Browsing by Subject "asenne"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 25
 • Herva, Eszter (Helsingfors universitet, 2014)
  Aims The first aim of the research was to analyze conflictsituations in the comprehensive school. In the process of the analyzing I focused into conflicts in the multiprofessional teamwork. The second aim belongs to the multiprofessional teamwork: descript the building process of the multiprofessional teamwork and the special teachers attitude in the prosess of development a multiprofessional teamwork. Methods The material of the research is a document written by special teachers. In the analyzing the material I used qualitative methods. Results and conclusions I found four groups of conflict situations in the material: conflicts in own professionalism, in the multi-professional teamwork, in the contact with the pupils and in the contact with the pupils family. Group of conflict situations in the multi-professional teamwork was the biggest group. The multi-professional teamwork is built in three steps: step before multi-professional teamwork, meeting the members of the team and adaptation to the team. Before the multi-professional teamwork special teachers reflect the own role and the members responsibility in the teamwork, the own development as a member of the team and the own opinions about other members and about members way to do the teamwork. In this step special teachers want to develop the own skills of communication, and the teamwork. In the step of meeting the other members of the team special teachers reflect the other members opinion and way to work in the team and the differences between the own and the others opinion and way to work. The special teachers reflect too how much they want to do teamwork now and in the future. In the step of adaptation to the team special teachers reflect the goals of teamwork, the ways to work in the team, the polarization of the commitment and the responsibility in the teamwork. The special teachers opinions about the teamwork and the team members are getting better in the process of the building the teamwork from the step before teamwork to the step adaptation to the teamwork. But first, the special teachers opinion is getting worse in the step of meeting the members. Special teachers wants a lot to develop the teamwork in all steps of building the multi-professional teamwork, and it is getting better in all steps. My conclusion in this research is that it is possible to develop the attitude in the multi-professional teamwork by talking about the goals, the values and the ways to work in the team, by getting know each other and by focusing to the facts in our teamwork.
 • Numminen, Heli (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tutkielmassa tarkastellaan kielteisen suhtautumisen ilmaisukeinoja kirjablogissa. Tutkimuskysymyksiä ovat, millä kielen keinoilla kirjablogin kirja-arvioissa ilmaistaan kielteistä suhtautumista teosta tai jotakin sen osaa kohtaan, millä tavoin bloggaaja esittää puheena olevaan teokseen kohdistuvia kielteisesti arvottavia väitteitä, kielteisiä kannanottoja, kritiikkiä ja kielteistä asennoitumista, miten bloggaaja sitoutuu sanomaansa ja huomioi bloginsa lukijat sekä miten kielteisen suhtautumisen ilmauksia voi lieventää tai vahvistaa. Tutkielman aineisto koostuu viidestä blogitekstistä vuodelta 2018. Aineisto on peräisin ”Mitä luimme kerran” -kirjablogista, joka on yhden henkilön pitämä, henkilökohtainen, julkinen blogi. Tutkimusmetodina käytetään lingvististä tekstintutkimusta ja diskurssianalyysia. Tutkielman taustaluvussa käsitellään tekstilajia sekä yleisesti että kirjablogin näkökulmasta. Luvussa myös esitellään aineiston blogitekstien ja postausten rakennetta. Teorialuvussa kolme esitellään Martinin ja Whiten suhtautumisen teoriaa ja suhtautuvaa kielenkäyttöä suomenkielisessä tutkimuksessa. Luvussa neljä tarkastellaan kielteisen suhtautumisen ilmaisukeinoja kirjablogissa esimerkkikatkelmien avulla. Tarkastelun kohteena ovat kielteiset sanavalinnat, kieltäminen, odotuksenvastaisuus, jäädä-verbin sisältävät rakenteet, metaforat ja ironia. Luvussa viisi käsitellään kielteisen suhtautumisen ilmaisukeinojen modifiointia vahvistimien, maksimaalistajien, varausten ja solidaarisuuden ilmaisun avulla. Luvussa kuusi esitellään tutkielman keskeiset johtopäätökset. Tutkielmassa havaitaan, että kirjabloggaajalla on käytössään lukuisia kielellisiä resursseja, joiden avulla voi tuoda esiin kielteistä suhtautumista. Subjektiivisten sanavalintojen ja erilaisten rakenteiden kautta syntyy bloggaajan persoonallinen, tunnistettava tyyli. Käy ilmi, että aineistossa esiintyy runsaasti keinoja, joilla lievennetään ja pehmennetään sanotun intensiteetin astetta. Näin voidaan osoittaa varauksellista suhtautumista väitteen totuusarvoon ja suojella sekä omia että toisen kasvoja mahdollisessa erimielisyystilanteessa. Sanotun intensiteetin astetta vahvistavia keinoja puolestaan esiintyy vähemmän. Koska kielteisen suhtautumisen ilmaisukeinoja esiintyy runsaasti rajatussakin aineistossa, niistä riittäisi aiheita useampaankin tutkimukseen. Pelkästään odotuksenvastaisuutta voisi tutkia lisää, sillä tässä tutkielmassa tarkasteltujen rakenteiden lisäksi se näyttää ulottavan juurensa myös kieltoilmiöön ja jäädä-verbin sisältäviin rakenteisiin.
