Browsing by Subject "boheemius"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Sell, Anna Viktorina (2005)
    Tämä on tutkimus helsinkiläisistä työttömäksi jättäytyneistä ja työttömyyden valinneista nuorista aikuisista. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, millaisia valintoja nuoret ja nuoret helsinkiläiset aikuiset tekevät pätkätyö-työttömyys-(työ)-putken aikana 2000-luvun Suomessa. Monet nuorten työelämään liittyvistä motivaatioista ja orientaatioista ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan suoria seurauksia työmarkkinoiden muutoksista. Toisaalta on esitetty, että nuorten orientaatiotavat ja asennoituminen työhön liittyisivät osaksi laajempaa työn merkityksen kyseenalaistamisen tendenssiä Uudeksi työmarkkinoiden ilmiöksi voi lukea sen, että paitsi työn, myös työttömyyden muotojen variaatio on lisääntynyt. Vaikka nuoret siirtyvät työmarkkinoille vanhempiaan koulutetumpina, liittyy monien työmarkkina-asemaan aiempaa enemmän riskejä ja epävarmuutta. Koska työllisyystilanteet vaihtuivat nopeasti, identifioituivat haastateltavani johonkin työn ja työttömän välimaastoon, sekä työntekijöiksi että työttömiksi. Kun pätkä- ja osa-aikaiset työt lisääntyvät, on myös omia asenteita ja arvoja tarkennettava. Haastattelemani nuoret määrittelivät identiteettinsä osittain myös kuluttajuuden ja kulutusyhteiskuntaan liittyvien käsitteiden kautta: kapitalismi-kriittisinä ja kulutuksen minimoijina. Haastattelujen pohjalta nousseet havaintoni, valintoihin ladattu vapaus ja valintojen sijoittuminen elämäntyyliksi ovat toimineet työtäni suuntaavina lähtökohtina. Elämäntyyli-käsitettä käyttämällä saatoin teoreettisesti konkretisoida ajatustani siitä, millä tavoin haastateltavani hakevat "mieltä" toimintansa pohjaksi. Havaitsin ajankäytön ja elämäntyylin välillä loogisen jatkumon. Tutkimukseni täsmentyikin nuorten ajankäyttötapojen hahmottamisen kautta kulttuuritutkimukselliseksi kysymykseksi siitä, millaisia merkityksiä nuoret antavat omalle elämälleen. Elämäntyyli, käsitteenä jäsentää tutkimustani ja ohjaa huomioni erityisesti valinnan materiaalisiin ehtoihin ja näiden ehtojen toteuttamiseen. Tämä seikka puolestaan kiteyttää, tutkimukseni mukaan, paljolti tämän päivän valitsemisen ydintä ja mahdollistaa elämäntavan käsitteen tarkentamista teoreettisesti etenkin työn tekemisen välttämättömyyksiin, varsinkin itsensä toteuttamisen, kykyjen ja osaamisen muodossa. Tutkimukseni keskeisimpinä päätuloksina voidaan pitää sitä, että haastateltavani olivat löytäneet monia tekemisen tasoja, joissa saattoi toteuttaa omaa orientaatiota, työttömänäkin. Näistä orientaatiotavoista olen keskeisimmiksi nostanut projektit, boheemisen elämäntyylin ja vihreän kuluttamisen. Olen esittänyt tutkimuksessani, että jotkut elämäntyylin orientaatiot esittäytyvät haastatelluillani keskeisimpinä ja pysyvämpinä kuin toiset. Samoin esitän, että tiettyjen elämäntyylien toteuttamiselle miljöö ja paikka toimivat keskeisinä elementteinä: tärkeäksi tekijäksi osoittautuu se, missä toiminta tapahtuu. Tarkemmin, paikasta (materiasta) tulee lähtökohtaisesti keskeinen tekijä oman elämäntyylin rakentamisessa.