Browsing by Subject "ammatti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Laisi, Salla (Helsingin yliopisto, 2021)
    Asunnottomuus ja mielenterveysongelmat näkyvät arjessa ja vaikuttavat toimimiseen. Asunnottomuus ja mielenterveysongelmat kietoutuvat myös monin tavoin yhteen. Asumispalveluiden ja psykiatrian sosiaalityön toimintaympäristö on moniammatillinen ja monitoimijainen. Asumisen turvaaminen, mielenterveyden tukeminen ja asiakkaan tilanteen tarkasteleminen kokonaisvaltaisesti ovat sosiaalityön lakisääteisiä ja ammattieettisten ohjeiden velvoittamia tehtäviä. Asiakkaan tuen tarpeita ei silti pirstaleisessa järjestelmässä aina tunnisteta, jos tuen tarpeita on monia yhtä aikaa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan psykiatrian ja asumispalveluiden sosiaalityöntekijöiden puheessa muovaamia asunnottoman ja mielenterveyskuntoutujan institutionaalisia kategorioita, jotka toimivat asiakkuuden ehtojen määrittäjinä. Lisäksi tarkastellaan asumispalveluiden ja psykiatrian sosiaalityötä asiantuntija-ammattina. Tutkielmassa on kriittisen sosiaalityön näkökulma. Tutkielman aineisto koostuu yhteensä seitsemästä asumispalveluiden ja psykiatrian sosiaalityöntekijän teemahaastattelusta. Aineiston analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, jota ohjaavat institutionaalisen kategorian ja poiskäännytyksen käsitteet ja ammattien järjestelmän teoria. Institutionaaliset kategoriat asettavat asunnottomalle ja mielenterveyskuntoutujalle asiakkuuden ehdot, jolloin kategorisoinnit mahdollistavat poiskäännytyksen. Ammattien järjestelmä on institutionaalisten kategorioiden muovaamisen toimintaympäristö asumispalveluiden ja psykiatrian sosiaalityössä. Ammattien järjestelmässä ammatit kiistelevät toimialasta ja sosiaalityö psykiatriassa ja asumispalveluissa osana järjestelmää osallistuu toimialakiistoihin. Analyysin tuloksena aineistosta hahmottuu vaihteleva asumispalveluiden ja psykiatrian sosiaalityön kategorisoinnin käytäntö. Asunnottomalle ja mielenterveyskuntoutujalle on molemmille havaittavissa kaksi samankaltaista institutionaalisen kategorisoinnin tapaa: holistinen kategorisointi ja neoliberaali kategorisointi. Holistinen kategorisointi perustuu sosiaalityön kokonaisvaltaiseen tarkastelutapaan. Holistisiin kategorioihin liittyy laajan moniammatillisen yhteistyön tekeminen ja palveluiden räätälöinti asiakkaalle sopivaksi. Neoliberaaleihin kategorioihin liittyy resurssien puutteeseen keskittyvä argumentointi ja yksilön vastuun korostaminen. Yhteistyön tekeminen muiden tahojen kanssa ei näyttäydy neoliberaaleissa kategorioissa yhtä merkityksellisenä kuin holistisissa kategorioissa. Mielenterveyskuntoutujan neoliberaali kategoria nojaa lääketieteelliseen mielenterveyden tarkastelutapaan, jolloin sosiaalityön näkökulma mielenterveyteen jää pienempään rooliin. Asunnottoman neoliberaalissa kategoriassa asiakkaan tilannetta tarkastellaan palvelulähtöisesti. Neoliberaalit kategoriat määrittävät asunnottomalle ja mielenterveyskuntoutujalle asiakkuuteen ottamisen ja poiskäännyttämisen perusteet. Holistiset kategoriat voivat toimia täydentävinä kategorioina ensisijaisen neoliberaalin kategorisoinnin jälkeen. Holistisissa kategorioissa on mahdollista huomioida yhtäaikaisia palvelutarpeita; neoliberaaleissa kategorioissa yhtäaikaisia palvelutarpeita huomioidaan satunnaisesti. Eri kategorisointien perusteella asiakkaan toimijuuden mahdollisuudet muotoutuvat eri tavoin: holistiset kategorisoinnit antavat enemmän tilaa toimijuudelle kuin neoliberaalit kategorisoinnit. Asumispalveluiden ja psykiatrian sosiaalityö näyttäytyy aineistossa osittain lääketieteelle ja neoliberaalille agendalle alisteisena asiantuntija-ammattina. Sosiaalityön toimialakiista lääketieteen ja neoliberaalin agendan kanssa osoittaa, että sosiaalityöllä ei ole täyttä määrittelyvaltaa toimialaansa. Nykyisessä kroonisessa resurssipulassa sosiaalityö ei voi toimia täysin periaatteidensa mukaisesti niin kauan kuin sosiaalityö ei voi täysin määrittää asiakkuuden ehtoja ja resurssien jakoa.