 • Virtanen, Päivi (Helsingin yliopisto, 2019)
  Englannin kielen laajamittainen käyttö Suomessa ja muualla maailmassa on herättänyt mielipiteitä puolesta ja vastaan. Leppänen ym. (2009) tekivät laajan tutkimuksen suomalaisten asenteista englannin kieltä kohtaan. Kyseisen tutkimuksen innoittamana tutkin kotkalaisten sekä lähiseudun täysi-ikäisten asukkaiden asenteita englantia kohtaan. Halusin keskittyä kyseiseen alueeseen, koska vastaavaa Kotkan alueeseen keskittyvää tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Lisäksi tutkimukseni tarjoaa tietoa Kotkan kaupunkistrategiaa Kotka 2025 varten, jossa mm. kansainvälistyminen ja elämänmittainen oppiminen on nostettu esille. Englannin kielen lisäksi kysyin myös asukkaiden mielipiteitä venäjän kieltä kohtaan johtuen kaupungin maantieteellisestä sijainnista lähellä Venäjän rajaa. Tutkimukseen osallistui 203 vastaajaa. Keräsin aineiston online-kyselynä kahden paikallisen Facebook-sivuston, Merikaupunki Kotka ja Puskaradio Kotka 2.0 välityksellä. Lisäksi kysely julkaistiin paikallisen yrityksen sisäisillä kanavilla. Vastausmäärän perusteella näyttää siltä, että asukkaat kokivat aiheen mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Vastausten perusteella asukkaiden suhtautuminen englannin kieleen on erittäin myönteistä. Tulokset ovat melko samansuuntaiset Leppäsen ym. (2009) tutkimuksen kanssa. Tutkimukseni mukaan vastaajat kokevat englannin kielen tärkeäksi, koska se mahdollistaa kommunikoinnin ympäri maailmaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. He olivat vahvasti sitä mieltä, että sekä nuorten että työikäisten pitäisi osata englantia, mutta ikäihmisten kielitaito jakoi mielipiteitä. Lisäksi vastaajat uskovat, että englannin kieli auttaa lisäämään yhteisymmärrystä. He olivat myös sitä mieltä, että englanninkielentaitoiset asukkaat vaikuttavat Kotkan kaupungin imagoon positiivisesti. Tärkeimmät tekijät, jotka motivoivat vastaajia opiskelemaan englantia ovat Internet, parempi työnsaantimahdollisuus, käyttö työtehtävissä sekä matkailu. Vastaajat ilmoittivat myös, että englannin kielen taidon myötä he kokevat itsensä eurooppalaisiksi ja jopa kansainvälisiksi. Lisäksi he ilmoittivat, että englannin kieli ei kuitenkaan uhkaa Suomen kansalliskieliä. Vertailtaessa englannin kieltä venäjän kieleen, vastaajat ilmoittivat, että he kokevat englannin kielen tärkeämmäksi, koska se mahdollistaa kommunikoinnin laajemmassa mittakaavassa kuin venäjän kieli. Itärajan läheisyys näkyi osassa vastauksia, koska osa vastaajista ilmoitti, että venäjän kieltä tarvitaan paikallisesti varsinkin kaupungissa vierailevien turistien takia.
 • Muotka, Suvi (Helsingfors universitet, 2012)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää peruskoululaisten asenteita ja motivaatiota matematiikan opiskelua kohtaan. Tämän lisäksi pohditaan heidän osaamisen tasoaan ja tutkitaan tyypillisiä virheitä, joita he tekevät eri matematiikan osa-alueilla, jotka opetussuunnitelma on määritellyt keskeisiksi asia sisällöiksi 8. ja 9. luokille. Yläkoulussa matematiikan oppimisvaikeudet johtuvat yhä useammin motivaation puutteesta sekä vääränlaisesta asenteesta matematiikan opiskelua kohtaan. Mistä motivaatio-ongelmat matematiikan opiskelua kohtaan johtuvat? Tutkimus koostuu kahdesta osasta: kyselytutkimuksesta, jonka yhteydessä oppilaat täyttivät matematiikan osaamista mittaavan testin sekä haastattelututkimuksesta. Kyselytutkimukseen osallistui 138 ja haastattelututkimukseen kaksi oppilasta. Tutkimuksessa on käytössä monimenetelmällinen lähestymistapa, jossa analysoidaan aineistoa sekä laadullisesti että numeerisesti. Tämän lisäksi tehtiin havaintoja oppilaiden käytöksestä ja kysymyksistä sekä haastattelun että kyselytutkimuksen aikana. Kysely- ja haastattelututkimuksien perusteella voidaan sanoa, että etenkin yläkoulun matematiikka koetaan turhaksi eikä matematiikka kohtaa nuorten arkimaailmaa. Tästä syystä matematiikka ei motivoi nuoria eikä sen opiskelusta olla kiinnostuneita. Matematiikka koetaan myös vaikeaksi ja liikaa energiaa sekä ajattelua vaativaksi oppiaineeksi. Toisaalta monet oppilaat ajattelivat matematiikan olevan tärkeä oppiaine ja he ajattelevat tarvitsevansa sitä tulevaisuudessa. Matematiikan opetusta tulisikin kehittää entistä enemmän reaalimaailmaan pohjautuvaksi ja sitä pitäisi pyrkiä konkretisoimaan, jotta oppilaat kokisivat sen itselleen läheisemmäksi. Suomessa matematiikan osaamisen taso on hyvä. Tästä kertoo mm. loistava PISA-menestys. Kuitenkin oppimisvaikeuksia diagnosoidaan entistä enemmän. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että peruslaskutoimitukset hallitaan hyvin. Vaikeuksia tuottavat etenkin yhtälönratkaisu sekä sanalliset tehtävät. Yhtälönratkaisun oppilaat kokevat myös epämiellyttäväksi sekä vähiten tarpeelliseksi. Sanallisissa tehtävissä oppilailla on vaikeuksia ymmärtää, mitkä luvut ovat laskun kannalta oleellisia. Hankaluuksia tuottaa myös oikean laskutoimituksen valinta. Pienemmät ryhmäkoot opetuksessa antaisivat oppilaille paremmat mahdollisuudet oppia ja kiinnostua matematiikasta. Tällöin oppilailla olisi myös mahdollisuus saada omaa tasoaan vastaavaa opetusta, joka motivoisi oppilaita enemmän.
