Browsing by Subject "broileri"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Hakala, Riikka (Helsingin yliopisto, 2020)
  Clostridium botulinum on anaerobisissa olosuhteissa kasvava grampositiivinen sauvabakteeri. Se tuottaa hermomyrkkyä, botulinumneurotoksiinia, joka voi aiheuttaa ihmisen tai eläimen elimistöön päästessään botulismi-nimisen sairauden. Botulismi voi johtaa hoitamattomana hengityslihasten halvaukseen ja kuolemaan. Bakteeri muodostaa epäsuotuisia olosuhteita kestäviä lepomuotoja, itiöitä, jotka voivat säilyä muun muassa elintarviketeollisuuden kuumennusprosesseissa ja kylmäsäilytyksessä. Säilytyksen aikana itiö voi muuttua takaisin lisääntymiskykyiseen muotoonsa ja alkaa tuottaa botulinumneurotoksiinia. C. botulinumin itiöitä esiintyy maailmanlaajuisesti maaperässä, vesistöissä ja eläinten suolistoissa. Kuten moni muukin mikrobi, C. botulinumin itiöt voivat päätyä ympäristöstä elintarvikeketjuun. Kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen itiöiden esiintyvyys valmisruokien liharaaka-aineissa on 0–10 %. Itiöitä on näytteissä ollut 2–4 itiötä/kg. Suomessa liharaaka-aineita ei ole tutkittu, mutta kalassa ja hunajassaitiöiden esiintyvyydet ovat olleet 5–40 %. Liharaaka-aineiden itiökontaminaation selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida itiöiden valmisruokateollisuudelle asettamat riskit ja tarvittaessa optimoida valmisruokateollisuuden käytössä olevia valmistusprosesseja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, esiintyykö suomalaisessa broilerissa ja sianlihassa C. botulinumin itiöitä. Tutkimuksessa käytettiin CEN ISO/TS 17919:2013 - standardimenetelmää, joka perustuu botulinumneurotoksiinigeenien (tyypit A, B, E ja F) osoittamiseen näytemateriaalista eristetystä bakteeri-DNA:sta reaaliaikaisella PCR-tekniikalla. Tutkimuksessa tutkittiin yhteensä 87 broilerin- ja sianlihanäytettä. Kansainvälisiin tutkimuksiin ja suomalaisiin kala- ja hunajatutkimuksiin perustuen hypoteesiksi asetettiin se, että myös suomalaisissaelintarvikeraakaaineissa voisi olla itiöitä eli yksi tai useampi tutkittava näyte noin 90 tutkittavasta näytteestä olisi botulinumneurotoksiinigeenin suhteen positiivinen. Kaikki tutkitut näytteet olivat botulinumneurotoksiinigeenin suhteen negatiivisia. Kontrollinäytteet antoivat positiivisen tuloksen, kun näytteisiin lisätyt itiömäärät olivat 3 itiötä/kg tai enemmän. Näytteissä oli näin ollen vähemmän kuin 3 itiötä/kg. Tutkimusten mukaan elintarvikkeet kontaminoituvat itiöillä jonkin verran, mutta tämän työn perusteella suomalaisessa broilerissa ja sianlihassa näyttää esiintyvän vain vähän tai ei ollenkaan C. botulinumin itiöitä. Suuremman näytemäärän tutkiminen vahvistaisi negatiivisen tuloksen luotettavuutta ja auttaa arvioimaan lihapohjaisiin valmisruokiin liittyvää C. botulinum -riskiä.
