Browsing by Subject "asunnot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-18 of 18
 • Strandell, Anna (Suomen ympäristökeskus, 2011)
  Suomen ympäristö 31/2011
  Asukasbarometri 2010 on kyselytutkimus suomalaisten asuinympäristöjen laadusta vähintään 10 000 asukkaan taajamissa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimus on osa ympäristöhallinnon elinympäristön laadun seurantaa ja se toteutettiin nyt kolmannen kerran. Ensimmäinen Asukasbarometrikysely tehtiin vuonna 1998 ja toinen vuonna 2004. Suurin osa kysymyksistä on pysynyt samoina, mutta mukaan on otettu myös uusia ajankohtaisia kysymyksiä, kuten asumisvalintojen ympäristöystävällisyyttä koskevia kysymyksiä. Asukkaat ovat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä asuinympäristöönsä. Vastaajista 97 % on tyytyväisiä asuinalueensa viihtyisyyteen ja tyytyväisyys on lisääntynyt. Tärkeimmät asuinalueiden viihtyvyystekijät ovat rauhallisuus, luonnonympäristö, sijainti ja liikenneyhteydet sekä palvelujen saatavuus ja harrastusmahdollisuudet. Pahimpina epäviihtyvyystekijöinä pidetään liikenteen aiheuttamia häiriöitä ja ongelmia. Asuinalueiden peruspalveluiden taso on pysynyt kutakuinkin ennallaan kohteena olevissa suurissa taajamissa. Toivotuimmat lisäpalvelut asuinalueelle ovat ruokakauppa, muut kaupat ja joukkoliikenne. Pankki- ja postipalvelutoiveet ovat huomattavasti vähentyneet, sen sijaan joukkoliikennetoiveiden määrä on lähes kaksinkertaistunut. Puisto- ja ulkoilualueisiin ollaan yleensä tyytyväisiä. Enemmän tyytymättömyyttä kohdistuu pihan viihtyisyyteen. Tyytymättömimpiä pihaan ovat tiiviiden kerrostaloalueiden asukkaat, erityisesti vuokra-asukkaat. Autonomistus, auton käyttömahdollisuus ja auton käyttö työ- ja kauppamatkoilla ovat yleistyneet, kävelyn ja joukkoliikenteen osuus on laskenut. Työmatkojen keskipituus on kasvanut. Tyytymättömyys asuinalueen joukkoliikennepalveluihin on ollut kasvussa. Naapureiden kanssa jutellaan edelleen kohtalaisen usein, yli kolmannes lähes päivittäin. Vastaajista 15 % pelkää liikkua asuinalueella yksin iltaisin. Pääosa vastaajista, 86 %, pitää ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asunnon ja asuinalueen valinnassa. Neljännes niistä vastaajista, joilla on auto säännöllisesti käytettävissä, ovat harkinneet auton käytön vähentämistä. Yli puolet hyväksyy täydennysrakentamisen omalla asuinalueellaan, jos sen sijoittamiseen ja suunnitteluun pääsee itse vaikuttamaan. Raportissa käsitellään myös erityyppisten asuinalueiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä eri väestöryhmien näkemyksiä elämänvaiheen ja -tilanteen mukaan.
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
 • Hirvonen, Jukka (Ympäristöministeriö, 2008)
  Suomen ympäristö 49/2008
  Tässä julkaisussa esitellään tuloksia ARA-vuokra-asuntokuntia koskevasta tutkimushankkeesta. Siinä on selvitetty ensinnäkin ARA-vuokra-asuntojen (arava- ja korkotukivuokra-asuntojen) asukasrakenteen piirteitä verrattuna muihin asuntokuntiin. Toiseksi on tutkittu ARA-vuokra-asuntojen ja muiden hallintaperusteluokkien välisiä muuttovirtoja. Selvitys perustuu kattaviin valtakunnallisiin tilastoaineistoihin. Raportissa annetaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia asuntokuntia ARA-vuokra-asunnoissa asuu mm. tulotason, perhetyypin ja sosioekonomisen aseman suhteen? Millä tavalla asukasrakenne on muuttunut kymmenen vuoden takaisesta? Minkälainen on asumisväljyys ARA-vuokra-asunnoissa ja kuinka se on kehittynyt ajan myötä? Missä määrin asukkaita siirtyy yhtäältä ARA-vuokra-asuntojen ja toisaalta muiden vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen välillä? Entä kuinka nämä muuttajat profiloituvat erilaisten taustatietojen suhteen?