 • Kauhanen, Iira (Helsingfors universitet, 2014)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys alkuperämaalla on asenteen muodostumisessa oluttuoteryhmässä. Lisäksi tutkittiin, onko kuluttajan etnosentrismillä eli kotimaan talouden suojelemisella, yhteyttä asenteeseen ulkomaalaista ja kotimaista olutta kohtaan. Kolmanneksi selvitettiin, mitä ominaisuuksia kuluttaja arvostaa oluessa ja miten merkittävä tekijä alkuperämaa on kokonaisarviossa. Tutkimuksessa vertailtiin mielikuvia kolmen maan oluista: Suomen, Belgian ja Yhdysvaltojen. Tutkimuksen teoriaosassa hyödynnettiin laajasti aiempaa tutkimustietoa alkuperämaan, maakuvan ja etnosentrismin vaikutuksista asenteisiin sekä teorioita asenteiden muodostumisesta. Tutkimuksen empiirinen osa tehtiin kvantitatiivisena tutkimuksena toivotun suuren otoskoon sekä tutkimuskysymysten takia. Tutkimus suoritettiin survey-lomakkeen muodossa keväällä 2014. Aiempia tutkimuksia ja teorioita hyödynnettiin kyselylomakkeen rakentamisessa. Vastaajat saavutettiin olutaiheisen internetin keskustelufoorumin kautta. Tutkimukseen vastasi 108 oluesta kiinnostunutta henkilöä. Tuloksia analysoitiin summamuuttujia ja keskiarvoja vertailemalla. Maakuvien ulottuvuuksia verrattiin vastaavien tuoteuskomusten kanssa. Vastaajille laskettiin asenteet erimaiden oluita kohtaan, joita puolestaan verrattiin etnosentrismin tasoon. Vastaajat olivat kiinnostuneita oluen alkuperästä ja alkuperän koettiin olevan vihje oluen laadusta. Suomalaiset oluet saivat hyvän arvion, mutta Belgialaisia ja Yhdysvaltalaisia oluita arvostettiin enemmän. Hinta ei ollut merkittävä tekijä vastaajille. Erityisesti arvokkaampia oluita voi olla hyödyllistä markkinoida alkuperämaalla, jos maata arvostetaan oluentuottajana. Kotimaisuutta ei erityisemmin arvostettu tuoteominaisuutena, vaikka suomalaiset oluet saivat melko hyvät arviot. Vastaajien etnosentrismin taso oli alhainen eikä asenteen ja etnosentrismin välillä todettu olevan yhteyttä. Kotimaisuutta ei ole hyödyllistä painottaa olutharrastajille tuoteominaisuutena, etenkään vedoten kotimaisen talouden tukemiseen.
 • Wickman-Viitala, Tiina (Helsingin yliopisto, 2020)
  There is growing concern about the world population growth and the sufficiency of protein resources. Edible insects could be an alternative protein source for human beings. The aim of this master thesis was to examine the sensory characteristics of a new home cricket (Acheta Domesticus) product and understand the attitudes of consumers towards edible insects. The aim was to investigate the impact of consumer familiarity with edible insect food products on purchase intention and expected liking. The roles of media trust and purchase activism were expected to affect the behavior of consumers. Besides these four indicators also two more were added. These were food neophobia scale and innovativeness. The data on consumer attitudes and perception towards insect food was collected by using an electronic form that was sent to different mailing lists. Total of 167 respondents were gathered, 141 women and 63 men. 53 participants attended the sensory analysis tests on the beginning of the year 2020, ages 18 – 62. The analysis of the data was done with SPSS Statistics version 25. The findings of this study indicate that consumer familiarity contributes to purchase activism, purchase intention and expected liking. In this study the media trust did not contribute. Food neophobia scores correlated negatively to the intention to buy, expected liking and willingness to recommend the product. Innovativeness correlated positively to intention to buy and expected liking, and as expected, innovativeness correlated negatively to food neophobia scores. As people learn more about the ecological and nutritional benefits of edible insects, their attitudes towards insect food become more positive and they are more willing to try and taste insect products. The new home cricket product, PANNU Sirkka by GRiiDY, turned out to be quite suitable for Finnish consumers taste. On the just-about-right scale (1–4) the average score was 3,3 – 3,8 of all the assessed attributes. Many of the open responses mentioned the product to be ‘tasty, delicious, surprisingly good and crispy’, for instance. To overcome the preconceptions of western consumers, there should be more occasions to try and taste insect food. Marketing efforts are best targeted to consumers who are neophilic and innovative and encourage them to be the early adopters of insect food.
