Browsing by Subject "elinaika-analyysi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Luukkainen, Pekka (2003)
  Sydän- ja verisuonitaudit nousivat teollisuusmaissa suurimmaksi julkisen terveydenhuollon ongelmaksi 1940-luvulla, tartuntatautien hävittyä lääketieteen kehityksen seurauksena. Suomi saavutti jopa kyseenalaista kunniaa 1950- ja 1960-luvuilla korkeimmilla mitatuilla sydän- ja verisuonitautikuolleisuusluvuilla maailmassa. Kuolleisuudessa on kuitenkin havaittu selviä alueellisia eroja, ja varsinkin Itä-Suomi on kärsinyt erittäin korkeasta sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta. Useissa tutkimuksissa on todettu kohonneen verenpaineen, korkean kolesterolin, ylipainon ja tupakoinnin olevan tärkeimpiä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Näihin tekijöihin yksilö voi kuitenkin helposti vaikuttaa muokkaamalla elintapojaan ja ruokavaliotaan. Tässä tutkielmassa on seurattu vuodesta 1959 lähtien kahta vuosina 1900-1919 syntyneiden miesten kohorttia Itä- ja Länsi-Suomesta. Tarkoituksena oli selvittää eroja alueiden kuolleisuudessa ja riskitekijöiden kehityksessä kilpailevien kuolinsyiden näkökulmasta käyttäen Coxin verrannollisten hasardien mallia. Tutkimuksen kuluessa huomattiin sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden alueellisten erojen vähentyneen, sekä kolesterolin ja tupakoinnin olevan merkittävimpiä riskitekijöitä ikääntyneiden ihmisten joukossa.
 • Järvinen, Tanja (Helsingfors universitet, 2011)
  Tutkimuksessa tarkastellaan dementiakuolleisuutta sekä siihen vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä. Dementia on oireyhtymä, jota pääasiassa sairastavat yli 65-vuotiaat henkilöt. Väestön ikääntyessä sekä elinajanodotteen kasvaessa on odotettavissa, että dementiaa sairastavien määrä tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina. On viitteitä siitä, että dementiaan sairastumisen riskiin vaikuttavat erilaiset sosiaaliset tekijät kuten koulutus, mutta varsinkin dementiakuolleisuudesta tiedetään vähän. Tutkielman aineistona käytettiin Tilastokeskuksen muodostamaa Elinolot ja kuolinsyyt -rekisteriaineistoa, joka koostuu väestölaskentatiedoista sekä työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistosta, johon on liitetty kuolinsyytietoja. Peruskuolinsyyn lisäksi aineistossa oli tieto korkeintaan kolmesta myötävaikuttavasta syystä. Dementiakuolleisuuden on esitetty aliarvioituvan peruskuolinsyynä, joten dementiakuolleisuuden määrittelyssä käytettiin myös tietoa myötävaikuttavista syistä. Rajausten jälkeen aineistossa on 317 944 henkilöä, joista 128 562 on miehiä ja 189 382 naisia. Pääanalyysimenetelmänä on käytetty elinaikamalleihin kuuluvaa Coxin regressiota. Dementiakuolleisuudessa oli vaihtelua kaikkien tutkimuksessa käytettyjen muuttujien, eli koulutuksen, sosiaaliluokan, tulojen, siviilisäädyn sekä perhemuodon mukaan. Koulutuksen vaikutus välittyi osin ammattiasemaan perustuvan sosiaaliluokan kautta. Suurimpia ryhmien väliset suhteelliset erot olivat nuoremmissa ikäryhmissä sekä sosiaaliluokan ja siviilisäädyn kohdalla. Eronneilla ja naimattomilla oli selvästi kohonnut riski suhteessa naimisissa oleviin. Myös työntekijöillä havaittiin kohonnut riski suhteessa ylempiin toimihenkilöihin. Siviilisääty vaikutti olevan merkittävä tekijä siinä mielessä, että koulutuksen, sosiaaliluokan ja tulojen tuominen malliin ei juuri vaikuttanut siviilisäätyryhmien välillä havaittuun