Browsing by Subject "antisemitism"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Lindberg, Sebastian (Helsingin yliopisto, 2018)
    Efter nationalsocialisternas maktövertagande i Tyskland 1933 började allt fler människor fly landet. De som flydde var främst politiska motståndare till den nya regimen och judiska flyktingar. Till Finland tog sig de första flyktingarna under våren 1938. Under sommaren samma år började en stundvis häftig polemik i den finländska pressen om förhållandet till flyktingarna. I denna pro gradu-avhandling jämförs sex större finländska dagstidningars syn på de centraleuropeiska flyktingarna samt mängden och genren av artiklar som tillägnades frågan. De studerade tidningarna är: Ajan Suunta, Helsingin Sanomat, Ilkka, Suomen Sosialidemokraatti, Svenska Pressen och Uusi Suomi. Dessa tidningar representerade antingen direkt eller indirekt de olika partipolitiska grupperingarna i landet och syftet med avhandlingen är att ge en möjligast representativ bild av flyktingdebatten i Finland. Källmaterialet har avgränsats till en tidsperiod från juli 1938 till slutet av augusti 1939, då flyktingdebatten gick som hetast i landet. Som teoretiska ramverk stöder sig avhandlingen på mentala uppdelningar av världen i ”Vi” och ”De”. För den nationalistiska högerpressen, Ajan Suunta och Uusi Suomi, representerade flyktingarna ett Andre, som framkallade typiska anti-immigrationsattityder och farhågor hos skribenterna. Då majoriteten av flyktingarna som tog sig till Finland dessutom var judar övergick kritiken mot flyktingarna även till antisemitiska stereotypier och karaktäriseringar. De mångfacetterade antisemitiska stereotypierna som förekom både i Ajan Suunta, och Uusi Suomi tyder också på att tidstypiska antisemitiska föreställningar var välkända i Finland under mellankrigstiden. En positivare syn på flyktingarna förmedlades dock också i pressen. Suomen Sosialidemokraatti yrkade på klasstillhörighet med de politiska flyktingarna, medan både Svenska Pressen och Suomen Sosialidemokraatti åberopade solidaritet med samtliga flyktingar. Flyktingarna ansågs därutöver utgöra ett konkret bevis på det nationalsocialistiska Tysklands orättfärdighet och flyktingarna användes även som ett antifascistiskt slagträ. Av de studerade tidningarna hängav Ajan Suunta och Suomen Sosialidemokraatti det absolut största intresset till flyktingfrågan. Det var även dessa tidningar som representerade bägge ytterligheter i den offentliga debatten om flyktingarna. Ilkka och Helsingin Sanomat tillägnade frågan det minsta spaltutrymmet och deras syn på flyktingarna var tämligen neutral. Av dessa hade dock Ilkka en försiktigt positiv syn, medan Helsingin Sanomat hade en mer kritisk inställning. De främsta argumenten som användes för att kritisera mottagandet av flyktingar var att dessa anlände i alltför stora mängder, att Finland inte hade råd med att ta emot ytterligare flyktingar, att man borde prioritera de så kallade finskbesläktade stamfrändeflyktingarna och att man ej ville skapa en inhemsk ”judefråga” genom att öka den judiska minoriteten i landet. Därutöver förekom stereotypier av judarna som stormrika och sluga affärsmän som inte var i behov av hjälp, utan endast utnyttjade situationen till egen vinning. I majoriteten av argumentationen som användes för att befrämja mottagandet av flyktingarna framfördes att flyktingarna var förföljda offer av nationalsocialistisk terror samt både Tyskland och finländska ytterhögern kritiserades för nonchalans i frågan. Motsättningsvis appellerade man till medmänsklighetskänsla, solidaritet och humanism hos läsarna.
  • Polynczuk-Alenius, Kinga (2022)
    Polynczuk-Alenius's article contributes to a better understanding of the racist moment in Poland that began in the aftermath of the 'refugee crisis' in 2015. It does so by zooming in on Christian far-right discourse and reconstructing a cognitive map of the social world manufactured therein. To this end, it analyses the blog of the former Catholic priest Jacek Miedlar, now a far-right activist and one of the leaders of the anti-refugee movement. In doing so, the article relies on two compatible bodies of research that have rarely been used together. Theoretically, the article approaches Christian far-right discourse as an articulation of the paranoid style and concentrates on its conspiratorial aspect. Analytically, it uses the fourfold model of authoritarian communication developed by the Frankfurt School to dissect systematically the conspiratorial tale expounded on Miedlar's blog. Accordingly, the empirical analysis of 116 blog posts treats the following themes: 1) the discontent diagnosed by Miedlar (anti-Polonism, epitomized by the suppression of nationalist and Christian values in favour of European universalism); 2) the alleged operators of anti-Polonism (the Jewish-orchestrated conspiracy bent on dominating the world and its puppets); 3) the movement that will rise up against this cabal (namely, the Polish Catholic nationalists armed with conservative values); and 4) the leader of the struggle (Miedlar himself as a Christ-like martyr figure). The article concludes that the anti-Muslim discourse, premised on an appeal to racist sentiments, served as a gateway into the conspiratorial, deeply antisemitic world-view of the Christian far-right milieu. In Poland, as elsewhere, such a world-view, stored and transmitted through the fringe far-right discourse, usually seems to gain traction in wider society during times of crisis.