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 1992)
 • Järvinen, Raija; Saarinen, Paavo (Kuluttajatutkimuskeskus, 2008)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä ; 111
 • Savolahti, Mikko; Karvosenoja, Niko; Soimakallio, Sampo; Kupiainen, Kaarle; Tissari, Jarkko; Paunu, Ville-Veikko (Elsevier, 2019)
  Energy Policy
  Residential wood combustion (RWC) is a major source of climate-impacting emissions, like short-lived climate forcers (SLCF) and biogenic CO2, in Finland. In this paper, we present projections for those emissions from 2015 to 2040. We calculated the climate impact of the emissions using regional temperature potential metrics presented in literature. In our results, the climate impacts are given as global and Arctic temperature responses caused by the studied emissions in a 25 year time span. The results show that SLCF emissions from RWC cause a significant warming impact. Using our selected metrics, SLCF emissions from RWC added to the warming impact of Finland's projected greenhouse gas emissions by 28% in global temperature response and by 170% in Arctic response. When compared with other common heating methods in Finnish detached houses, using a typical Finnish stove (masonry heater) was the least climate-friendly option. Taking biogenic CO2 emissions into account further highlighted this finding. Finally, we assessed the change in climate impact when implementing various emission reduction measures for RWC. With a time span of 25 years, early action was found to be even more crucial than the eventual reductions in annual emissions in 2040. Highlights • RWC is the major source of BC and many other SLCFs in Finland. • SLCF emissions from Finnish RWC have a relatively significant climate impact, compared with GHGs. • Using a stove was found to be the least climate-friendly option to heat a house. • Biogenic CO2 emissions need to be included in assessments. • Early action is key in SLCF emission reduction measures.
 • Sievänen, Liisa; Sievänen, Markku; Välikangas, Katariina; Eloniemi, Ulla (Ympäristöministeriö, 2007)
  Ympäristöopas
  Tulevaisuudessa muistioireisten kotona asuvien ihmisten määrä tulee kasvamaan. Tämä haastaa kehittämään muistioireisille tarkoitettuja tuki- ja hoitokäytäntöjä, jotta kotona selviytymistä saadaan pidennettyä. Tutkimusten ja kokemusten myötä ovat muistioireisten arjen sujumista helpottavat ratkaisut, ja siten kotona asumisen mahdollisuudet, lisääntyneet.Miten kotona selviytymistä voidaan kodin muutostöin tukea? Miten muutostyöt tulee toteuttaa? Oppaassa esitellään muistioireisen ihmisen asunnon muutostarpeita, niiden toteuttamiseen liittyviä periaatteita sekä toteuttamisratkaisuja. Tarkastelu kohdistuu asunnon fyysisiin tekijöihin, kuten asunnon tilasuunnitteluun, kalustukseen, valaistukseen sekä värien ja tekstiilien merkitykseen. Lisäksi kuvataan Hämeenlinnan seudulla toteutettu asunnon muutostyö.Opas on tarkoitettu muistioireisten parissa toimiville kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen työntekijöille, asuntoalan toimijoille ja suunnittelijoille sekä muistioireisille ikäihmisille ja heidän omaisilleen.