 • Viilo, Tuulikki (Helsingin yliopisto, 2018)
  Siipikarjanlihan kulutus on globaalissa kasvussa. Tällä hetkellä soija on siipikarjan pääasiallinen valkuaisrehu, mutta sen viljelyalan kasvattaminen kuluttaa luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Useiden kotimaisten palkokasvien käyttöä taas rajoittavat niiden sisältämät haitta-aineet. Hyönteisissä on korkea raakavalkuaispitoisuus ja ne ovat siipikarjan luontaista ravintoa. Hyönteisistä tehdyn valkuaisrehun syöttäminen siipikarjalle on toistaiseksi TSE-asetuksen ((EY) N:o 999/2001) nojalla kielletty. Kokeessa tutkittiin jauhopukin toukista (T.molitor) valmistetun rehun vaikutusta broilerien kasvuun ja rehuhyötysuhteeseen. Lisäksi analysoitiin hyönteisrehun näennäinen ohutsuolisulavuutta ja ravintoaineiden pidättymistä. Tutkimus toteutettiin Ross 308 -broilereilla (n=192). Lintuja kasvatettiin lattiahäkeissä 35 päivää, josta kasvatuskokeen osuus oli 21 päivää. Kasvatuskoetta varten linnut jaettiin kolmeen ryhmään, joista kontrolli sai valkuaisrehuna soijarouhetta. Kahdella ryhmällä soijaa korvattiin asteittain toukkarehulla (Ynsect) siten, että hyönteisten osuus oli joko 10 % (ryhmä I) tai 15 % (ryhmä II). Ohutsuolisulavuus ja ravintoaineiden pidättyminen mitattiin merkkiainemenetelmällä (TiO2). Broilerit eivät saaneet rehussaan aminohappotäydennystä. Toukkarehun sisälsi soijaa enemmän raakavalkuaista, raakarasvaa ja raakakuitua. Linnut kuitenkin kasvoivat toukkarehulla selvästi kontrollia hitaammin ja syönti oli alhaisempi. Myös rehuhyötysuhde oli paras kontrolliryhmässä (p<0,0001). Ryhmä II lopetettiin ennen sulavuuskoetta heikon kasvun vuoksi (ka 21 pvän punnituksessa 411 g vrt. kontrolli 757 g). Typen ja kuiva-aineen sulavuus oli koeryhmällä alhaisempi (p <0,0001) kuin kontrollilla. Typen sulavuutta heikentää todennäköisesti jauhopukin toukkien sisältämä kitiini. Aminohappojen näennäisessä ohutsuolisulavuudessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Tutkimuksen perusteella jauhopukin toukat voivat olla potentiaalinen valkuaisrehu siipikarjalle, mutta osuuden tulisi olla selvästi alle 10 %.
 • Brandes, Jasmin (Helsingin yliopisto, 2020)
  Wooden breast is muscle myopathy occurring in broilers, myopathy forms hard and pale connective tissue areas in broiler breast muscles. When wooden breast is occurring also some other myopathies can coexist: loose muscle structure and white stripping are visible on breast muscles. The myopathy is relatively new and it was noticed approximately ten years ago in greater amounts. The subject of this thesis was to study wing flapping and how it affects the morphology of breast muscles and bones and whether there are links between them and wooden breast prevalence. The literature review handled muscle morphology and bones morphology and how muscles shape changes when they grow in size, how muscles and bones grow normally and how the exercise of the muscles will affect wooden breast prevalence. In the literature review the anatomy of broiler movement and especially the anatomy of bones and the muscles that are involved in wing movement is handled. The study is made by raising 171 broiler birds divided in three groups: Group A birds have feed and water on floor level and birds do not have to use their wings. Group B birds lived same way as A-group until at day 25 drinking water is moved to platform which is higher than the floor level. Birds had to fly to platform and down when they need water or feed. Group C feed and water were on floor level but after 3 days water was risen on the platform and platform was risen gradually when birds grew and all birds of the Group C learned how to get to platform. From the original 171 birds 17 were sacrificed outside the study due health reasons. The birds (171-17 i.e. 154) were terminated 20, 30 or 41 days old in 40, 58 or 56 bird batches. The percentage of termination was roughly equal in each group on each termination, except at Day 20, when Group A and Group B had had the same treatment, and there were no terminations in Group B. The aim of this thesis was to study effects of wing flapping to broilers morphological changes. This thesis showed that there were no significant differences in Group A and Group C between studied properties. Wing flapping showed no significant differences during sample termination days in morphological properties.
