Browsing by Subject "diaspora"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 26
 • von Martens, Helene (Helsingin yliopisto, 2022)
  Maisterintutkielmani käsittelee Suomessa asuvien espanjankielisten latinalaisamerikkalaisten kieliasenteita. Aihe on kiinnostava siksi, että diasporayhteisöjä käsitteleviä asennetutkimuksia ei liialti ole tehty Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tutkielma selvittää, millaisia asenteita kohderyhmällä on espanjan kieltä ja sen maantieteellisiä varieteetteja kohtaan. Se myös tutkii käsityksiä siitä, mitä niin sanottu neutraali espanja merkitsee kohderyhmälle sekä tunnistaako ryhmä espanjan varieteetteja nauhoituksia kuuntelemalla. Asenteita tutkittiin kyselylomakkeen sekä haastattelujen avulla. Tutkielmaan osallistui yhteensä 29 espanjaa äidinkielenä puhuvaa Suomessa asuvaa henkilöä. Vastaukset analysoitiin kuuden ulottuvuuden mukaan, jotka ovat kielellinen yhtenäisyys, affektiiviset piirteet, kognitiiviset piirteet, oikeakielisyys ja neutraalius, sekä varieteettien tunnistaminen. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu kieliasenteiden ja diasporaidentiteettien tutkimukseen. Asenteilla nähdään olevan kolme ulottuvuutta: affektiivinen, kognitiivinen ja konatiivinen (Ajzen 1988; Baker 1992; Garrett 2003; Cargile ym. 1994; van Bezooijen 1994). Asenteet kohdistuvat sekä konkreettisiin että abstrakteihin asioihin, ja ne voivat olla samanaikaisesti positiivisia ja negatiivisia. Kieliasenteisiin vaikuttaa usein näkemys ”oikeakielisyydestä” (Preston 2013) ja kielten standardisointi (Garrett 2010). Aiempi tutkimus kuvailee neutraalia kieltä keinotekoisena käsitteenä (Gutiérrez Maté 2017), mutta ei ota huomioon puhujien näkemyksiä aiheesta. Myös identiteettikysymykset liittyvät läheisesti kieliasenteisiin. Muuttoliikkeen johdosta diasporayhteisöissä asuvien yksilöiden identiteetit ovat muutoksessa (Hall 1995; Woodward 2002), mikä vaikuttaa myös kieliasenteisiin. Tulokset osoittavat, että tutkimukseen osallistuneet espanjankieliset latinalaisamerikkalaiset määrittävät oikeakielisyyden ja neutraaliuden samalla tavalla. Kommunikaation onnistuminen ja selvästi erottuvien kielellisten piirteiden puuttuminen nähdään oleellisina tekijöinä molemmissa ulottuvuuksissa. Toisaalta näiden käsitteiden suhteessa espanjan eri varieteetteihin on eroja. Oikeakielisyyteen ei yleensä liitetä tiettyjä murteita, mutta neutraaliuuteen kyllä. Neutraalius yhdistetään usein omaan murteeseen, ja lisäksi Ecuadorin, Meksikon ja Kolumbian murteet nähdään neutraaleina. Kielellisistä piirteistä sanat mainitaan useammin asenteiden yhteydessä kuin intonaatio tai nopeus. Kielioppia tuskin mainitaan. Lisäksi vastaukset osoittavat, että puhujilla on vakaa latinalaisamerikkalainen identiteetti ja kielellistä varmuutta. He eivät pidä Espanjan varieteetin statusta korkeampana kuin omien varieteettiensa. Korrektiuuteen liittyvät tulokset ovat osittain linjassa edellisen tutkimuksen kanssa, mutta myös eroavaisuuksia on havaittavissa. Neutraalius määritellään teoreettisesti ja subjektiivisesti, ja sillä on sekä yhtymäkohtia että erilaisia määritelmiä korrektiuuteen verrattuna. Tulosten pohjalta voidaan tulkita, että aika selittää osan eroista aikaisempaan tutkimukseen. On kuitenkin selvää, että diasporayhteisöissä on uudenlaisia asenteita ja käsityksiä, jonka takia tutkimusta olisi hyvä jatkaa ja laajentaa.
 • Mustajoki, Arto; Protassova, Ekaterina; Yelenevskaya, Maria (2021)
  Russian, as a pluricentric language, demonstrates differences in pronunciation, lexis, syntactical structures, and regional specificity of grammar deviations. The imposition of a norm, which is difficult even in the metropolis, is hardly possible in the diaspora, where host countries' realities have a strong impact on the Russian language spoken outside of Russian borders. Even support of the Russian language turns into a double-edged sword, as Russian institutions offering it to the diasporic communities refuse to admit the growing pluricentricity of the Russian language. Although almost 30 years have passed since the dissolution of the Soviet Union, Russian heritage remains strong in the post-Soviet space, and many countries continue using Russian in public settings and in education. Regional varieties of Russian increasingly drift away from the "Moscow norm", although it still dominates culturally. New European borders and economic conditions stipulate new regulations in the use of traditional international languages. The debate on the norm and the struggle for bi- and multilingualism characterize the current situation with the Russian language in the world. At the same time, it is important to point out that due to diasporans' transnational ties, globalization of Russian electronic media, and growing commodification of Russian, it is often used as a lingua franca on the territory of the former Soviet Union and in immigrants' host countries. This requires a high degree of stability of the main linguistic features to ensure mutual understanding in communication. Russian speakers stick to their language and elevate its status whenever they feel mistreated or underrepresented in their countries of residence, or when they see economic benefits in its use.
