Browsing by Subject "infertilitet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Holmberg, Marinella (2005)
    Infertilitet, dvs. ofrivillig barnlöshet, är ett problem som har blivit allt vanligare under de senaste åren. Antalet ofrivilligt barnlösa par i Finland uppskattas till 35.000. Infertiliteten innebär en stor sorg för de flesta som drabbas. Många författare hävdar att infertiliteten även kan ha negativa följder för speciellt kvinnans självkänsla. Kvinnors självkänsla är traditionellt förankrad i hemmiljön. Alla kvinnor förväntas vilja ha barn och många anser att barnafödande och skötsel om barnen hör till kvinnans uppgifter. I samhället kan man finna attityder enligt vilka en kvinna är en kvinna först då hon är mor. Det finns ett tryck som gör att kvinnor som inte får barn kanske känner sig misslyckade. De kanske känner att de inte klarar av att uppfylla de förväntningar som ställs på dem då de inte klarar av någonting som alla andra kvinnor klarar. Förmågan att få barn hänger också nära samman med kvinnans könsidentitet. Infertiliteten kan därmed för kvinnan innebära ett misslyckande i kvinnorollen. Syftet med denna forskning var att undersöka om ofrivillig barnlöshet kan inverka negativt på kvinnors självkänsla. Frågor av intresse var om ofrivilligt barnlösa kvinnor känner sig misslyckade som kvinnor samt om könsinriktningen har någon inverkan på huruvida självkänslan påverkas av infertiliteten eller inte. Undersökningen var kvantitativ. Ofrivilligt barnlösa kvinnor som hade sökt hjälp mot barnlösheten vid en barnlöshetsklinik jämfördes med gravida kvinnor som besökte en mödrarådgivningscentral. Frågeformulär innehållande bl.a. Rosenbergs (1965) mätare av självkänsla, Self-Esteem Scale, samt Bems (1981) mätare av androgynitet, Sex Role Inventory, användes. Dessutom användes en skala som mätte kvinnlig självkänsla, dvs. hur kvinnorna uppfattade sig själva som kvinnor. De ofrivilligt barnlösa kvinnorna skilde sig inte statistiskt signifikant från jämförelsegruppen då det gällde allmän självkänsla. Däremot hade de ofrivilligt barnlösa kvinnorna lägre kvinnlig självkänsla än de gravida kvinnorna i jämförelsegruppen. Detta skulle tyda på att ofrivillig barnlöshet kan försämra den kvinnliga självkänslan. I fråga om androgynitet skilde sig grupperna inte åt. De viktigaste källorna är: Abbey, Andrews & Halman 1992; Masreliez-Steen & Modig 1987; Hedström & Persson 1989 och Kyyrönen 1983.