 • Viitala, Sara; Wiinikka, Tytti; Åkerblom, Satu (Ympäristöministeriö, 2007)
  Suomen ympäristö 43/2007
  Mikä tekee kehitysvammaisten asumisyksikön asunnosta kodin? Miten asukkaiden yksilöllisten tarpeet otetaan huomioon suunnitteluratkaisuissa? Millaiset kehitysvammaisten asumisyksiköiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat tulisi olla? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä viiden 2000-luvun alussa rakennetun kehitysvammaisten asumisyksikön arvioinnissa. Siinä tarkastellaan suunnitteluratkaisuja ja toteutusta sekä arvioidaan niiden toimivuutta asukkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Tuloksena kehitetään arviointi- ja suunnittelukriteereitä kehitysvammaisten asumisyksiköiden suunnitteluun mm. sijainnin, asuin-, yhteis- ja pihatilojen sekä turvallisuuden osalta. Tutkimuskohteina on viisi erityyppistä asumisyksikköä: asumispalveluryhmät Seinäjoella ja Alahärmässä, Kauniaisten ryhmäkoti, Kesäheinän palvelukoti Kajaanissa sekä Kirkonsalmen palvelukodin autismiyksikkö Iisalmessa. Tutkimusmenetelminä käytettiin kohteiden havainnoita, kyselyjä asukkaiden omaisille sekä henkilökunnalle. Asukkaiden teemahaastattelujen avulla kerättiin tietoa asumiseen liittyvistä odotuksista ja asumisen sujumisesta. Suunnittelijoille ja toteuttajille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin erityisasumiskohteiden toteutusta, ja etenkin tavanomaisesta asuntorakentamiskohteesta poikkeavia tekijöitä. Asumisyksiköiden toimintojen tilantarpeiden määrittelyssä todettiin selvää niukkuutta. Tilat olivat suurelta osin riittämättömät erityisesti apuvälineitä käyttävien ja avustavien toimien kannalta. Sijaintiin oltiin tyytyväisiä ja yksiköitä pidettiin turvallisina asuinpaikkoina. Kohteiden tilat eivät vastanneet kuitenkaan riittävästi esteettömyysvaatimuksia. Tarvitaankin erilaisia asumisratkaisuja tarvitaan, jotta asukkaiden yksilöllisiä vaatimuksia voidaan toteuttaa.
 • Runsten, Suvi; Berninger, Kati; Heljo, Juhani; Sorvali, Jaana; Kasanen, Pirkko; Vihola, Jaakko; Uotila, Ulrika (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 6/2015
  Selvitys on jatkoa vuonna 2013 ilmestyneelle Selvitys energiaköyhyydestä, kotitalouksien energiakustannukset -raportille. Työssä tarkastellaan tilastojen, energialaskelmien ja haastattelujen avulla omistusasunnoissa asuvien pieni- ja alle keskituloisten talouksien energiaköyhyysriskiä. Energiaköyhyydellä tarkoitetaan vaikeutta ylläpitää perustarpeita energiakustannusten takia. Suomessa on 60 000–100 000 energiaköyhyyden riskiryhmiin kuuluvaa omistusasunnossa asuvaa kotitaloutta eli pieni- ja alle keskituloisia, jotka asuvat perusparantamattomissa 1960- ja 1970-luvun kerrostaloissa tai isoissa ennen vuotta 1980 rakennetuissa tai öljylämmitteisissä pientaloissa. Alueellisesti suurin riski on väestöään menettävillä alueilla, joissa on suhteellisesti eniten pieni- ja alle keskituloisia, kuten Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Absoluuttisesti eniten energiaköyhyyden riskiryhmiin kuuluvia on Uudellamaalla. Energiaköyhyyttä voi esiintyä vanhuksilla, joilla ei ole varaa lämmittää taloaan riittävästi. Suomessa energiaköyhyys on harvinaista, sillä sosiaaliturva lieventää sen vaikutuksia. Jos energian reaalihinta nousee parikin prosenttia vuosittain, energiaköyhyyden riski voi lisääntyä. Suurimmat lämmityskustannukset ovat Pohjois-Suomessa suuressa ja vanhassa öljylämmitteisessä omakotitalossa. Ilmaisilla säästötoimenpiteillä, kuten sisälämpötilaa laskemalla, ilmaisella puulla lämmittämällä ja sähkön kilpailutuksella, voi laskea energiakustannuksia 5–35 prosenttia. Lämmitystapamuutoksilla on suurin vaikutus energiakustannuksiin, mutta esteenä ovat suuret investointikustannukset. Lämmitysremontti tulee eteen kaikilla öljylämmittäjillä ja rahoituksen kanssa voi tulla ongelmia. Energiaköyhyysriskiä voidaan pienentää kehittämällä rahoitusmuotoja, kuten malleja, joissa investointikustannukset maksetaan syntyvillä energiakustannussäästöillä tai valtion takaamia lainoja. Energiaköyhyyden riskiryhmät tarvitsevat parempaa energianeuvonnan ja rahoituksen saavutettavuutta.