 • Kiema, Maria (Helsingin yliopisto, 2022)
  Yhteiskuntamme muuttuu yhä digitaalisemmaksi, mikä vaatii sopeutumiskykyä jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Tämä näkyy myös koulumaailmassa, jossa tulee tasapainotella todellisen ja virtuaalisen maailman välissä. Digitalisaatiosta on tullut osa koulun arkipäivää ja tästä seuraa sekä mahdollisuuksia että haasteita. Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on tutkia, millaisia asenteita lukion opettajilla ja oppilailla on digitaalisen materiaalin, digitaalisten laitteiden ja sosiaalisen median käytöstä lukion B- ja A-ruotsin opetuksessa pääkaupunkiseudulla Suomessa. Aihetta on tutkittu aiemmin lähinnä opettajien näkökulmasta ja siksi on tärkeää, että myös oppilaiden äänet ja asenteet tulevat kuuluviin. Tutkielman avulla pyritään selvittämään, millaista digitaalista materiaalia ja digitaalisia laitteita käytetään ruotsin opetuksessa, millaisia asenteita opettajilla ja oppilailla on digitaalisen materiaalin ja digitaalisten laitteiden sekä sosiaalisen median käytöstä ruotsin opetuksessa ja mitä ehdotuksia opettajilla ja oppilailla on digitaalisen materiaalin ja digitaalisten laitteiden sekä sosiaalisen median käytöstä ruotsin opetuksessa. Teoreettisena viitekehyksenä toimii aiempi tutkimus liittyen digitalisaatioon, digiin, sosiaaliseen mediaan, asenteisiin ja motivaatioon koulukontekstissa. Digitalisaatio sisältää sekä digin että sosiaalisen median. Digillä viitataan tutkimuksessani lähinnä digitaaliseen materiaaliin ja digitaalisiin laitteisiin. Sosiaalista mediaa käsitellään omana käsitteenään. Tutkimuksessani on tärkeää ymmärtää, kuinka asenteet ja motivaatio kulkevat käsi kädessä ja mikä on niiden rooli etenkin oppimisessa ja mielipiteen muodostamisessa. Materiaali on kerätty viiden puolistrukturoidun opettajahaastattelun sekä oppilaille toteutetun kyselylomakkeen (N=114) avulla. Puolistrukturoidun haastattelun avulla on mahdollista saada selville opettajien todellisia mielipiteitä ja asenteita (Hirsijärvi & Hurme 2001, s. 47). Oppilaiden kyselylomakkeeseen olen valinnut suurilta osin avoimia kysymyksiä, jotta voitaisiin saada selville oppilaiden aitoja mielipiteitä ja asenteita. Opettajien haastattelut ja oppilaiden kyselylomakkeiden vastaukset on kategorisoitu niiden teemojen mukaan, jotka nousivat vahvimmin esille. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin pääosin laadullisena, ja tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty sisällönanalyysiä, jossa materiaali toimii lähtökohtana ja teoria toimii apuvälineenä analyysissä. Lisäksi SWOT-analyysiä on hyödynnetty menetelmänä tutkielmassa. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajilla ja oppilailla on sekä positiivisia että negatiivia asenteita digin ja sosiaalisen median käytöstä ruotsin opetuksessa. Opettajien vastaukset vaihtelivat melko paljon, mutta negatiivisilla asenteilla vaikutti olevan hieman enemmän painoarvoa, kun taas oppilaiden vastauksissa korostuivat enemmänkin positiiviset asenteet. Oppilaista 35 % koki, että digin käyttö lisää motivaatiota opiskella ruotsia, mutta noin 40 % oppilaista oli puolestaan eri mieltä. Osalla opettajista ja 46 %:lla oppilaista oli myös ehdotuksia, kuinka digiä ja sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää ruotsin opetuksessa tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen avulla voidaan nostaa esille opettajien ja oppilaiden osittain eriäviä asenteita ja mielipiteitä digin ja sosiaalisen median hyödyntämisestä ruotsin opetuksessa siten, että myös oppilaiden ääni tulee kuuluviin. Huomioimalla oppilaiden mielipiteitä ja asenteita oppimis- ja opetustapoihin sekä opetusmateriaaliin liittyen voidaan mahdollisesti lisätä oppimismotivaatiota, mutta tutkimusta tästä aihepiiristä tarvitaan vielä lisää.
 • Kiilavuori, Sakari (Helsingin yliopisto, 2015)
  Inclusive education is based on the idea that all children have a right to attend and to be welcomed by their neighbourhood schools in regular classes. Indeed, in the dominant educational debate the appropriateness of separate systems of education has been challenged, both from a human rights perspective and from the point of view of effectiveness. In spite of that the inclusive movement has been slow in Finland and research has widely demonstrated that the attitudes of the teachers towards inclusion are quite qualified. The aim of this study was to review what are the attitudes of the students' of the Department of Teacher Education towards inclusion and how they feel their education supports the principles of inclusive education. In addition, this study investigates how familiar the students are with The United Nations Convention on the Rights of the Child and if the knowledge of the convention correlates with the attitudes towards inclusion. The approach in this study was survey research. The sample was comprised of 119 students studying at the Department of Teacher Education at the University of Helsinki. The data was collected by means of a questionnaire that included Prof. Timo Saloviita's Inclusion meter and statements about the Convention on the Rights of the Child, inclusion and the students' experience about their education. The material was analyzed by statistical methods. The attitudes of the student teachers to inclusion appeared to be slightly positive. The education programme or other variables did not affect the attitudes towards inclusion. The students felt their education programmes support the principles of inclusive education slightly. The Convention on the Rights of the Child was unfamiliar to the students. The knowledge of the convention did not correlate with the overall attitudes towards inclusion, but the correlation was positive when the attitudes towards inclusion were considered more precisely from the point of view of expected outcomes and inclusion as a value. The qualified attitudes on average towards inclusion demonstrates that a notable number of the students resists inclusion. From the rights of the child point of view the Department of Teacher education should draw attention to this and base the training on these facts. The department should also find ways to change students' approach to inclusion.
