Browsing by Subject "blogit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 30
 • Ojapalo, Mia (2008)
  Pro gradussani keskityn haasteisiin ja mahdollisuuksiin avoimen organisaatioviestinnän ympärillä. Blogit ja muut sosiaalisen median työkalut tarjoavat uuden näkökulman dialogisen viestinnän käyttöön organisaatioissa. Myös työyhteisöjen käytännöissä on muutos uuteen aikakauteen astuttaessa. Työni konteksti on kahden verkkoviestintäyhtiön fuusio. Yhtiöllä on asiakaspohja yli 160 maassa, ja sen kymmenet tuhannet työntekijät ovat sijoitettuna ympäri maailman. 51 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kahteen käsitteeseen. Dialogisen viestinnän teoria auttaa ymmärtämään, miten yhteisöllisyyttä ja luottamuksen ilmapiiriä voidaan luoda organisaatiossa dialogisen vuorovaikutuksen avulla. Muutoksen kontekstissa tämä teoria ei mielestäni sellaisenaan riitä: konfliktit, erimielisyydet ja valtapelit ovat todellisuutta. Tämän takia sovellan tutkimuksessani myös teoriaa viestinnän kaksoisfunktiosta. Ensimmäinen funktio korostaa viestinnän integroivaa roolia, kun taas toinen funktio viittaa kontrolloimattomaan ja johtamattomaan dissipatiiviseen viestintään.111 Empiirinen materiaalini perustuu keskusteluihin virtuaaliympäristössä, tarkoittaen esimerkiksi Web 2.0- sovelluksia kuten blogeja. Web 2.0- sovellukset ovat kohtuullisen uusi väline isojen organisaatioiden viestinnän koordinoimisessa. Tutkimusorganisaatiossani blogeja käytetään tavalla, jolla on vaikutusta kulttuurien integroitumisen prosessiin ja viestintään. Tutkimusongelmani keskittyy mahdollisuuksiin, joita ”open online communications” luo fuusion kontekstissa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Miten “open online communications” voidaan rakentaa Web 2.0- sovellusten kautta organisaatioissa? 2. Millaisia argumentteja ja teemoja nousee esille keskusteluissa fuusion kontekstissa ja integraatioprosessin aikana? 3. Onko havaittavissa eroavaisuuksia kahden eri organisaation työntekijöiden näkemyksissä, ja jos on, johtuvatko ne menettelytapojen eroista? Vastaukset näihin keskusteluihin ovat tulosta kirjallisuuskatsauksesta ja blogi-pohjaisten keskustelujen sisällönerittelystä. Näkemystäni syvensivät avainhenkilöiden teemahaastattelut ja yhtiön itsensä tekemien survey-tutkimusten tulokset. Lopputuloksinani olivat esimerkiksi seuraavat huomiot. ”Open online communications” on isojen organisaatioiden viestinnässä tulevaisuuden työkalu. Se on tehokas väline palautteen antoon ja keskusteluun organisaation hierarkioista välittämättä. Mahdollisuudet partisipatiiviseen johtamiseen laajalla rintamalla lisääntyvät. ”Open online communications” tarjoaa mahdollisen anonyymiuden vuoksi areenan epämuodollisiin ja rehellisiin keskusteluihin. Keskustelujen kautta haetaan myös vertaistukea ja neuvoja työkavereilta erilaisiin ongelmiin. Tärkeitä lähteitä: Aula, P. 1999. Organisaation kaaos vai kaaoksen organisaatio? Helsinki: Lokikirjat and Pekka Aula. Juholin, Elisa 2007. Työelämän muutos haastaa työyhteisöviestinnän ajatusmallit. Tiedotustutkimus, (2)2007. Tammer-Paino Oy, 2007. Kent & Taylor 2002. Towards a dialogic theory of public relations. Public Relations Review, vol 28, no 1, p.21-37 Tapscott A.D. & Williams, D. 2006. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Penguin Group. United States of America.
 • Rosendahl, Mia (Helsingin yliopisto, 2018)
  Sinkkuus lisääntyy elämäntapana kaikissa ikäryhmissä ja elämäntilanteissa. Moni nainen Suomessa asuu yksin lastensa kanssa ja identifioi itsensä sinkuksi. Usealla näistä naisista on yhteishuoltajuus lastensa isän kanssa, ja useat näistä naisista käyttävät itsestään termiä sinkkuäiti. Tämä tutkielma on syntynyt paikantamaan sinkkuäitien puhetta heidän omista sinkkuuden ja sinkkuäitiyden kokemuksistaan. Aihetta lähestytään kategoria-analyysin ja diskursiivisen psykologian kautta tutkimalla, 1) millaisia sinkkuuden ja sinkkuäitiyden kategorioita bloggaajat rakentavat blogiteksteissään, 2) millaisissa kategoriakokoelmissa löydetyt kategoriat esiintyvät sekä 3) millaisia identiteettikategorioita bloggaajat tuottavat ja käyttävät.  Tutkimusaineisto on kerätty blogia pitävien sinkkuäitien blogijulkaisuista, joissa he kirjoittavat elämästään sinkkuäitinä tai sinkkuna. Tutkielman taustana toimii kategoria-analyysi, jossa kategoriat nähdään syntyvän tilanteisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kategorioita esiintyy kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa ja aineistoissa. Kategoriat muodostavat kategoriakokoelmia, ja niitä voidaan käyttää identiteettiä rakentaessa. Aineistoa lähestytään diskursiivisen psykologian kautta, jolloin kategorioiden nähdään rakentuvan diskursiivisesti ja siinä tutkitaan, miten ja milloin ne esiintyvät kielessä ja millaisia todellisuuksia ne käyttäjilleen luovat. Tutkielman aineisto koostuu kuuden sinkkuäitibloggaajan blogiteksteistä, jotka on kirjoitettu joulukuun 2014 ja kesäkuun 2017 välisenä aikana. Aineisto kerättiin loppukeväästä 2017. Bloggaajille oli yhteistä se, että he kaikki identifioituivat sinkkuäideiksi blogeissaan ja kirjoittivat sinkkuuteen ja sinkkuäitiyteen liittyvistä teemoista. Aineisto on analysoitu kategoria-analyysia käyttäen ja siinä on keskitytty kategorioihin, kategoriakokoelmiin ja identiteettikategorioihin. Aineiston perusteella paikannetaan 11 kategoriaa, jotka esiintyvät kolmessa kategoriakokoelmassa. Kategoriakokoelmat ovat sinkun kategoriakokoelma, perheen kategoriakokoelma ja muiden ihmisten kanssa vietettyyn aikaan liittyvä kategoriakokoelma. Eniten käytetyt kategoriat ovat sinkun kategoria, sinkun identiteettikategoria ja sinkkuäidin kategoria. Bloggaajat rakentavat sinkun kategoriasta itselleen sopivan identiteettikategorian, joka eroaa sinkun kategoriasta. Sinkkuäidin kategoria tuotetaan ongelmalliseksi kategoriaksi, joka on osa bloggaajien identiteettiä. Sinkun ja sinkkuäidin identiteettikategoriat tuotetaan bloggaajien teksteissä välitiloina. Analyysin pohjautuen voidaan todeta, että sinkkuus ja sinkkuäitiys näyttäytyvät monimerkityksellisinä kategorioina, jotka esiintyvät pääkategorioina erilaisissa kategoriakokoelmissa.
