Browsing by Subject "auktoriteetti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Leppänen, Tiina (Helsingfors universitet, 2016)
  Tämä tutkimus käsittelee esikoislestadiolaisten sosialisaation ilmenemistä esikoislestadiolaisen liikkeen jäsenkirjeessä Rauhan Siteessä. Tutkimus on teoriaohjaava sisällönanalyyttinen tutkimus, jonka taustateoriana on sosialisaatioteoria. Tutkimuksen aineisto kerättiin kaikista neljästä vuoden 2012 aikana ilmestyneestä Rauhan Siteestä, joista valitsin kymmenen tekstiä analyysia varten: kolme saarnaa, kolme liikkeen jäsenten kirjoittamaa tekstiä, yksi liikkeen nuorempien jäsenten tekemä haastattelu liikkeen saarnaajasta, yksi tapahtumakuvaus, yksi pääkirjoitus ja Lähetyskirjeitä -niminen kokonaisuus, johon sisältyy kuusi kirjettä eri maiden esikoislestadiolaisten yhteisöjen välisestä kirjeenvaihdosta. Tutkimustehtäväni oli selvittää millä tavalla Rauhan Side toimii esikoislestadiolaisen yhteisön yhtenäisyyden välittäjänä ja ylläpitäjänä. Tutkimukseeni kuului myös selvittää mitä sosiaalistamistavat kertovat yhteisöstä ja minkälaiseen ulkomaailmasuhteeseen esikoislestadiolaisia pyritään sosiaalistamaan. Tutkimuksestani nousi esille, että esikoislestadiolaisia sosiaalistetaan osaksi yhteisöään kuvailemalla yhteisöllisyyttä myönteisesti, puhumalla kaikille tarjolla olevasta synninpäästöstä sekä kristityn hyvästä kuolemasta ja puhumalla yhteisön sisäiseen elämään liittyvistä normeista. Yhteisö näyttäytyy Rauhan Siteessä esikoislestadiolaisten elämän perustana ja hengellisten auktoriteettien tarjoajana. Jäsenlehdestä välittyi kaksinainen suhtautuminen maailmaan. Maailma nähtiin yhtäältä uskolle vaarallisena paikkana, johon jäseniä sosiaalistettiin suhtautumaan varautuneesti. Toisaalta jäsenten haluttiin tuovan uskonsa esiin maailmassa ja ilmentävän lähimmäisenrakkautta arkipäivän kohtaamisissaan myös liikkeen ulkopuolella. Rauhan Siteen keskeisimpiä tarkoituksia on vahvistaa esikoislestadiolaisten emotionaalisia siteitä omaan yhteisöönsä. Rauhan Side luo myös yhtenäisyyttä liikkeen sisälle ja toimii yhteisön itsemäärityksen kanavana. Yhtenäisyyden vaatimus toimii liikkeen sisäisiä erimielisyyksiä vaientavana tekijänä ja rajaa paikallisten saarnaajien valtaa tehdä esikoislestadiolaisesta opista poikkeavia uskontulkintoja.
 • Kallinen, Timo (2004)
  This is a study of how political hierarchy is constructed among the Asante. It explores the principles that legitimate chieftaincy and hierarchies among chiefly offices. Furthermore, it shows how the institution of chieftaincy is connected to certain aspects of social structure and belief system and how it is precisely because of this connectedness that chieftaincy continues to be viable despite major changes in Asante (or Ghanaian) society. The study is based on one-year fieldwork in Ghana (2000-2001). In addition to that, some archival materials have been used. The Asante people belong to a large ethnic and language group called the Akan. The Akan people live in the coastal and forest areas of Ghana and Côte d'Ivoire. The social and political organisation of all Akan groups is more or less uniform. It is often said that the Akan political order provides a classic example of a chiefdom or segmentary state. The best known of the Akan polities is the kingdom of Asante (Ashanti), which is a union of a number of autonomous chiefdoms under one king. Every Asante chiefdom is a distinct territorial unit centred on the chief's capital town or village. Today the Asante kingdom coexists with the Republic of Ghana. In terms of modern anthropology, the classical definition of Asante social and political structure is by Meyer Fortes. His theory on Asante as a hierarchical, centralized polity, which coexists with a segmentary lineage system, is the starting point of this study. The study begins by discussing the Asante kinship and marriage systems in Chapter 2, and particularly how the ideas of hierarchy and political relations relate to them. This discussion