Browsing by Subject "ergonomi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Engström, J Jakob (2008)
    Arbete med datorer blir allt vanligare. De flesta kontorsarbetare idag jobbar med bildskärmsarbete största delen av arbetsdagen, vilket innebär att man sitter på samma plats en stor del av sin tid. Därför är det viktigt att man fäster uppmärksamhet på bildskärmsarbetarens primära arbetsomgivning. I och med att bildskärmsarbete blivit vanligare har också förekomsten av utmattning ökat. Likaså har förekomsten av muskuloskeletetala besvär, speciellt problem i nacke och axlar tilltagit. Tidigare undersökningar har också visat ett starkt samband mellan dessa. Utmattning antas i flera undersökningar starkt korrelera med muskuloskeletala besvär. Dessutom förknippas såväl utmattning som muskuloskeletala besvär ofta med låg arbetstillfredställelse, sämre arbetseffektivitet och långa sjukledigheter. Bildskärmsarbetarens primära arbetsmiljö innefattar många faktorer som antas påverka individens hälsa. Såväl psykosociala faktorer, såsom arbetets krav, egenkontroll och socialt stöd, och fysiska faktorer, såsom luftkvalitet och ergonomi, antas påverka förekomsten av ohälsa. Därför är det viktigt att utreda sambanden mellan dessa faktorer. Syftet med undersökningen är att påvisa hur faktorer i den psykosociala arbetsmiljön i samband med upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön hos bildskärmarbetare påverkar utmattning och muskuloskeletala besvär. Problemet undersöks genom fyra hypoteser. Först utreds hur kombinationer av de psykosociala faktorerna, arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd, samvarierar med utmattning genom variansanalys. Därefter undersöks sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön och deras inverkan på utmattning och muskuloskeletala besvär. Till sist granskades variansen mellan utmattning och muskuloskeletala besvär. Undersökningen är en tvärsnittsundersökning gjord bland personer som huvudsakligen arbetar med bildskärmsarbete inom Helsingfors universitets administration och på Folkpensionanstalten i Päijät-Tavastland. Tillsammans deltog 286 personer i undersökningen. Resultatet av undersökningen visar signifikanta samband mellan såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön och utmattning samt muskuloskeletala besvär. I denna undersökning förklarar psykosociala faktorer en större del av förekomsten av utmattning och muskuloskeletala besvär än fysiska faktorer. Däremot påverkar de fysiska faktorerna sambandet ytterligare.