Browsing by Subject "benchmarking"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Hakala, Samu (2005)
  Tutkielman tarkoituksena oli tutustua menetelmiin, joilla kahden eri tiheydellä julkaistavan aikasarjan (esim. vuosi- ja neljännesvuosisarjat) informaatio yhdistetään yhdeksi tilastoksi. Kutsun näitä menetelmiä täsmäyttämismenetelmiksi (engl. temporal disaggregation of time series tai benchmarking). Vertailtavina menetelminä tarkasteltiin Chow-Lin- ja Bassie-menetelmiä sekä itse muotoilemaani rakenneaikasarjamalleihin perustuvaa menetelmää. Bassie-menetelmää ei tarkasteltu teoreettisesti, sillä katsoin sen olevan tilastotieteellisesti epäkiinnostava. Teoreettisesti tarkastellut Chow-Lin- ja rakenneaikasarjamenetelmät perustuivat Durbin ja Koopmanin (2001) ja Hamiltonin (1994) esittämiin tuloksiin. Niiden estimoinneissa hyödynnettiin Kalman-suodinta. Näin muuttujien estimoinnin kannalta tärkeiden kovarianssimatriisien estimointi voitiin suorittaa siten, että kovarianssimatriisit saattoivat muuttua ajassa eikä estimoitavilta muuttujilta enää vaadittu stationaarisuutta. Vertailtavista menetelmistä rakenneaikasarjamallin tuottaman sarjan todettiin toimivan huonoiten. Chow-Lin- ja Bassie-menetelmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa.
 • Kovanen, Janne; Mäkinen, Ville; Sarjakoski, Tapani (IARIA, 2018)
  GEOProcessing, International Conference on Advanced Geographic Information Systems, Applications, and Services
  The increasing quantity and use of high-resolution raster data has put its management in the forefront of development. In this paper, we describe an approach that can be used to assess the capabilities of Array Database Management Systems (DBMSs) regarding the management and processing of raster data. The paper presents a framework that can be used to compare the functionalities of Array DBMSs and benchmark them. The main feature of the framework is assessing functionality using both targeted test cases and benchmarking. This assessment is followed by leveraging the gained experiences to assess non-functionality using characteristics from existing quality models. The framework can be extended by further DBMSs, benchmarks and additional hardware resources. The assessment was first implemented for the community editions of SciDB and rasdaman. The study presents some key initial observations regarding the particular Array DBMSs.
 • Björk, Bo-Christer; Holmström, Jonas (ALSPS, 2006)
  Authors of scholarly papers to a large extent base the decision on where to submit their manuscripts on the prestige of journals, taking little account of other possible factors. Information concerning such factors is in fact often not available. This paper argues for the establishment of methods for benchmarking scientific journals, taking into account a wider range of journal performance parameters than is currently available. A model for how prospective authors determine the value of submitting to a particular journal is presented. The model includes eight factors that influence an author’s decision and 21 other underlying factors. The model is a qualitative one. The method proposes to benchmark groups of journals by application of the factors. Initial testing of the method has been undertaken in one discipline.
 • Laakom, Firas; Raitoharju, Jenni; Nikkanen, Jarno; Iosifidis, Alexandros; Gabbouj, Moncef (IEEE, 2021)
  IEEE Access 9, 39560-39567
  In this paper, we describe a new large dataset for illumination estimation. This dataset, called INTEL-TAU, contains 7022 images in total, which makes it the largest available high-resolution dataset for illumination estimation research. The variety of scenes captured using three different camera models, namely Canon 5DSR, Nikon D810, and Sony IMX135, makes the dataset appropriate for evaluating the camera and scene invariance of the different illumination estimation techniques. Privacy masking is done for sensitive information, e.g., faces. Thus, the dataset is coherent with the new General Data Protection Regulation (GDPR). Furthermore, the effect of color shading for mobile images can be evaluated with INTEL-TAU dataset, as both corrected and uncorrected versions of the raw data are provided. Furthermore, this paper benchmarks several color constancy approaches on the proposed dataset.