 • Raitakari, Jasmin (Helsingfors universitet, 2016)
  Goals. The goal of this thesis is to find out the motives for following three different food blogs. The research focuses on readers of the blogs 52 weeks of deliciousness, Lunni leipoo and Perinneruokaa prkl, all of which are located at the website maku.fi. The selection of the research subject was influenced partly by the fact that blog readers and their following motives have yet been researched only little. Blogs are associated with communality and therefore it's interesting to know whether readers participate in commenting the blog posts and how do they do it. Methods. The data was acquired with an online questionnaire that contained open and multiple-choice questions. The online questionnaire was an appropriate method for reaching the target group. The theoretic focus was on qualitative methods, but quantitative methods were utilized as well. The results of the questionnaire were processed using both qualitative and quantitative methods. Multiple-choice questions were presented graphically, open questions in turn were analysed by defining types and themes. At first every blog was examined individually, after which the whole material was subjected to analysis in order to define different reader types. Results and conclusions. The questionnaire gathered answers from 132 readers. Blog 52 weeks of deliciousness was interesting due to recipes, food ideas and the atmosphere created by the blogger. The blog was also a source for daily inspiration and restaurant tips. Blog Lunni leipoo was followed particularly for its visuality, but the entirety, recipes and stories were also felt important. The readers of blog Perinneruokaa prkl were interested in the blog's theme of traditional food. Although the blog was mainly a source for recipes, the funny and narrative writing style was part of the blog's charm. The reader types defined from the material were information seekers, inspiration hunters and self-entertainers. These types were divided into two types by purposes of use: blogs are either idea banks or entertainment platforms. As an idea bank the blog functions as a source for ideas and information. The information seeker values accessibility and searches the blog for recipes or cooking-related information. The inspiration hunter seeks inspiration, which is basically related to all aspects of the blog, such as the recipes, pictures and the blogger's persona. Both inspiration hunter and self-entertainer use the food blog as an entertainment platform. The self-entertainer is after the blog's atmosphere, looking for fun or just passing time. The blog's visuality, stories and attitude gratify the reader. Commenting in the blogs was scarce. The readers didn't comment, because they didn't find their own thoughts important enough, they didn't feel commenting was appropriate for their behaviour, they felt comments had to have value to other readers and the blogger or they wanted to preserve their anonymity. The readers felt that reasons good enough for commenting were asking a question, sharing an own experience, praising, a particularly interesting or emotive post, testing the recipe at hand and asking for advice.
 • Dakash, Susanna (Helsingfors universitet, 2017)
  Recent years have witnessed a polarisation of public discussions on migration and refugee policies in Europe, and the position of immigrants and multiple ethnicities in European nation-states. While most research conducted on the issue takes a majority perspective, this thesis aims to examine the minority voice in public debates. The objective of this thesis is to gain an understanding on how three politicians in Finland with an immigrant background – Abdirahim Hussein, Nasima Razmyar and Ozan Yanar – account for minority and majority relations and immigrant belonging and participation in their blog posts, and what identity positions they construct for themselves, for other immigrants and for majority members. The theoretical framework for this thesis draws from social constructionism and three branches of discursive research: discursive psychology, positioning theory and rhetorical psychology. The data, collected from online blog posts between April 2014 and December 2016, consists of 68 blog posts. The blogs selected deal with immigration and intergroup relations. A thorough analysis revealed five different interpretative repertoires that the poli-ticians use to account for minority-majority relations: the hierarchy, the humanistic, the antagonistic, the collectivistic and the individualistic repertoires. The identity positions the repertoires offered for the politicians were, respectively, those of the success story, the mo-ral human being, the good citizen and the contributor. The positions constructed for other immigrants were those of second-class citizens, the ordinary people, the victims and the diverse community members. The individualistic repertoire casts both groups in the posi-tion of independent choice-makers. Moreover, the analysis pointed out the positions that were constructed for the majority public (the positions of dominant group, the ordinary people, the victims of false politics, the diverse community) and for political opponents (the position of dissidents). The closer examination of these repertoires and the subject positions they made available suggested that they functioned to legitimise immigrant belonging and participation by evoking universal human principles of morality and collectivity, by constructing a more inclusive Finnishness, and by undermining the credibility of those critical of immigration. Moreover, the analysis indicates that politicians of immigrant background have to manage at least three interdependent group relations – the relationship with their own and other ethnic minority groups, with the public consisting mainly of majority members, and with the mainstream or extreme political opponents. The most central references for this thesis were, among others, Verkuyten’s (2005) Ethnic Identity, Billig’s (1995) Banal Nationalism, Billig’s (1987) Arguing and Thinking, Potter and Wetherell’s (1987) Discourse and Social Psychology, Suoninen’s (1992) Perheen kuvakulmat, and Varjonen’s (2013) Osallistuja vai ulkopuolinen?.