vaihteluun. Dementiakuolleisuudessa havaitut ryhmien väliset suhteelliset erot olivat hieman pienempiä kuin muissa syissä, mutta kuitenkin hyvin samaa suuruusluokkaa. Tulosten perusteella on identifioitavissa tekijöitä, jotka suojaavat dementialta. Erityisesti avioliitto, korkea koulutus sekä ylemmät toimihenkilöammatit vaikuttavat olevan dementialta suojaavia tekijöitä. Avioliiton suojaavan vaikutuksen voidaan tulkita liittyvän sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä puolison tukeen ja läsnäoloon. Korkea koulutus sekä toimihenkilöammatit indikoivat virikkeellisempää työympäristöä, mutta niiden vaikutus voi myös kulkea ylipäänsä aktiivisemman ja kognitiivisesti virikkeellisemmän elämäntavan kautta. Aktiivisen ja kognitiivisesti haastavan elämäntavan on esitetty suojaavan dementiaan sairastumiselta. Tuloksia voidaan tulkita elämänkaarinäkökulman kautta. Jo nuoruudessa vaikuttavilla tekijöillä, kuten koulutuksella, on vaikutusta. Tämän lisäksi elämänkaaren aikana myöhemmin vaikuttavat tekijät ovat merkityksellisiä. Näiden tekijöiden on esitetty vaikuttavan aivojen hermoverkostoon ja -yhteyksiin ja luovan kognitiivista reserviä, minkä on esitetty ehkäisevän tai lykkäävän dementiaan sairastumista.
 • Huuhko, Kim (2002)
  Tutkielman aihe on eloonjäämispuut ja Survon uusi SURVIVAL-moduli. Eloonjäämispuut ovat tavallisten regressiopuiden yleistys elinaika-analyysin käsittelemille sensuroiduille aineistoille ja SURVIVAL-moduli on erään tällaisen eloonjäämispuun sovellus Survo-käyttöympäristöön. Elinaika-analyysi on tilastotieteellinen menetelmäperhe, jonka avulla tutkitaan jonkin tietyn ennalta määrätyn tapahtuman tapahtumistodennäköisyyttä ja aikaa, joka tutkittavan populaation yksilöillä kuluu seurannan alusta tähän tapahtumaan. Kiinnostuksen kohteena on näiden aikojen jakauma yhden ryhmän sisällä tai näiden jakaumien vertailu useamman eri ryhmän välillä. Usein ollaan kiinostuneita myös mahdollisten selittävien tekijöiden vaikutuksesta tähän jakaumaan. Elinaika-analyysin keskeisin erikoisuus ovat sensuroidut havainnot, eli yksilöt, joille syystä tai toisesta ei tapahdu tutkittavaa tapahtumaa kyseisen seurantajakson aikana. Tavallisista regressiomenetelmistä poiketen elinaika-analyysi ottaa huomioon myös näiden sensuroitujen havaintojen sisältämän informaation. Elinaika-analyysin keskeisintä funktiota eloonjäämimisfunktiota voidaan estimoida monin eri tavoin. Yleisimpiä estimaattoreita ovat parametriset jakaumamallit, Coxin semiparametrinen verrannollisten hasardien malli sekä ei-parametriset estimaattorit kuten elinajantaulu ja Kaplan-Meier-estimaattori. Näistä estimaattoreista Coxin malli ja parametriset jakaumamallit sisältävät myös mahdollisuuden arvioida mahdollisten selittävien tekijöiden vaikutusta tapahtuma-aikojen jakaumaan regressioanalyysin keinoin. Nämä mallit sisältävät kuitenkin vahvoja oletuksia eloonjäämisfunktion tai sitä vastaavan hasardifunktion mallista. Tämän vuoksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on kehitetty myös ei-parametrisia regressiomenetelmiä, joita nämä rajoittavat oletukset eivät sido. Näihin menetelmiin kuuluvat muun muassa niin sanotut eloonjäämispuut. Useissa tilastollisissa ohjelmistoissa on mukana joitain parametrisia malleja sekä Coxin malli. Yleisimmin käytössä olevissa ohjelmistoversioissa ei kuitenkaan ole ollut täysin ei-parametrisiin puumalleihin perustuvia menetelmiä. Tämän vuoksi olen ohjelmoinut erään