Browsing by Subject "erikoisturvallisuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kiuru, Mari Elina (2004)
    ”Diskurssianalyyttinen näkökulma erikoisturvallisuuteen” on tutkimus erikoisturvallisuuden käsitteestä ja siihen liittyvistä toiminnoista (Suomessa vuoden 2004 alussa). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla henkilökohtaisesti 17 turvallisuusalan asiantuntijaa ja ammattilaista (sekä yksityiseltä että viranomaissektorilta). Tutkimus osoittaa, että erikoisturvallisuuden käsitteelle on olemassa tarve ja että sillä on jo jossain määrin vakiintunut merkitys. Erikoisturvallisuuteen liitetään yleisesti: näkymättömyys (salassapitovelvollisuudet, työn luonne ym.), erikoisosaaminen (tiettyjen menetelmien hallinta, asiantuntijuus), erityistilanteet (tapauskohtainen suunnittelu), korkeat riskit (hengissä säilyminen, asioiden arkaluonteisuus), pelisääntöjen korostunut merkitys (luottamus) sekä voimakkaat kulttuurisen mielikuvat (tiedon puute). Erikoisturvallisuuden sisällöstä ja käsitteen hyväksyttävyydestä ei kuitenkaan ole olemassa yhtä yhtenäistä näkemystä. Tutkimus osoittaakin, että erikoisturvallisuus voidaan ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi viidestä erilaisesta diskurssista käsin: (1) lakidiskurssi, (2) liiketoimintadiskurssi, (3) ammattidiskurssi, (4) tarvediskurssi ja (5) kulttuuridiskurssi. Tutkimuksessa pohditaan alustavasti myös sitä, minkälaisia seurauksia näihin diskursseihin perustuvalla kielenkäytöllä voi olla sekä yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa että yhteiskunnallisen vallankäytön välineinä.