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2006)
  Verkkari 2006 (4)
 • Kolehmainen, Salli (Helsingfors universitet, 2016)
  The purpose of the study was to examine the communication of Finnish anti-immigration politicians, especially their representations of immigrants. Previous studies have shown that the self-named "immigration critics" have played an important part in making stigmatizing and derogatory talk about immigrants seem more acceptable. The theoretical framework of this study was built on Smith's (2007a) model of stigma communication. Stigmatizing messages consist of marks to recognize and categorize people, labels to distinguish people as a separate social entity, cues of responsibility to imply blame, and implications of peril linking people to physical or social dangers. The aim of the study was to find out if these contents can be found in anti-immigration discourse. The data were drawn from six blogs written by True Finn candidates who got elected in 2011 Parliamentary election. The data also contains the Sour Election Manifesto (Nuiva vaalimanifesti) signed by them. The main method in analyzing the data was theory-driven qualitative content analysis. Methods of rhetorical discourse analysis were used as a complementary analysis in reviewing the strategies of this communication. The results show that the strongest mark was affixed to the groups that have the lowest positions in the prevailing ethnic hierarchy. Muslims and people of African origin were marked most strongly, but marking was for most part indirect. The marked were labeled as culturally backward and strongly separated from "us". Responsibility was linked with the immigration itself: it was implied that the labeled people had only left their country in search of an easy life. Prejudice was claimed to be caused by the immigrants' own actions. Presenting the immigrants as both physical and moral threat to the Finnish community was the most dominant stigma message and it was used to justify stigmatization. Immigrants were presented as a homogeneous mass (part of label), but there were also claims that they should be seen and judged only as individuals. This color-blindness makes it possible for the stigmatizers to never actually face their victims, because they are not seen as members of a stigmatized group on an interpersonal level. It is also very hard for the stigmatized to change the stigma in these circumstances. The model of stigma communication proved out to be an effective tool for qualitative interpretation in this context. Further study should investigate the receiving end of these stigma messages, in this case it could mean studying the comments or the readers of political anti-immigration blogs.
 • Tähtinen, Minni (Helsingfors universitet, 2015)
  This thesis analyses how young, blogging girls see and experience commercialism in blogosphere. My aim is to find out what kind of consumers these girls are and which qualities are typical among them. Do these girls feel that blogs have the possibility to have an influence on other peoples consuming and does commercialism have some kind of role in their blogs. There are some previous studies about adults and older adolescents and their roles in Finnish blogosphere and that is why this study concentrates on 13–15 year old girls. The theoretical background of this thesis is based on consuming, social media and commercialism on internet and blogs. The data of this study was collected from 13–15 year old girls who write blogs quite regularly. They (N=17) answered to five different open questions and were able to see all the other girls' answers and comment on them. Beside this data I also used some blogs and blogposts that these same girls have written. This is a qualitative study that was analysed with the following methods: qualitative content analysis, themes and types. In the analysis I introduce some common thoughts and thoughts that vary from other answers. I have created three different types of a young, blogging girl. These types can be used when constructing curriculas and lessonplans especially in home economics classes These girls' thoughts about consuming do vary quite a bit according to my data. Their wish to be a critical consumer came up in many answers and some of them were able to show some qualities of critical consuming in their answers. These girls were also able to find some factors that have an influence on their consuming in social media. They had different opinions regarding the commercialism of the blogosphere. It is a common thought that their own blogs have some forms of commercialism in them even though they don't have any official co-operation with any companies. Their thoughts of commercialism in social media were very mature.