tällaisen eloonjäämispuumallin Survo-käyttöympäristöön. Varsinkin yhdessä muiden menetelmien kanssa käytettynä se tarjoaa tehokkaammat ja monipuolisemmat työvälineet eloonjäämisaineistoja tutkivalle tilastotieteilijälle. Lopuksi elinaika-analyysiä ja nimenomaan ohjelmoimaani SURVIVAL-modulia käytetään lannerangan välilevytyräleikkauksessa olleiden potilaiden uusintaleikkausriskin ja siihen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseen. Tutkittava aineisto on poimittu STAKES:in ylläpitämästä potilaiden hoitoilmoitusrekisteristä ja se käsittää kaikki Suomessa vuosina 1987-1998 suoritetut välilevytyräleikkaukset. Tutkimus osoitti, että eloonjäämispuumallit ovat tehokas ja monipuolinen väline aineiston pilkkomiseen ja havaintojen luokitteluun kulloinkin kiinnostuksen kohteena olevan vastemuuttujan, eli tässä tapauksessa uusintaleikkausriskin, suhteen. Tutkittavan aineiston muuttujista pienin välilevytyrän uusintaleikkausriski oli yli 50 vuoden ikäisenä leikatuilla ja suurin yliopistollisten keskussairaaloiden neurokirurgien leikkaamilla potilailla.
 • Näsänen, Jurkka (2004)
  Tässä opinnäytteessä käsitellään sensuroituneiden elinaikahavaintojen tilastollista analyysia uskottavuuspäättelyn keinoin. Havaintojen oletetaan olevan samanaikaisesti alttiina useamman kuin yhden toistensa kanssa kilpailevan kuolemansyyn vaikutukselle, jolloin muodostettaessa havainnoille mallia on muiden kuolemansyiden vaikutus huomioitava. Kuolemansyiden elinaikojen yhteisjakaumasta oletetaan mallin määrittelemiseksi kuolemansyiden elinaikojen välinen keskinäinen riippumattomuus, jolloin kokonaiskuolleisuuden aiheuttama kuolemanvaara saadaan esitettyä additiivisena hajoitelmana kuolemansyiden aiheuttamista kuolemanvaaroista. Elinajan jakauman hasardifunktiopohjaisina malleina käsitellään erilaisia versioita hasardifunktion paloittaiseen vakioisuuteen perustuvista malleista, kuten elinaikojen eksponentiaalista mallia sekä kuolemantapausten lukumäärän binomiaalisen ja Poisson-jakauma oletukseen perustuvia malleja. Kursorisesti esitetään näiden mallien laajennuksia, joissa paloittaisen vakioisuuden vaatimusta voidaan lieventää. Elinajan mallien yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta vakioida malleista saatuja hasardifunktion estimaatteja sekä regressiomallituksen keinoin suhteellisten hasardien mallin avulla että käyttäen mallin ulkopuolista tietolähdettä hasardien vakiointiin kovariaattien luokkien määräämissä ositteissa väestötilastojen avulla. Käytetyt mallit sijoittuvat käytetyt uskottavuusfunktio pohjaisen estimointi menetelmänsä perusteella samaan luokkaan parametristen mallien kanssa, kuitenkin porrasfunktiomuoto mahdollistaa mallien käytön joustavina ei-parametrisia malleja läheisesti muistuttavalla tavalla. Mallien estimointiin käytetään standardia uskottavuusfunktio pohjaista asymptoottiseen normaalisuuteen perustuvaa menetelmää, jonka ratkaisuun käytetään tavanomaisia iteratiivisia numeerisia menetelmiä. Opinnäytteen data-analyysi esimerkkeinä käytetyt mallit on estimoitu käyttäen R-ohjelmaa. Käytetyistä malleista esitetään estimointiin tarvittavat kaavat, käsitellään uskottavuusratkaisuun toimivuutta sekä tehdään yritys tarkastella estimoitujen mallien validisuutta regressiodiagnostiikan keinoin. Esimerkkeinä tarkastellaan kahta mallia ihomelanooman aiheuttamalle syöpäkuolleisuudelle Suomessa vuosina 1975-1995: Absoluuttisia kuolemanvaaroja estimoiva kilpailevien kuolemansyiden malli antaa hajotelman ihomelanooma aiheuttamaan ja muista syistä aiheutuneeseen kuolleisuuteen, kun taas väestötilastojen avulla vakioidun kokonaiskuolleisuuden malli antaa estimaatteja ihomelanooma altistuksen aiheuttamasta ylikuolleisuudesta suhteessa vertailuväestössä vallitsevaan kokonaiskuolleisuuteen. Tarkastellut mallit näyttävät olevan esimerkkien valossa varsin käyttökelpoisia.
