Browsing by Subject "ihminen-tietokone -vuorovaikutus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Patronen, Katja (2001)
    Käytettävyydellä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun käytön tehokkuutta, miellyttävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta eli sitä, kuinka hyvin käyttäjä voi jonkin järjestelmän, esimerkiksi intranetin, avulla suorittaa päivittäisiä työtehtäviään. Käytettävyyttä on tarpeen tutkia, jotta käyttöliittymää olisi mahdollista kehittää vastaamaan paremmin käyttäjiensä tarpeita ja jotta uusille tuotteille pystytään houkuttelemaan käyttäjiä. Perusteellisin käytettävyyden tutkimiseen soveltuva menetelmä on laboratorio-olosuhteissa toteutettava käytettävyystesti, jossa palvelun todelliset loppukäyttäjät käyttävät järjestelmää ja suorittavat sen avulla todellisten työtehtäviensä kaltaisia tehtäviä. Testin tuloksena järjestelmän käytettävyydestä syntyy kokonaiskäsitys, jonka pohjalta käyttöliittymälle voidaan määritellä konkreettisia parannusehdotuksia. Tässä tutkimuksessa arvioidaan Finnairin intranetin käytettävyyttä viestinnän näkökulmasta. Työssä pohditaan, mitä käytettävyyden tutkimisella yleisemmin voidaan saavuttaa ja miten menetelmä soveltuu viestintävälineen tutkimiseen. Työssä tarkastellaan käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita, käytettävyyden tutkimiseen soveltuvia menetelmiä sekä ihmisen kognitiivisten prosessien huomioimista käyttöliittymän suunnittelussa. Olen pyrkinyt hahmottelemaan myös intranetin asemaa organisaation sisäisessä viestinnässä. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu intranetin käytettävyystestistä, joka on tutkimusaiheen vähäisen tunnettuuden vuoksi raportoitu varsin tarkasti. Intranetin käytettävyyden kriteereinä on käytetty intranetin opittavuutta, käytön tehokkuutta, tehtyjen virheiden ja erehdysten määrää ja virheiden havaitsemista, käyttäjän subjektiivista tyytyväisyyttä sekä käyttäjän itsenäisyyttä. Kriteerien toteutumista analysoimalla on koottu joukko intranetin kehittämiskohteita, ja jokaiselle todetulle käytettävyysongelmalle on sen jälkeen määritelty parannusehdotus. Tutkimuksen huomio kohdistuu niin ikään vahvasti intranetiin suunnitellun uuden personointipalvelun käytettävyyden arviointiin. Tutkimuksessa todetut intranetin käytettävyysongelmat liittyvät vaihtelevasti verkon tietosisältöön, rakenteeseen tai ulkoasuun. Yhteistä käytettävyydessä ilmenneille puutteille kuitenkin on, että ne tavalla tai toisella heijastuvat useisiin muihin organisaation toimintoihin. Käytettävyydeltään heikosta intranetistä ei ole esimerkiksi puhelimessa tapahtuvan asiakaspalvelun tukityökaluksi tai johtamisen apuvälineeksi. Finnairin kaltaisessa yrityksessä keskeisessä asemassa ovat myös käytettävyyden vaikutukset työ- ja sitä kautta lentoturvallisuuteen. Jotta käytettävyydeltään hyviä palveluita ei uudelleensuunnittelussa korvattaisi huonommilla, olen lopuksi käynyt läpi myös Finnairin intranetin vahvuuksia. Tutkimuksen tärkeimpiä anteja on intranetien tuntemuksen lisääminen sekä uuden näkökulman tuominen intranetejä koskevaan tutkimukseen. Työssä osoitetaan, että käytettävyystutkimus soveltuu menetelmänä intranetien arvioimiseen ja kehittämiseen. Teknisesti intranetit ovat jo melko kilpailukykyisiä välineitä, ja niinpä rakenteelliset, sisällölliset ja visuaaliset seikat saavat yhä enemmän painoarvoa sen ratkaisemisessa, kuinka nopeasti ja laajaan käyttöön intranetit yleistyvät tai kuinka paljon ne korvaavat muita sisäisen viestinnän välineitä. Koska käytettävyyden tutkimisessa pohjimmiltaan on kyse juuri tuotteen tai palvelun kilpailukyvyn parantamisesta käyttäjiensä silmissä, käytettävyyden kohentamisella voidaan kiistatta vaikuttaa intranetien aseman vahvistumiseen organisaatiossa.