 • Kaisla, Janni (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella koodinvaihtoa arabiaan sekä muita kulttuuri-identiteetin ilmentymiä englanniksi kirjoitetuissa, arabialaiseen ruokaan keskittyvissä blogeissa. Tutkielmaan valittiin kahdeksan eri reseptiblogia, joista yhteensä 40 julkaisua otettiin lähempään tarkasteluun. Blogit edustavat Levanttia (Libanon, Syyria, Jordania ja Palestiina), Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää ja niiden kirjoittajat puhuvat kaikki arabiaa äidinkielenään. Viisi kahdeksasta bloggaajasta asuu englanninkielisessä maassa (kaksi Yhdysvaltoihin, kaksi Iso-Britanniaan ja yksi Kanadaan), kaksi palestiinalaista bloggaria asuu Jordaniassa ja yksi irakilainen bloggari asuu todennäköisesti Irakissa. Tarkasteltavaksi valitut blogijulkaisut analysoitiin ensin koodinvaihdon osalta ja tulokset kirjattiin kahteen eri taulukkoon. Tämän jälkeen teksteille suoritettiin kvalitatiivinen analyysi muiden kulttuuri-identiteettiä ilmentävien tekijöiden kartoittamiseksi. Koodinvaihdon osalta analyysin tulokset osoittivat ensinnäkin, että koodinvaihtoa esiintyi huomattavasti oletettua vähemmän ja että sitä esiintyi odottamattomissa yhteyksissä tai ei esiintynyt sellaisissa yhteyksissä, joissa sitä oletettiin esiintyvän. Toisekseen tuloksissa ilmeni selvä ero arabimaissa ja englanninkielisissä maissa asuvien bloggarien kesken: oman kulttuuripiirinsä ulkopuolella asuvat bloggaajat käyttivät koodinvaihtoa huomattavasti enemmän kuin arabimaissa asuvat kollegansa, joiden teksteissä koodinvaihto oli hyvin vähäistä. Muut kulttuuri-identiteettiä ilmentävät tekijät voitiin aineiston perusteella jakaa kahteen selkeään pääkategoriaan: ruokaan ja (ruoka)kulttuuriin liittyviin sekä identiteettiin liittyviin. Ensimmäisen kategorian osalta bloggaajien kesken ei ilmennyt merkittäviä eroja, mutta identiteettiin liittyvien teemojen kohdalla selkeitä eroja alkoi näkyä. Suurin eroavaisuus oli kenties se, että ainoastaan arabialaisen kulttuuripiirin ulkopuolella asuvien bloggaajien teksteissä ilmeni ’koti-ikävää’ ja selkeää kaipuuta kotimaahan sekä eräänlaista tuskaa kaukana ’kotoa’ olemisesta, ja vain heidän julkaisuissaan oli viitteitä identiteettiin liittyvistä ristiriitaisuuksista ja vaikeuksista. Aineiston perusteella voidaan siis todeta, että arabimaiden ulkopuolella olevien bloggaajien keskuudessa koodinvaihto arabiaan näyttäisi olevan huomattavasti arabimaissa asuvia blogin pitäjiä yleisempää, ja että identiteettiin ja kotimaahan liittyvät teemat olisivat ei-arabiankilisissä maissa asuville arabibloggaajille paljon keskeisempiä ja arkaluontoisempia. Aineiston suppeuden vuoksi tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettävissä, vaan tutkimus tulisi toistaa suuressa mittakaavassa tukevampien todisteiden saamiseksi.
 • Salo, Tuomas (Helsingin yliopisto, 2017)
  Tutkielma käsittelee asenteellista kielenkäyttöä talouspolitiikkaa koskevissa keskusteluissa kahden amerikkalaisen talousblogin kommenttiosioissa. Tutkimuskohteena on asenteellisen kielenkäytön tyyppien sekä polaarisuuden suhteellinen määrä, blogien kommentoijien eroavaisuudet sekä se, mihin kommenteissa ilmaistut asenteet kohdistuvat. Aineisto koostuu yhteensä 194:stä kommentista (22 405 sanaa) jotka on kerätty kahdesta eri blogista (Paul Krugmanin The Conscience of a Liberal ja Donald Boudreaux’n Café Hayek). Blogit valikoituivat niiden toisistaan poikkeavien taloustieteellisten lähestymistapojen ja ideologisten maailmankuvien vuoksi. Kommentit on valittu viittä eri julkistalouden osa-aluetta käsittelevistä blogikirjoituksista. Koska Krugmanin blogikirjoitukset sisältävät huomattavasti enemmän kommentteja, niistä valittiin kommenttien saamien suositteluäänten määrän mukaan neljään osaan jaettu ositettu satunnaisotos. Kommentit analysoitiin Martinin ja Whiten (2005) appraisal-teorian attitude-järjestelmän mukaisesti. Tutkielmassa toteutettu aineiston tarkka lähiluku vertautuu mm. Banksin (2005) mini-korpusanalyysiin. Tämän tutkielman pääanalyysissa kommenteista tunnistettiin ja niihin merkittiin asenteellisen kielen esiintymät, niiden tyyppi sekä asenteellisen kielen kohde ja lähde. Tähän käytettiin UAM Corpus Tool -ohjelmaa. Tämän jälkeen tuloksia käsitellään sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tutkielmassa painottuvat kvalitatiiviset tulokset, koska aineiston asenteellisen kielen kontekstisidonnainen monikerroksisuus on aineiston mielenkiintoisin osa. Aineistossa asenteellista kieltä esiintyy yhteensä 1 882 kertaa, ja se painottuu asioiden ja ilmiöiden (appreciation, 61%), sekä ihmisten tekojen ja ominaisuuksien arviointiin (judgement, 34%). Tunteiden suorat ilmaukset (affect, 5%) ovat huomattavasti vähemmän yleisiä. Tulos viittaa siihen, että asenteellinen kielenkäyttö kommenttiosioissa on pelkkien tunnereaktioiden ilmaisua perustellumpaa. Aineiston asenteellinen kieli on myös 68-prosenttisesti negatiivista. Krugmanin kommenteissa esiintyi 41% epäsuoria asenteen ilmaisuja (invoked attitude), merkittävästi Hayek-otosta enemmän (17%). Krugman-aineistossa käsitellään Yhdysvaltain Demokraatti- ja Republikaanipuoluetta huomattavasti Hayek-aineistoa enemmän, ja markkinavapautta arvotetaan negatiivisemmin (-14/+11). Molemmissa otoksissa käsiteltiin eniten politiikkapäätösten seurauksia sekä Paul Krugmania, molempia pääosin negatiivisesti. Krugmanin kritisointi otoksissa johtuu kuitenkin eri syistä. Hänen omassa blogissaan kritiikkiä synnyttää Krugmanin liian negatiivinen suhtautuminen presidenttiehdokas Bernie Sandersiin ja se, että jotkut pitävät Krugmania liian markkinamyönteisenä. Hayek-yhteisössä kritiikkiä aiheuttaa taas Krugmanin taipumus suosia valtion kontrollia talouden ohjailussa vapaiden markkinoiden sijaan, eli syy on päinvastainen kuin osalla Krugmanin lukijoista. Tutkielman keskeisimpiä huomioita on se, että vaikka taloustiede tieteenalana nojaa rationaalisuuteen ja objektiivisuuteen, keskusteluissa näkyy vahvasti myös talouspolitiikan yksilönläheisempi ja tunteellisempi puoli. Aineiston kommentit sisältävät paljon asenteellista kieltä, joka on luonteeltaan kontekstisidonnaista ja monikerroksista. Vaikka Internet-kommentointi on usein matalatasoista ja polarisoitunutta, niin kommenttien tarkastelu tarjoaa näkökulman niiden kirjoittajien maailmankuviin tavalla, joka on vertaansa vailla maailman historiassa.
