Browsing by Subject "flickor - grupper"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Mikander, Nina (2005)
    Syftet med denna Pro Gradu avhandling har varit att skapa en teoretisk grund för den praktiskt grundade tjejgruppsverksamhete, aft undersöka vilken sorts flickor som söker sig till tjejgruppen och aft se om gruppen fyller sin funktion. Tjejgruppen kan närmast beskrivas som en diskussionsgrupp för unga flickor, där det finns ledare som styr samtalen. Flickoma far själva bestämma vad de viii diskutera eller göra. Verksamheten skall vara värderingsfri, flickorna skall ha tillfälle att utveckla sin förmåga att göra sig hörda och lära sig aft aktivt uttrycka sina asikter. Undersökningen har gjorts som en fallstudie med hjälp av bade kvalitativ och kvantitativa metoder. Den kvalitativa delen av arbetet bestod av temaintervjuer och essäer, där själförtroende undersöktes pa ett djupare plan och flickornas asikter angaende tjejgruppens möjligheter att stöda togs fasta på. Den kvantitativa delen bestod av riktgivande mätinstrument som mätte flickomas könsorientering, risken att tysta ner sitt själy i nära relationer, vilka egenskaper flickoma ansåg sig ha i sina interpersonella relationer och deras globala självkänsla. Resultaten är unika för denna tjejgrupp, de visar pa aft verksamheten lockar mest flickor med traditonellt kvinnlig könsorientering. Flickorna verkar vara trygga i sina nära relationer medan de känner sig mer osäkra när pa offentliga forum. Likaså är flickornas själförtroende gott tillsammans med nära vänner medan det är lägre i klassrummet och tillsammans med vuxna. Förändringama som skett under undersökningens gang har varit ytterst sma, men det ved(ar som om verksamheten uppmuntrar flickorna till likhet. Flickoma verkar uppskatta tryggheten i den lilla gruppen och bekräftelse och spegling av sina vänner och av de vuxna ledama. Aft få en vuxens stöd och uppmärksamhet har verkat vara en viktig orsak till att flickorna uppskattat tjejgruppsverksamheten. Viktiga källor för avhandlingen har varit Mia Hanströms bok som beskriver tjejgruppsverksamheten. Susan Harters verk; The Construction of the Self, har använts för aft beskriva adolescenters identitetsutveckling och Harters modell har använts för aft se pa vilka egenskaper flickorna ansett sig ha i sina interpersonella relationer. Könssocialisationen har beskrivits utgaende fran Bjerrum Nielsen & Rudberg, Historien om pojkar och flickor vilket ocksa varit en viktig källa.