 • Hiltunen, Elina (Helsingin yliopisto, 2020)
  Useat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että matala koulutustaso on yhteydessä korkeampaan alkoholisairastavuuteen ja -kuolleisuuteen. Tämän on ajateltu liittyvän osittain matalasti koulutettujen lapsuuden perheen sosioekonomiseen asemaan. Toisaalta aikuisuudessa saavutetulla koulutustasolla saattaa myös olla itsenäinen vaikutus alkoholisairastavuuteen. Sisarusten jakamien havaitsemattomien ominaisuuksien vaikutusta aikuisuudessa saavutetun koulutustason ja alkoholisairastavuuden yhteyteen ei ole Suomessa tutkittu. Tämän tutkielman tavoitteena on analysoida koulutustason ja alkoholisairastavuuden yhteyttä väestötasolla ja samaa yhteyttä sisaruksilla. Sisarusanalyysin avulla tarkastellaan, onko koulutustaso yhteydessä alkoholisairastavuuteen, kun syntymäkohortti ja sisarusten jakamat havaitsemattomat sosiaaliset ja geneettiset ominaisuudet on huomioitu. Tutkimusaineisto on suomalainen rekisteriaineisto, joka mahdollistaa pitkittäistutkimuksen. Aineisto perustuu vuoden 1950 väestölaskentaan ja siihen henkilötunnuksen avulla liitettyihin tietoihin. Coxin elinaikamallia on käytetty estimoimaan koulutustason ja alkoholisairastavuuden välistä yhteyttä. Tutkimuskohortit ovat syntyneet vuosina 1935-1950 ja alkoholisairastavuuden seuranta alkaa 36 vuoden iässä ja päättyy syntymävuodesta riippuen viimeistään 60-75-vuotiaana. Tutkielman tulosten mukaan matalasti kouluttautuneilla on korkeampi alkoholisairastavuus verrattuna korkeammin kouluttautuneisiin. Miehillä yhteys havaitaan myös sisarusmallissa, jossa veljesten jakamat havaitsemattomat ominaisuudet on huomioitu. Naisilla sisarusanalyysien tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Sisarusmalleissa korkeintaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden miesten alkoholisairastavuus on noin kaksinkertainen (hazard ratio HR 2,10 (95% luottamusväli 1,61-2,74)) verrattuna vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen suorittaneisiin miehiin. Yhteys koulutuksen ja alkoholisairastavuuden välillä havaitaan myös miesten ja naisten väestötasoisissa kohorttimalleissa, joissa lapsuudenperheen mitatut ominaisuudet on huomioitu. Miehillä koulutuksen ja alkoholisairastavuuden yhteys on voimakkaampi kuin naisilla. Miehillä koulutuksen ja sairastavuuden yhteys on samansuuntainen myös vanhemman koulutuksen mukaan, mutta matalasti koulutettujen vanhempien lapsilla ero alkoholisairastavuudessa on suurin korkeasti ja matalasti kouluttautuneiden välillä. Kokonaisuudessaan tutkielman tulokset viittaavat siihen, että aikuisuuden koulutustasolla on itsenäinen vaikutus alkoholisairastavuuteen erityisesti miehillä. Tutkielman tulosten perusteella alkoholin haitallisia terveysvaikutuksiin olisikin syytä puuttua erityisesti matalasti kouluttautuneiden joukossa. Alkoholisairastavuuden haittojen ehkäisyssä esimerkiksi matalankynnyksen varhainen avohoito ja ennaltaehkäisevä toiminta voisivat heikentää koulutustason ja alkoholisairastavuuden yhteyttä.
