Browsing by Subject "aukiolo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Järvinen, Raija; Pylvänäinen, Erja (Kuluttajatutkimuskeskus, 2011)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 133
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2007)
  Ympäristöministeriön raportteja 26/2007
  Kaupan ja kilpailun työryhmä on arvioinut erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain sekä aukiololain vaikutuksia kaupan palveluverkon kehitykseen, palveluiden saavutettavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmä esittää myös suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Suositukset tähtäävät siihen, että kilpailunäkökulma olisi nykyistä paremmin mukana kaavojen valmistelussa. Työryhmä suosittelee muun maussa selvitettäväksi, tulisiko kilpailun edistämisen tavoite sisällyttää maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lisäksi suositellaan, että käynnistetään selvitys vähittäiskaupan suuryksikön nykyisen kokorajan ajanmukaisuuden arvioimiseksi kilpailun edistämisen ja kaupan sijainninohjauksen tarpeiden kannalta. Työryhmä pitää tarpeellisena, että paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkintaa koskevaa ympäristöministeriön suositusta selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Työryhmä pitää tarpeellisena myös kauppojen aukioloa koskevan lainsäädännön selkeyttämistä.
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2000)
  Verkkari 2000 (3)
 • Kinnunen, Kaisa; Saarinen, Paavo (Kuluttajatutkimuskeskus, 2005)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 3/2005
  Viimeisimmän liikeaikalain uudistuksen käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan lausuntoehdotukset, joissa edellytettiin lain vaikutusten seuraamista lähinnä työntekijöiden aseman ja päivittäistavarakaupan jakautumisen kannalta. Tätä seurantaa varten Palvelualojen ammattiliitto (PAM) pyysi Kuluttajatutkimuskeskusta tutkimaan PAMin jäsenten mielipiteitä aukioloajoista ja niiden vapauttamisesta. Tämä tutkimus on siten osa laajempaa talousvaliokunnan edellyttämää selvitystyötä liikeaikalain vaikutuksista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaupan työntekijöiden näkemyksiä kaupan aukioloajoista. Keskeisimpinä kysymyksinä ovat työntekijöiden kokemukset ja mielipiteet aukioloaikojen vaikutuksista työntekijöiden työoloihin, perheen ja työn yhteensovittamiseen sekä vapaa-aikaan. Yhtenä tarkastelun kohteena on myös yksintyöskentely ja turvattomuus. Kuluttajatutkimuskeskus on tutkinut aiemmin kahteen otteeseen myymälähenkilöstön mielipiteitä kaupan aukioloajoista: vuosina 1995 ja 1999. Tässä tutkimuksessa selvitetään siten myös myyjien mielipiteissä tapahtuneita muutoksia kokemusten lisääntyessä laajemmista aukiolo-ajoista. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä loka-marraskuussa 2004. Näin saatua tilastollista aineistoa täydennettiin ryhmäkeskusteluin, mikä mahdollisti syvällisemmän näkemyksen saamisen myyjien mielipiteistä. Vastaajat poimittiin Palvelualojen ammattiliiton jäsenrekisteristä. Miltei puolet kaupan työntekijöistä on sitä mieltä, ettei kauppojen tulisi olla lainkaan avoinna sunnuntaisin. Vuoden 1999 tutkimuksessa tämä osuus oli kaksi kolmannesta. Sunnuntaitöiden hyväksyntä näyttää siten hieman kasvaneen. Tutkimuksen mukaan sunnuntaityöt kuitenkin hyväksytään lähinnä niiden taloudellisen merkityksen vuoksi. Moni kaupan työntekijä ei haluaisi lakkauttaa sunnuntaitöitä kokonaan siksi, että useiden työntekijöiden toimeentulo on riippuvainen sunnuntailisistä. Omalta kohdaltaan harva on halukas sunnuntaitöihin kovinkaan usein. Erityisesti perheelliset ovat vastahankaisia työskentelemään sunnuntaisin ja suhtautuvat ajatukseen sunnuntaiaukiolojen laajentamisesta ympärivuotisiksi erittäin kielteisesti. Laajennuksia nykyisiin aukioloaikoihin ei toivota. Ilta-aukioloaikojen pidentämisen vankka vastustus on yksi tutkimuksen selkeimpiä tuloksia. Arki-iltojen ja sunnuntain sulkemisaikoja toivottiin aikaistettavan. Syinä olivat asiakkaiden vähäisyys viimeisinä tunteina, kaupan vähäinen kannattavuus, pitkät kotimatkat ja sitä kautta venyvät työpäivät sekä haja-asutusalueella hankalat julkiset kulkuyhteydet. Myös turvattomuus kotimatkoilla kasvoi, mitä myöhempään kauppa sulki ovensa. Lauantai-iltojen osalta syynä on lisäksi turvattomuuden lisääntyminen. Uhkana nähdään erityisesti päihtyneiden asiakkaiden osuuden lisääntyminen ja sitä kautta väkivallan uhan kasvaminen. Ryhmäkeskustelujen perusteella suureksi huoleksi aukioloaikojen vapauttamisessa nouseekin esiin yksintyöskentely ja turvattomuus. Lomakekyselyyn vastanneiden ylivoimaisesti suurin huoli koski sunnuntailisien mahdollista menettämistä.
 • Kilpiö, Eila; Kytö, Hannu; Leskinen, Johanna; Nikkilä, Marita; Pulliainen, Annukka; Pylvänäinen, Erja; Raijas, Anu; Saarinen, Paavo; Varjonen, Johanna; Väliniemi, Jenni (Kuluttajatutkimuskeskus, 2009)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 120