 • Turtiainen, Suvi (2010)
  The goal of this study is to examine the special features of Russian blogging and to continue the academic discussion on Russian online action. Earlier research on Russian online communities has focused on studying the online action inside civil society organisations and established movements. With this study I wish to expand the discussion to cover the online action of spontaneous online communities acting outside the established civil society. The methodology applied to this research is case study research. Since the research data consist of one LiveJournal community blog, the approach of the study is a single-case design. The purpose of a single-case study is to make generalizations based on the results of analysis conducted on one case only. In this research the aim is to identify the features of online action that are typical for ad hoc movements in Russia. The focus is on one LiveJournal blog, which was formed after the closure of the European University at St. Petersburg in 2008. Students of the university created the LiveJournal community blog in order to get publicity for the incident. The data consist of the posts in the blog and are approached from three different perspectives. The first entity of analysis concentrates on studying the LiveJournal blog as a social medium and analyses the media features of the case study blog. The second approach studies the communal features of the blog. Herein, the analysis is combined with the theories on social organisation around media. The third entity concentrates on examining the features characteristics for blogging in Russia. The analysis is reflected to the theories of Russian civic action. The method used to analyse the research data is directed qualitative document analysis, together with features of quantitative content analysis. The study confirmed some findings of previous researches, but also revealed new features of Russian online action. The LiveJournal community was more open and better connected with other actors in the internet than actors in established organisations in general. The bloggers were young, educated and urban, which illustrate the elitist nature of the Russian internet. The analysis also revealed how some of the Soviet forms of civic action are common for online action still in contemporary Russia. This finding affirms the idea that some Russians still rely on the informal networks in their social action, a feature common for Soviet society.
 • Salminen, Marja (Helsingfors universitet, 2017)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan fitnesskilpailijoiden ylläpitämiä blogeja. Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia aineiston fitnessblogit ovat, millaisia merkityksiä fitnesskilpailijat liittävät kehoon blogipäivityksissään sekä miten fitnessbloggaajat rakentavat identiteettejään blogeissa. Fitnessblogeja ei ole Suomessa toistaiseksi viestinnän näkökulmasta tutkittu. Fitness on kuitenkin muotoutunut osaksi populaarikulttuuria ja se saa eri medioissa paljon huomiota. Tutkimus osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun fitnessistä laihuuden ihannoinnin, lihavuuden negatiivisen jäsennyksen sekä liikunnan terveysvaikutusten näkökulmista. Tutkimus on verkkoviestinnän tutkimusta. Fitnessblogeja tutkitaan fitnessin, terveysviestinnän ja kuluttajakulttuurin konteksteissa diskurssianalyysin keinoin. Viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisesti. Tutkimusaineisto perustuu harkinnanvaraiseen näytteeseen ja se koostuu viiden eri fitnessbloggaajan 27:stä blogipäivityksestä. Tutkimusaineistoon valitut blogikirjoitukset on julkaistu 12.11.2013–23.12.2016 välisenä aikana. Analyysin perusteella aineiston fitnessblogeista löytyy muotiblogeille tyypillisiä piirteitä. Keskeisiä ovat myös fitnessiin elämäntyylinä läheisesti liittyvät esitykset ruokavaliosta, kehosta ja identiteetin rakentamisesta. Aineiston fitnessblogit jäsennetään elämäntyyli-blogeiksi. Kyse ei vaikuta olevan pelkästään fitnessistä, vaan laajemmin elämäntyyliin liittyvistä esityksistä. Aineiston fitnessblogit vaikuttavat toimivan projektin parempi minä -areenana. Analyysin perusteella kysymykseen, miten fitnessbloggaajat rakentavat blogeissa identiteettejään, nimetään diskursseiksi uuden normin rakentajat ja nöyrät itsensä ylittäjät. Identiteettejä rakennetaan vahvasti uuden normin hyväksymisen -diskurssissa, jossa voimakkaasti ja toistuvasti muuttuva keho halutaan hyväksyttävän ”normaaliksi” myös muiden silmissä. Syömättömyys jäsennetään osaksi terveellistä elämäntapaa. Identiteettejä rakennetaan myös nöyrän itsensä ylittämisen -diskurssissa, jossa fitnesskilpailijat taistelevat aikaa, kiirettä ja nälkää vastaan. Tutkimuskysymykseen, millaisia merkityksiä fitnessbloggaajat liittävät kehoon, diskursseiksi muodostuvat voimaantuneet, rikkinäisen koneen vangit ja riittämätön keho. Fitnessbloggaajat ovat analyysin perusteella tulkittuna voimaantuneita. He pitävät elämäntapaansa terveyttä edistävänä. Rikkinäisen koneen vangit -diskurssissa fitnesskilpailijat käyvät ankaraa taistoa itsensä kanssa tilanteissa, joissa keho ei toimi halutunlaisesti. Fitnessbloggaajien esityksistä tulee vaikutelma riittämättömistä kehoista, jotka ovat jatkuvan arvostelun kohteena. Ideaalikeho näyttää tarkoittavan kilpailuissa esiteltävää kehoa, josta luopuminen on kilpailupäivän jälkeen hankalaa. Johtopäätöksenä todetaan, että mediassa on tärkeää tuoda esille myös vaihtoehtoisia tapoja jäsentää kehoja. Etenkin laihuuden ihannointiin ja jäsentämiseen tavoittelun arvoisena ideaalina tarjotaan tilalle riittävän hyvän -paradigman omaksumista.
