Browsing by Subject "integrointi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Kaperi, Peppiina (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2017)
  Tässä tutkielmassa tutkin musiikin ja matematiikan integroinnin yhteyttä lapsen yleisten ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen kouluympäristössä. Halusin selvittää, miten musiikin ja matematiikan hyötyjä toistensa oppimisessa on tutkittu sekä toisaalta pohtia, miten näitä yhteyksiä voisi tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän – erityisesti suhteessa ongelmanratkaisutaitoihin. Tutkimuskysymyksikseni rajautuivat: 1. Miten musiikin ja matematiikan hyötyjä toistensa oppimisessa on tutkittu? 2. Miten musiikkia ja matematiikkaa integroimalla voidaan kehittää oppilaan ongelmanratkaisutaitoja kouluympäristössä? Musiikilla ja matematiikalla on havaittu monia yhtymäkohtia, joita erittelin tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä. Aivotutkimus osoittautui yhdeksi tärkeimmäksi taustoittajaksi sekä neuro-fysiologisten tutkimustulosten että musiikin emotionaalisen ja siten motivoivan vaikutuksen kannalta. Myös musiikinteorian ja matematiikan yhtäläisyydet valikoituivat osaksi toista lukua. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Katsaukseni oli kriittinen, sillä aiheestani aiemmin julkaistu tutkimus käsitteli suurimmaksi osaksi musiikkia eräänlaisena välinearvona parempien tulosten saavuttamiseksi matemaattisissa testeissä. Halusin siis nostaa musiikin matematiikan rinnalle ja tutkia aihetta holistisesta näkökulmasta. Tutkimus antoi tärkeää tietoa siitä, miten musiikin ja matematiikan hyötyjä toistensa oppimisessa on tutkittu. Lisäksi tutkimukseni tarjosi käytännöllisiä esimerkkejä siitä, miten musiikkia ja matematiikkaa voisi integroida kouluympäristössä sekä siitä, miten kyseinen integraatio voi kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kohottaa oppijan motivaatiota. Tutkimukseni on musiikkikasvatuksen alalle ajankohtainen ja keskeinen, sillä uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottavat ilmiöpohjaista, interaktiivista ja luovaa oppimista. Ainerajojen ylittävä opetus ja integrointi ovat siis tulevaisuuden kehityskohteita ja mahdollisuuksia – tutkimukseni osoitti, että esimerkiksi musiikin ja matematiikan osalta.
 • Vuorikkinen, Elisa (Helsingin yliopisto, 2017)
  Goal. Multidisciplinary approach is considered to be the objective of education. Studies however show, that designing lessons that integrates subjects is perceived to be labor-intensive, and planning requires a lot from the teacher. Some studies show, that teachers often rely on materials that are easily available, such as teacher's manuals. Hence, the content that guides how to integrate subjects, should be studied. My research task is to analyze the integration tips in the 5th grade teacher's manuals. I focus particularly on the integration of subjects. Methods. I studied 5 teacher's manuals, I use at work, which contained tips on how to integrate subjects. They represented the following subjects: environmental and natural sciences (2 manuals: biology and geography, physics and chemistry), religion, history and social studies. The material was quantified, analyzed by content analysis and categorized by integration style. Results and conclusions. The manuals contained a total of 167 integration tips. Up to 51% of all content integrated to visual arts, 23% to mother tongue and 16% to music. These contents accounted for 90% of all integrating tips in the teacher's manuals. The proportion of other subjects was marginal. 42% of the content was subservient as integration style. 52% was co-equal and only 6% represented the affective integration style. As a conclusion, it can be stated that the tips guided to integrate the subjects co-equally or subserviently almost as often. Visual arts was the discipline most used and its methodological goals were often taken into account in the contents. On the other hand, visual arts was also used as a form of presentation of information. making its role subservient. For the same reason 2/3 of the tips integrating to mother tongue represented the subservient integration style.