 • Pihamaa, Juuso (Helsingfors universitet, 2014)
  During the last decades the wooden multi-story building construction in Europe has been taking steps forward. In 1990s Finland was still even with Sweden in wooden multi-story building construction but in 2010s Sweden’s wooden multi-story buildings have overtaken much bigger market share out of the whole market of multi-story building construction, where Finland have not succeeded. The wooden multi-story building construction has had some political pressure lately in Finland and even some of binding laws have been modified in its favor. In earlier studies have been found that municipal planners have a role in a process of constructing a wooden multi-story building. It has also been found that municipal planners have personal power to affect building in general. The purpose of this study was to find out the factors that create boundaries to wooden multi-story building construction markets and study municipal planners’ networks between these factors. It was also an aim of this study to survey the municipal planners’ attitudes towards wooden multi-story building construction and study the consistencies between the attitudes and networks. All the above mentioned were supposed to be viewed from a geographical angle as well. This paper is supposed to be an explorative and descriptive study because of the lack of earlier studies in the specific field of multi-story building construction. The theoretical framework used in this study was based on an egocentric network analysis to be used in exploring the connections of municipal planners to the other factors that create market boundaries. The attitudes and the background factors were surveyed with a questionnaire sent by email. The interpretation of the sample in this qualitative study was done by using a statistical approach. According to the results the municipal planners have connections to the other factors that create boundaries to the market of wooden multi-story building construction and both sides of a connection do keep the connection up. The amount of connections that the municipal planners have vary so, that the planners that work outside of the metropolitan area in Finland have more connections than the planners working inside the metropolitan area. The attitudes towards wooden multi-story building construction vary geographically so that planners working in the metropolitan area have more positive attitudes than the planners who work in other parts of Finland. Over all the attitudes were very positive. The results also state that between the attitudes and the amount of connections to the other factors that create boundaries to the market of wooden multi-story building construction does not have any consistent connecting causes. The amount of connections seem to rise hand in hand by age and years of work experience among the municipal planners.
 • Karjalainen, Emma Maria Kaarina (Helsingfors universitet, 2017)
  Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että asenteet ja motivaatio korreloivat matematiikan oppimisen ja osaamisen kanssa. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että suomalaisten koululaisten asenteet heikkenevät alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Asenteiden ja motivaation ylläpitämistä ja parantaminen on tutkimusten mukaan tärkeää. Kehittämistutkimuksen tavoitteena oli kehittää materiaali, eli virtuaalinen matematiikkakerho, joka pystyisi vastaamaan näihin haasteisiin. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, miten asenteet ja motivaatio vaikuttavat matematiikan opiskeluun sekä kerrotaan miten virtuaalisen matematiikkakerhon kehittäminen on saanut alkunsa ja miten se on edennyt viime vuosina. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten kehitetty materiaali oppilaskyselyn perusteella vastasi suunnittelun lähtökohtina olleita tavoitteita: a. paransi oppilaiden asenteita matematiikkaa kohtaan ja b. lisäsi oppilaiden motivaatiota matematiikan opiskelua kohtaan. Tutkimukseen osallistui oppilaita kahdesta eri yläkoulusta. Aineistosta karsittiin pois sellaiset vastaajat, jotka olivat vastanneet vain jompaankumpaan kyselyyn, jolloin tutkimusaineistoon jäi 36 oppilaan vastaukset. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oppilaista oli 7. luokalla. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä e-lomakkeessa kahdessa osassa: ensimmäinen osa ennen kerhon aloittamista ja toinen osa kerhoon osallistumisen jälkeen. Tutkimuksen toisessa osassa kysyttiin samat kysymykset kuin ensimmäisessäkin osassa sekä mielipiteitä kerhon toteutuksesta ja tehtävistä jatkokehityksen tueksi. Tutkimuslomakkeiden kysymyksissä oli sekä avoimia kysymyksiä että monivalintakysymyksiä. Vastauksiksi saatiin sanoja, lauseita sekä numeerista dataa. Monivalintakysymykset oli toteutettu 4- sekä 5-portaisina likert-asteikkoina. Tutkimusaineisto ja palautteet kerhon kehittämisestä on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Asennetta mittaavissa väitteissä ei tapahtunut paljonkaan muutoksia ja väitteisiin suhtauduttiin molemmissa kyselyissä suurimmaksi osaksi positiivisesti. Motivaatiota mittaavissa kysymyksissäkään ei saatu suuria muutoksia, mutta joitakin pieniä muutoksia positiiviseen oli havaittavissa. Muutama oppilas tuntui kerhon myötä huomaavan, että tuleekin tarvitsemaan matematiikkaa tulevassa ammatissaan, ja että matematiikan osaaminen auttaa työhön pääsemisessä. Kuitenkin halu matematiikan parissa työskentelyyn väheni kerhon aikana. Kerho koettiin kuitenkin positiivisena, sillä suurin osa kyselyyn vastanneista oppilaista piti kerhosta ja sen aikana tehtävistä toiminnallisista tehtävistä. Lisäksi yli puolet, noin 67 prosenttia, vastanneista haluaisi osallistua kerhoon uudelleen. Kerhon avulla voidaan tarjota oppilaille mielekkäitä kokemuksia ja onnistumisen tunteita matematiikan parissa.
 • Nuolioja, Siiri (Helsingin yliopisto, 2017)
  Aims. The role of a human as an IT user has become the center of the information security debate as one user can have a significant role to the organization's information security. The user can also behave consciously carefully. Information security conscious care behavior (ISCCB) means that a user makes consciously better and safer choices when using IT. Past research has often explained information security behavior by attitude, subjective norms, self-efficacy and threat appraisal. In this dissertation the aim was to discover whether ISCCB can be predicted from these factors emerged from previous research. Further, we were interested whether there are differences between women and men, between students from different organizational background and between light and heavy Internet users in security behavior and the factors related to it. Methods. There were 402 participants altogether in this study, from University of Helsinki (UH) and from National Defence University (NDU). The data was gathered from questionnaires. To explore the relationships between ISCCB and other variables, we used structural equation modeling. Group differences were examined by multivariate analysis of covariance. Results and conclusions. The results were supporting previous research about the relationship between the information security behavior, attitude and subjective norms. Self-efficacy or threat appraisal did not predict ISCCB but there were differences in them between men and women. NDF students behaved and thought more safely than UH students. There was no difference between light and heavy users in any of the factor related to the ISCCB nor the behavior itself. According to these results it is reasonable to improve organizational climate and try to make users to create more favorable attitudes towards information security behavior to make them also behave in a more secure manner.