 • Toivanen, Mari; Baser, Bahar (2020)
  Diasporas can play multiple roles in both the host country and the homeland, and their activities can varyingly contribute towards peace-building processes or perpetuate conflict back home. In this article, we wish to reflect upon the current discussions in this field, while considering the heterogeneity between and within diaspora communities as well as the generational dynamics of diaspora activism. We discuss intra-diaspora group relations as potential avenues of conflict and peace-building that transcend nation-states’ borders. Moreover, we consider how the dynamics of peace-building and conflict perpetuation can transform over time with subsequent generations. We also discuss the role the second generation can play in relation to peace and conflict.
 • Baser, Bahar; Toivanen, Mari (2019)
  This article examines the dynamics of voluntary return migration to the Kurdistan region of Iraq in the post-Saddam period and provides a contextualised analysis of the returnees' experiences in a rapidly shifting geopolitical situation in Kurdistan. It specifically focuses on examining how diasporans' motivations to return, as well as their plans to re-return, are shaped in relation to their experiences in host societies and in the 'homeland'. Drawing from qualitative interviews, it shows that Kurdish diasporans' return can be characterised as 'diasporic homecoming' as it is motivated by the desire to contribute to the economic and political development of the Kurdistan region of Iraq. However, the mismatch between expectations and 'homeland' realities combined with positive experiences and social capital accumulated in the host country makes plans for re-return more foreseeable and less risky.
 • Reuter, Anni Maria (2021)
  In this article, I explore the memory and great transformation of Ingrian Finnish families originally from Ingria (a historical area around Saint Petersburg) in the Soviet Union during deportations, Stalinist terror, and clashes of ideologies and practice. In an Ingrian Finnish memory culture, families were an important source and carrier of memories of exile and repression from one generation to another. I used the family archival material of letters, life histories and family narratives, poetry, family trees, and photographs as research material and analyzed the social genealogy of repressed Ingrian Finnish families. The case study of an extended family included several nuclear families, and 33 members and three generations in the 1930s. The family histories demonstrated the great transformation and social collapse of the Ingrian Finnish family members in the 1930s and early 1940s from independent peasants to poor deportees, forced labourers, refugees and prisoners in the Gulag. Members of the extended family were repressed during Stalin’s time, with some managing to take refuge in Finland and Sweden. Two out of three family members were deported in the 1930s and one in three during the Second World War. Half of those deported in the 1930s escaped. Several family members experienced many repressions during their life span; some women were deported several times and most men were deported, arrested, and died at an early age. At least five men were killed in the political violence, four of them were executed in the Stalinist terror in 1938. The nuclear families studied were violently broken up, leaving them without a father. I found a range of family mobilities from escape to education. Based on my analyses, I argue that family histories of repressions were a meeting point with life histories and the minority/national history of Ingrian Finns. Family histories of repressed families build a bridge over the personal and collective memories in the context of Ingrian Finnish memory culture.
 • Ingman, Ulla-Britt (2007)
  Avsikten med min pro gradu avhandling är att forska i hur flyktingföräldrar upplever sin föräldraroll i diasporan. Det regionala perspektivet är landsbygden i svenska Österbotten. Jag har utgått från föräldrarnas perspektiv och valt kvalitativ forskningsmetodik och temaintervjuer för att kunna intervjua åtta invandrarföräldrar från Bosnien och därmed ta del av deras upplevelser. Vad innebär det att vara förälder med kanske bristfälliga kunskaper i språk och kultur i ett nytt land? Hur har det finländska samhället påverkat föräldrarollen och hur upplevs föräldraskapet i det nya hemlandet? Jag lyfter även fram mottagandet av flyktingar på landsbygden och diskuterar hur integrationen har fungerat i ett agrart samhälle, eftersom tidigare integrationsforskning begränsats till mera urbana miljöer. Jag utgår från att redogöra för vad flyktingskap är ur en teoretisk utgångspunkt i lagstiftning, utanförskap och liminalitet. Själva flykten förklaras utgående från van Genneps övergångsritteori (1999) som exemplifierar hur flyktingarna står på sidan om eller ”mittemellan”. Därefter diskuteras begreppet