 • Haapalainen, Janita (Helsingin yliopisto, 2019)
  Lately the discussion of fast fashion’s impacts on the climate and environment has got more coverage on the Finnish media. Media usually emphasize the responsibilities of the consumer: what can the individual do to make better choices? The purpose of this study was to research the discourses of sustainable fashion consumption in Finnish blog texts that concentrate on sustainable fashion. The study was built on the theorical aspects of the sustainability in consumer culture, such as sustainable development and the phenomena around it such as sustainable consumption and fashion. The aim was to contribute to the discussion of the construction of sustainable consumption in media texts, especially from the viewpoint of sustainable fashion consumption in the blog texts. The inductive qualitative study was carried out by applying the methods of discourse analysis. The data consisted of eleven blog texts that deal with sustainable fashion. The blog texts were collected from the internet sites of the three Finnish blogs. The data was analysed by searching expressions that could embody sustainability or sustainable fashion consumption. These expressions were then categorized as possible discourses of sustainable fashion consumption. Four discourses of sustainable fashion consumption were found. The discourse of consumer ideal was constructed on the ideas of responsibility, reasonability and well-thought decisions. Green consumerism was especially a part of careful clothing maintenance. The discourse of unaware consumer constructed the consumer who is unconscious of the sustainability knowledge and doesn’t know how to act right, and the information the texts offer, are solution to that gap. The discourse of passive consumption was constructed on the emotional and informational manipulation and domination of the marketing, businesses and advertising over the consumers. The bad quality of the clothes was seen particularly to be the fault of clothing companies. The discourse of alternative consumption constructed on the thoughts of circular economy activities such as product-service systems, active change agents, system change and reduction of consumption. The blog texts construct a multidimensional phenomenon of the sustainable fashion consumption. The discourses are in part conflicted, emphasizing the tensions that have been present in earlier consumer studies, such as passive/active and individual/mass. Special to this data was the tension between the facts and “not-knowing” of the consumer.
 • Seppänen, Karoliina (Helsingin yliopisto, 2019)
  In my work, I study the child's transition from home to early childhood education. The transition from home care to early childhood education has previously been studied in Finland only little and with different qualitative material. Transitions are turning points in life and are very significant to the individual. Knowledge of the transition to early childhood education is important for professionals in early childhood education so that they can reflect and improve their work practices and thus facilitate the transition of children, especially when the child first comes to early childhood education. My research practice was narrative and it was carried out by analyzing ten blog posts written by parents on the topic of “starting child's early childhood education”, or in more native language “start day care”. Parents' stories were synthesized together and became a model story of the transition to early childhood education. In the model story, the parent was a clear protagonist, a child and an early childhood education staff were sidecharacters. The story began with a description of the parents' feelings and expectations, after which the story moved to describe the place of early childhood education and the reactions of the child to the palce. The story continues with the description of the separation between the child and the parent and coping with the new life situation. At the end, the parent is pleased with the solution to start a child's early childhood education.
 • Haapanen, Iina (Helsingin yliopisto, 2017)
  Objectives. This study examines the way Finnish handcraft blogs approach handcrafting. By exploring handcraft blogs, one can find out how handcrafting is approached in them and how the phenomenon of craft is transmitted through them. It is important to become aware of the ways in which handcrafting is approached, as these ways build and shape our common reality actively. Handcraft blogs are an important part of the Finnish craft culture and they help build handcraft-related phenomena and promote the spread of various ideas and ways of thinking. This study examines what kind of handcrafting discourses could be interpreted in the writings and comments of Finnish craft blogs and what those discourses could tell about the broader representation of handcrafting and being a maker. Methods. The blogs chosen for this study were four popular Finnish craft blogs. The data consisted of a total of 32 blog entries published in October 2016 and their related comments. The data were analysed inductively with discourse analysis. Results and conclusions. Four dominant handcrafting discourses were interpreted from the data. The discourses were related to dreaming, community, success and being a maker. The discourses appeared in the data as their own entities, but overlap and shared attributes could also be found. In the data, handcrafting was approached by discussing completed and unfinished products or processes along with dreaming about doing, especially in the pursuit of finished craft products and the sense of succeeding in something. Based on the set of discourses, handcrafting is a communal activity through which crafters can encounter others and communicate. Handcrafting was approached by both positive and negative ways, but the main thought was the importance of handcrafting and the positive things and experiences that can be achieved with it. Based on the data, the mere fact of dreaming and planning is a significant activity. The discourse-based image of a handcrafter, who has to cope with different expectations and pressures, is complicated and conflicting.