  • Kässi, Otto Aleksi (2007)
    Taloustieteellisen tutkimuksen keskeisimpiä tutkimuskohteita on yksittäisten poliittisten päätösten taloudellinen järkevyys. Sen sijaan harvemmin otetaan kantaa poliittisten päätösten tekijöiden, poliitikkojen, laatuun. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kansalaisten ehdokkuuspäätöstä teoreettisesti ja empiirisesti. Lukujen 2 ja 3 teoreettisena analyysikehikkona ovat citizen-candidate –mallit, joissa kansalaiset valitsevat keskuudestaan poliitikot. Citizen-candidate –mallien keskeisiä rakennuspalikoita ovat politiikasta saatavat palkkiot, kansalaisten saamat työtulot politiikan ulkopuolelta, oletus kansalaisten kyvykkyyden jakautumisesta sekä signalointi. Osoittautuu, että jos kansalaiset tietävät jo ennen ehdokkuuspäätöstään, onko heillä vaalimenestyksen mahdollisuutta, on heikommilla (pienituloisemmilla) kansalaisilla suhteellinen etu vaaleissa. Tämä johtuu siitä, että pienituloiselle ehdokkaalle vaalivoitosta koituva hyöty on suurempi kuin suurituloiselle. Tällöin myös kampanjakustannusten laskeminen tai politiikasta saatavien palkkioiden nostaminen nostaa yksikäsitteisesti ehdokkaiden keskimääräistä kyvykkyyttä. Jos taas kampanjointi on informatiivista kyvykkyyden suhteen – eli jos vaalimenestyksen todennäköisyys on ehdokkaan kyvykkyyden kasvava funktio, on lähtötilanteesta riippuen mahdollista, että politiikasta saatavien palkkioiden nostaminen nostaa ehdokkaiden keskimääräistä kyvykkyyttä, laskee sitä tai on mahdollista, että ehdokkaiden keskimääräinen kyvykkyys pysyy ennallaan. Lisäksi osoittautuu, että koska istuva kabinetti vaikuttaa tulevien kabinettien palkkioihin, on mahdollista, että kabinettien kyvykkyydessä on polkuriippuvuutta; heikko kabinetti menneisyydessä voi aiheuttaa heikon kabinetin tulevaisuudessa. Puolueiden rooli on mahdollisesti hyvinvointia parantava, koska ne rajoittavat ehdokkaiden määrää ja pyrkivät valikoimaan halukkaista ehdokkaista parhaat virallisiksi ehdokkaikseen. Tutkielman neljännessä luvussa tarkastellaan edellisten lukujen teoreettisten käsitteiden avulla sitä, minkälaisessa tasapainossa suomalainen politiikka on. Aineistona on käytetty vuoden 2003 eduskuntavaalien ehdokkaiden saamia äänimääriä sekä ehdokkaiden sosioekonomista asemaa kuvaavia taustamuuttujia (ammatti, koulutus, ikä, sukupuoli). Luvussa esitellään ensin menetelmä, jolla äänimäärä normeerataan siten, että ehdokkaan äänimäärää verrataan muihin ehdokkaisiin samalla listalla. Osoittautuu, että ehdokkaan saama normeerattu äänimäärä korreloi positiivisesti sosioekonomisen aseman kanssa. Istuvat ehdokkaat saavat kuitenkin odotusarvoisesti huomattavasti enemmän ääniä, kuin kukaan haastaja. Mikäli sosioekonominen aseman avulla arvioitu kyvykkyys politiikan ulkopuolella ja kyvykkyys politiikassa korreloivat keskenään, viittaa tämä signaalin kohtuulliseen laadukkuuteen – kyvykkäämmät ehdokkaat saavat odotusarvoisesti enemmän ääniä kuin vähemmän kyvykkäät. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat: Caselli, F. – Morelli, M. (2004): Bad Politicians. Journal of Public Economics, 88, 759-782. Poutvaara P. – Takalo T. (2007): Candidate Quality. Journal of International Tax and Finance, 14, 7-27.
  • Tarvainen, Laura; Suojanen, Juho; Kyyrönen, Pentti; Lindqvist, Christian; Martinsen, Jan Ivar; Kjaerheim, Kristina; Lynge, Elsebeth; Sparen, Pär; Tryggvadottir, Laufey; Weiderpass, Elisabete; Pukkala, Eero (Helsingfors universitet, 2016)
    Eri tutkimusten mukaan useissa ammateissa on kohonnut riski sairastua suusyöpään. Alkoholi ja tupakka ovat suusyövän tärkeimmät riskitekijät. Pohjoismaiseen ammatilliseen syöpätutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen tarkoitus oli selvittää eri ammattien suusyöpäriskiä alkoholinkäytön ja tupakoinnin vakioinnin jälkeen. Aineisto käsittää 14.9 miljoonaa ihmistä ja 28 623 kielen, suuontelon ja nielun syöpätapausta Pohjoismaissa vuosina 1961-2005. Alkoholin kulutusta eri ammateissa on arvioitu maksakirroosikuolleisuuden sekä maksasyöpäilmaantuvuuden perusteella, ja tupakointia keuhkosyöpäilmaantuvuuden perusteella. Useimmissa tapauksissa eri ammattien kohonneet suusyöpäriskit pienenivät alkoholin käytön ja tupakoinnin vakioinnin jälkeen, mutta joihinkin ammatteihin jäi kohonnut riski vielä vakioinnin jälkeenkin. Tälläisiä ammatteja olivat taiteilijat, journalistit, tarjoilijat ja hammaslääkärit. Hammaslääkäreiden kohonnut riski sairastua kielisyöpään on uusi löydös, joka saattaa selittyä ammattiin liittyvällä kemiallisella tai papilloomavirus (HPV) altistuksella. Taiteilijoilla, journalisteilla ja tarjoilijoilla ei löytynyt suusyövälle altistavia tekijöitä, mutta on mahdollista, ettei tutkimuksessa pystytty eliminoimaan kaikkea tupakoinnin ja alkoholinkäytön vaikutusta.