Browsing by Subject "communicative language teaching"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kim, Yealim (Helsingin yliopisto, 2020)
    English has become a global language, and students around the world know English is an essential foreign language to expand their knowledge. For the same reason, English has been the most common foreign language that students learn in South Korea and Finland. The purpose of this master’s thesis is to examine the curricula in South Korea and Finland to see the similarities and differences of the two countries’ English education. Although both countries focus on teaching English by using the communicative approach, their outputs in English education differ from each other. The study analyzes the curricula and textbooks by using Curriculum-Analysis Procedure. Then, the study analyzes the textbooks based on Littlejohn’s task analysis sheet. According to the analysis, the Finnish curriculum provides more specific learning goals than the Korean curriculum even though the Finnish curriculum does not specify teaching methods to teachers. The Korean curriculum provides specific word limitations for each level, and it provides specific teaching methods. However, the Korean curriculum’s learning goals are rather vague. The analysis on the textbooks suggests an interesting result. Although the Korean textbooks provide a higher number of oral tasks than the Finnish textbooks, the results demonstrate that the Korean textbooks are focused on repetition. Also, the Korean textbooks are quite regulated since the tasks ask students to focus on certain task types. On the contrary, the Finnish textbooks include a smaller number of oral tasks than the Korean textbooks, but the oral tasks encourage students to produce their own sentences rather than focusing on form. The Finnish textbooks try to provide as diverse task types as possible.
  • Kaltiokumpu, Päivi (Helsingfors universitet, 2016)
    Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on verrata suomalaisissa lukioissa englannin opetuksessa käytettävien kirjojen tehtäviä keskenään. Suomenkielisessä lukiossa englannin opetuksessa käytettävän Open Road -kirjasarjan tehtäviä verrataan englanninkielisessä IB Diploma Programme -tutkinnon englannin opetuksessa käytettäviin IB English B -kirjojen tehtäviin. Hypoteesina tutkimuksessa pidetään sitä, että IB English B -kirjoissa olisi enemmän yhteistyössä muiden kanssa tehtäviä tehtäviä kuin Open Road -kirjasarjassa, perustuen tutkimuksen tekijän omiin havaintoihin aineenopettajakoulutuksen harjoittelujen aikana seuratuilla oppitunneilla. Tutkimuksen taustatiedoissa selvitän aluksi suomenkielisen lukion ja IB-lukion opetussuunnitelman eroja ja yhtäläisyyksiä, minkä jälkeen käsittelen lyhyesti alan aiempia tutkimuksia, tehtäviin perustuvan kielten opetuksen (task-based language teaching, TBLT) sekä kommunikatiivisen kielten opetuksen (communicative language teaching, CLT) taustoja. Luvussa käsittelen myös tekstikirjojen käyttöä yleisesti kielten opetuksessa. Tutkimuksen metodi -luvussa kerron tarkemmin tehtävien luokittelusta ja käytännön työstä. Päätin luoda oman luokittelujärjestelmän tätä tutkimusta varten ja tein sen Excel-taulukoihin. Luokittelin tehtävät suullisiin, kirjallisiin, yksin tehtäviin ja toisen/toisten kanssa tehtäviin tehtäviin sekä tehtävätyypin mukaan kielioppi-, luetunymmärrys-, kuullunymmärrys- ja sanastotehtäviin. Lisäsin vielä alaryhmiä, lähinnä mielenkiinnosta. Alaryhmät olivat molemmissa samat yhtä lukuun ottamatta. Open Road -kirjasarjassa oli jonkin verran käännöstehtäviä, joita ei English B -kirjoista löytynyt. Alaryhmä ”translate” Open Road -kirjasarjassa onkin English B -kirjoissa ”analyse”. Tuloksista ja analyysistä käy ilmi, että Open Road -kirjasarjassa on yhteensä 705 tehtävää, jotka otin huomioon vertailussa ja English B -kirjoissa on yhteensä 1023 vertailuun kelpuuttamaani tehtävää. Kaikissa kirjoissa on jonkin verran ylimääräisiä kielioppi-, kirjoitus- ja kokeisiin valmistavia tehtäviä, jotka määrittelen ylimääräisiksi vapaaehtoisiksi tehtäviksi ja siksi en ottanut niitä mukaan tähän tutkimukseen. Luokittelin tehtävät kunkin tehtävän tehtävänannon mukaisesti, eli seurasin tehtävänantoja erittäin tarkkaan. Huomasin, että English B -kirjoissa monet tehtävänannot olivat melko epämääräisiä, joten päätin ottaa oletusarvoiseksi luokaksi kirjallisen tehtävän. Hypoteesista poiketen tutkimustulokset todistavat, että Open Road -kirjasarjassa on jonkin verran enemmän yhteistyötehtäviä. Open Road -kirjasarjan tehtävät jakaantuvat kaikkiin eri luokkiin, kun taas English B -kirjojen tehtävät kuuluvat pääasiassa kahteen ryhmään, kirjallisiin ja yksilöllisiin, olkoonkin, että English B -kirjoissa on 227 tehtävää enemmän kuin Open Road -kirjoissa. Suurin ero tehtävätyyppien tuloksissa eri kirjojen välillä on luetun- ja kuullunymmärrystehtävissä. Tehtäviä luokitellessani ja tutkimuksen tuloksia kirjatessani huomasin ajattelevani, että monet opettajat olisivat toteuttaneet monet tehtävistä eri tavoin. Pelkästään kirjojen tehtävänantoja tutkimalla ei selviä, mitä luokassa tapahtuu ja miten tehtävät luokissa tehdään. Tekstikirjat voivat sisältää paljonkin kirjallisia tehtäviä, mutta on yksittäisestä opettajasta kiinni, miten hän päättää tehtävänannon toteuttaa luokassaan. Tästä saisikin mielenkiintoisen jatkotutkimuksen: seuraamalla useamman ryhmän opettajan toimia luokassa ja sitä, miten hän kunkin tehtävän toteuttaa oppitunnilla, seuraako hän kirjan tehtävänantoja vai soveltaako niitä oman ryhmänsä tarpeisiin.