 • Lyly, Lauri (Helsingin yliopisto, 2017)
  Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen johtava kuolinsyy länsimaissa. Tämän tutkielman aihe, ei-ST-nousuinfarkti (NSTEMI), kuuluu akuutin koronaarisyndrooman kirjoon yhdessä ST-nousuinfarktin (STEMI) ja epävakaan angina pectoriksen (UAP) kanssa. Hoidosta on sekä Euroopan kardiologiyhdistyksen että Suomen Käypä Hoito -työryhmän suositus. Tutkielmassa tarkastellaan hoitosuositusten toteutumista HUS-alueella FinnHeart-ohjelman piiriin kuuluvista kardiologisista korteista ajalta 9/2012 - 8/2016 yhdistettynä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ajanvaraustietoihin. Menetelmänä on tilastollinen analyysi rakenteellisista sairauskertomuksista käymättä läpi jatkuvatekstisiä sairauskertomuksia. Erityisenä tarkastelun kohteena on hoitosuositusten toteutuminen hoidon viiveen, pallolaajennuksen ja lääkehoidon osalta. Lisäksi tarkastellaan kuolleisuutta sepelvaltimotaudin riskitekijöiden, aiemmin todettujen sydän- ja verisuonisairauksien, sepelvaltimoiden varjoainekuvauslöydöksen ja pallolaajennuksen suhteen. Hoidolle asetetut tavoitteet toteutuvat aineistossa kohtalaisen hyvin ja kestävät myös kansainvälisen vertailun huomattavasti suurempaan aineistoon ruotsalaisesta SCAAR-rekisteristä.
 • Tanskanen, Jonni (Helsingfors universitet, 2015)
  Over-indebtedness has been identified as a risk factor for several health outcomes. However, the health effects of parental over-indebtedness on children are less well known, and longitudinal panel data and health registers haven’t been used for this purpose. Researching the effects of over-indebtedness is topical: in 2013 the number of credit default entries exceeded those following the 1990’s depression, suggesting that over-indebtedness is a persisting problem. This thesis is a part of the currently ongoing Social Consequences of Recession research project, studying the long and short term effects of recession periods on income, illness and mortality. The project is funded by the Academy of Finland. The aim of this thesis is to test whether parental over-indebtedness is a determinant for depression in the Finnish national 1987 birth cohort, consisting of 59476 individuals. Several administrative and health registers are linked to the data. Two different explanations are considered to explain the possible connection found between parental over-indebtedness and depression: the life-course approach and the family economic stress model. Survival analysis is used to analyze the cumulative incidence for antidepressants purchases, which are used as a proxy for psychiatric morbidity. The cumulative rate of new purchases among children with an over-indebted parent and others will be assessed using Kaplan-Meier estimates. Hazard rates for over-indebted parents are estimated with the Cox regression model. Direct effects will be estimated first, with confounding factors – parental depression, parental marital status and parental education – added in the subsequent models. Boys and girls are analyzed separately. The results indicate that children of over-indebted parents face elevated risk for depression, even when adjusted for previously well-known and studied predictors of adolescent depression. The results suggest that financial distress in the childhood home intertwines with other childhood risk factors of depression and contributes to the clustering of adverse childhood experiences. Over-indebtedness is more common in already disadvantaged groups and exacerbates social disparity. By reducing economic and social resources in a childhood environment that may be necessary for upward social mobility, it could add to the intergenerational transmission of inequality.