 • Nagy, Tomi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Suomessa osakeyhtiömuotoisten maatilojen määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Vuonna 2018 yhtiömuodon muutoksen yhteydessä poistuva varainsiirtovero tulee vaikuttamaan merkittä-västi osakeyhtiömuotoisten maatilojen määrään tulevaisuudessa. 20% yhteisöveroa pidettiin myös merkittävänä tekijänä yhtiömuotoa harkittaessa. Tutkielmassa tarkastellaan toimintansa yhtiöittäneiden broilerintuottajien kokemuksia yhtiöittämi-sestä. Tutkittavia lähestytään organisaatioteorian näkökulmasta ja apuna käytetään myös balanced score card teoriaa. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimusta varten haasta-teltiin viittä osayhtiömuotoista broilerintuottajaa. Haastatteluiden avulla selvitettiin yhtiömuodon muutoksen vaikutuksia tilan toimintoihin. Haastateltavat yrittäjät olivat ensimmäisen ja toisen polven maatilayrittäjiä ja tutkimustilojen pää-tuotantosuuntana olivat broilerin tuotanto. Kaikki yrittäjät olivat toimineet vähintään kaksi vuotta osakeyhtiömuotoisina. Kaikki haastatellut yrittäjät pitivät osakeyhtiömuotoa oikeana valintana tilan yhtiömuodoksi. Erityi-sesti yrittäjät kiinnittivät huomiota tarkempaan talouden seurantaan, velkojen nopeampaan takaisin maksuun ja kykyyn hahmottaa tila yhtenä taloudellisen yksikkönä. Broilerintuottajien keskuudessa on suhteellisesti eniten osakeyhtiömuotoisia tiloja kaikista tuotan-tosuunnista. Tilat toimivat muuttuvalla markkinalla, jossa suurimpia tulevaisuuden uhkia ovat tuo-tantokustannusten nousu ja tuontilihan edullisuus.
 • Lehtiniemi, Taina (Helsingfors universitet, 2010)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää broilereiden rehujen kalsium- ja fosforitasojen alentamisen ja fytaasientsyymitäydennyksen vaikutuksia tuotantotuloksiin, luiden mineralisoitumiseen ja fosforin eritykseen. Kokeessa oli mukana 3072 Ross 508 – hybridin broileriuntuvikkoa, joista kukkoja oli 1536 ja 1536 kanoja. Linnut sukupuolilajiteltiin ja jaettiin satunnaisesti 48 karsinaan 64 lintua per karsina. Karsina toimi havaintoyksikkönä. Kukot ja kanat kasvatettiin eri karsinoissa. Kokeen kesto kuoriutumisesta teurastukseen oli 41 d. Kokeessa oli neljä ruokintaryhmää: korkea fosforitaso (rehuteollisuuden 2008 käyttämä taso), keskimääräinen fosforitaso, matala fosforitaso ja erittäin matala fosforitaso. Eläimet punnittiin karsinoittain rehunvaihtopäivinä sekä kokeen lopussa. Samalla laskettiin broilerien lukumäärä kerranneittain. Rehunkulutus mitattiin kerranneittain punnitusten välillä. Teurastamossa punnittiin teuraspaino kerranneittain. Karsinoista kerättiin ulostenäytteet rehuvaiheista 1, 2, 3 ja 4. Karsinanäytteet yhdistettiin rehun ja sukupuolen mukaisiksi kokoomanäytteiksi. Kokeen lopussa otettiin sääriluut kolmelta linnulta jokaisesta kukkokarsinasta. Luista määritettiin murtolujuus, ja ne yhdistettiin karsinakohtaisiksi analyysinäytteiksi, joista analysoitiin tuhka, kalsium ja fosfori. Kokeen lopussa lopetettiin jokaisesta sukupuoli/ruokintaryhmä – yhdistelmästä (8) neljä lintua, jotka jauhettiin ja yhdistettiin yhdeksi näytteeksi. Näytteestä määritettiin kalsium ja fosfori. Rehun fosforitason lasku pienensi rehunkulutusta. Vaikutus oli samanlainen sukupuolesta riippumatta ja sukupuolen vaikutus rehunkulutukseen oli erittäin merkitsevä starttirehukautta lukuun ottamatta. Rehun muuntosuhteeseen fosforitasolla ei ollut merkitsevää vaikutusta. Sukupuolen vaikutus oli merkitsevä, kukot käyttivät vähemmän rehua kasvukiloa kohden kuin kanat. Kuitenkin lihakilon tuottamiseen kanat kuluttivat suuntaaantavasti vähemmän rehua kuin kukot. Rehun fosforitasolla ei ollut vaikutusta rehun kulutukseen tuotettua lihakiloa kohti. Kanoilla elopaino pieneni melko lineaarisesti fosforitason alentuessa. Kukkojen elopainot muuttuivat enemmän käyräviivaisesti, ollen samat sekä samalla pienimmät suositusten mukaisella ja erittäin matalalla fosforitasolla. Sukupuolen vaikutus elopainoon ja teuraspainoon oli erittäin merkitsevä. Fosforitason laskeminen vaikutti kanojen teuraspainoihin niitä pienentävästi. Kukoilla teuraspaino oli muilla fosforitasoilla sama, paitsi keskimääräisellä fosforitasolla hieman korkeampi. Kanojen kasvu heikkeni rehun fosforipitoisuuden pienentyessä. Rehun fosforitason pienentyminen ei vaikuttanut kukkojen kasvuun. Kuolleisuuteen tai lintujen karsintaan ei fosforitasolla ollut vaikutusta. Fosforitasolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kukkojen sääriluun pituuteen tai paksuuteen eikä murtolujuuteen. Sääriluun tuhkapitoisuus pieneni lineaarisesti fosforitason laskiessa. Fosforitason laskiessa broilerien fosforin saanti pieneni lineaarisesti ja kolmannen asteen mukaisesti. Fosforin pidättyminen oli sekä kukoilla että kanoilla lineaarista sekä toisen että kolmannen asteen mukaista. Fosforitason laskun vaikutus fosforin erittymisen vähenemiseen oli lineaarista, toisen ja kolmannen asteen mukaista. Sukupuolen vaikutus erityksen vähenemiseen oli merkitsevää yksinään ja sillä oli yhdysvaikutuksia fosforitason vaikutuksien kanssa.