 • Pitkälä, Salla (Helsingin yliopisto, 2021)
  Aviation emissions are on the rise as a result of growing numbers of air passengers and more efficient emission reductions in other industries. There are, however, a number of different means to achieve emissions reductions in aviation as well: these include, for example, technological solutions, taxes and different emissions compensation systems. In addition to these, a change in air travel behaviour has been suggested as a means to achieve emission reductions. However, there is no agreement about which solution or solutions should be prioritized. My thesis examines attitudes related to air travel and climate change in 17 Finnish blog texts. The blog texts were analysed using a qualitative attitude approach. The texts were analysed as collections of reactions to the claim that because of climate change, individuals should fly less. Based on the differences and similarities in reactions, or arguments, I categorized them and formed four groups of attitudes which highlight different ways of thinking about reducing individual air travel. The four groups of attitudes are the following: 1) attitudes that agree that individuals should fly less, 2) attitudes that question the claim, 3) mixed attitudes, and 4) attitudes that attempt to avoid the issue. As a part of the analysis, I also examined the bloggers’ perceptions about who should bear the responsibility for reducing aviation emissions and I also examined how these perceptions differ between the four groups of attitudes. The bloggers’ understandings of air travel vary between air travel as an unnecessary luxury and a view that flying is a crucial part of modern world and giving up air travel is not realistic. To achieve emission reductions, some bloggers are willing to switch from flying to travelling by land and sea, or they are ready to reduce travel altogether. Other bloggers stress the importance of technological solutions and policy measures in reducing emissions. Among the visible themes is also a tendency to stress the importance of doing things in moderation, which also applies to air travel. Some bloggers also wonder whether there are some reasons that could justify air travel from time to time. In any case, it is typical that bloggers show varying attitudes towards air travel and consider counterarguments to their initial arguments. In the blog texts, reducing aviation emissions comes across as a complex issue. Studying attitudes can help build knowledge about which means of reducing emissions are considered fair and desirable. Studying attitudes can also help locate barriers to environmentally friendly behaviour. In Finland, there is little research on attitudes towards air travel, and the results of my thesis can be utilized, for example, in planning transport policies or campaigns that promote sustainable travel. However, it should be noted that using blogs as research material poses some questions about the validity and the generalizability of the results. The public and potentially commercial nature of blogs may affect which kinds of attitudes are expressed. Because of this, it is important to study attitudes towards air travel by using different methods and material as well.
 • Latvala, Jussi (Helsingfors universitet, 2017)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomen kielen -hAn-liitepartikkelin merkitystä ja funktiota. Aiemmassa fennistisessä tutkimuksessa liitepartikkelin on katsottu tuovan lausumaan implikaatio siitä, että lausuman sisältämä tieto on tavalla tai toisella tuttua tai yhteistä puhujille. Tällaisen tehtävän liitepartikkelille määrittelee myös suomen kielen tärkeimpiin hakuteoksiin kuuluva Iso suomen kielioppi. Tutkielmassa pohditaan, onko selitys liitepartikkelin merkityksestä kriittisen tarkastelun kestävä. Tässä tarkastelussa otetaan huomioon käyttöpohjaisten kielioppisuuntausten sekä esimerkiksi diskursiivisen psykologian huomautus siitä, että tutkija ei voi nähdä esimerkiksi keskustelijoiden pään sisälle tai tehdä oletuksia puhujien kognitiosta, jos analyysi perustuu yksin kielelliseen aineistoon. Tutkielman aineisto koostuu pääasiassa internetin blogiteksteistä sekä ennen muuta näiden tekstien kommenteista, joita ovat kirjoittaneet useat ihmiset. Näistä kommenteista muodostuu väittelyä muistuttavia vuorovaikutuksellisia tilanteita, joissa keskustelijat ovat keskenään eri mieltä jostakin aiheesta. Analyysissa on keskitytty erityisesti niihin kommentteihin, jotka sisältävät -hAn-liitepartikkelin. Analyysissa havaitaan, että erittäin monista liitepartikkelin käyttötilanteista on käytännössä mahdotonta sanoa luotettavasti, onko keskustelija merkinnyt liitepartikkelilla tuttua tietoa tai halunnut tuoda kommenttiinsa tällaisen implikaation. Lisäksi pohditaan, onko kysymys tutun tiedon implikaatiosta edes sellainen, johon olisi mahdollista vastata luotettavasti kielitieteen keinoin. Koska tämän implikaation varmentamisessa törmätään suuriin ongelmiin, tutkimuksessa pohditaan vaihtoehtoista hypoteesia siitä, mikä on liitepartikkelin merkitys. Tällainen hypoteesi muodostetaan samaa aineistoa analysoiden niin, ettei keskustelijoiden intentioista tai motiiveista tehdä sellaisia oletuksia, joille aineistossa ei ole havaittavissa tukea. Koska aineisto on peräisin spesifistä vuorovaikutuksellisesta tilanteesta, tässä tutkielmassa suhtaudutaan aineistoanalyysin perusteella syntyneeseen määritelmään nimenomaan hypoteesina. Tutkielmassa hypoteesina esitetään, että liitepartikkeli -hAn on episteeminen sävypartikkeli, jonka tehtävänä on korostaa lausuman representaation varmuuden astetta. Liitepartikkeli siis tekee paremmin näkyväksi sen, millaisen tietämyksellisen kannan puhuja ilmaisee ottavansa puheena olevaan aiheeseen.
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2011)
  Verkkari 2011 (3)
 • Lehtinen, Vilma (2007)
  The photo galleries of the internet have raised quite a lot of public discussion, but academic research is just beginning to pay attention to the issue. This research grabs the subject by finding out the meanings given to IRC-galleria concerning its members' social networks. The theoretical framework consists of theories of social networks and communities applied to the context of the internet. Moreover, in analysing the construction of social networks, the research material is analyzed through the concepts of ritual and performance. The research material was generated with 13 semi-structured interviews and participant observation. The interviewees were registered members of IRC-galleria, aged 12–25. Participant observation was conducted by acting as a registered member of IRC-galleria during the course of the research. The interview material was analyzed with theory-bound qualitative content analysis. Meanings given to IRC-galleria were understood as interpretations the interviewees give to their subjective experiences, and therefore also bounded to cultural meaning structures. The rituals of maintaining social networks were approached from a social constructionistic perspective: the interest was on how the social networks are reconstructed in social interaction. The central finding of the research was that already established, 'offline' networks play a significant role in being a member of IRC-galleria. IRC-galleria can be interpreted as a way to maintain both local and dispersed networks in a society where group identities are not self-evident. New friendships can be established in IRC-galleria, but personal interests are significant in this, not the possibility to act anonymously, which instead was the claim of previous research. Different interaction rituals are performed for reconstructing the established social networks. IRC-galleria should not therefore be seen solely as a stage for self-promotion, but also as a medium for promoting social networks. The most central references: for social networks: - Wellman, B.(Ed.): Networks in the Global Village (1999). - Granovetter, M.: 'The Strength of Weak Ties' (1973) and 'The Strength of Weak Ties: Network Theory Revisited' (1983) and for ritual view on communication: - Rothenbuhler, E. W.: Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony (1998). - Carey, J. W.: Communication as Culture (1989). - Goffman, E.: 'Interaction Ritual' (1967), 'Behavior in Public Places' (1963) and 'The Presentation of Self in Everyday Life' (1959).