is linked to Fortes' view of the matrilineal descent group as the primary political unit among the Asante. Fortes' idea of the hierarchy of offices in the Asante kingdom and its component chiefdoms approximated the idea of graduated authority or a chain of command, and hence he saw the structure of the kingdom as similar to that of a modern nation state. In the disseratation, a different kind of concept of hierarchy is introduced. In addition to the chain of command, the chiefs are also connected through the segmentary lineage system, bilateral kinship, friendship, and spatial cohabitation. These relations are also hierarchical, but they are based on the concept of seniority and not authority. These matters are discussed in Chapter 4. Since these relations are also a matter of political competition, they also become subject to complicated processes of reordering. These processes, which also involve a reconnection of the present time to the founding past through genealogies and historical narratives, are discussed in detail in Chapter 5. Chapter 6 shows how both relations of authority and seniority are thought and discussed by reference to kinship terminology. Chapter 7 discusses how in the Asante thought power in seen to transcend human agency. Chiefs are considered to obtain power from the supernatural through sacrifice, but this requires recognition of deities, ancestors, subordinate officeholders, and subjects as exchange partners. Supernatural agencies receive sacrifices for power and subordinates are given jural rights for providing victims for sacrifice. These ritual exchanges shape the relations between the offices of chiefs as well as between the chiefs and the people. Chapter 8 shows how authority is shared and exercised in ritual and the commonplace Western notion that authority is always vested in formal office-centered structures is questioned. Chapter 9 discusses the position of the institution of chieftaincy in Asante (and Ghana) today and how it has endured the challenges of colonial and post-colonial times. It is concluded that Asante chieftaincy is a specific type of non-western political institution deep-rooted in the Asante society and culture, and thus it has not been replaced by the colonial or later post-colonial governments.
 • Pihlava, Kaisa-Maria (Suomen Eksegeettinen Seura, 2017)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja ; 113
  While once essential agents in early Christian communities, in centuries to come women hosts were forgotten. Kaisa-Maria Pihlava, Th.D., sets out to trace literary representations of women hosts in early Christian sources. She also discusses what we know of early Christian communities, women property owners, and heads of households in antiquity. She argues that women hosts had authority in their early Christian communities because of the domestic setting of these communities and the authority that hosts had irrespective of their gender. The authority that women hosts gained was not countercultural. Instead, socioeconomic hierarchy resulted in the authority positions of women hosts of early Christian gatherings. In Pihlava's study, women hosts are written into the narratives of early Christian beginnings.
 • Salmesvuori, Päivi (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020)
  Tietolipas
 • Soininen, Laura (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan Louis XV:n (1710-1774) hallintokautta, ja sitä kautta hänen pyrkimyksiään ylläpitää ancien régimen ajan ja erityisesti Aurinkokuninkaan (Louis XIV, 1638-1715) asettamaa kuninkaan ihannetta. Lisäksi tutkimus keskittyy tarkastelemaan Louis XV:n ja hänen hallintokautensa absoluuttista valtaa. Tutkijoiden, kuten Julian Swannin ja Jeremy Popkinin mukaan Louis XV:n aikana näkemys absoluuttisesta monarkiasta alkoi hälventyä, ja siksi tutkimus selvittää niitä syitä, miksi näin tapahtui. Louis XV on aiheuttanut historioitsijoiden keskuudessa eriäviä näkemyksiä, vaikka viimeaikaiset tutkimukset ovat