 • Pajunen, Tuuli (Helsingfors universitet, 2010)
  Yhä suurempi osa väestöstä elää yhdeksännelle vuosikymmenelle asti. Yli 80-vuotiaiden absoluuttinen ja suhteellinen lukumäärä Suomen väestöstä tulee kasvamaan erityisen nopeasti, ja yhä suurempi osa terveyden eriarvoisuudesta nousee tästä väestönosasta. Vanhusten sosioekonomisten kuolleisuuserojen on havaittu olevan samansuuntaisia kuin työikäisillä mutta suhteelliset erot ovat olleet usein pienempiä. Yleensä vanhimmat ikäryhmät ovat jääneet tutkimuksissa vähemmälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sosioekonomisia kuolleisuuseroja 80 vuotta täyttäneillä suomalaisilla. Kuolleisuuserojen kehitystä tarkasteltiin jaksolla 1988–2007 ja monimuuttujamalleissa selvitettiin eri tekijöiden keskinäisiä vaikutussuhteita. Lisäksi selvitettiin, muokkaavatko perhetekijät sosioekonomisia kuolleisuuseroja. Tutkimuksessa käytettiin Tilastokeskuksen muodostamaa yksilötasoista rekisteriaineistoa. Aineisto sisälsi tietoa sosioekonomisista tekijöistä ja kuolemantapauksista. Aineistossa havaittiin 328 749 kuolemantapausta 80 vuotta täyttäneessä väestössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä kokonaiskuolleisuutta että kuolemansyittäistä kuolleisuutta. Kuolleisuuslukujen ja elinajanodotteiden trendejä tarkasteltiin periodilla 1988–2007. Elinajantauluista saatuja elinajanodotteita tarkasteltiin sosioekonomisten tekijöiden mukaan ja muutoksien syyt dekomponoitiin kuolemansyittäin. Monimuuttujamalleissa käytettiin menetelmänä Coxin suhteellisten vaarojen mallia. Kuolleisuus oli korkeinta alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Sosioekonomiset kuolleisuuserot pysyivät koulutuksen ja sosiaaliryhmän osalta vakaina tutkimusjaksolla, mutta tulojen mukaiset erot supistuivat. 80 vuotiaan elinajanodote kasvoi miehillä 6,4 vuodesta 7,5 vuoteen ja naisilla 7,7 vuodesta 9 vuoteen. Erot olivat sosiaaliryhmän ja koulutuksen mukaan alimman ja ylimmän ryhmän välillä noin yhden vuoden ja tulojen mukaan hieman enemmän. Yksilön veronalaiset tulot ja kumuloitunutta asuntovarallisuutta kuvaavat determinantit olivat koulutusta ja sosiaaliryhmää voimakkaampia kuolleisuuden ennustajia. Kulutuspotentiaalia mittaava asuntokunnan käyttötulojen yhteys kuolleisuus oli heikko, ja pienin kuolleisuus havaittiin alimmassa käyttötulojen kolmanneksessa. Sosioekonomiset kuolleisuuserot olivat korostuneimpia iskeemisissä sydäntaudeissa ja hengityselintaudeissa sekä miehillä keuhko- ja mahasyöpäkuolleisuudessa ja naisilla muissa sydäntaudeissa. Tapaturmaiset, väkivaltaiset ja alkoholiperäiset kuolemansyyt olivat tutkimusväestössä harvinaisia, eikä niissä havaittu suuria sosiaalisia eroja. Avioliitto näyttäytyi huono-osaisuudelta jossain määrin suojaavana tekijänä. Yksinasuvilla ja naimattomilla vanhuksilla tuloihin ja asunnon varustelutasoon liittyvät kuolleisuuserot olivat suurempia kuin muilla. Kuolleisuuserot olivat pääosin samansuuntaisia kuin aiemmassa tutkimuksessa havaitut. Suhteelliset kuolleisuuserot olivat pienempiä kuin nuoremmissa ikäryhmissä