 • Palmujoki, Ingela (Helsingfors universitet, 2013)
  The literature review focused on the history, present and future challenges of the Finnish school meal. According to earlier studies most of the students eat the school lunch, however only one third of them eat all components that are part of the meal. The aim of this work was to investigate background- and contextual factors affecting acceptance of school meals. A total of 147 students from two schools in Helsinki participated in the study. They were third graders (n=43; 20 girls, 23 boys), sixth graders (n=54, 28 girls, 26 boys), and eight or nine graders (n=31; 17 girls, 14 boys). The participants evaluated 13 school meals and 26 main dishes (13 basic dishes and 13 vegetarian dishes). The main dishes differed due to different dish types and main ingredients. The participants evaluated the meals and the dining situation on questionnaires, in a class room, after the lunch break. A photo of the meal of the day was projected on a screen to remind them of the experience. The respondents checked the immediate emotion when seeing the meal, liking of the meal and its components, the appropriateness of saltiness, spiciness and temperature of the main dish and the dining situation. Demographic data, attitude to school meals in general, food neophobia score, and ratings as response to food names of 30 school meals were collected separately. Liking of the meals and meal components were affected by the age and food neophobia score of the participant. The third graders scored higher for most main dishes and meal components than the sixth graders. Participants with a lower food neophobia score liked the meals better than participants with high scores. 35 % of the overall acceptance of school meals was explained by attitude towards school meals in general, the temperature of the main dish, the participants hunger state before lunch, the saltiness of the main dish, food neophobia and the temperature of the drink in a stepwise regression model. Hunger state was the most explanative factor for the third graders, while the sixth graders acceptance to school meals was mainly explained by the attitude towards school meals in general. The results of this study indicate that the attitude towards school meals get more negative with age. Hence, identifying the factors underlying this attitude change is important in order for the school meal to be accepted and eaten also by older students.
 • Lipiäinen, Tuuli (Helsingin yliopisto, 2015)
  Goals. In recent decades Finnish society and beliefs of Finnish citizens have undergo a lot of changes. Previous research has even indicated the current model of Religious Education teaching in schools to be inconsistent with the changed needs of the society. Since the Finnish educational system is based on scientific research, there has to be other than purely attitudinal reasons behind this antichange climate of teachers. The goal of this study is to identify those underlying values of class teachers' attitudes and to clarify their general attitudes about the beliefs related to the Religious Education in school. Attitudes are examined through three themes, which are beliefs in school, Religious Education and the current teaching model of Religious Education. Methods. For the study, eight teachers working in Kouvola or Helsinki Metropolitan Area were interviewed. The data was collected in the spring of 2015. The interviews were conducted individually by using qualitative attitudinal research methods. The transcribed material was analysed using content analysis. Results and conclusions. Based on this study, class teachers Religious Education is important for the development of the students' all-round education, answering to fundamental questions of life, to the development of ethical thinking, students' personal growth and to the development of student's worldview. Based on the results strong valuation of Christianity of the Finnish society and significance of the Christian cultural heritage at school can be detected. In the teaching of faiths, the role of the class teachers was emphasized. Therefore in Teacher Education this should take more attention in the future. The current model of Religious Education was seen problematic because the content do not correspond to the needs of the society, the responsibility of preventing the separation of faith is only for teachers and faiths are in an unequal position. It was also found from this study that the teachers strongly dignify the changes in Religious Education. Teachers' opinion is that the most important content of the subjects could be taught in an integrated way and that would be the most relevant in terms of the students' holistic development.
