Browsing by Subject "edut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Punkka, Marika (2007)
    Tässä työssä tarkastellaan eduskunnan suullisten kyselytuntien puheenvuorojen sukupuolittuneisuutta 1990- ja 2000-lukujen vaihteen valtiopäivillä Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään suullisten kysymysten ja sukupuolen välistä yhteyttä. Tarkoituksena on tutkia, ovatko eduskunnan suullisilla kyselytunneilla esitettyjen kysymysten aihepiirit sukupuolittain jakautuneet, ja jos ovat, niin mille hallinnonaloille. Edelleen tarkastellaan, löytyykö tuloksista yhteneväisyyksiä aiempien aihepiiriä käsittelevien tutkimusten kanssa. Keväällä 1907 pidetyissä eduskuntavaaleissa Suomen naiset pääsivät ensimmäisinä maailmassa käyttämään valtiollisia oikeuksiaan: sekä äänioikeutta että erityisesti oikeutta asettua vaaleissa ehdolle. Tästä historiallisesta tapahtumasta tulee tutkimuksen valmistumisen aikoihin kuluneeksi sata vuotta. Pitkästä historiasta huolimatta eduskunnan toimintamuotojen sukupuolittuneisuutta on tutkittu Suomessa vasta vähän. Täten tutkimus tuo hyödyllistä lisätietoa merkkipäivänsä vuoksi ajankohtaisesta aiheestaan. Tutkimus on aineistolähtöinen. Aineistona ovat valtiopäivillä 1999, 2001, 2003 ja 2005 esitetyt suulliset kysymykset, joita oli yhteensä 734 kappaletta. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jonka avulla aineistoa ryhmitellään ja tarkastellaan eri muuttujien mukaan. Tutkimuksessa käytetyt käsitteet on määritelty operationalisoimalla aineistoa sekä käyttämällä apuna aiempia tutkimuksia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjaa Suomen poliittista järjestelmää, suullisia kysymyksiä, naisten asemaa työelämässä, organisaatioissa ja politiikassa, eduskuntaa organisaationa ja naisten poliittisia intressejä käsitteleviin teorioihin ja tutkimuksiin. Aiempien tutkimusten pohjalta työlle voidaan asettaa myös väljä tutkimushypoteesi, jonka mukaan suullisten kysymysten aihepiirit ovat sukupuolittain jakautuneet. Tämän tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä voidaan esittää, että 1990- ja 2000-lukujen vaihteen valtiopäivillä esitetyt suulliset kysymykset ovat aihepiireiltään sukupuolittain jakautuneet. Naisten suosituin hallinnonala on ollut peruspalveluministerin johtama hallinnonala, ja miesten suosituin hallinnonala on ollut valtiovarainministeriön hallinnonala. Näiden hallinnonalojen kohdalla sukupuolten välinen ero on ollut selvä, mutta samankaltaista sukupuolittaista jakoa löytyy myös muiden hallinnonalojen kohdalla. Tuloksista on myös nähtävissä miesten mahdollinen lähentyminen naisten poliittisia intressejä kohtaan, kun taas naisten kohdalla vastaavaa lähentymistä miesten intressejä kohtaan ei ollut nähtävissä.