föräldraskap och jag undersöker om det finns olikheter i synen på uppfostran mellan den bosniska och finländska kulturen. Andra frågor jag tar upp är hur familjen och samhället påverkar föräldrarna och barnen i diasporan och vilken inverkan de transnationella kontakterna har. Slutligen vilken betydelse har den kulturella bakgrunden i kontakten med det nya samhället och dess invånare. Jag har prövat mitt empiriska material utgående från Berrys (1980) ackulturationsteori som omfattar kontakt-, konflikt-, och anpassningsskeden för att analysera vilka områden som upplevts som problematiska och för att analysera vilket stöd de eventuellt har kunnat få samt på vilket sätt föräldrarna eventuellt kunnat ta del av det finländska samhället. Ur det empiriska materialet steg centrala utmaningar i uppfostran upp till ytan. Dessa var oron för barnen, den socioekonomiska situationen, kulturella skillnader och drömmen om hemlandet. Livet i den diasporiska verkligheten har inneburit både oro och förväntningar på framtiden och då speciellt när det gällt barnen. Trots längtan till hemlandet har språkundervisningen och arbetsplatsen utgjort grunden för integrationen i samhället. Att utgå från den egna kulturens föräldraroll samtidigt som de ganska långt omfattat den nya kulturens föräldraroll torde ha gett en stabil grund att stå på. Stödet från skolan, arbetskamraterna och vårdpersonal har även ansetts vara värdefullt för utveckling av föräldrarollen. Centrala begrepp: flyktingskap, föräldraskap, diaspora, landsbygd, ackulturation
 • Kivimäki, Mikko (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielma käsittelee juutalaisia yhteisöjä ja niiden parissa vaikuttaneita jumalaapelkääviä. Jumalaapelkäävät tunnetaan pääsääntöisesti siitä, että he olivat omaksuneet juutalaisen monoteistisen jumalakuvan ja osallistuivat synagogan toimintoihin tarkemmin määrittelemättömällä tavalla kuitenkaan kääntymättä juutalaisuuteen. Tutkimusaineistosta ilmenee, että jumalaapelkääväksi saatettiin kutsua myös juutalaisia yhteisöjä poliittisesti tai ekonomisesti tukeneita, vaikka he eivät osallistuneet juutalaisen uskonnon harjoittamiseen. Tutkielman päälähteenä on Luukkaan kuvaus jumalaapelkäävistä Apostolien teoissa. Luukas kuvaa toistuvasti Paavalin keskusteluja synagogissa, joissa hänen kuulijakuntansa koostuu kahdesta toisistaan erotetusta ihmisryhmästä: juutalaisista ja jumalaapelkäävistä. Näiden lisäksi Luukas mainitsee nimeltä joitakin jumalaapelkääviä. Jumalaapelkäävillä on merkitystä Luukkaan teologian ja kerronnan kannalta. Siksi tutkimuskirjallisuudessa esiintyy ajoittain näkemys, että Luukkaan kuvauksessa jumalaapelkäävistä on kyse vain teologisesta narraatiosta. Tutkielman aineiston valossa vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että jumalaapelkäävät eivät palvele vain Luukkaan teologisia tai kirjallisia päämääriä. Luukkaan kuvaus on osoittautunut relevantiksi sitä taustaa vasten, että antiikin kirjallisissa lähteissä on useita kuvauksia jumalaapelkäävistä. Näitä kuvauksia on sekä juutalaisissa että ei-juutalaisissa lähteissä. Kirjallisten lähteiden ohella jumalaapelkääviin viittaavat piirtokirjoitukset ovat keskeinen lähdeaineistokokonaisuus. Tutkielmaan on valittu näistä sellaiset, joilla on eniten informaatioarvoa. Suurin osa jumalaapelkääviin viittaavista piirtokirjoituksista on löydetty Vähän-Aasian alueelta. Aiheen kannalta keskeisin piirtokirjoitus on Afrodisiaksesta löydetty kivipaasi, johon on kirjoitettu selvästi eroteltuina kategorioina juutalaiset, proselyytit ja jumalaapelkäävät. Afrodisiaksen piirtokirjoitukset ovat tutkimushistoriallisesti merkittäviä siksi, että niiden kautta on saatu vakuuttava näyttö jumalaapelkäävistä synagogan yhteydessä. Toisaalta Afrodisiaksen piirtokirjoitusten löytymisen jälkeen myös epäselvempiä piirtokirjoituksia on alettu enenevässä määrin tulkita niiden valossa. Jumalaapelkäävät tunsivat ennestään juutalaista kulttuuria ja pyhiä kirjoituksia, joihin kristillinen sanoma pohjautuu, siksi he olivat merkittävä potentiaali varhaiselle kristinuskolle. Luukas esittää useiden heistä kääntyneen kristityiksi, muuten viittaukset jumalaapelkääviin kristillisissä lähteissä ovat niukat. Tutkielman viimeisessä kappaleessa esille otetut patristiset lähteet viittaavat kuitenkin siihen, että varhaisen kristinuskon parissa käytiin kiistaa ei-juutalaisista, jotka olivat eri tavoin omaksuneet synagogayhteisön käytäntöjä. Osa kristityistä osallistui juutalaisten yhteisöjen toimintaan tavalla, joka viitaa pikemminkin pitkään jatkuneeseen perinteeseen kuin siihen, että he olisivat tulleet tuntemaan juutalaisuutta vasta käännyttyään kristityiksi. Juutalaisille yhteisöille jumalaapelkäävät merkitsivät tärkeää yhteiskunnallista tukipilaria. Tutkielman aineiston valossa on ilmeistä, että juutalaiset yhteisöt olivat avoimia muuhun yhteiskuntaan nähden ja kykenivät kasvattamaan jumalaapelkäävien määrää vielä 300-luvulla, oletettavasti myöhemminkin.