löydetyt. Tutkimus antoi tukea elämänkulun selitysmallille kuolleisuuserojen ymmärtämisessä. Suorat materiaaliset terveyserojen selitykset näyttäisivät olevan 80 vuotta täyttäneessä väestössä vähemmän merkityksellisiä, johtuen osittain valikoivasta laitostumisesta. Sen sijaan avioliiton suojaava vaikutus ja psykososiaaliset tekijät nousivat keskeisiksi. Suuret erot sydäntauti-, hengityselin- ja osittain syöpäkuolleisuudessa viittaavat siihen, että elämänkaaren aikainen terveyskäyttäytyminen vaikuttaa sosiaalisten kuolleisuuserojen syntyyn myös kaikkein vanhimmassa väestönosassa.
 • Korhonen, Perttu (2004)
  Yksilö tekee itse päätöksen aloittaa jatko-opinnot ja jatkaa niitä aina tohtorin tutkintoon saakka tai keskeyttää ne jossakin vaiheessa ennen tutkinnon saavuttamista. Päätösten voidaan katsoa perustuvan subjektiivisiin kustannus-hyöty-laskelmiin. Jatkokoulutuksen järjestävä taho voi omalla opetus-, rahoitus- ja muulla tarjonnalla pyrkiä vaikuttamaan opiskelijan päätöksiin tämän kohtaamien jatko-opiskelun kustannuksien kautta. Tutkielman tavoitteena oli tutkia Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman vaikuttavuutta. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten KAVAn järjestämään opetustoimintaan osallistuminen sekä sen myöntämät päätoimiset tutkijakoulutettavan paikat vaikuttavat yksilöiden jatko-opintojen kestoon, kun eroja opiskelijoiden kyvykkyydessä ja taustoissa kontrolloidaan. Käytettävä aineisto kerättiin lukuvuosien 1991–1992 ja 1998–1999 välisenä aikana KAVAssa jatko-opinnot aloittaneista. Aineisto sisälsi yksilötason tietoja 106 opiskelijan jatko-opintojen ajallisesta kulusta, opiskelupaikkakunnasta, aiemmasta opintomenestyksestä, vanhempien koulutustasosta, jatko-opintojen aikaisesta perhetilanteesta, osallistumisesta KAVAn toimintaan sekä jatko-opintojen rahoitustavasta. Ekonometrisellä elinaika-analyysillä pystyttiin tarkastelemaan opintojen kestoa ottamalla huomioon myös sensuroituneet havainnot, eli sellaiset opiskelijat, jotka eivät seuranta-aikana olleet väitelleet tohtoreiksi, mutta mahdollisesti väittelevät vielä seuranta-ajan päättymisen jälkeen. Tavanomaisessa regressioanalyysissä nämä opiskelijat olisi jouduttu jättämään tutkimusaineiston ulkopuolelle, jolloin olisi menetetty tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja päädytty mahdollisesti virheellisiin päätelmiin sen luonteesta. Jo ei-parametristen Kaplan–Meier-estimaattien graafinen tarkastelu paljasti selviä ryhmäkohtaisia eroja jatko-opintojen kestossa. Pääpaino oli kuitenkin tohtorin tutkintoon tähtäävän opiskelun hasardimallin muodostamisella. Lopullisessa mallissa päädyttiin parametriseen Weibull-jakaumaan pohjautuvaan verrannollisten hasardien spesifikaatioon, kun sen ja semiparametrisen Coxin mallin hasardisuhteiden vertailu vahvisti syntynyttä käsitystä Weibull-jakautuneesta perushasardista. Varmuuden vuoksi testattiin vielä, puuttuuko mallista jokin väitöshasardin kannalta tärkeä tekijä, mutta testitulos ei tukenut sen huomioonottavan frailty-mallin muodostamista. Tulosten