 • Sankelo, Paula; Ahmed, Kaiser; Mikola, Alo; Kurnitski, Jarek (MDPI AG, 2022)
  Energies
  Finland has approximately 150,000 oil-heated private homes. In 2020, the Finnish government launched subsidies for private homeowner energy renovations. In this study, we examine the impact of two new energy renovation subsidies, the ELY grant and the ARA grant, from an energy efficiency point of view. Data from these subsidies reveal that a typical energy renovation case is a building from the 1970s where the oil boiler is replaced with an air-to-water heat pump. With additional data from the Finnish Energy certificate registry, a reference 1970s house is constructed and modelled in the building simulation programme, IDA ICE 4.8. Combinations of several renovation measures are simulated: air-to-water heat pump, ground-source heat pump, ventilation heat recovery and improved insulation. We found that resorting mainly to air-to-water heat pumps is not the most energy-effective solution. Ground-source heat pumps deliver a more significant reduction in delivered energy, especially with additional measures on insulation and heat recovery. Groundsource heat pumps also demand slightly less power than air-to-water heat pumps. Onsite solar PV generation helps supplement part of the power needed for heat pump solutions. Subsidy policies should emphasize deep renovation, ventilation heat recovery and onsite electricity generation.
 • Savolahti, Mikko; Lehtomäki, Heli; Karvosenoja, Niko; Paunu, Ville-Veikko; Korhonen, Antti; Kukkonen, Jaakko; Kupiainen, Kaarle; Kangas, Leena; Karppinen, Ari; Hänninen, Otto (MDPI, 2019)
  International Journal of Environmental Research and Public Health
  Exposure to fine particles in ambient air has been estimated to be one of the leading environmental health risks in Finland. Residential wood combustion is the largest domestic source of fine particles, and there is increasing political interest in finding feasible measures to reduce those emissions. In this paper, we present the PM2.5 emissions from residential wood combustion in Finland, as well as the resulting concentrations. We used population-weighed concentrations in a 250 × 250 m grid as population exposure estimates, with which we calculated the disease burden of the emissions. Compared to a projected baseline scenario, we studied the effect of chosen reduction measures in several abatement scenarios. In 2015, the resulting annual average concentrations were between 0.5 and 2 µg/m3 in the proximity of most cities, and disease burden attributable to residential wood combustion was estimated to be 3400 disability-adjusted life years (DALY) and 200 deaths. Disease burden decreased by 8% in the 2030 baseline scenario and by an additional 63% in the maximum feasible reduction scenario. Informational campaigns and improvement of the sauna stove stock were assessed to be the most feasible abatement measures to be implemented in national air quality policies.