 • Lehtinen, Paula (Helsingfors universitet, 2014)
  Esittelen ja suomennan tutkielmassa 24 kreikan- ja latinankielistä juutalaista piirtokirjoitusta, joissa naisten nimiin on liitetty mm. sellaisia arvonimiä kuin synagogan esimies ja seurakunnan vanhin. Näiden arvonimien katsotaan viittaavan tehtäviin, joita perinteisen käsityksen mukaan vain miehet ovat voineet hoitaa antiikin juutalaisyhteisöissä. Piirtokirjoitukset ovat peräisin diasporajuutalaisten keskuudesta eri puolilta Rooman valtakuntaa, Rooman kaupungista nykyiseen Turkkiin ja Kreikasta Pohjois-Afrikkaan, vain yksi on Palestiinan alueelta. Ne ajoittuvat ajanlaskumme viidelle ensimmäiselle vuosisadalle, yksi poikkeus hieman aikaisemmaksi. Tutkin, mitä antiikin kirjalliset ja arkeologiset lähteet kertovat kyseisistä arvonimistä, niihin liittyvistä tehtävistä ja niiden mukanaan tuomasta asemasta yhteisössä, ja käyn sitten läpi sitä, miten eri tutkijat ovat nähneet naiset tällaisten arvonimien haltijoina. Otan esille joitakin rabbiinisten lähteiden, erityisesti Mishnan ja Talmudin, näkemyksiä naisen asemasta, ja vertaan niitä kreikkalais-roomalaisen yhteiskunnan, pakanauskontojen ja kristinuskon vastaaviin käsityksiin. Etsin näin avaimia sen ymmärtämiseen, miten esimiesasemaan viittaavia arvonimiä kantavat antiikin juutalaisnaiset ovat sopineet siihen erittäin patriarkaaliseen maailmaan, joka aukeaa rabbiinisista lähteistä. Tutkielmasta käy ilmi, että perinteinen näkemys puhtaista kunnianimityksistä on viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana vähitellen antanut tilaa sille mahdollisuudelle, että ainakin joissakin syngogayhteisöissä, jossakin päin Rooman valtakuntaa, naiset saattoivat hoitaa vastuullisia tehtäviä ja olla auktoriteettiasemassa. Muutos sopii nykyiseen käsitykseen antiikin ajan juutalaisuuden monimuotoisuudesta. Toisaalta, primaarista lähdemateriaalia on niukasti ja se vähäkin antaa mahdollisuuden monenlaisiin tulkintoihin. Tämä on johtanut siihen, että tutkijat ovat hyvinkin erimielisiä arvonimien merkityksestä; sekä patriarkaalisilla että, voisiko sanoa, feministisemmillä näkemyksillä on kannattajansa. Monet tutkijat liikkuvat jossakin välimaastossa. Avoimia kysymyksiä on paljon. Yhtä selkeää vastausta on mahdotonta antaa. Näen tutkimuksen ensisijaisena arvona aiemmin vallinneiden, mielestäni usein perustelemattomien itsestäänselvyyksien kyseenalaistamisen ja näkökulmien laajentamisen. On päästy ulos sellaisista kehäpäätelmistä, ettei nainen voi olla esimerkiksi synagogan esimies, koska synagogan esimies ei voi olla nainen. Mitä paremmin tutkimus pystyy lisäämään antiikin juutalaisten sosiaalisen kontekstin tuntemusta, sen todennäköisemmin piirtokirjoitusten naisetkin ottanevat oikean paikkansa historiassa.
 • Larsson, Julia (Helsingfors universitet, 2014)
  Object.There is a small minority of Jews in Finland whose continuity has been threatened most of all by strong assimilation. Finnish Jewish young adults who almost without exception intermarry are bringing up and educating the next Jewish generation. The purpose of this research is to find out how do the Finnish Jewish young adults understand the conception of Jewishness and most of all, what does their Judaism mean to them. Secondly the purpose is to examine their double identity with the help of a model (Dencik 1993). In other words the aim is to find out what does the Jewish identity mean to those who will continue the inheritance of the Finnish Jews and how they tackle the double identity. Lundgren (2002) has made a research of the traditions and attitudes of the Finnish Jews and Dencik (1993, 2002) both in Sweden and in Denmark. With the help of this research it is the intention to participate in the discussion of the identity-negotiation (Kuusisto 2011, Klingenberg 2014, Rissanen 2014). Method. This research was put into practice as a qualitative multiple case study by sending inquiry to all 137 members of the Jewish Community in Helsinki who were born between 1976-1986. The inquiry was answered by 28 young adults. The meaning of Judaism to the Finnish Jewish young adults was studied with qualitative methods and inductive approach, and at the same time theory based approach. The double identity and thus acculturation attitudes were approached with the help of Dencik's (1993) model of a diasporic Jew. I analyzed the answers with the help of material-connected content analysis and theory-based analysis. Conclusions. With the help of material-connected content analysis it turned out that Judaism meant to respondents most of all Judaism as the interpreteter of experiences and belonging to the Jewish people (Dencik 1993). This section of Judaism included conceptions of Judaism as giving and receiving, Judaism as a way of living and as a feeling of togetherness to other fellow Jews. As for double identity, it showed that the Finnish and Jewish sides of identity were in balance, in other words, the respondents experienced their Jewishness as The Jews of Finland, whose homeland is Finland.
