer att bete sig empatiskt eller prosocialt i situationer där andra möter orättvisa.
  • White, Pamela D (2020)
    Development consulting companies are pivotal actors in bilateral projects, yet they are largely invisible in policy documents, and little researched. Their business model is a combination of ‘doing good’ and profit. This article examines the history, business logics and working relationships of consulting companies in development cooperation, taking the case of Finland. It asks ‘Why are consultancy companies needed in development cooperation?’ Their relationship with donors appears to represent a principal–agent relationship, yet they often share the donor’s ethos, and even exchange staff. The dramatic decrease in technical assistance budgets over recent years, along with increasing bureaucracy, has caused profits to diminish and many companies have disappeared, taking institutional memory with them. However, if the donors wish to assert some policy guidance and have contact with work on the ground in developing countries, there is a need for technical assistance via consulting companies.