 • Kajanus-Kujala, Leena (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 2008)
  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2/2008
 • Kukkonen, Jaakko; López-Aparicio, Susana; Segersson, David; Geels, Camilla; Kangas, Leena; Kauhaniemi, Mari; Maragkidou, Androniki; Jensen, Anne; Assmuth, Timo; Karppinen, Ari; Sofiev, Mikhail; Hellén, Heidi; Riikonen, Kari; Nikmo, Juha; Kousa, Anu; Niemi, Jarkko V.; Karvosenoja, Niko; Santos, Gabriela Sousa; Sundvor, Ingrid; Im, Ulas; Christensen, Jesper H.; Nielsen, Ole-Kenneth; Plejdrup, Marlene S.; Nøjgaard, Jacob Klenø; Omstedt, Gunnar; Andersson, Camilla; Forsberg, Bertil; Brandt, Jørgen (European Geosciences Union, 2020)
  Atmospheric Chemistry and Physics 20 7 (2020)
  Residential wood combustion (RWC) is an important contributor to air quality in numerous regions worldwide. This study is the first extensive evaluation of the influence of RWC on ambient air quality in several Nordic cities. We have analysed the emissions and concentrations of PM2.5 in cities within four Nordic countries: in the metropolitan areas of Copenhagen, Oslo, and Helsinki and in the city of Umeå. We have evaluated the emissions for the relevant urban source categories and modelled atmospheric dispersion on regional and urban scales. The emission inventories for RWC were based on local surveys, the amount of wood combusted, combustion technologies and other relevant factors. The accuracy of the predicted concentrations was evaluated based on urban concentration measurements. The predicted annual average concentrations ranged spatially from 4 to 7 µg m−3 (2011), from 6 to 10 µg m−3 (2013), from 4 to more than 13 µg m−3 (2013) and from 9 to more than 13 µg m−3 (2014), in Umeå, Helsinki, Oslo and Copenhagen, respectively. The higher concentrations in Copenhagen were mainly caused by the relatively high regionally and continentally transported background contributions. The annual average fractions of PM2.5 concentrations attributed to RWC within the considered urban regions ranged spatially from 0 % to 15 %, from 0 % to 20 %, from 8 % to 22 % and from 0 % to 60 % in Helsinki, Copenhagen, Umeå and Oslo, respectively. In particular, the contributions of RWC in central Oslo were larger than 40 % as annual averages. In Oslo, wood combustion was used mainly for the heating of larger blocks of flats. In contrast, in Helsinki, RWC was solely used in smaller detached houses. In Copenhagen and Helsinki, the highest fractions occurred outside the city centre in the suburban areas. In Umeå, the highest fractions occurred both in the city centre and its surroundings.
 • Lukkarinen, Jani P.; Laakso, Senja; Lyytimäki, Jari; Määttä, Helena; Venäläinen, Lassi (Elsevier BV, 2022)
  Energy Research & Social Science
  Highlights •Media storylines on energy transition affect the emergence of shared energy practices. •Building energy solutions and energy communities are gaining increasing media attention. •Public interest in novel energy solutions and practices reflect policy cycles. •Existing housing communities are important in the acceleration phase of energy transition. Abstract In the acceleration phase of energy transitions, the role of community and citizen action is emphasised. The role of active, smart and experimental communities and individuals adopting novel practices and technologies is often contrasted with more conventional and mundane everyday practices, which change only slowly. In this context, the role of news media is central in disseminating information, mediating confrontations, and offering a space for shared societal frames on transition. This article examines Finnish media storylines on emerging energy technologies and practices in housing cooperatives, which manage most of the apartment buildings in Finland and thus have a key role in energy transition. Focusing on 17 years of development in three mainstream media, we first identify three main phases in media discourse intensity, focus and level of detail. Next, we analyse the ten main storylines on stabilising and reconfiguring the role of housing cooperatives in energy system change. Finally, we combine these storylines with cross-cutting societal frames on governmentalizing energy communities from the perspectives of technological anticipation, saving potentials and governance interventions.
