Browsing by Subject "asumisvalmennus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rintamäki, Salli (2006)
    Asuminen on eräs ihmisen arkipäivän keskeisimmistä elementeistä. Koti on paikka jossa toteutamme useita perustarpeistamme, mutta se on myös paikka rentoutumiselle ja latautumiselle. Oma koti luo ihmiselle tunteen itsenäisyydestä. Siellä voi itse päättää tekemisistään, aikatauluistaan ja seurastaan. Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitetään kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia ja toiveita omasta asumisestaan ja itsenäisestä elämästään. Tarkastelun kohteena ovat heidän omien kokemustensa lisäksi myös vanhempien ja asumispalveluiden parissa työskentelevien ammatti-ihmisten näkemykset. Lisäksi tutkimuksessa kerätään kokemuksia ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennuksen osuudesta kehitysvammaisten opiskelijoiden itsenäistymisen tukijana. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Aineisto koostui kuuden kehitysvammaisen henkilön, kahden äidin sekä kahden asumispalveluiden parissa työskentelevän ammatti-ihmisten haastatteluista. Aineiston analysoin teemoittelemalla. Tutkimuksen teoreettinen tausta koostui itsenäistymisen ja asumisen tarkastelusta sekä niihin kehitysvammaisuuden mukanaan tuomista tukemiseen liittyvistä asioista. Myös ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus ja yhteiskunnan muutokset ovat mukana tarkastelussa. Kehitysvammaiset henkilöt toivoivat itsenäistä asumista. Nuorimpien henkilöiden kohdalla veto lapsuudenkotiin oli kuitenkin vielä voimakas ja muuttaminen pois sieltä herätti ristiriitaisia tunteita. Tärkeänä sekä kehitysvammaiset henkilöt että heidän vanhempansa pitivät riittävän sosiaalisen tuen saamista asumiseen. Tukea toivottiin lähinnä raha-asioiden hoitamiseen ja asioimiseen. Ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennuksen siellä opiskelleet henkilöt kokivat hyödylliseksi itsenäistymisen tukemisessa. Samat asiat, joihin toivottiin tukea asumisessa, nousivat esille myös asumisvalmennuksen kohdalla. Osa kehitysvammaisista henkilöistä katsoi hyötyneensä raha-asioiden ja asioimisen harjoittelusta opiskeluaikana. Myös sosiaalisiin ja kodinhoidollisiin taitoihin henkilöt olivat saaneet vahvistusta asumisvalmennuksesta.