pyrkineet ottamaan enemmän neutraalin tai jopa puolustavan kannan Louis XV:n hallintokaudesta. Louis XV ja hänen hallintokautensa oli pitkään leimattu historiankirjoituksessa epäonnistuneeksi, ja siksi tämä tutkielma selvittää millä tavoin hallintokautta tai Louis XV:tä on oikeutetusti tai epäoikeutetusti kritisoitu. Tutkielmassa on käytetty pääasiallisina alkuperäislähteinä markiisi d’Argensonin päiväkirjaa, kreivi Dufort de Chevernyn muistelmia ja herttua de Croÿn päiväkirjaa. Tutkimuksessa on huomioitu, että kyseiset lähteet tuovat esiin kirjoittajansa subjektiivisen näkökulman ja mahdolliset motiivit, joskin näiden lähteiden käyttöä voidaan perustella sillä, että näiden kirjoitusten kautta tutkimuksessa osoitetaan Louis XV:n aikalaisten näkemyksiä kuninkaasta ja tämän hallinnosta. Koska tutkimus keskittyy henkilöhistoriaan, tutkimuksessa on täytynyt huomioida Louis XV:n henkilöhahmo, hänen luonteensa ja näihin vaikuttavat ympäristölliset tekijät. Lisäksi Louis XV:n elämää ja hallintokautta on täytynyt tarkastella oman aikakautensa näkökulmasta. Tämän takia tutkimus esittää 1700-luvun kolmen kuninkaan – Louis XIV:n, Louis XV:n ja Louis XVI:n – suoraan vertailuun liittyvän ongelman. Lisäksi tutkimus selvittää aikakaudelle ominaisten ihanteiden, kuten maineen ja kunnian, merkitystä Louis XV:n hallintokauteen. Tutkielma selvittää Louis XV:n toimia Ranskan kuninkaana eri teemojen kautta, luodakseen kattavan katsauksen Louis XV:n hallintokauden eri aspekteista. Tutkielmassa tarkastellaan Louis XV:n strategiaa kontrolloida hoviaan, ministereitään ja parlamenttia, Ranskan sodankäyntiin liittyvää vaikeutta ylläpitää suurvalta-asemaa, sodankäynnin rahoittamista ja siitä seurannutta kroonista velkaantumista ja lisääntyviä veroja. Tutkielma tarkastelee Louis XV:n syitä ja motiiveja olla nimittämättä virallista pääministeriä kardinaali de Fleuryn kuoleman jälkeen. Pääministerin puute oli monien aikalaisten, kuten markiisi d’Argensonin, kardinaali Bernis’n ja herttua de Choiseulin mukaan monarkian hallinnon kannalta isoin ongelma. Selkeän johtohenkilön puuttuminen ministeriöstä, johti ministeriön sekasortoisuuteen ja kyvyttömyyteen tehdä johdonmukaisia valtion päätöksiä. Vastaavasti Louis XV:n päätös antaa aristokraattien nousta ministerinvirkoihin aatelisten rinnalla johti jatkuviin poliittisiin juonitteluihin ja kilpailuun eri viroista, johtaen näin hovin politisoitumiseen. Tämän jälkeen aristokraatit alkoivat vaikuttaa myös enemmän parlamentissa. Tämä kehityskulku johti hitaasti Louis XV:n hallintokaudella tilanteeseen, jossa parlamentti alkoi yhä vahvemmin ajaa omia perustuslaillisia muutoksia kuninkaan vallan vähentämiseksi. Näin ollen absoluuttinen monarkia oli ajautumassa kriisiin. Tutkielma antaa näkökulman siitä, miten kuningas itse suhtautui ministeriensä tai parlamentin toimintaan: Louis XV:n motiivin voi katsoa olleen monissa eri päätöksissään oman auktoriteettinsa säilyttäminen ja siten hänen oma pyrkimyksensä ylläpitää absoluuttista monarkiaa. Siis vaikka tapahtumaketju johti absoluuttisen kuninkaanvallan vähenemiseen, Louis XV aikanaan ei ole voinut tiedostaa sitä. Siksi tutkielmassa on täytynyt tarkastella hänen toimiaan tai päätöksiä hänen oman aikansa näkökulmasta, ja on pyritty rakentamaan mahdollisimman tarkka kuvaus alkuperäislähteiden ja tutkimuskirjallisuuden avulla, siitä miten kuningas todennäköisesti koki näissä tilanteissa. Tutkimus osoittaa, että vaikka Louis XV:n hallintokausi erosi monin tavoin maineikkaan Louis XIV:n hallintokaudesta, näiden kahden hallintokauden välillä on selkeä jatkumo. Louis XV siis pyrki kunnioittamaan ancien régimen perinteitä. Tutkimus osoittaa Louis XV:llä olleen aito halu yltää mahtavan hallitsijan, kuten Louis XIV, tasolle. Louis XV:n henkilökohtainen ja salainen strategia palauttaa Ranskan arvovalta sekä hänen toimensa ministeriensä ja hovinsa suhteen, osoittavat hänen pyrkimyksistään vahvistaa kuninkaan auktoriteettia ja siten myös absoluuttisen monarkian säilymistä.