 • Biri, Ylva (Helsingin yliopisto, 2017)
  The purpose of this study is to analyse the use of metadiscourse in English speaking opinion writing on blogs, news sites and the websites of newspapers. Metadiscourse is a theoretical framework for describing linguistic constructions used to structure or comment on the discourse of a text. How metadiscourse is used depends on the genre and the audience of the text. Previous research, much of which has been qualitative, has shown that metadiscourse is used in opinion writing partly to make the author’s viewpoint more organised and understandable, partly to appeal to the audience in a more direct manner. The aim of this study is to describe how different types of metadiscourse correlate with each other, that is, which types of metadiscourse often occur in the same text. The method used is Multi-Dimensional Analysis, a corpus-driven quantitative method based on Factor Analysis. The data used is a collection of blogposts and opinion articles; the corpus of 285,000 words has been annotated with 13 metadiscourse marker categories. The Multi-dimensional analysis yields four statistically significant factors that describe the rhetorical strategies used to acknowledge the elements in the text and the presence of the author and the reader. The four factors are named according to their functions as (1) Writer-oriented text, (2) Solidarity, (3) Reader-oriented text, and (4) Intertextuality. The analysis compares blogs, news sites and the websites of newspapers from the perspective of genre analysis. The results show a range of variation between writers of the same genre, but in general opinion writing from the websites of newspapers is low on metadiscourse and it is used mainly to refer to cited sources. Meanwhile, news sites tend to refer to the reader through the pronoun “you” or the pronoun “we”, which in context can be understood to include the reader. Bloggers refer more often to themselves than to their readers and rarely use the inclusive “we”. The genres blogs and news sites also contain the least explicit references to sources. This study is an example of how metadiscourse can be analysed using a Multi-dimensional method. Even a study based on a smaller dataset can yield information that can be used to develop the theoretical framework of metadiscourse.
 • Mäkkylä, Katja; Simanainen, Miska (Kela, 2018)
  Työpapereita 139
  Perustuloa on viime vuosina käsitelty suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa aikaisempaa useammin. Perustuloaloitteita on tehty eri maiden vaaleissa, ja Sveitsissä perustulosta järjestettiin jopa kansanäänestys. Eri maissa on myös ryhdytty suunnittelemaan ja toteuttamaan kenttäkokeita erilaisista perustulomalleista. Suomessa aloitettiin vuoden 2017 alussa kaksivuotinen perustulokokeilu. Julkinen keskustelu perustulosta kasvoi kuitenkin merkittävästi jo vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Keskustelun intensiteetti on pysynyt suurena jatkuen kokeilun ensimmäisen toimeenpanovuoden ajan. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme, miten perustuloa koskeva julkinen keskustelu on kehittynyt ennen kokeilua ja kokeilun aikana. Tutkimusaineistona käytimme hakusanalla perustulo rajattua media-aineistoa, joka sisälsi kattavan joukon suomalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, puolue- ja järjestölehtiä, yhteiskunnallisten organisaatioiden verkkosivuja sekä mm. poliitikkojen blogeja. Sosiaalisen median osalta aineistomme sisälsi myös perustulo- tai basic income -termejä sisältävät tviitit yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitteristä. Ensiksi tilastoimme perustulojuttujen lukumääriä ja eri mediaryhmien osuuksia perustulokirjoittelusta. Sosiaalisen median osalta tilastoimme perustulotviittien lukumääriä ja eri hashtagien käyttöä. Tarkastelimme eri medioita ajallisesti myös rinnakkain. Toiseksi analysoimme laadullisesti perustulojuttujen ja tviittien sisältöä. Tarkastelimme, miten perustulosta keskustellaan, ketkä keskusteluun osallistuvat ja kenen/mistä näkökulmasta keskustelua käydään. Laadullisen analyysin aineisto koostui perustulojutuista, joita oli eniten kommentoitu Twitterissä, ja näiden juttujen jakamisessa käytetyistä tviiteistä. Tutkimus osoittaa, että perustulon asema julkisen keskustelun teemana on vahvistunut. Perustuloa esitettiin usein vaihtoehdoksi tai vertailukohdaksi, kun pohdittiin sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista. Asiantuntijoiden ja aktivistien lisäksi perustulokeskusteluihin osallistui yhä enemmän kansalaisia, ja keskustelun uudeksi ulottuvuudeksi nousi kokeiluun osallistuvien omakohtaiset kokemukset. Suomalainen keskustelu perustulosta keskittyi työllisyysvaikutuksiin ja oli näin ollen näkökulmiltaan ja tavoitteiltaan suppeampaa kuin kansainvälinen keskustelu aiheesta. Toisaalta keskustelun fokus vastasi niitä kysymyksiä, joihin Suomen perustulokokeilulla etsitään vastauksia. Tämä voi luoda paremmat edellytykset sille, että kokeilun tuottama tutkimustieto palvelee poliittista päätöksentekoa ja julkisen mielipiteen muodostumista.