 • Tiainen-Senol, Kati (2005)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia merkityksiä koti saa kahden kulttuurin rajamaalla asuvien naisten kertomuksissa, millaisista eri seikoista rajamaalla asuvien naisten koti syntyy ja missä he kokevat kotinsa olevan. Rajamaan käsite toimii kehikkona, jonka kautta suomalaisnaisten elämänkontekstia tarkastellaan. Tutkimuksessa kodin merkityksiä lähestytään erilaisten kehysten kautta. Kotia käsitellään sekä fyysisenä tilana, sosiaalisten suhteiden solmukohtana että emotionaalisena kuulumisen paikkana. Tutkimuksen yhtenä motiivina on myös halu tarkastella epätyypillisempää ja vielä tutkimatonta muuttosuuntaa Suomesta Turkkiin. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat liittyvät aikaisempiin keskusteluihin etnisyydestä, diasporasta sekä paikan ja kulttuurin keskinäisestä suhteesta. Tutkimusaineisto perustuu Turkkiin pysyvästi siirtolaisiksi muuttaneiden 16 suomalaisnaisen teemahaastatteluihin ja kenttäpäiväkirjamuistiinpanoihin. Aineiston naiset asuvat Ankarassa, Istanbulissa ja Antalyassa. Tarkasteltaessa kodin fyysistä tilaa ja kodin sosiaalisia suhteita esille nousevat erityisesti yksityisyyttä ja kollektiivisuutta korostavien arvomaailmojen väliset ristiriidat, joiden keskellä naiset rakentavat kotiaan. Suomalaisnaisten koti rajautuu yksityisemmäksi suhteessa ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin arvoihin. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, kuinka naiset ovat ratkoneet ristiriitoja, joita yksityisen ja kollektiivisen arvomaailman erot ovat aiheuttaneet. Tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta kodista epäharmonisena tilana, jossa eri arvoista neuvotellaan. Kodin merkitykset vaihtelevat yksilöittäin mutta merkityksillä on myös kulttuurinen sisältönsä. Naisten käsitykset kotimaasta eivät myöskään lokeroidu yksiselitteisesti yhteen tiettyyn paikkaan vaan erilaiset tekijät vetävät kotia toisaalta Suomeen ja toisaalta Turkkiin. Suomeen naisia yhdistävät sukulaiset, kulttuuri, arvomaailma ja muistot. Turkkiin kotia vetää puolestaan oman fyysisen asunnon sijainti ja perhe.
 • Fasolah, Omar (Helsingin yliopisto, 2022)
  Opinnäytetyössäni tarkastelen Kroatiassa asuvan bosniakkidiasporan kansallista ja uskonnollista identiteettiä. Tarkoitukseni on selvittää, kuinka pieni mutta vanha vähemmistö kokee oman asemansa kroatialaisessa yhteiskunnassa. Tutkielman aineistona olen käyttänyt kahdeksaa bosnian- ja kroatiankielistä verkkoartikkelia sekä viittä Kroatiaa käsittelevää jaksoa Al Jazeera Balkans -kanavan Živjeti islam -sarjassa. Työssäni olen hyödyntänyt Stuart Hallin identiteettiteoriaa, jonka mukaan identiteetti muodostuu erilaisista osista ja se käsitetään elämän mittaisena prosessina, joka ei ole koskaan valmis. Avtar Brah’n mukaan jokainen diaspora on omanlainen tarina, johon vaikuttavat historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Materiaalista nousi esiin keskusteluja Jugoslavian hajoamissotien merkityksestä, mahdollisuuksista harjoittaa uskontoa Kroatiassa sekä vähemmistön tulevaisuudesta. Havaitsin, että moni Kroatiassa asuva bosniakki kokee islamin olevan osa heidän identiteettiään, vaikka he eivät harjoittaisi uskontoaan aktiivisesti tai kokisi tietävän siitä paljoa. Lisäksi erilaiset uskonnolliset tavat kuten ramadanin vietto sekä bosnialainen ruokakulttuuri koetaan tärkeiksi. Bosniakkien identiteetistä käydään edelleen aktiivista keskustelua, ja aineistossa esiintyi myös julkilausuttua huolta mahdollisesta assimilaatiota, mutta kaikista haasteista huolimatta he kokevat olevansa hyväksytty vähemmistö, joka rikastuttaa kroatialaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.
 • Sams, Anni (Helsingfors universitet, 2015)
  This Master s thesis analyses the politisation of collective memory in the Cuban Museum of Art and Culture founded in 1973 in Miami. The museum was established by Cubans who exiled after the revolution of 1959. The goal of the museum was to maintain Cuban culture and tradition until the return to homeland. The purpose of this thesis is to find out why an auction that took place at the museum in 1988 polarised the internal relations in the museum and why the functions of the museum slowly ceased after the auction. The research methods are anthropological participant observation, ethnographic fieldwork and archive research. The data is mainly gathered during the two months of field work in 2006 in Miami. The archive data comprises of 49 documents from the archives of the Cuban Museum, derived from the Cuban Heritage Collection of the University of Miami. The interview data includes five in-depth interviews with key figures from Miami, three of which were central actors in the case of the museum. Furthermore, field notes and 71 media texts concerning the Cuban Museum collected from the Cuban Heritage Collection are analysed. The thesis demonstrates that the tensions between processes of counter-memory and official history are negotiated in the operations of the museum as the collective memory of a community becomes public. The thesis depicts how the politics of memory are apparent in the efforts of the Cuban community to institutionalise memory and participate in the processes of constructing Cubanness. The tight institutional structure and political and cultural unity of the Cuban community of Miami, and especially of the first, golden generation of exiles, have made possible a parallel public sphere local to Miami. This definition of Cubanness is based on a specific projection of time, where the authentic Cuba is recognised as the Cuba before revolution, and the socialist Cuba is considered a context of the disfigurement of Cubanness. Victoria Boym s concept of restorative nostalgia explains the nostalgic nationalism of Cubans forced to settle outside the borders of the homeland, as the negotiations of past in the operations of the museum aim at a reproduction of the home and at overcoming the temporal distance from the idealised Cuba of the past. This thesis proposes that the Cuban Museum of Art and Culture can be considered an institution that reproduces counter-memory, understood after Johannes Fabian and John R. Eidson as social action that makes collective memory public. The museum participated in the production of collective memory and discussion of authentic Cubanness as opposed to the State of Cuba s official understanding of history. The conclusion is that through the exile ideology of the Cuban community in Miami, the public representations of memory are controlled in such a way that the historicity produced in the museum did not sufficiently represent the Cuban community, and as such, did not gain general support. This may be one reason for the termination of the operations of the museum, even as the Cuban community continues to wait for the possibility of return.
