Browsing by Subject "common agency"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Lautsuo, Lasse (2008)
    Käsittelen pro gradu työssäni endogeenisen kauppapolitiikan analyysiä common agency mallien keinoin. Tutkimusongelmani on: "Kuinka hallitus määrittelee kauppapolitiikkansa kotimaisen ja ulkomaisen teollisuuden etujärjestöjen vaikutuksen alaisena?" Aloitan esittelemällä Gene Grossmanin ja Elhanan Helpmanin artikkeliin "Protection for Sale" perustuvan mallin, joka käsittelee kauppapolitiikan määräytymistä common agency asetelmassa. Tämän jälkeen käsittelen tämän mallin laajennusta, jossa ulkomaiset yritykset voivat ohittaa tullit ja kilpailla suoraan kotimaisen teollisuuden kanssa tekemällä suoran ulkomaisen investoinnin. Seuraavaksi tarkastelen sitä, kuinka etujärjestöt vaikuttavat reaalimaailmassa kauppapolitiikkaan. Osoitan myös muutamia työssä käsitellyissä common agency malleissa esiintyviä puutteita, sekä tapoja ottaa nämä puutteet huomioon. Päätän työni ehdottamalla tapoja käyttää common agency malleja sen tutkimiseen, millä tavoin monikansalliset yritykset vaikuttavat kauppapolitiikkaan. Työn tuloksena havaitsen, että hallituksen kauppapolitiikka heijastaa etujärjestöjen hallituksen poliittisista palveluksista käymän kilvan tuloksia. Se, missä määrin hallitus toteuttaa järjestöjen toivomaa politiikkaa, riippuu siitä, miten järjestäytyneitä yritykset ovat, sekä siitä, missä suhteessa hallitus arvostaa kampanjatukea äänestäjien hyvinvointiin nähden. Toinen havainto on se, että ulkomaisten suorien investointien ollessa mahdollisia hallitus suosii kauppapolitiikan instrumentteina vapaaehtoisia vientirajoituksia tullien asemesta. Suorien ulkomaisten investointien mahdollisuus vaikuttaa siis kauppapolitiikan rakenteeseen. Tässä työssä esitellyt common agency mallit eivät ota huomioon hallituksen historiadataan perustuvaa luotettavuutta. Luotettavuus voidaan huomioida, jos common agency pelin sallitaan olevan dynaaminen monivaiheinen peli staattisen pelin asemesta. Mallit eivät myöskään huomioi monenkeskisiä kansainvälisiä kauppasopimuksia huomioon, vaikka näillä on suuri merkitys kauppapolitiikassa. Monikansallisten yhtiöiden vaikutusta kauppapolitiikkaan voidaan analysoida perinteisellä common agency mallilla, jossa monikansallinen yhtiö toimii muiden yritysten tavoin yrittäen vaikuttaa hallituksen kauppapolitiikkaan. Toinen mahdollisuus on tarkastella tilannetta, jossa monikansallinen yhtiö on common agent, ja jossa useat hallitukset kilpailevat yhtiön investoinneista tarjoamalla sen toiminnalle suotuisaa kauppapolitiikkaa.