 • Sievänen, Liisa; Sievänen, Markku (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 2014)
  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 1/2014
  Tähän suunnitteluoppaaseen on koottu tietoa kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelua varten. Opas on tarkoitettu pääasiallisesti udisrakentamiseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen. Opas ei sisällä yleisiä esteettömyyteen liittyviä vaatimuksia muuta kuin niiltä osin, kun on haluttu korostaa täydellisen esteettömyyden toteutumisen tärkeyttä arjen toimivuuden ja turvallisuuden vuoksi. Oppaan sisältö on tuotettu Koti kaikille – kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen -hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin uusia kehitysvammaisten asumista tukevia tuotekokonaisuuksia, joista saatua kokemusta ja tietoa on hyödynnetty ohjeiston laatimisessa. Pilotoituja ratkaisuja ovat mm. säädettävä minikeittiö, kynnys- ja reunakaivot, seinän sisään sijoittuva liukuovi, moniaistiset tilat, siirrettävä toimistokaluste sekä kynnysratkaisu, jossa ei ole tasoeroja. Koti kaikille -hanke toteutettiin vuosina 2011–2014 Uudenmaan asumisen osaamiskeskusohjelmassa. Hanketta rahoittivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Espoon kaupunki, Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ja Rinnekoti-säätiö.
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede, 2008)
 • Juntto, Anneli; Viita, Anne; Toivonen, Sonja; Koro-Kanerva, Mia (Ympäristöministeriö, 2010)
  Suomen ympäristö 29/2010
  Julkaisussa esitellään tuloksia tutkimuksesta, joka selvitti Helsingin vuokramarkkinoiden toimivuutta sekä vuokralaisten että vuokranantajien näkökulmasta. Tutkimus rajoittui vähemmän tutkittuihin markkinavuokraisiin eli muihin kuin valtion tukemiin arava- tai korkotukivuokra-asuntoihin, joiden merkitys etenkin kaupunkiseuduilla on suuri.  Selvitys tuo tietoa myös yksityisten vuokranantajien tuotto-odotuksista ja vuokraustoiminnan kokemuksista. Raportissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia ovat vuokra-asuntojen kysyjät, ja mikä on vaikuttanut vuokra-asunnon valintaan asumismuodoksi? Millaisia ovat vuokra-asukkaiden taloudelliset mahdollisuudet? Millaisia asuntoja halutaan käytettävissä olevilla tuloilla? Onko asuntojen varustetaso tarkoituksenmukainen? Kuinka suunnitelmallista toimintaa asuntosijoittaminen on? Millaiseen asuntoon vuokranantajan kannattaa sijoittaa?
 • Välikangas, Katariina (Ympäristöministeriö, 2009)
  Suomen ympäristö 13/2009
  Tarvitaanko ikääntyneille uudenlaisia asumisratkaisuja? Tulevina vuosina ikääntyvien määrän kasvu haastaa sekä asumisen suunnittelun että olemassa olevan asuntokannan kehittämisen. Esiin nousevat kysymykset ikääntyneiden haluamasta elämänlaadusta ja heille mieluisista asumisratkaisuista. Kuinka Suomessa voitaisiin varautua ikääntyneiden asumiseen kohdistuviin haasteisiin? Selvityksessä tarkastellaan, miten ikäspesifejä eli laitoshoidon ja tavanomaisten asuntojen väliin sijoittuvia asumisratkaisuja toteutetaan Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Ikääntyvien asumisen kehittämisen valtakunnallisia linjauksia, asumista koskevaa ohjeistusta ja rahoitusratkaisuja sekä kuntien toimia välimuotoisessa asumisessa käydään läpi. Yhtenä näkökulmana asumisratkaisujen tarkastelussa on Aging-in-Place -ajattelu asumisen ja asuinympäristöjen sekä ikääntyvän hyvinvoinnin ja tarvelähtöisen hoivan kehittämisessä. Tällä korostetaan asuinaluekohtaisia toimintamalleja ja kotona asumisen tukemista tarvittavien palvelu- ja asumisratkaisujen avulla. Mukana on myös esimerkkejä erilaisista asumisratkaisuista. Näiden maiden esimerkkien pohjalta arvioidaan kehittämishaasteita ja tehdään ehdotuksia ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi Suomessa.