 • Lindholm, Marjut (Helsingin yliopisto, 2021)
  Goal. The objective of this study is to survey classroom teachers’ insights of authority, its contribution to peaceful work environment and finally, how the amount of work experience affects these two factors. Teacher’s authority has been examined and written about from many different perspectives. It has been affected by changes in society and the school system. The aim of this study is to describe and address the topic as broadly as possible in order to outline the big picture. Authority has been seen to have a very large impact on peace in the class. The concept of peace at work is subjective and is usually approached from the discourse of issues. Both topics and related changes have also been actively discussed in the media in recent years. The study also took into account changes over time and their effects. Methods. The study was conducted as a qualitative study using a phenomenographic research approach. The material was collected using an electronic questionnaire and the respondents were working as a class teacher. The group of respondents was quite heterogeneous and the survey was answered anonymously. The material consisted of replies given by 33 people to open interview questions. The data was analyzed in relation to three different research questions. Results and conclusions. The research results showed that classroom teachers defined authority mostly in relation to agreed rules, student encounters, interaction, and trust. The length of teachers’ careers affected their responses in many different ways. Novice teachers felt they had less authority than those who had worked in the field longer. Novice teachers also didn’t emphasize the importance of the rules as much in their responses, but rather highlighted aspects of positive pedagogy. The majority of respondents felt that their class was in favor of peace at work and only four expressed dissatisfaction with peace at work. Almost half of the respondents mentioned certain students disturbing peace at work. Respondents who had been teachers for the longest time found most often their working peace to be good, but also stated more often that certain students perceived working peace as challenging.
 • Taajamo, Netta (Helsingin yliopisto, 2022)
  The purpose of the thesis is to research the meaning of classroom management and its relevance in a teaching situation from class teacher’s perspective. The aim is to examine how classroom management manifest itself in teaching situation, compile data of the classroom management resources class teachers use and explore how classroom management skills can be improved and supported. The thesis is a qualitative case study. Five education expertsaround the Finlandwith knowledge of teaching participated in the research. The data was collected by semi-structured interview and data driven content analysis was used to analyse the data. The educational experts’ views of the classroom management and its relevance were exceedingly congruent. The classroom management was understood as wide-rangingpositive concept. Class teacher’s authority, personality, consistency, interactionskills, knowing the student and the cooperation with guardians and colleagues werestrongly associated with classroom management. Theseconceptswere divided into five defined themes. These themes are class teacher’s personality, interactionskills and empathy, teacher-student relationship, pedagogy, and cooperation.The results show that classroom management is very significant concerning class teacher’s success, it is fundamental. With classroom managementaclass teacher builds afunctioning group where everyone feels well and safe. Classroom management embodies school satisfaction, social relationships, students active studying and learning. Without classroom managementaclass teacher fatigues and burns out. Classroom management skills develop on the job by peer learning from the colleagues. The support of the work community and headmaster is vital part of the evolving classroom management. As a result of the research the classroom management is given comprehensive and positive definition. There is no need to rename the term itself, but the associations combined to classroom management. The results of this research can be applied to regeneration of the contents of the class teacher education and development of teacher’s professional skills.
 • Haarala, Veli-Pekka (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan naista hengellisenä auktoriteettina Paavalin kirjeissä. Tutkielma rajautuu niihin apostoli Paavalilta lähtöisin oleviin kirjeisiin, joista tutkijoiden parissa vallitsee konsensus. Tutkielmassa kiinnitetään erityistä huomiota naisiin, jotka Paavali mainitsee nimeltä kirjeissään ja joiden voidaan tosiasiallisesti esittää olleen ja toimineen hengellisessä auktoriteettiasemassa varhaisen kristillisen seurakunnan ensimmäisinä vuosikymmeninä. Näiden joukkoon lukeutuvat Khloe, Priska, Foibe, Junia, Euodia ja Syntyke. Koska edellä esitettyä väitettä on haastettu erityisesti jakeiden 1. Kor. 14:34–35 ja 1. Kor. 11:2–16 tulkinnan pohjalta, joiden katsotaan edustavan naisten hengellistä auktoriteettia ja toimijuutta rajaavaa näkökantaa, tutkielmassa arvioidaan myös näiden jakeiden sisältöjä ja tulkintaa. Lopulta naisen asemaa seurakunnan keskellä rajaavien tulkintamallien tilalle ehdotetaan sellaisia lukutapoja, jotka tämän tutkimuksen valossa vastaavat paremmin paavalilaista linjaa: naiset toimivat hengellisessä auktoriteettiasemassa varhaisen seurakunnan keskellä. Vaikka kaikki tutkielmassa esitellyt argumentit seisovat itsenäisesti omilla jaloillaan, tutkielma on luonteeltaan kumulatiivinen. Merkittäväksi tekijäksi nousee evidenssin paino, mikä tekee tarpeelliseksi huomioida naisten toimijuus hengellisessä auktoriteettiasemassa niin Paavalin teksteissä kuin varhaisten kristillisten yhteisöjen ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tutkielman hermeneuttinen viitekehys rakentuu Syreenin kolmen maailman mallin varaan. Tämä edellyttää laaja-alaista metodologista lähestymiskulmaa. Modernille eksegetiikalle tyypilliseen tapaan tutkielmassa hyödynnetään niin perinteisiä historialliskriittisiä metodeja kuin sosiaalitieteellisiä näkökulmia.
