Browsing by Subject "facebook"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Mammola, Stefano; Nanni, Veronica; Pantini, Paolo; Isaia, Marco (2020)
    1. Spiders are able to arouse strong emotional reactions in humans. While spider bites are statistically rare events, our perception is skewed towards the potential harm spiders can cause to humans. Nevertheless, there is still limited understanding of the role of the media in spreading (mis)information about them thereby promoting this distorted perception of risk. 2. We examined the human dimension of spiders through the lens of traditional media, by analysing spider-related news published online in Italian newspapers between 2010 and 2020 (n = 314). We assessed the accuracy, circulation and sensationalistic content of each article, and assessed how each of these features drove news' share on social media. 3. We observed a recent, exponential increase in the frequency of the news, particularly those focused on medically important spiders-the Mediterranean black widow Latrodectus tredecimguttatus and the Mediterranean recluse Loxosceles rufescens. The news quality was generally poor: 70% contained different types of error, 32% were sensationalistic, and in virtually none was an expert consulted. 4. The risk scenario depicted by the media reports was unnecessarily alarmist, especially with regard to L. rufescens. A conservative estimate would suggest that less than 10% of the bites reported in the media reports analysed here were delivered by the species described in the report. Moreover, two out of three casualties associated with a bite of the Mediterranean recluse were fake news, while the third was unverifiable. 5. Overstated news referring to spider bites was shared significantly more on social media, thus contributing to frame a distorted perception of the risk. This is important given that these negative sentiments may ultimately lead to lowering public tolerance towards spiders and reducing conservation efforts towards them. We discuss open questions and avenues for future research concerning the media coverage of widely feared animals, that will help bridge knowledge gaps regarding the role of traditional and social media in framing our perception of the natural world.
  • Eranti, Veikko Oskari; Lonkila, Markku Kalle (2015)
    In this paper we study social aspects of using the Like button for purposes of impression management, identity construction, and maintenance of social ties online. On the theoretical level our investigation combines Goffman’s notion of face-work with concepts of social network analysis, shedding light on what we dub ‘nano-level’ interaction and sociality on social networking sites. Our data come from a 2013 classroom survey in which 26 Finnish university students were asked about their motives for and ways of using the Like button. Our results show that though the Like button was designed to allow users to express their positive evaluations of the contents of Facebook posts, comments, and pictures, it was in actual fact used for a wide variety of purposes, from dating efforts to conversation regulation and maintenance of social ties. Our results also reveal that the networked Facebook audience affects the users’ liking behavior, and that users reflect their liking based on previous likes.
  • Ristola, Erno (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tämä pro gradu –tutkimus käsittelee suomalaisia pienpanimoita ja niiden markkinointiviestintää Facebookissa. Tutkimuksen päämäärä on selvittää miten ja miksi suomalaiset pienpanimot viestivät tuotetietoa sisältävää Facebook-sisältöä kuluttajille. Tutkimuksella halutaan tuottaa lisätietoa vähemmän huomiota saaneesta yritysten tuottamasta sosiaalisen median sisällöstä, ja selvittää millaisena markkinointiviestintäympäristönä suomalaiset pienpanimot kokevat Facebookin. Lisäksi tutkitaan pienpanimoiden kokemuksia lainsäädännöstä alkoholijuomien markkinointiviestinnässä. Tutkimuksen taustateorian pohja rakentuu pikaiselle markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehityksen katsaukselle, jonka jälkeen fokus siirretään kuluttajan ostopäätösprosessiin ja tiedonhankintaan markkinointiviestinnän kontekstissa. Tämän jälkeen tutkitaan tuotetietoa itsenäisenä osanaan ja tuotetiedon merkitystä ostopäätösprosessissa. Lopuksi teoriaosuus käsittelee sosiaalista mediaa ja Facebook-sisältöjä WoM:n ja kuluttajien sitoutumisen kautta. Tutkimuksen empiirinen osio suoritettiin laadullisena tutkimuksena monitapaustutkimuksen keinoin. Tutkimuskohteina on neljä tapausta. Tutkimuksen pääaineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja aineiston jalostamisessa tuloksiksi käytettiin logiikaltaan abduktiivista sisällönanalyysia, jonka perusteella aineisto luokiteltiin. Luokittelun pohjalta luotiin ristitaulukko, jonka avulla vertailtiin aineistoa keskenään ja tunnistettiin tapausten yhteneväisyyksiä ja eroja, sekä verrattiin löydöksiä taustateoriaan. Tutkimuksesta saadut tulokset viestivät, että suomalaiset pienpanimot eivät pääsääntöisesti pidä tuotetietosisältöä kovinkaan merkityksellisenä, vaikka tuotetiedosta viestitäänkin. Tuotetietoa viestitään usein suoraa reittiä kuluttajille ja faktapohjaisessa viestinnässä käytetään vähän erilaisia sisällöllisiä tai kuluttajan käyttäytymiseen perustuvia tehokeinoja. Sosiaalisen median markkinointiviestinnällä koettiin olevan mahdollista saavuttaa sitoutumisen kautta taloudellisia hyötyjä WoM:n myötä. Lainsäädäntöä noudatettiin kaikkien tapausten markkinointiviestinnässä, mutta suhtautumisessa lainsäädäntöön havaittiin eroja. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset ovat sekä linjassa että ristiriitaiset aiemman teorian suhteen. Yleisesti ottaen tutkimus pääsi tavoitteisiinsa ja vastasi tutkimuskysymyksiin erinomaisesti samalla luoden syväluotaavaa ymmärrystä tutkittavaan aiheeseen.