 • Elone, Samiuela (Helsingin yliopisto, 2021)
  The Pacific islands’ diaspora consists of first-generation immigrants from different Pacific Island countries. In 2019, only 32 people living in Finland were born in the islands, ten of them participated in this study. Even though there have been studies on the Pacific Islands' diasporas, this is the first time such a study has been conducted in Finland. It is also the first one of its kind to look at long-distance nationalism from the perspectives of the islanders in Finland. The three research questions are, how do the Pacific islanders forge and sustain a community in Finland? How do Pacific Islanders create and maintain connections with their homelands? What challenges do they face in their effort to reconnect with their homelands? The thesis tests three hypotheses; the islanders are creating a place and space for themselves “here” to belong, connect, and to practice their cultures; they maintain the connection to their home-islands through social media, sending remittances, and direct visit; there are factors, such as financial capital and personal changes, that inversely affect the islanders’ connectivity to their homelands. The data for the study was collected through semi-structured interviews of the ten islanders and who are all active members of the islanders’ diaspora in Finland. They are from four different countries and have moved to Finland during the last twenty-four years. Because of the COVID-19 pandemic, all the interviews were done online. The thematic analysis method is used to analyse the data and five themes emerge. They reflect the recurring meanings across the data set, relevant in answering the research questions, and also support the three hypotheses. The result shows that the Pacific islands’ diaspora has forged and maintained a community for themselves in this country in which they practice and reproduce their cultures strengthening their bonds between themselves, stay connected to each other, and at the same time reconnect to their ancestral lands through organised local activities and also long-distance nationalistic practices such as sending financial and material supports to their homelands.
 • Vidović, Mauri (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tämä tutkielma käsittelee nuorten noin 25–30-vuotiaiden somalien käsitystä omasta klaanista ja suhdetta muihin somaliklaaneihin somalialaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkielma perustuu yhdeksästä haastatteluista koostuvaan kvalitatiiviseen tutkimukseen, johon osallistui joukko ikäluokkaan kuuluvia Suomessa asuvia somaleja. Tämän ohella tuli haastateltua somaliyhteisön piirissä toimivia järjestöjä. Tarkoituksena oli saada selville kunkin haastateltavan mielipiteet klaanijärjestelmään liittyen. Vaikka Suomen somalit ovatkin varsin näkyvä osa Suomalaista nyky-yhteiskuntaa, on heidän klaanijärjestelmänsä monelle varsin tuntematon. Usein esille tuodaan somaleille ominainen Islamin usko, joka kuitenkin sekin voi olla klaanijärjestelmän muokkaamaa. Tarkoituksena oli tuoda esille, millä tavoin klaanijärjestelmä näkyy jokapäiväisessä elämässä, ja miten se rajoittaa tai edistää ja tukee somalien sosiaalista liikkuvuutta Suomessa. Tutkimus osoittaa klaanin toimivan perhejärjestelmänä, joka tarjoaa turvaa somaleille ja auttaa kartoittamaan henkilökohtaisia sukujuuria. Tämän perusteella se on auttanut monia somaleja aloittamaan uuden elämän diasporassa. Klaani on myös yhä vahvemmin poliittinen instituutio, jonka perusteella Somalia on jaettu omiin hallinnollisiin alueisiin, ja joka vaikuttaa myös diasporassa asuvien somalien poliittisiin mielipiteisiin ja identiteettiin. Klaani perustuu varsin patriarkaaliseen järjestelmään, joka erottaa naisten ja miesten mielipiteitä ja mahdollisuuksia sosiaaliseen liikkuvuuteen yhteisön sisällä. Klaanin merkityksen politisoituminen on myös aiheuttanut tutkimuksen perusteella eroja eri ikäluokkien välille, auttanut niin klaaneihin perustuvan regionalismin kuin somalialaisten yhtenäisyyttä tukevan kansallismielisyydenkin kasvua.
