Browsing by Subject "alueellinen kasautuminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kiistala, Sanna (2003)
    Taloudellisessa kasvussa olennaista on innovaatioiden eli uusien, entistä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen. Innovaatioiden syntymiseksi taas tarvitaan sekä inhimillistä pääomaa että tutkimus- ja kehitystyötä, jota suoritetaan niin yritysten, yliopistojen kuin muidenkin tutkimuslaitosten toimesta. Innovaatioprosessissa olennaista on tiedon leviäminen eri yksilöiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, ja näiden eri osapuolten välinen kanssakäyminen ja ideoiden vaihto taas on sitä helpompaa, mitä lähempänä toisiaan ne sijaitsevat. Kun nämä innovaatioprosessin eri osapuolet sijoittuvat maantieteellisesti lähelle toisiaan, kasautuu talouden inhimillinen pääoma. Inhimillisen pääoman alueellinen kasautuminen edesauttaakin innovatiivista toimintaa juuri sen tiedon leviämistä tehostavan vaikutuksen vuoksi, sillä informaatioteknologian kehityksestä huolimatta uudet ideat edelleenkin leviävät parhaiten suusta suuhun. Kun inhimillisen pääoman kasautumisen vaikutusta yritysten innovatiiviseen toimintaan tarkastellaan lähemmin, huomataan, että vaikutus toteutuu useaa eri kautta. Yhtä kaiken kattavaa mallia inhimillisen pääoman maantieteellisen keskittymisen ja innovaatioiden synnyn välisestä yhteydestä ei voidakaan rakentaa, vaan aiheen tarkastelussa on otettava huomioon useat eri näkökulmat. Tämän tutkielman tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva inhimillisen pääoman alueellisen kasautumisen vaikutuksesta yritysten innovatiiviseen toimintaan ja selvittää, millä tavoin tuo vaikutus ilmenee. Tutkielmassa tarkastellaan inhimillisen pääoman keskittymisen ja innovatiivisen toiminnan välisen yhteyden eri osa-alueita käsittelevää kansainvälistä kirjallisuutta ja esitellään tärkeimmät aihetta koskevat teoreettiset ja empiiriset tutkimukset. Laajimmin tarkastellaan Isaksenin (1996) tutkimusta Norjassa esiintyvästä innovatiivisen toiminnan maantieteellisestä jakautumisesta inhimillisen pääoman alueellisen kasautumisen mukaan. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että eräistä alueellisen keskittymisen haittapuolista huolimatta inhimillisen pääoman alueellinen kasautuminen kaiken kaikkiaan edistää innovatiivista toimintaa. Talouden eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja heterogeenisten ideoiden vaihto näyttää olevan välttämätöntä uusien innovaatioiden synnyn kannalta, ja vuorovaikutus taas on sitä tehokkaampaa, mitä lähempänä toisiaan talouden eri toimijat sijaitsevat. Yritysten innovatiivista toimintaa edesauttavat lyhyet välimatkat sekä eri yritysten välillä että yritysten ja yliopistojen tai muiden tutkimuslaitosten välillä. Lyhyen välimatkan taas tekee erityisen tärkeäksi läheisen sijainnin mahdollistama epämuodollinen kanssakäyminen.