 • Linnanmäki, Nea (Helsingin yliopisto, 2018)
  Aims. Recently, the interactional side of teaching has been emphasized in the school environment. At the same time, the aspect of knowledge continues to exist. Combining the dimension of knowledge and the dimension of humane presence, from the point of view of teaching, has not been the topic of the recent discussion in the field of pedagogy. There is still unclarity how these two dimensions merge in practice in teaching. The focus of this research is the dialogue between the dimension of knowledge and the interactional dimension of being a teacher. The aim of this re-search was to find ways how teachers can balance between these dimensions. The framework of this study builds upon a theory of a teacher profession by Malinen (2003) which provides tools for theoretical scrutinizing. There does not exist any further empirical research utilizing on Malinen’s (2003) theory. In the framework of this research, I place the scrutinizing the different dimensions of being a teacher into the context of dialectic. This way I deepen the conceptual understanding of the dialogue between the teacher dimensions. Methods. This research is a qualitative research and the data has been collected with theme inter-views. The subjects of the study were five class teachers who all had different work experience in education and they were from different age groups. All the subjects were in different phases of their careers and they worked in different schools. The interviews were transcribed and analyzed using content analysis and Malinen’s (2003) theory. The interviews focused on the teachers’ own exper-iments of their professional role. The analysis of this research was a theoretically oriented empirical analysis that used both data-driven analysis and theory-driven analysis. Results and conclusions. The results offer an empirical model of how Malinen’s (2003) theory’s epistemic and existential dimensions manifest in the context of class teacher’s work. Furthermore, the results provide a theoretical model which develops further the theoretical parse of epistemic and existential aspects on the basis of Malinen’s (2003) theory. These results provide concrete tools for teachers to use in practice and how teachers can balance between the different aspects of being a teacher. On the other hand, the results also offer an improvement on the theory a teacher profession in the theoretical research field of pedagogy. The results display and classifies empirically how epistemic and existential dynamics play out in teacher’s profession.
 • Keso, Kaj (2001)
  Tutkimuksessa tarkastellaan vuorovaikutustilanteita, joissa tiedolla on tärkeä asema. Ihmisten suhdetta tietoon ja tietämiseen lähestytään tutkimuksessa kahdelta suunnalta: a) tutkittavien implisiittisiä tietokäsityksiä arvioidaan kognitiivis-kehityksellisestä näkökulmasta Kingin ja Kitchenerin reflektiivisen ajattelun mallin avulla. b) selvitetään, miten tietoon liittyvää erimielisyyttä on käsitelty vastaajien kuvaamissa arkielämän tilanteissa yliopistolla työskentelevän asiantuntijan (esim. opettajan), yliopiston ulkopuolella työskentelevän asiantuntijan (esim. lääkäri) ja ystävän kanssa. Tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus, että tilanteet, joissa 'tietäminen tapahtuu', liittyvät sosiaalisiin suhteisiin ja että sosiaalisen suhteen luonne (virallinen/epävirallinen, tehtäväkeskeinen/sosio-emotionaalinen) voi säädellä vuorovaikutusta. Tietämistä tarkastellaan erimielisyystilanteissa eli tilanteissa, joissa ihmisten oletetaan kiinnittävän erityistä huomiota toistensa näkemysten pätevyyteen tai totuudellisuuteen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin opiskelijoita, koska yliopistossa tai korkeakoulussa opiskelevien voidaan ajatella joutuvan pohtimaan tiedon luonnetta koskevia kysymyksiä. Tietämisellä tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, 1) kuinka yksipuolisesti tai monipuolisesti näkemyksiä tuodaan vuorovaikutustilanteessa esiin (episteeminen ulottuvuus) ja sitä, 2) miten osapuolet tuovat erimielisyystilanteessa esiin omia näkemyksiään ja miten he suhtautuvat toistensa esittämiin näkemyksiin (intersubjektiivinen ulottuvuus). Kvalitatiivisen analyysin tuloksena jäsentyneet erimielisyystilanteiden ratkaisutavat voidaan tiivistäen kuvata seuraavasti: Erilaisia näkökantoja salliva ja yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu näyttää parhaiten edistävän tiedon ja totuuden tavoittelua. Myös kompromissi ja sovittu erimielisyys voidaan nähdä ratkaisutapoina, joita luonnehtii osapuolten aktiivinen pyrkimys yhteistyöhön asian ratkaisemiseksi. Näkemyksen hyväksymistä voi myös pitää argumenttikeskeisenä, mutta toisaalta passiivisena ja vastaanottavana tietämisenä. Myöntymiselle ja peräänantamattomalle erimielisyydelle oli tyypillistä, että muut seikat, lähinnä osapuolten suhtautumiseen ja tilanteeseen liittyvät tekijät nousivat tietämistä määräävämpään asemaan. Kun tarkasteltiin eri vuorovaikutuskonteksteja, tunne omasta tietämättömyydestä ja argumentoivien keskustelujen välttäminen kuvasivat leimallisella tavalla opiskelijan ja yliopisto-opettajan välistä vuorovaikutussuhdetta. Suhtautuminen asiantuntijoiden tiedolliseen auktoriteettiin näytti olevan aineiston perusteella pikemminkin vaikenevaa ja kunnioittavaa kuin kriittistä ja kyseenalaistavaa. Ystävien kanssa toisaalta uskalletaan olla avoimesti eri mieltä, toisaalta ystävyyssuhde vaatii jatkuvaa valppautta ja mukautuvuutta ystävyyssuhteen säilyttämiseksi. Tärkeimmät lähteet: Pirttilä-Backman (1990, 1991a, 1991b, 1993, 1994), King & Kitchener (1994) ja Myllyniemi (1986, 1990) sekä epistemologiaa, asiantuntijuutta ja yliopisto-opiskelua käsittelevä lähdekirjallisuus.
 • Hölttä, Minna (Helsingfors universitet, 2011)
  Kun synnytyksessä mikään ei suju suunnitelmien mukaan, mistä oikeastaan on kysymys? Kenellä on valta synnytyksessä ja miten se jaetaan? Pro gradu -työssäni yritän ratkaista tätä oman pettymykseni herättämää kysymystä Michel Foucauln valtakäsityksien avulla. Työlleni erityisen tärkeitä ovat ranskalaisfilosofin teoriat vallan osapuolten välisistä kamppailuista, vallan ja tiedon suhteesta sekä vallasta mahdollisuuksien hallintana. Foucaultsta inspiroituneilta hallinnan analyytikoilta Nikolas Roselta ja Mitchell Deanilta saan käytännön apua analyysin tekemiseen aineistolähtöisen tulkinnan keinoin. Heidän neuvostaan keskityn miten-kysymyksiin sekä sanoihin asioiden mahdollistajana. Aineistonani käytän erään aktiivisuutta ja luottamuksellisuutta vaalivan keskustelupalstan Synnyttäjän oikeudet -aiheista keskustelua. Analyysin alku nosti keskustelusta kolme selkeää tapaa synnytyksen ja vallan hahmottamiseen: luonnon ja synnyttäjän voimia korostavan, taisteluasennetta kannattavan sekä sopuisaa, tyydyttävää elämystä toivovan. Tämä on kuitenkin vasta johtolanka, jonka seuraamisessa tarvitsen tutkimuskirjallisuutta sekä teoreettisen viitekehyksen tukea. Tärkeimpiä hyödyntämiäni tekstejä ovat Foucaultn The Subject and Power (2000a) ja Truth and Power (2000b) sekä synnyttämisen mahdollisuuksia pohtivat teokset, kuten Johanna Ruusuvuoren Synnyttämisen suuntia (1992) ja Robbie Davis-Floydin ja Carolyn Sargentin toimittama Childbirth and Authoritative Knowledge (1997). Teorian, tutkimustulosten ja aineistoni perusteella väitän, että synnytyksen ja vallan suhteessa on kysymys auktoriteetin ja itsehallinnan erilaisista kohtaamistavoista. Tiedon ja vallan järkähtämätön suhde on pönkittänyt synnytyssalin auktoriteeteille tukevan aseman, jota ei helposti heiluteta. Yrittää silti voi ja pitääkin, ainakin keskustelijoideni mielestä. Naiset synnyttävät uusia kansalaisia lääketieteen valvonnassa, mutta he tekevät sen omillakin ehdoillaan, omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Verkon kautta synnytyksen vaihtoehdot ovat levinneet ja jättäneet jälkensä myös perinteisen synnytyskulttuurin pintaan. Yksien totuudet ovat kuitenkin toisten totuuksia arvokkaampia, kuten Tammisaaren synnytysosaston sulkeminen osoittaa.