 • Olkkonen, Katri (Helsingin yliopisto, 2021)
  In this thesis I concentrate on diaspora peacebuilding and examine the potential of the Finnish Somali diaspora for peace in Somalia. My research question is, how members of the Finnish Somali diaspora perceive the greatest challenges and primary needs in Somalia for peace and their abilities to contribute to peace in the country. My research data consists of eight semi-structured interviews resembling themed interviews. These interviews were conducted with active members of the Finnish Somali diaspora, and I have analysed them by using qualitative content analysis. The aims of my research are to contribute to the current critical academic discussion on peacebuilding and to deepen the discussion on diaspora peacebuilding, as well as to bring out voices from the Finnish Somali diaspora regarding peacebuilding. In the theory chapter I review current academic discussion on the challenges of peacebuilding related to local ownership and negotiated hybridity and examine novel academic literature on the strengths of diaspora for peacebuilding. Drawing from both theoretical literatures, I suggest that diaspora could mitigate shortcomings on the peacebuilding field for example with the help of context-specific knowledge and a more nuanced understanding of actors and power structures at play in their place of origin, and by helping to bridge the gap between the local and the international. In the material analysis I examine the challenges and needs for peace in Somalia as perceived by my interviewees and their hopes and dreams for the future of the country. Moreover, I explore strengths of the Finnish Somali diaspora for peacebuilding in Somalia and challenges to diaspora peacebuilding as identified by my interviewees. The challenges for peace in my interview data mostly related to problematics of a long-collapsed state and economic or resource related power structures in a country suffering from an elongated conflict. My interviewees demonstrated an understanding of different actors and power structures at play in Somalia on both local, regional, and international levels. My interviewees understood peacebuilding in a broad way, and skills and knowledge transfer was a preferred mechanism of diaspora peacebuilding in most of my interviews. Capacity building and education transfer came up multiple times, and education and experience from Finland was considered highly valuable. Setting up businesses in Somalia was also considered positive as long as locals would be employed. These activities were presented as a response to the challenges in Somalia related to poverty and unemployment and hence radicalisation, especially among youth. Political involvement of the diaspora in Somalia was mostly seen as problematic. The greatest challenge for diaspora peacebuilding identified by my interviewees was the poor security situation in Somalia. From my research it is clear, that the diaspora is a heterogenous group just as the local or the international is, and there are generational differences within the Finnish Somali diaspora that need to be considered in relation to diaspora peacebuilding. Based on this study, I would encourage further research on peacebuilding and diaspora youth, and on diaspora-local relationships.
 • Coskun, Tugce (Helsingin yliopisto, 2018)
  Memory has become one of the most vibrant areas of research within the field of media studies. Due to the technological advancements of the past two decades, our media consumption has developed globally. Collective memory and media memory scholars argue that our memories are increasingly influenced by media as well as our surrounding social groups. This study focuses on the media memories of the Lebanese diaspora in North America concerning two significant Lebanese political events. The main research questions are: What do the Lebanese living in North America remember about the two events? What is the role of media in the way they remember the events? This thesis also explores two sub-research questions: How do the participants’ social groups influence the way the individuals remember the events? How does their media consumption affect their memories? The data for this study was collected through semi-structured interviews with participants from two different age groups in the Lebanese diaspora in North America. The data was analyzed with thematic analysis, and the findings showed that participants remembered very specific details about the events from what they remembered seeing on the TV news. There were some noticeable differences between the memories of the two age groups. This could be contributed to the fact that for the younger participants, their families and other social groups affected their memories of the events. This pointed in the direction that their memories were influenced by the traumatic significance of these events for their social groups. There were types of memories evident throughout the analysis, which were categorized under the concepts of postmemory and flashbulb memories. Essentially, these memories also had influences rooted in social groups and/or media sources for the participants.
 • Veney, David (Helsingin yliopisto, 2018)
  This research explores the way in which the Russian-speaking community of Narva, Estonia perceives their identity and sense of belongingness in relation to Estonia and Russia through self-reflection. Sixteen interviews with residents of Narva reveal perceptions of discrimination and integration and the surrounding discourses on inclusion and exclusion which define and influence how Russian-speaking Estonians balance their relationship with Russian and Estonian societies. The theoretical framework is composed of psychological and sociological theories which examine the individual and social aspects involved in the relationships the interviewees describe. The research underlines the value in having a deeper understanding of minority populations along critical borders to develop appropriate and effective national-level policies which affect the community, country of residence and country of origin of the minority community. This research aims to add to the existing literature focused on the study of minority communities along critical borders in general and Russian-speaking communities spread across the Post-Soviet Space in particular as well as describe the factors that influence their mobilization and transnationalism.
 • Toivanen, Mari (2019)
  Transnational ties, networks, and mobilities can constitute a social resource for diaspora communities. Resources available as a result of the migration process or transnational ties can potentially become capitalised by diaspora members. Yet, diaspora members cannot automatically capitalise on all transnational networks and ties, and only resources that are mobilisable within particular transnational networks constitute “migrant capital” (Anthias, 2007; Ryan, 2011). Migrants’ children have grown up in “transnational social space,” in a social setting that is embedded with multiple sets of interconnected networks of social relationships, memberships, identities, and mobilities of cross-border character (Levitt, 2009). Little is known on whether such transnational networks function as a mobilisable social resource, i.e., migrant capital, for the second generation. This study focuses on the transnational ties, practices, and mobilities of second-generation Kurds in France and examines whether those constitute a mobilisable resource for them. It specifically asks if second-generation members intent to or have capitalised on such resources in the transnational social space. The study sheds light on the workings of transnational resources in the lives of the second generation and asks about the extent to which they can be considered migrant capital. The analysis draws from a qualitative dataset such as interviews and observations collected with second-generation Kurds in France.