 • Toivola, Lea (Helsingin yliopisto, 2000)
  Verkkari 2000 (2)
 • Nevalainen, Nina Bettina (Helsingin yliopisto, 2014)
  The objective of this thesis is to study practices of learning and development from the perspective of school visits. In particular I am interested how teachers learn during the visit and how they present their practices to the colleagues. Theoretical background for this study is comparative learning, method of benchmarking as well as change of school administration in Finland from centralized method to decentralized and trust-based. Changes in school administration have released teachers to develop, design and implement their own practices. With benchmarking and comparative learning it is possible to pick up others good practices and to develop their own practices by comparing. The data of this study consist of two school representatives' interviews, the material received from the schools and observation notes. I also interviewed one head of education that is responsible for teacher's continuing education. Two schools are selected as they have developed practices that have attracted interest and invite visitors. For support for interview material and to understand the approaches of the schools I also visited there one day to observe. The data is analyzed by content analysis which allows that the material could be to look for a school requests a phenomenon describing the factors, practices they have built as well as their transit through learning. New practices arise from a desire to develop. Interaction, openness and sharing of information enable that their own practices can be developed in collaboration with colleagues. School visits provide the mirror to help the development as the discussion and seeing the other activity by means of its own operations to reflect on and develop better. Comparative learning acts as an effective development and learning tool.
 • Saastamoinen, Anna (2000)
  Tutkielmassa tarkastellaan viestintäosaston toiminnan laatua ja kehitetään menetelmä viestintäosaston toiminnan laadun mittaamiseksi, vertailemiseksi ja kehittämiseksi. Käytössä on yhteisön kokonaisviestinnän arvioimiseen soveltuva testi - KVAST- jonka ominaisuuksia tutkitaan. Toiminnan kehittämisen työkaluksi valitiin benchmarking, jota käytetään kahden case-yhteisön välillä. Benchmarkingin tarkoitus on vertailla omaa toimintaa itseä paremman yhteisön toimintaan. Benchmarking-kumppanilta oppimalla voi kehittää omaa toimintaa. Menetelmä on suosittu liike-elämän eri aloilla, viestinnässä sitä ei ole laajamittaisesti käytetty. Tutkielmassa käytetään Åbergin viestinnän leija -mallia sekä tutustutaan muihin viestinnän laadun teorioihin. Myös ISO 9000 -standardia ja Suomen laatupalkintoa käydään läpi. Pyrkimyksenä on luoda KVAST-testistä saman tyyppinen standardi, jolla voi arvioida ja vertailla viestintäosaston toiminnan laatua. Viestintäosaston toiminnan laatu määritellään viestinnän strategisen, taktisen ja operatiivisen tason toimien yhteisvaikutukseksi. Viestintään otetaan funktionaalinen näkökulma. Se nähdään resurssina, jota on johdettava, suunniteltava ja arvioitava kuin muitakin yhteisön resursseja. Tutkimusmenetelmä on toimintatutkimuksellinen. Tarkoitus on tehdä interventio benchmarkkaavan yhteisön toimintaan ja kehittää sitä. Tutkimuksessa esiintyy triangulaatiota niin teoria-, menetelmä kuin aineistotasolla. Itse KVAST-testistä saadaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa, jota myös analysoidaan laadullisesti ja määrällisesti. Kahteen lopulliseen case-yhteisöön tehdään auditointikäynti, jonka aikan tehdään teemahaastattelu ja tarkastetaan arkistoaineistoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 11 yhteisöä, joiden tuloksia tarkastellaan. SPSS-ohjelmalla tehty ristiintaulukointi tarjoaa lukuisia jatkotutkimuksen aiheita. Lopussa tullaan johtopäätökseen, että KVAST-testi toimii hyvin toiminnan laadun mittaamisessa ja benchmarking-kumppanin löytämisessä. Benchmarking puolestaan osoittautuu hyväksi ja käytännölliseksi laadunparantamisen työkaluksi, jota voisi käyttää viestinnän alalla enemmänkin. Päälähteet: Kuitunen, Kimmo (1991): Toimintatutkimuksen tulosten arviointi- ja mittaamisongelmat: esimerkkitapauksena henkilöstön kehittäminen kuntasektorilla. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 21/1991. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto. Åberg, Leif (1997): Viestinnän strategiat. Inforviestintä, Juva.