 • Jaakkola, Maija (Helsingin yliopisto, 2019)
  The thesis literature review is about the effects of brine to meat and manufacturing process. Possible ingredients the brine of broiler and their impact on meat was also introduced. Possible ingredients properties were explored as well. The aim of experimental work was to test in practice how a new brine works versus the currently used brine and investigate how the brines behave with broiler meat using different methods. The samples were injection salting cured pea-psyllium fibre back quarters and bamboo-psyllium fibre back quarters, drum cured pea-psyllium fillet steaks and bamboo-psyllium fibre fillet steaks. These samples were tested microbiologically with TEMPO®-method, sensory evaluation with descriptive method, by measuring pH, by determining cooking loss and drip loss and by determining samples salt contents. Microbiologically the cured back quarters and fillet steaks remained good at least during the 15 days tested with both brines and thus the shelf life could be at least 15 days. In sensory evaluation there was no statistical difference between the two brines used for curing fillet steaks and back quarters. Neither, there was no statistical difference in cooking losses and drip losses. Samples pH values were an appropriate level and there were no deviations. Salt contents were consistent when comparing to the amount of added salt. In conclusion, the new bamboo-psyllium fibre brine works nearly as well as the currently used pea-psyllium brine in broiler meat. The bamboo-psyllium fibre brine could work better if recipe would be optimized.
 • Ylä-Autio, Fanni (Helsingin yliopisto, 2021)
  Meat is an important source of protein, but the negative environmental impact of meat production is significant. Discussion around meat consumption is often heated, and plant-based protein products are primarily seen as an option to lower the environmental impact of a diet. The production processes for different kinds of meats vary notable. The differences in environmental impacts of diverse production animal species can be explained by three factors: feed conversion ratio, the differences in monogastric and ruminant digestive systems and differences in reproduction traits. Choosing broiler instead of red meat can mitigate the environmental impact of a diet. Environmental impacts of the different meat production processes have been analysed using Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment investigates the use of resources and the green house gas emissions of a livestock production process to evaluate its climate-friendliness. Corporate Social Responsibility is also used as a pivotal theory in this research. The results of Life Cycle Assessment can be used to include sustainability in a company’s strategy, or in communication about Corporate Social Responsibility. The goal of the thesis was to investigate how aware and interested Nordic 24-30-year-old young adults are about the environmental impacts of meat production. Nordic young adults were chosen as the target group, because the Nordic countries are generally seen as the forerunners of sustainability. Young adults were selected because they represent the future way of consuming. The goal of the thesis was to answer following questions: 1. Do the Nordic young consumers feel the need to reduce meat consumption for climate reasons? 2. Do the Nordic young consumers find broiler an appealing source of protein? Four young consumers were interviewed from three different countries: Finland, Sweden, and Denmark. Although the participants of the study showed awareness and knowledge of the negative environmental impacts of meat production, only three of them had made changes to their diet for environmental reasons. Nine of the 12 interviewees supposed that broiler is more environmentally friendly than red meat. Animal welfare issues in broiler production processes lowered the interest towards broiler as a protein source. All four Danish interviewees avoided conventional broiler because of the welfare issues. The upsides of broiler as a source of protein are low fat content, affordable price, and good taste. The living conditions and slaughter process of broilers have great deficiencies, which decreased its appeal amongst the young consumers.