 • Kortesluoma, Kukka-Maaria (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkielmani käsittelee siirtolaisuutta kotimaisessa nykykirjallisuudessa, ja tarkastelun kohteena on etenkin 2010-luvun alun kirjallisuus. Selvitän, miten siirtolaisuusteema näkyy kotimaisessa nykykirjallisuudessa ja miten siirtolaisuutta kuvataan niin kutsutun valtaväestön näkökulmasta. Pyrin myös tarkastelemaan siirtolaisteeman yhteiskunnallista merkitystä ja hahmottelemaan, millaisia stereotypioita siirtolaisuudesta ja maahanmuutosta mahdollisesti nostetaan esiin ja mitä vaikutusta niillä on. Tutkielman kohdeteokset ovat Tuomas Kyrön Kerjäläinen ja jänis (2011) ja Jari Tervon Layla (2011). Tutkielman alussa määrittelen siirtolaiskirjallisuutta ja sen keskeisiä käsitteitä, ja miten kohdeteokset siirtolaisuuskirjallisuuteen suhteutuvat. Tutkielmassa hyödynnän käsitteitä toiseus, diaspora, identiteetti ja orientalismi. Tutkielman ensimmäinen analyysiluku käsittelee Kerjäläistä ja jänistä. Tarkastelen siinä toiseuden teemaa ja hahmottelen teoksen lajin pikareskin yhteyttä siirtolaiskirjallisuuteen ja erityisesti diasporan käsitteeseen. Toisessa analyysiluvussa käsittelen Laylan vastaanottoa, kertomuksessa esiintyviä vastinpareja, identiteettiä ja ruumiillisuutta. Lopuksi tarkastelen kohdeteoksien yhteneväisyyksiä ja hahmottelen mahdollisia jatkotutkimuksen linjoja. Analyysini perusteella teokset toisintavat teemojansa siirtolaishenkilöissä ja suomalaisissa henkilöhahmoissa. Vaikka Layla ja Kerjäläinen ja jänis ovat hyvin erityylisiä, syntyy molemmissa erilaisia vastinpareja, joissa samaa teemaa, kuten toiseuden kokemusta, identifioitumista ja ruumiillisuutta käsitellään eri maista olevien henkilöhahmojen kautta. Esimerkiksi ero ”meidän” ja ”muiden” välillä vahvistaa toiseuden kokemusta riippumatta henkilön syntyperästä. Romaaneissa käsiteellään muualta Suomeen saapunutta ihmistä, mutta yhtä oleellista niissä on myös Suomen ja suomalaisuuden kuvaus, jota molemmat romaanit pyrkivät tekemään. Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöt ja ongelmat, kuten ksenofobia, yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen, alkoholismi ja radikalisoituminen ovat jopa korostuneessa asemassa suhteessa siirtolaisuuteen. Tutkielmani perusteella kotimaisen nykykirjallisuuden siirtolaisuus teemalla voidaan näyttää samalla identiteettien moninaisuutta ja toiseksi ihmisten samankaltaisuutta kulttuurieroista huolimatta. Siirtolaisuusteema avaa myös sekä suomalaisten että kirjallisuuden suhdetta omaan traditioonsa viitaten suomalaisuuden n. suuriin kertomuksiin ja kuvaten nykyaikaista Suomea, joka on globaali ja monien kulttuurien ja identiteettien lävistämä. Näin romaanit korostavat identiteetin muuttuvaisuutta ja narratiivisuutta.
 • Nieminen, Annina (Helsingin yliopisto, 2017)
  Finland has multiple associations formed and operated by people with immigrant background. These associations arrange diverse activities. Usually these activities are affiliated with the lifestyle as a minority, for example: maintaining cultural traditions, advancing integration of the members of the minority to the Finnish society, and improving the position of the minority. I studied and collected research from the Afghan associations in Finland. The aim of my study was to clarify, how the minority position reflects in the discourse of the agents of the associations' and in the work of the associations. The theoretical framework of the study consists on discussion on citizenship, the construction of citizens' community, and the nation, politics of belonging, and the position and the possibilities of actions as minorities. To carry out the study, I interviewed six active agents of Afghan associations. The interviewees represented distinct associations from different parts of Finland. I analyzed the interviews using narrative analysis method pursuing to examine, how the small stories told by the Afghan agents reflect their socio-cultural reality. All the interviews have an outline relating to the experiences these individuals and their associations have as a minority, how they view Finnish society today, and their hopes and dreams for the future. The experiences of not belonging in the Finnish community cause the people with Afghan background challenges in defining their own national and cultural identity. The associations arrange activities that enable the maintaining of Afghan culture, and activities that advance the integration of Afghan people in Finland, without the force of integrating with all the cultural presumptions of the Finnish majority. In addition, negotiation on how and how much Afghan people can adopt Finnish culture and values, is carried out in and between Afghan associations. The negotiation causes tension inside Afghan community. The politics of belonging of the Finnish nation and the processes of exclusion define the Afghan peoples' possibilities to act and influence in the society. Through their actions, Afghan associations pursue to improve the position Afghan people in Finland, and thus increasing the recognition of their work, as Afghan's in the Finnish society.