 • Lindholm, Terhi (Helsingfors universitet, 2015)
  Geography is taught in lower elementary school as a part of environmental and natural sciences. Previous studies have shown that the study materials have a significant role in the way geography is taught. There has been very little integration of different disciplines in environmental and natural sciences. The new curriculum, coming to effect in 2016, emphasizes the significance of multidisciplinary approaches. The purpose of this study was to find out which subjects and cross-curricular themes are emphasized in the geography-related integration tips in environmental and natural sciences and whether these tips are, from the point of view of the teacher, information-based or action-supporting. The purpose of this study was also to discuss to what degree teachers have been able to apply the idea of integration during the current curriculum, with the aid of their current manuals. The study was done using a qualitative approach. The study used three different types of environmental and natural sciences books, which were obtained from their publishers. The subject material was defined and analyzed using a theory-based content analysis. Visual arts was the discipline most used in the integration tips of the teacher's guides. The Pisara series was the only one where integration tips related to mother tongue were more common than those based on visual arts. The majority of visual arts related integration tips had to do with action, and some of them contained very detailed instructions. Mother tongue related integration tips were also common, but there were significant differences between the books. The tips not related to any particular discipline contained several games and minor study projects. Of the cross-curricular themes, information and media skills were most apparent. The majority of integration tips for different disciplines were action-based. Only in relation to music were they mostly informative. Only the 'Koulun ympäristötieto' series contained information-based tips from outside the disciplines. So, teachers are provided with several tips for integration, but these tips are not very evenly distributed among the disciplines. Also, the teacher's guides did not contain any multidisciplinary integration. The current teacher's guides do not contain the multidisciplinary approaches presented in the new curriculum.
 • Hölttä, Marika (2020)
  Tämän opettajan pedagogisten opintojen seminaarityön tehtävänä oli tutkia laulajien musiikinteoriataitoja sekä niihin liittyviä asenteita. Kehittämistavoitteena oli tuottaa tietoa käytännön harjoituksista ja tehtävistä laulunopettajille. Työssä tukeuduttiin aiheen ympäriltä aiemmin kirjoitettuun materiaaliin, opetussuunnitelmiin sekä omiin kokemuksiini. Lisätietoa hankittiin haastattelemalla kolmea laulamisen ja musiikin-teorian ammattilaista. Laulunopettajien työkalupakkia koostettiin haastateltavien vastauksien pohjalta, omien kokemusteni pohjalta sekä laulajille suunnatun teo-riakirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että laulajien teoriataidoissa on usein muihin instrumentin soittajiin verrattuna puutteita, vaikka laulajat tarvitsevat esimerkiksi säveltapailutai-toja enemmän kuin soittajat. Syitä näihin puutteisiin on useita. Laulajien keskuudessa vallitsee asenne – joka tosin on parantunut menneisiin vuosiin verrattuna, että laulajien ei tarvitsisi osata musiikinteoriaa yhtä paljon kuin soittajien. Tästä on seu-rannut motivaatio-ongelmia teoriataitojen kehittämisessä, mikä on johtanut puutteel-lisiin taitoihin, jotka näkyvät muun muassa musiikillisista asioista suoriutumisessa sekä analyyttisyyden puutteessa. Laulunopettajat eivät myöskään vaadi tarpeeksi opiskelijoiltaan, eikä heillä ole välttämättä tarpeeksi tietotaitoa opettaa laulunopiske-lijoilleen laulettavien kappaleiden tarkempaa teoreettista analysointia. Johtopäätök-senä todetaan, että asenteiden on muututtava entisestään ja laulunopettajien on an-nettava opiskelijoille kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä eri osa-alueita tänä päivänä laulajana oleminen vaatii.
 • Lintunen, Jaana (Helsingfors universitet, 2015)
  The aims. The aim of this research, which was done in one elementary school in Helsinki, is to find out how the music teaching is integrated with other subjects and also to study the teaching methods, the quality of teaching and the time used for integration. When researching the integrative methods, the teachers' mutual co-operation and the curriculum as a guiding document of teaching work stand out, too. When analysing the music integration, the integration styles used in art subjects defined by Liora Bresler are used because their composition is very suitable for this particular data. The styles are the subservient, the co-equal, the affective and the social integration. The research questions are: 1. What kind of music integration methods do the class teachers have? 2. How does the teacher co-operation work especially in the music integration and teaching? 3. What kind of effect does the music curriculum have on the music integration methods? The methods. This research is a qualitative case study, the data of which was collected using a half-structured interview method. The interview was participated by all the seven teachers of the elementary school where the research was done. The teachers' descriptions of their own integrative activities were classified according to the Bresler's integration styles. The aims and the conclusions. The musical skills of the teachers interviewed ranged professional musicians to totally musically unskilled teachers (in their own opinion), which was also relevant to the integration methods. According to this research the subservient and the affective styles were the most used styles in the integrative activities. Thus music is mainly used as a means to teach other subjects or as a background music during the quiet working session. Actually there was no teacher co-operation as to the music teaching or integration. Only those teachers who teach music considered to some extent the fundaments of curriculum of music when planning the integration of music with other subjects.