  • Orava, Maija-Liisa (2008)
    Eturyhmät ovat voimakkaita ulkoparlamentaarisia toimijoita nykyisissä edustuksellisen demokratian maissa. Taloudellisia eturyhmiä ovat esimerkiksi erilaisia kaupallisia etuja ajavat järjestöt. Aatteellisia eturyhmiä ovat esimerkiksi ympäristöjärjestöt ja erilaisten vähemmistön etuja ajavat liikkeet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten eturyhmät voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon vaalilahjoitusten avulla. Eturyhmien vahva asema ja huomattavat lahjoitukset muun muassa vaalien yhteydessä ovat herättäneet viime vuosina voimakasta keskustelua Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa. On esiintynyt huolta siitä, että varakkaat eturyhmät voivat muokata politiikkaa haluamaansa suuntaan yleisen edun kustannuksella. Muun muassa Yhdysvalloissa otettiin käyttöön vuonna 2002 lakiuudistus Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 (BCRA), joka rajoittaa ehdokkaille suuntautuvia lahjoituksia. Tutkielmassa analysoidaan vaalikilpailua kaksipuoluejärjestelmässä, kun toimijoina ovat eturyhmät, poliitikot ja äänestäjät. Luvussa 4 tarkastellaan mallia, jossa kaksi puoluetta kilpailee vaalivoitosta. Eturyhmillä voi olla kaksi motiivia vaalilahjoitusten antamiseen: ne voivat pyrkiä vaikuttamaan lahjoituksillaan puolueiden valitsemaan politiikkaan (vaikutusmotiivi) tai ottaa puolueiden politiikan annettuna ja pyrkiä vaikuttamaan suosikkipuolueensa vaalivoiton todennäköisyyteen (vaalimotiivi). Vaikutusmotiivin tapauksessa eturyhmien lahjoitustarjoukset muotoillaan yhteisen edustuksen (common agency) -mallin mukaisesti, jolloin tiettyä puolueen valitsemaa poliittista kantaa vastaa tietyn suuruinen lahjoitus. Äänestäjät jakautuvat politiikan suhteen asiantunteviin ja epätietoisiin, joista nimenomaan jälkimmäisiin on mahdollista vaikuttaa vaalikampanjoinnin avulla. Luvussa 4 johdetaan tulos, jonka mukaan eturyhmien lahjoituksia ohjaa aina vaikutusmotiivi. Tällöin lahjoitukset suuntautuvat molemmille puolueille, mutta etukäteen suositummaksi oletettu puolue saa vaalilahjoituksia enemmän kuin vähemmän suosittu puolue. Poliittisessa tasapainossa puolueet maksimoivat eturyhmän jäsenten kokonaishyödyn ja asiantuntevien äänestäjien kokonaishyödyn painotettua summaa. Vaalimotiivin mukaisia lahjoituksia voi tehdä kummankin puolueen kohdalla ainoastaan yksi eturyhmä ja vain silloin, kun tietyn puolueen vaalivoitosta koituva hyöty kyseiselle eturyhmälle on tarpeeksi suuri. Luvussa 5 tarkastellaan istuvan poliitikon ja haastajan välistä vaalikilpailua ei-informatiivisen signalointimallin valossa. Vain istuva poliitikko voi saada vaalilahjoituksia eturyhmiltä, joilla on sisäpiiritietoa tämän henkilökohtaisista ominaisuuksista kuten pätevyydestä. Eturyhmät toteuttavat lahjoituksissaan vain vaikutusmotiivia ja suunnittelevat lahjoitustarjouksensa yhteisen edustuksen -mallin mukaisesti. Haastaja ei voi saada vaalirahoitusta, joten hän valitsee mediaaniäänestäjän ideaalipolitiikan. Äänestäjät ovat mallissa täysin rationaalisia. Luvun 5 mallissa vaalimainonnan ei oleteta tarjoavan suoraa tietoa ehdokkaan politiikasta vaan signaloivan äänestäjille ehdokkaan ominaisuuksia epäsuorasti kampanjakulutuksen suuruuden eli vaalimainonnan näkyvyyden kautta. Luvussa johdetaan paljastava tasapaino, jossa äänestäjät ovat täysin informoituja istuvan poliitikon todellisista ominaisuuksista. Jos äänestäjät eivät havaitse tämän pätevyyttä suoraan, he pystyvät päättelemään sen poliitikon vaalimainonnan perusteella. Lopuksi tarkastellaan myös eturyhmien tarjoaman vaalirahoituksen hyvinvointivaikutuksia ja johdetaan tulos, jonka mukaan eturyhmien vaalilahjoitusten kieltäminen parantaa tiettyjen oletusten vallitessa mediaaniäänestäjän hyvinvointia.