mukaan KAVAn tarjonnalla oli ollut vaikutusta jatko-opintojen etenemiseen. Opintojen rahoittaminen tutkijakoulutettavan palkalla nopeutti jatko-opintoja ja kohotti todennäköisyyttä väitellä tohtoriksi. On kuitenkin mahdollista, että käytettyjen kyvykkyysindikaattorien epätäydellisyydestä johtuen osa hasardisuhteesta selittyi yhä eroilla yksilöiden kyvykkyydessä. Lisäksi yliopistotutkijana toimivilla väitöshasardi oli vielä tutkijakoulutettaviakin korkeampi, kun ei eroja perustutkinnon kestossa ei oteta huomioon. Osallistuminen KAVAn järjestämään tutkimusseminaariin kohotti väitöshasardia, mutta vaikutus ei kasvanut, vaikka seminaareihin osallistuu useammin. Myös erikoiskursseille osallistuminen edisti mallin mukaan tohtoriksi valmistumista. Koulutuksen periytyvyys vielä tieteellisen jatkokoulutuksen vaiheessa oli yllättävänkin selvää. Äidin ammatillisen koulutuksen taso näyttäytyi yhtenä vahvimmista selittäjistä kansantaloustieteen jatko-opintojen kestolle siten, että jatko-opiskelijat, joiden äideillä oli keskimääräistä korkeampi ammatillinen koulutus väittelevät selvästi nopeammin sekä varmemmin kuin ne, joiden äitien ammatillisen koulutuksen taso on keskimääräistä alhaisempi.
 • Tuomala, Juha (2001)
  Lisensiaattityö käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilla työmarkkinoilla. Tarkoituksena oli selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien todennäköisyyteen työllistyä avoimilla työmarkkinoilta, eli kuinka monta prosenttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi, jos työtön olisi osallistunut työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksen vaikutusta mitattiin työttömän todennäköisyydellä olla työllisenä noin puoli vuotta koulutusjakson jälkeen ja toisaalta koulutuksen jälkeisillä työttömyysjaksojen kestoilla. Empiirinen osuus perustui vuodet 1987-1998 kattavaan yksilötason paneeliaineistoon. Työvoimakoulutuksen vaikutusten arvioinnissa käytettiin sekä diskreetin valinnan malleja että elinaika-analyysiä. Valikoituminen koulutukseen ei ole satunnaista; yksilölliset tekijät vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen osallistumiseen. Myös havaitsemattomat taustatekijät kuten motivaatio vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen valikoitumiseen. Motivoituneemmat työntekijät saattavat hakeutua muita innokkaammin työvoimakoulutukseen. Toisaalta he myös työllistyvät muita helpommin. Tällöin työvoimakoulutuksen vaikutukset voidaan mallien avulla arvioida liian suuriksi. Myös hallinnollisilla käytännöillä on vaikutusta toimenpiteiden piiriin valikoitumiseen; monet toimenpiteet on suunnattu vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Kontrolioimattomina nämä tekijät vaikeuttavat työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutusten arviointia. Tulosten mukaan työvoimakoulutus edistää jonkin verran työttömien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin eri osallistujaryhmissä. Työvoimakoulutus hyödyttää enemmän paremmin koulutettuja yksilöitä kuin pelkän perusasteen suorittaneita.