 • Hertsi, Johanna (Helsingin yliopisto, 2015)
  Työn tavoitteena oli tutkia, miten negatiivinen ja positiivinen informaatio vaikuttavat kuluttajan luomuasenteeseen. Samalla pyrittiin selvittämään, vaikuttaako informaatio voimakkaammin tietyissä luomuun liitettävissä asennekomponenteissa. Luomuasenteen komponenteiksi tutkimuksessa valikoituivat luomun tarpeellisuus, terveellisyys, turvallisuus, luotettavuus, maku, ympäristöystävällisyys, asenne luomutuotteiden käyttöä kohtaan sekä koettu eläinten hyvinvointi luomutuotannossa. Tutkimuksen avulla haluttiin myös saada selville, miten informaatio vaikuttaa ennakkoasenteeltaan negatiivisiin, neutraaleihin tai positiivisiin henkilöihin. Kiinnostuneita oltiin myös tutkittavien henkilöiden ennakkotiedoista luomuun liittyen sekä tiedon suhteesta asenteisiin. Tutkimuksen kohteeksi valikoituivat pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijat, koska alle 25-vuotiaiden on todettu olevan kriittisimpiä ruoan kuluttajia. Nuoremmilla kuluttajilla on myös todettu olevan positiivisempi asenne luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa kohtaan. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake lähetettiin pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen kautta eteenpäin helmikuussa 2015 ja kyselyyn vastasi 1077 opiskelijaa. Luomuasenteita mitattiin asenneväittämien avulla, joista muodostettiin mittari, jonka luotettavuus testattiin tilastollisin menetelmin. Luomuasenne mitattiin kahteen kertaan ja kertojen välissä vastaajille esitettiin joko negatiivista tai positiivista informaatiota luomusta. Pääasiallisina analyysimenetelminä käytettiin t-testiä ja varianssianalyysiä. Tutkimuksen tulokset tukevat pääosin aiempaa tutkimusta siitä, että negatiivisella informaatiolla on voimakkaampi vaikutus kuluttajan asenteisiin kuin positiivisella informaatiolla. Luomutietämyksellä todettiin olevan merkitsevä vaikutus luomuasenteisiin siinä tapauksessa, että tietoa on vain vähän tai ei lainkaan. Sekä positiivinen että negatiivinen informaatio muuttivat kokonaisasennetta luomua kohtaan keskimäärin kielteisemmäksi – eri asennekomponenttien välillä löydettiin kuitenkin eroja. Eri ennakkoasenteiden osalta positiivinen informaatio vaikutti negatiivisiin ja neutraaleihin asenteisiin tehden niitä keskimäärin myönteisemmiksi. Positiiviset asenteet puolestaan muuttuivat kielteisemmiksi positiivisen informaation vaikutuksesta. Negatiivinen informaatio vaikutti negatiivisiin, neutraaleihin ja positiivisiin asenteisiin muuttaen niitä keskimäärin kielteisemmiksi. Mitä positiivisempia asenteet olivat, sitä kielteisemmiksi ne muuttuivat negatiivisen informaation vaikutuksesta. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää luonnonmukaisia elintarvikkeita myyvien yritysten markkinoinnissa. Tutkimustulosten pohjalta on tehty ehdotuksia, miten yritykset voivat käyttää luomuviestintää hyväkseen.
 • Taalikka, Pauli (Helsingin yliopisto, 2015)
  The main objective of this master's thesis is to study the knowledge held, understanding and attitudes of Finnish 9th-graders with regards to sexual minorities. As this thesis' central topic gained substance, it became obvious that being different had to be studied and understood through definitions based around the concept of deviancy. This required a more detailed study of the phenomena closely associated with deviancy, for example the labelling theory. In order to give emphasis to the visibility of deviancy in the society, deviancy was approached through the norms of society, the concept of normality, and society's general understanding of what is deviant The theoretical part of the study consists of three main sections, in which both one dimensional, and the three component model of attitudes are defined; the development of deviancy within society is examined, and the concept of homosexuality is discussed within the framework of essentialism and social constructionism. The study group consisted of Finnish 9th-graders from seven different comprehensive schools. In total, 309 students took part in the study, 155 of them being boys and 154 girls. A questionnaire, which was specifically written for this thesis, was used to impartially obtain the information. By using a questionnaire, it was possible to gather information from a larger sample group, and also to use quantitative methods of analysis Analysis of the results; Today's youth is very aware of the existence of sexual variety, and its attitudes towards sexual minorities are remarkably positive. Pubescent females had a more positive attitude to sexual minorities than pubescent males. When measuring heteronormativity, the equal social rights of sexual minorities and stereotypical attitudes and beliefs, there was a remarkable statistical difference between male and female answers almost in all sections of the study.
 • Turtiainen, Tiia (Helsingfors universitet, 2010)
  The study was performed to clarify if women consumers´ objective and subjective knowledge and general attitudes to their attitude have effect, and if the attitude to the information desire about the genemodified crops (=GM-crops) has effect. The results could be utilised in the informing about the GM-crops. The about 13 000 members of Marttaliitto ry was chosen as a sample which represents Finnish women consumers. The material was collected as email survey and the female interviewees' answers that were used for analysis came altogether 2 241 pieces. In a multinomial logistic regression analysis the attitude towards the GM-crops (=the GM-attitude) as explanatory variables was obtained, subjective and objective information, general attitudes towards nature, plant breeding and organic food, and confidence to information about the GM-crops given by the journalists, researchers, the European Union and environment organisations. From demographic variables the age and the place of residence explained the GM-attitude. The information desire was explained by the GMattitude. The woman consumer's subjective and objective knowledge and the general attitudes towards nature, plant breeding and organic food affect an attitude towards the GM-crops and the attitude affects an information desire about the GM-crops. In the K-means cluster analysis it was formed based on the GM-attitude, four different women consumer segments: green opponents, green fighters, non-green supporters and acceptors. The green opponents and acceptors wanted to have information about the matter areas concerning GM-crops more than the non-green supporters and the green fighters from the segments. The results can be used as help for the communication when the women consumers informing of the matters which are related to the GM-crops. More information is wanted so there should be it easily available. To maximise the effectiveness of the communication, communication should be focused according to different consumer segments. In the future it would be interesting to know how women consumers will be reacted to the information about the GM-crops if there is information from the desired sources available. Would the women consumers use information and would they be interested in the information for real?
 • Hannula, Markku S.; Holm, Marja E. (Niilo Mäki Instituutti, 2018)
  Tässä luvussa oppilaan matematiikkakuvalla tarkoitetaan oppilaan tunnesuhtautumista matematiikkaan sekä matematiikkaan liittyvää motivaatiota ja uskomuksia. Uskomukset voivat koskea matematiikkaa, sen oppimista sekä oppilasta itseään matematiikan oppijana. Matematiikkakuva on olennainen osa matematiikan oppimistuloksia, sillä se vaikuttaa oppilaan tulevaan oppimiseen ja elämänuran kannalta olennaisiin koulutusvalintoihin. Oppilaan matematiikkakuvan muodostumiseen ja muuttumiseen vaikuttavat hänen matematiikasta saamansa kokemukset. Oppilaan matematiikkakuva ei kuitenkaan ole pelkästään yksilötason kysymys, vaan luokan ilmapiiri ja kulttuuri vaikuttavat siihen ratkaisevasti. Vaikka suomalaisoppilailla on vähemmän matematiikka-ahdistusta kuin useimpien muiden maiden oppilailla, ei matematiikka myöskään herätä iloa tai kiinnostusta. Vaikka sukupuolierot matematiikan kokonaisosaamisessa ovat kadonneet, on pojilla edelleen tyttöjä kansainvälisesti vertaillen paljon korkeampi luottamus omiin matemaattisiin kykyihinsä. Tämä heijastuu selvästi lukiomatematiikan kurssivalinnoissa sekä erityisesti teknisille aloille hakeutumisessa. Artikkelissa esitellään myös aihepiirin tutkimusmenetelmiä keskittyen kyselytutkimuksissa käytettäviin mittareihin.