 • Jokipii, Sinikka (Helsingfors universitet, 2016)
  Tutkielman tarkoituksena on perehtyä venäläisten ekonomistien argumentointiin ja retoriikkaan talouskysymyksissä. Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia argumentteja ekonomistit esittävät ja miten ekonomistit käyttävät argumentteja vakuuttaakseen lukijansa. Työssä ei pyritä selvittämään argumentin rakennetta vaan se, mitä argumentilla tehdään: mitkä ovat argumentin esittäjän tehtävät ja päämäärät sekä mitä argumentointitekniikkaa hän käyttää. Tutkimus haluaa saada vastauksia myös siihen, kuinka paljon ekonomistit käyttävät tunteisiin vetoavia retorisia keinoja. Tutkimustehtävänä on myös selvittää, miten ekonomistit perustelevat ja hakevat hyväksyntää pääväitteelleen. Argumentille on luotava riittävä todistusvoima, jotta se voidaan saada legitimoiduksi siten, että argumentin vastaanottaja vakuuttuu väitteen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa valmis myös toimimaan. Todistusvoima voi olla rakennettu niin, että sen voidaan arvioida perustuvan subjektiiviseen tai objektiiiviseen tietolähteeseen. Työ hakee vastauksia kysymyksiin, kuinka paljon ekonomistit vetoavat omaan auktoriteettiinsa ja miten he hyödyntävät arvovaltaansa talousasiantuntijoina saavuttaakseen päämääränsä sekä millaisesta retoriikasta ekonomistit hyötyvät kommunikaatiossa.Tutkimusmenetelmäksi on valittu diskurssianalyysiin kuuluva retorinen analyysi. Analyysin teoreettinen viitekehys perustuu argumentointia ja logosta painottavaan retoriikkaan, jonka juuret ovat Aristoteleen ja Quintilianin teorioissa. Metodologiset menetelmät perustuvat C. Perelmanin ja L. Olbrechts-Tytecan luoman ”uuden retoriiikan” tulkitsijoiden kuten Hellspongin, Warwickin ja Perelmanin työn tuloksiin sekä A. Volkovin ja V. Smolenenkovan tutkimuksiin. Legitimoinnin teoria on lähtöisin C. Hartin, van Dijkin ja heidän kognitiivisen lingvistiikan koulukunnan tutkimuksista. Retoristen keinojen osalta tutkielma hyödyntää J. Fahnestockin ja C. Perelmanin teorioita. Materiaali on kerätty neljän venäläisen ekonomistin blogeista ja kirjoituksista heidän omilla koti- tai asiantuntijasivuillaan.Tekstit käsittelevät sanktioita, vastasanktioita ja tuonnin korvaamista seurauksena Venäjän toimista Krimillä ja Itä-Ukrainassa helmikuusta 2014 kesäkuun loppuun 2015. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu lukijoiden kommentit. Materiaali on analysoitu luvussa 3 siten, että kaikki neljä ekonomistia on analysoitu kukin kerrallaan ja analyysin tulokset on esitetty välittömästi analyysin jälkeen. Tekstinäytteistä on kerätty ja luokiteltu argumenttityypit, argumentointitekniikat, argumentoinnin tapa esittää tehtävä (teesi), arvio tietolähteen legitimoinnista, henkilöön ja auktoriteettiin vetoavat keinot sekä retoriset keinot. Analyysin yhteydessä arvioidaan myös sitä, miten ekonomistit vetoavat omaan auktoriteettiinsa. Luvussa 3.7 käsitellään kysymystä, millaisesta retoriikasta argumentin esittäjä voi saada hyötyä kommunikaatiossa ja luvussa 3.8 verrataan yhteenvedon omaisesti ekonomistien argumentointia. Luvussa 3.9 arvioidaan ekonomistien retoriikan resurssien (logos, ethos, pathos) käyttöä. Tutkimusaineisto osoittaa, että ekonomisteilla on tiedot, taidot ja kyky esittää tehokasta argumentointia, mutta he päätyvät hyviin tuloksiin käyttämällä toisistaan huomattavasti poikkeavaa argumentointia ja erilaisia retoriikan keinoja.Yksi argumentin esittäjä perustaa argumenttinsa subjektiivisiin arvopäämääriin, jolloin retoriset argumentit eivät perustu väitteen tosiasiaperusteluihin, vaan perusteluina käytetään eristisiin päämääriin perustuvia voimakkaita tunteita herättäviä arvoja. Esittäjän edustama ”puhujakategoria” legitimoi argumentin esittäjän väitteen. Keinoja ovat mm. kyky muuttaa käsitteen tai ilmiön tulkinnallinen viitekehys (frame) toiseksi tai hyödyntää manipulaation ja demagogian keinoja ja tekniikoita. Toinen argumentin esittäjä puolestaan käyttää lukuihin, tilastoihin, esimerkkeihin ja talouden toimintamalleihin perustuvia logos-argumentteja, joiden tietolähteet lukija voi tarkistaa. Hän käyttää talousdiskurssille tyypillisesti metaforia ja fraseologiaa. Esittäjä vetoaa henkilöihin, mutta ei vetoa omaan auktoriteettiinsa vaan ”samaistaa” itsensä lukijoihin. Joukossa on myös talouspolitiikkaan erikoistunut ekonomisti, joka käyttää taloustermejä ja vetoaa auktoriteettiin sekä ekonomisti, joka käyttää argumenteissa taitavasti metaforia vedoten henkilöön. Tutkimuksen johtopäätöksenä voi esittää, että heikonkin argumentin voima riippuu sen esittäjästä ja esittämistaidosta. Suora auktoriteettiin vetoaminen ei välttämättä tuo parhaita tuloksia. Auktoriteettiin vetoaminen vaatii myös rinnalleen muiden retoristen keinojen käyttöä. Retoriikan tutkimus voisi tarjota työkaluja reaaliaikaiseen tiedon analysointiin ja ei-totuudenmukaiselta tiedolta suojautumiseen. Tulkinnan kannalta oleellista on ymmärtää konteksti, tilannekonteksti ja käsitteiden viitekehykset, koska diskursseja voidaan muokata ja niistä voi syntyä narratiiveja, joista puolestaan yllättävästikin muodostuu legitiimejä käsityksiä yhteiskunnan hegemonisten diskurssien valtavirrassa.
 • Virmo, Niina (Helsingin yliopisto, 2018)
  The purpose of this qualitative study is to describe, analyze and interpret home economics teacher students’ experiences as substitute home economics teachers in metropolitan area schools in Fin-land. The study also highlights how home economics teacher students find substitute teaching to contribute to their occupational identity and how the guidance provided by a home economics teacher helps in substitute teaching. Previous research with the same scope on this topic is unavail-able. The research material was gathered by conducting personal interviews in Helsinki during September and October 2018. There were eight interviewees and all, except for one participant, were home eco-nomics students holding bachelor’s degree from the University of Helsinki. The one interviewee was undergraduate. The interviewees were women aged between 27 and 40 years. All the interviewees had several substitute teaching experiences lasting at least few hours at once. Most of the interview-ees had also experience from longer-lasting substitutions. The interviews were transcribed, and the material was analyzed using content analysis. Based on content analysis the substitution experiences of home economics teacher students were mostly positive. The substitute teaching was considered useful and even necessary part of gaining additional experience during the studies. Interviewed students find substitute teaching a good way to make sure they were in the right field before graduation and that their occupational identity had strengthened substantially as a result of substitutions. Although the teaching practise were consid-ered to encourage for taking substitutions, they were also considered to negatively affect the will-ingness to teach in elementary school. The most significant variability between substitute teaching experiences was related to the received instructions. The proposed development ideas were mainly related to common instructions for substitute teachers as well as the introduction of separate folders for the use of substitutes. These are considered to clarify the job description as well as to provide tools for group management.