 • Stenvall, Aino (Helsingin yliopisto, 2022)
  The purpose of this study was to find out students' views of themselves and others in the math class. Pupils' views were examined from the drawings they drew. The study also wanted to find out how girls and boys describe girls and boys in math class. The attitude of mathematics influences the success of the subject and in making future career choices. The attitude of mathematics can be viewed from the perspective of the individual or from the perspective of the atmosphere of the whole class. Previous research has shown that students’ attitudes toward math are declining during the school years. The subject of the study was the fourth, fifth and sixth graders of one primary school. Students who participated in the study drew drawings of a math lesson in their class. A total of 172 drawings were collected. The pupils' drawings were used to examine the affections marked on the drawn characters, i.e., the expressions and the texts of the thought and speech bubbles. The findings were collected in a spreadsheet program and the findings were quantified. The study revealed that among the students who participated in the study, fourth graders most often described their own attitude as positive. Older students were more likely to describe their attitudes as negative than fourth graders. In the fourth grade of the whole class, the atmosphere was mostly positive, in the fifth grade ambivalent, and in the sixth grade, the atmosphere was almost equally described as positive and ambivalent. Both girls and boys described boys more positively in math class. In addition, both girls and boys more often described same-sex students as negative in math lessons than the opposite sex.
 • Paananen, Matilda (Helsingin yliopisto, 2021)
  With the growing popularity of video games, it has been considered how interest and motivation to study science could be increased through games. However, more research is needed on the benefits of learning games to support teaching, especially in grades 1-6. Observation of species and familiarization with their habitats, as well as inquiry-based learning, are essential in science education, but the research is still lacking on learning games on the subject. Information is also needed about game engagement and attitudes toward games, as they have been found to have a connection to learning. The purpose of this study was to examine students’ engagement, learning, and attitudes toward game content in a learning game about ants, their ecology, and research. The aim was to provide information on the use of a learning game using an inquiry-based approach in the context of science education. This mixed methods research used both quantitative and qualitative methods. The study design was a quasi-experimental intervention study. The data were collected through a questionnaire involving 38 fifth graders. The students responded to a pre- and post-questionnaire on learning, engagement, and attitudes, between which an intervention was conducted by playing the Anter learning game. Qualitative data on ant structure (drawings) as well as ecology and research (open-ended questions) were categorized and quantified, after which qualitative and quantitative data were analysed using statistical tests. In addition, thematic design was used in the analysis of qualitative data to investigate research problems. According to the results, the learning game statistically significantly promoted the learning of ant characteristics, ecology, and research. Based on the responses, the engagement to the Anter game was at a fairly high level, although it did not reach the same level of engagement when compared to the students’ favourite games. Engagement in playing a learning game correlates statistically significantly with attitude dimensions, such as interest in ants and their research. Fear of ants is negatively correlated with interest in ants and their research. Girls and boys achieved similar results in learning, but boys were more interested in ants and their research than girls. The fear of ants was stronger in girls than in boys. The results show that a learning game appropriate to their context can bring a useful addition to the teaching of science education, as the game allows students to learn even challenging details, knowledge, and research skills independently.
 • Kontinen, Marjut (Helsingin yliopisto, 2018)
  This thesis focuses on the usage of prestudy materials in EFL teaching in Finnish basic education and the relation between this usage and the learners’ attitudes towards learning English. The research questions are the following: 1) what kinds of attitudes Finnish pupils have towards learning English, 2) what do the pupils and the teacher think about the usage of prestudy materials, and 3) does the usage of prestudy materials relate to the pupils’ attitudes towards learning English and if so, how? The study was conducted as an intervention study. The participants were in the fifth and eighth grade of Finnish basic education. There were 14 participants from each grade. The pupils’ attitudes towards learning English were measured with a questionnaire both before and after the intervention. During the intervention, both grades used prestudy materials as follows: before taking up a new unit in their textbooks in class, the teacher gave the pupils prestudy materials prepared by the researcher to be done as homework. The prestudy materials familiarised the pupils with the theme and vocabulary of the upcoming unit. In addition to measuring the pupils’ attitudes, the post-intervention questionnaire also included a section inquiring about the pupils’ experiences of the prestudy. The teacher was interviewed both before and after the intervention. The results of the study show that the pupils mainly have positive attitudes towards learning English. No clear relation between the usage of prestudy materials and the pupils’ attitudes towards learning English was found. However, the results show that the fifth graders think that the prestudy materials were beneficial. They reported being more active in class and stated that it was easier for them to understand the texts after having done the prestudy exercises. Based on the results it seems that the usage of prestudy materials is more beneficial if the subject is difficult for the learners. In contrast to the fifth graders, the eighth graders’ textbooks already included prestudy exercises, which they did in class. Based on the results, the eighth graders think that these exercises are sufficient and they do not think they need prestudy materials that are done as homework.